Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, registrerade trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 68 miljoner för fördelning.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för vuxna

 • asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • personer med tillstånd utifrån massflyktsdirektivet
 • asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vi ger inte bidrag för verksamhet riktade till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Ansökningsperiod

Under 2024 finns 1 127 327 kronor att fördela. Ansökningsperioden öppnar den 15 februari och avslutas 22 mars.

Stöd för att underlätta ansökan

Om din organisation funderar på att ansöka om bidrag för en insats kan det vara bra att fundera genom projektplanen och viktiga perspektiv som är viktiga för att kunna få bidrag.

Hjälp med ansökan för ideella föreningar Pdf, 266 kB.

Hjälp med ansökan för kommuner Pdf, 286.6 kB.

Stöddokument för interna revisioner Pdf, 132.4 kB.

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter och om demokrati. Om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser och om att alla ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Jämställdhet handlar också om att ta tillvara människors kunskaper och erfarenheter.

En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Inledningsvis bör ni kartlägga vilka utmaningar ni ser kring jämställdhet, för att därefter analysera dessa utmaningar. Efter det kan ni fundera på vilka åtgärder ni vill vidta och hur de åtgärderna kommer att bidra till en ökad jämställdhet.

Som stöd för arbetet har länsstyrelsen tagit fram ett antal frågor som ni kan använda er av då ni skriver er ansökan. Frågorna är tänkta just som ett stöd och de behöver inte besvaras ordagrant i ansökan.

1. Kartläggning

Fundera på vilka utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv och gör en enkel kartläggning. Kartläggningen behöver inte vara omfattande, men ska ge en lättöverskådlig bild av om och i så fall hur kön påverkar deltagande och insatser. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • I den målgrupp som vi planerar att rikta oss till, hur ser könsfördelningen ut? Hur många kvinnor och män?
 • Har kvinnor och män samma möjligheter att delta i de insatser som erbjuds, eller finns det skillnader?
 • Hur ser behoven ut hos kvinnor och män? Skiljer sig behoven åt?
 • Har både kvinnors och mäns behov och erfarenheter legat till grund för planeringen av insatserna?
 • Finns det någon skillnad i vilka insatser som tillhandahålls för kvinnor och män i dagsläget?
 • Hur fördelas resurserna för kvinnor och män?
 • Finns det någon annan könsuppdelad statistik som kan användas som underlag för behovsanalysen i ansökan?

2. Analys

Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bör en analys genomföras av de utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysarbetet är en hjälp för att ringa in vilka områden/problem som finns och där åtgärder kan vidtas. Exempel på frågor som ni kan ställa er i analysarbetet är:

 • Vilka slutsatser avseