Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar insatser inriktade mot samhällsinformation för asylsökande och insatser som främjar hälsa.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för vuxna

 • asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • personer med tillstånd utifrån massflyktsdirektivet
 • asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vi ger inte bidrag för verksamhet riktade till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Ansökningsperiod

Under 2023 finns 708 000 kronor att fördela. Ansökningsperioden öppnar den 15 februari och avslutas 24 mars.

Stöd för att underlätta ansökan

Om din organisation funderar på att ansöka om bidrag för en insats kan det vara bra att fundera genom projektplanen och viktiga perspektiv som är viktiga för att kunna få bidrag.

Hjälp med ansökan för ideella föreningar Pdf, 239.4 kB.

Hjälp med ansökan för kommuner Pdf, 253.8 kB.

Stöddokument för interna revisioner Pdf, 132.4 kB.

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter och om demokrati. Om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser och om att alla ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Jämställdhet handlar också om att ta tillvara människors kunskaper och erfarenheter.

En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Inledningsvis bör ni kartlägga vilka utmaningar ni ser kring jämställdhet, för att därefter analysera dessa utmaningar. Efter det kan ni fundera på vilka åtgärder ni vill vidta och hur de åtgärderna kommer att bidra till en ökad jämställdhet.

Som stöd för arbetet har länsstyrelsen tagit fram ett antal frågor som ni kan använda er av då ni skriver er ansökan. Frågorna är tänkta just som ett stöd och de behöver inte besvaras ordagrant i ansökan.

1. Kartläggning

Fundera på vilka utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv och gör en enkel kartläggning. Kartläggningen behöver inte vara omfattande, men ska ge en lättöverskådlig bild av om och i så fall hur kön påverkar deltagande och insatser. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • I den målgrupp som vi planerar att rikta oss till, hur ser könsfördelningen ut? Hur många kvinnor och män?
 • Har kvinnor och män samma möjligheter att delta i de insatser som erbjuds, eller finns det skillnader?
 • Hur ser behoven ut hos kvinnor och män? Skiljer sig behoven åt?
 • Har både kvinnors och mäns behov och erfarenheter legat till grund för planeringen av insatserna?
 • Finns det någon skillnad i vilka insatser som tillhandahålls för kvinnor och män i dagsläget?
 • Hur fördelas resurserna för kvinnor och män?
 • Finns det någon annan könsuppdelad statistik som kan användas som underlag för behovsanalysen i ansökan?

2. Analys

Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bör en analys genomföras av de utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysarbetet är en hjälp för att ringa in vilka områden/problem som finns och där åtgärder kan vidtas. Exempel på frågor som ni kan ställa er i analysarbetet är:

 • Vilka slutsatser avseende jämställdhet kan vi dra från den kartläggning som genomförts?
 • I det fall slutsatsen är att det finns en ojämställdhet mellan kvinnor och män, vad beror denna ojämställdhet på?
 • Vad får ojämställdheten för konsekvenser, för individer och för samhället?
 • Vad blir konsekvenserna för jämställdheten i insatsen om vi inte genomför några åtgärder?
 • Vad blir konsekvenserna om vår planerade insats inte genomförs?

3. Åtgärder

Utifrån kartläggningen och analysen, vad kan ni göra för att motverka ojämställdhet? Vilka konkreta åtgärder kan ni vidta? Även i de fall då det inte finns stora skillnader för kvinnor och män i en verksamhet kan man behöva vidta åtgärder för att fortsätta ha en jämställd verksamhet. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • Hur och på vilket sätt bidrar vår insats till att minska ojämställdhet mellan kvinnor och män?
 • Vilka konkreta åtgärder kopplade till jämställdhet kan vi vidta inom ramen för insatsen (exempelvis riktade informationsinsatser, anpassade tider för aktiviteter etc.)?
 • Kommer insatsens resultat till nytta för båda könen?
 • Bidrar insatsen till att bryta traditionella könsmönster?

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Beviljade projekt

Equmeniakyrkan i Östersund

Mötesplats Vattenkällan

Det finns ett stort behov av mötesplatser i Östersund för nyanlända och asylsökande där man kan träffas, skapasociala nätverk och få möjlighet till språkträning och samhällsinformation. Målgruppen har som nyanlända bristande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. De har andra språkkunskaper, yrkeskunskaper och kunskaper om olika samhällssystem. Ofta råder trångboddhet och många
lever i en svår ekonomisk situation. Mötesplats Vattenkällan med Café Integration som "navet i hjulet" är en mötesplats som ökar möjligheten att skapa sociala nätverk, förbättra kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället i syfte att öka möjligheterna till integration och arbete.

Målet med verksamheten är att ge möjlighet till förbättra språkkunskaper i svenska, ge kunskap om svenska samhället, traditioner och arbetsmarknaden. Målet är ett tryggt, självständigt liv för nyanlända. Förhoppningen är att besökare på sikt ska få arbete, kunna tala och förstå det svenska språket och klara sig utan tolk, samt att inte
minst känna sig inkluderade av det svenska samhället och bli väl bemötta av människor.

Huvudsyftet med insatsen är att fortsätta med Café Integration på lördagar kompletterat med annat stödjande integrationsarbete i grupp eller individuellt. Det sker genom meningsfulla aktiviteter till dem som befinner sig i asyl- och integrationsprocessen. Aktiviteterna medför möjligheter att ställa frågor och få samhällsinformation samt att träna och förbättra sina språkkunskaper i svenska. I möten mellan människor skapas vänskap som ger ökad trygghet och
glädje och därmed stärks den psykosociala hälsan i en turbulent livssituation där familjemedlemmar befinner sig i krigssituationer och på flykt. En lugnare livssituation ökar möjligheten till en god hälsa.

Plats: Östersunds kommun

Period: 1 juni 2023 - 31 december 2024

Kontaktperson: Britt-Mari Gezelius, brigez@hotmail.com

Krokoms kommun

Care for Ukraine

Projektets verksamhet syftar till att personer från Ukraina som har uppehållstillstånd via massflyktsdirektivet och finns i Krokoms kommun blir integrerade i samhälle och arbetsliv. Detta kan leda till minskat utanförskap, förbättrad livskvalitet och ett större arbetskraftsutbud som bidrar till arbetsgivarnas kompetensförsörjning och den
regionala och hållbara tillväxten. Det ska stödjas till företagande av personer som omfattas av massflyktsdirektivet. Nya näringar kan växa fram.


Privata och offentliga arbetsgivare ska stödjas och uppmuntras till att anställa personer som omfattas av massflyktsdirektivet. Samverkan och samarbete ska utvecklas mellan förvaltningar inom Krokoms kommun, med andra myndigheter, privata aktörer och civilsamhälle i syfte att få fler personer som omfattas av massflyktsdirektivet i arbete. Målet är att deltagare ska få ett utökat nätverk i Krokom både privat och genom arbete.

Period 1 oktober 2023 - 31 mars 2024

Krokoms kommun.

Kontaktperson: Jenny Edlund, jenny.edlund@krokom.se


Röda Korset Östersund

Mötesplats Ukrainska flyktingar

I samarbete med Svenska kyrkan, Östersunds församling, kommer insatsen att erbjuda en plats man som flykting kan komma till för att få medmänskligt stöd. På mötesplatsen kommer det finnas möjlighet att i en lugn miljö få prata med någon. Insatsen kommer även erbjuda språkstöd och samhällsinformation. Man kommer att vara lyhörda för deltagarens behov och insatsen kommer att anpassas till behovet som deltagarna har.

Insatsen kommer att erbjuda samhällslotsverksamhet där man kommer ge information om hur Sverige fungerar, vilka rättigheter och skyldigheter man har i Sverige. Insatsen kommer även att erbjuda tillgång till digitala lösningar för att ge möjlighet att söka information och söka kontakter.

Ort/kommun: Östersunds kommun

Kontaktpersoner:

Stefan Olsson, stefan.olsson@redcross.se

Marie Strandgren, marie.strandgren@svenskakyrkan.se

Ragunda kommun

TIA 22

Insatsen riktar sig till de asylsökande och de personer som omfattas av massflyktsdirektivet som finns eller väntas komma till kommunen. På individnivå syftar insatsen till att stärka individens känsla av samhörighet och inkludering liksom att vara hälsofrämjande. På samhällsnivå syftar den till att stärka individer i att kunna utgöra en resurs i kommunen på olika sätt genom ökad kunskap om Sveriges kultur och kontext.

Ort/kommun: Ragunda kommun

Kontaktpersoner:

Elin Dahlin, elin.dahlin@ragunda.se

Elisabeth Johnsson, elisabeth.johnsson@ragunda.se

Strömsund kommun

Frivilligsamordnare 2022/2023

Insatsen riktar sig till vuxna flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet. Frivilligsamordnaren ska vara en länk mellan kommunen och civilsamhället – målet är att på ett enkelt sätt kunna få kontakt med kommunen och med varandra så att stödinsatser för flyktingar koordineras. Frivilligsamordnaren är en kunskapsbank som stöttar och inspirerar till frivilliginsatser samt har förmåga och möjlighet att se kompetens behov och samtidigt ha en god översikt över föreningslivet. Insatserna främjar språkinlärning, nätverkande och underlättar etableringen för flyktingar och nyanlända i kommunen.

Ort/kommun: Strömsund kommun

Kontaktpersoner:

Marie Lidberg, marie.lidberg@stromsund.se

Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@stromsund.se

Hej Främling

Hej främling! Jämtland

Insatsen riktar sig till asylsökande och flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet. Hej främlings verksamhet går ut på att bedriva hälsofrämjande aktiviteter med fokus på människors utanförskap. Insatsen kommer fokuseras på att aktivera och inkludera målgruppen vilket är en förutsättning för integration, långsiktig hållbarhet och tillgängliggörande av det svenska samhället. Nätverk och vänner är ovärderligt för att komma in i språket, samhället, arbetslivet samt öka välbefinnande.

Orter/kommuner: Östersund, Bräcke, Krokom, Härjedalen

Kontaktpersoner:

Samira Musa, samira@hejframling.se

Annica Löfling, annica@hejframling.se

Equmeniakyrkan, Östersund

Mötesplats Vattenkällan

Erbjuda och rikta meningsfulla aktiviteter till dem som befinner sig i asyl- och integrationsprocessen. Aktiviteterna kräver lyhördhet för målgruppens behov, förslag och respons. Besökarna kommer att ha tillgång till datorer, anslutna till internet, med möjlighet till mail, hjälp med skrivelser, besök på myndigheters hemsidor etc. Till mindre regelbundet återkommande aktiviteter kan höra sådant som studiebesök, dagsutflykter, externa föreläsare, dockteater eller hälsobefrämjande aktiviteter.

Orter/kommuner: Östersund

Kontaktpersoner:

Peter Carlsson, carlsson.r.p@gmail.com
Hamid Tivpoor, tivpoorhamid@yahoo.com

Studieförbundet Vuxenskolan

Rondellen

En coachande utbildning i fyra steg. Studiebesök på arbetsplatser, nätverksträffar med arbetsgivare och arbetstagare i branscherna hotell restaurang, skogsnäringen, transportnäringen samt hemtjänst/sjukvård.

Orter/kommuner: Östersund och Åre

Samarbetsparter:

Verket i Östersund

Kontaktpersoner:

Clara Kempff, clara.kempff@sv.se
Sara Wallentin, sara.wallentin@ostersundshem.se

Equmeniakyrkan Östersund

Mötesplats Vattenkällan

Verksamheten syftar till att erbjuda dem som befinner sig i asyl- och integrationsprocessen meningsfulla aktiviteter t.ex. Café integration, studiebesök, föreläsningar, språkträning, studiecirklar, målarkurs, sång, musik mm.

Orter/kommuner: Östersund

Kontaktpersoner:

Peter Carlsson, carlsson.r.p@gmail.com
Hamid Tivpoor, tivpoorhamid@yahoo.com

Sveriges sportfiske– och fiskevårdsförbund – Sportfiskarna

Integrationsfiske

Verksamheten syftar till att nå flera målområden genom samhällsinformation, träning i det svenska språket och hälsa. Deltagarna får även insyn i svensk fiskelagstiftning och generella regler i allemansrätten.

Orter/kommuner: Östersund och Åre

Samarbetsparter:

Studieförbund och kommuner

Kontaktpersoner:

Joel Norlin, joel.norlin@sportfiskarna.se
Eva Nordin Svedlund, eva.nordin.svedlund@sportfiskarna.se

Bykyrkan/Åredalens Pingstförsamling

Öppen soppmiddag/ social träffpunkt

Verksamheten syftar till att erbjuda en enkel variant av språkcafé under cirka tre timmar varje onsdag. Fjällvandring med information om det lokala området, turism, svensk allemansrätt mm. Verksamheten vill även erbjuda målgruppen att få sikt om vad svenskt samhälle och svenska regler är byggda på för grundläggande värderingar samt att förstå vilka typer av arbete som ofta erbjuds i området och vad som är extra viktigt för att få och behålla ett arbete.

Orter/kommuner: Åre

Kontaktpersoner:

Olof Holmgren, olof@livsrum.biz
Tomas Olsson, olsson@areproduktion.se

Centrum för fred

Livet i Jämtland

Syftet med insatsen är att skapa aktiviteter för asylsökande genom att ge samhällsinformation inriktat på möjligheter som finns i länet så som fjällen, naturen och hantverk samt introduktion i det svenska samhället.

Orter/kommuner: Östersund och Åre

Samarbetsparter:

Jamtli

Kontaktpersoner:

Shymaa Alwa, shal1700@student.miun.se
Kholod Mahmood, kholod71@gmail.com

TIA-projekt som beviljats medel under den första utlysningen 2019. TIA står för Tidiga insatser för asylsökande.

Åre kommun – Uppsökande verksamhet för asylsökande i Åre kommun

Syftet är att erbjuda stöd, hjälp och vägledning via aktiviteter som till exempel jobb- och utbildningsträffar, hälsoskola, öppen mottagning, välkomstmöten, SO, studiecirkel för kvinnor med svenska barnsånger och hushållsekonomi.

Orter/kommuner: Åre kommun

Samarbetspartners

Studieförbundet Vuxenskolan (medsökande), nätverk Åre Frivilligforum och Åre församling.

Kontaktpersoner

Hanna Moback, hanna.moback@are.se

Mattias Sjölundh, mattias.sjolundh@are.se

Krokoms kommun – TIA-aktiviteter i Krokom

Hälsofrämjande aktiviteter typ simning, matlagningskurs, studiecirklar, fotboll och utflykt.

Samarbetspartners

Hej Främling, Studieförbundet Vuxenskolan, Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska kyrkan och Folkuniversitet.

Kontaktpersoner

Elisabeth Wickzell, elisabeth.wickzell@krokom.se

Britta Pettersson, britta.pettersson@krokom.se

Strömsunds kommun – Hälsoverktyg för asylsökande

Verksamheten syftar till att skapa insatser och rutiner gällande hälso- och drogförebyggande insatser för asylsökande och därigenom förbättra kommunens redan befintliga rutiner kring detta. Ett hälsoförebyggande arbete leder till ett bättre mående.

Samarbetspartners

Strömsund hälsocentral och Polisen.

Kontaktpersoner

Marie Lidberg, marie.lidberg@stromsund.se

Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@stromsund.se

Equmeniakyrkan Östersund – Café Integration, med kompletterande stödinsatser

Datakurs, språkcafé, två kurser i vardagssvenska, målar kurs, dagsflykt, föreläsningar om hälsofrågor med mera.

Samarbetspartners

Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkan och Röda Korset.

Kontaktpersoner

Tommy Gezelius, tommy.gezelius@hotmail.com

Hamid Tivpoor, tivpoorhamid@yahoo.com

ABF Jämtland Härjedalen – Integration – viktigt på riktigt

Verksamheten syftar till att ha träffar i studiecirkelform med grupper på cirka tio deltagare där de dels talar svenska och tränar på det, men även tar upp olika saker som hur man bäst sköter sin hälsa, sex och samlevnadsundervisning, hur svenska samhället fungerar, hur föräldraskap fungerar i Sverige, hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, hur man gör när man söker jobb, skriver CV och personligt brev och tränar på intervjuer.

Samarbetspartner

Östersund kommun

Kontaktpersoner

Eva Malm, eva.malm@abf.se

Therese Granbom, therese.granbom@abf.se

Ragunda kommun – Praktisk arbetslivsträning och svenska för asylsökande (prata)

Syftet är att asylsökande ska bli bättre förberedda och rustad att arbeta i Sverige. Att de får kunskap och relevanta färdigheter som behövs för att komma närmare arbetsmarknaden. Att de får ett större socialt nätverk där svenska är vardagsspråk. Projektet syftar även till ökad kunskap om samhället i stort och till ökad hälsa då detta är viktiga etableringsfrämjande faktorer.

Samarbetspartner

Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontaktpersoner

Lena Sirkka, lena.sirkka@ragunda.se

Elisabeth Johnson, elisabeth.johnson@ragunda.se

SV Jämtland – Detta är Sverige, Nu med Klimatkunskap

Verksamheten syftar till att erbjuda viktiga samhällskunskaper till asylsökande och förbereda de för framtida etablering i Sverige. Den ger möjlighet att skapa egna nätverk under asylväntan. Verksamheten erbjuder kurser/cirklar och studiebesök. Insatsen består av ett uppdaterat "Detta är Sverige 2.0" -material samt ett helt nytt studiematerial "Hållbara Tillsammans" som utgår från agenda 2030.

Samarbetspartners

Östersundshem AB och flertal föreningar, eldsjälar kommunpersonal och trossamfund.

Kontaktpersoner

Clara Kempff, clara.kempff@sv.se

Sara Wallentin, sara.wallentin@ostersundshem.se

Centrum för fred – Upp och hoppa

Insatsen syftar till att stimulera asylsökande till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten samt att sprida information och kunskap om idrott föreningslivet i Sverige.

Kontaktpersoner

Kholod Mahmood, kholod71@gmail.com

Modar Alhamdan, modar781@gmail.com

TIA-projekt som beviljats medel under den andra utlysningen 2019. TIA står för Tidiga insatser för asylsökande.

Equmeniakyrkan, Region Mitt – Mötesplats för asylsökande i Region Mitt, Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan Region Mitt har utöver aktuell ansökan sökt medel för en samordnartjänst i Dalarnas, Gävleborgs samt Västernorrlands län. Inom ramen för aktuell ansökan vill sökande möjliggöra för samordnaren att, vid 4 tillfällen under projektperioden, besöka Equmeniakyrkan i Östersund. Syftet med besöken är att sprida information och goda exempel på hur man kan ge asylsökande en snabbare integration i svenska samhället och en meningsfull väntan på beslut.

1 januari 2020–31 december 2020.

Kontaktpersoner

Per-Olof Byrskog, p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se

Jan Marklund, jan.marklund@equmeniakyrkan.se

Studieförbundet Vuxenskolan – Hälsa på svenska – ute och inne

Insatsen syftar till att utifrån tre olika koncept erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och språkträning. Via aktiviteten Simma och svenska erbjuds deltagarna simundervisning med simlärare och i anslutning till simlektionen hålls en språktimme som utgår från hygien, hälsa och kroppsord. Aktiviteten Tillsammansträning och svenska erbjuder fysisk rörelse i form av cirkelträning i kombination med en timmes språk-träning med fokus på hälsa, kost och motion. Det tredje konceptet är Bli vän med skogen där deltagarna får ta del av en teoretisk genomgång av allemansrätten och utrustning och därefter tillsammans med guide vistas i skogen, göra lunch över öppen eld, testa på kompassgång, lära om vandringsteknik, matsäckens sammansättning osv.

1 mars 2020–31 december 2020.

Kontaktpersoner

Clara Kempff, clara.kempff@sv.se

Sara Wallentin, sara.wallentin@verket.se

Östersunds kommun – Medan du väntar

Insatsen syftar till att vid tre tillfällen per vecka under projektperioden erbjuda hälsofrämjande aktiviteter i form av promenader med samtal, fysisk träning så som gym eller sport samt att skapa, lyssna och analysera musik.

1 januari 2020–31 december 2020.

Kontaktpersoner

Johan Nordin, johan.nordin@ostersund.se

Jon Söder, jon.soder@ostersund.se

Kontakt

Magdalena Said

Samordnare mänskliga rättigheter och integration

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss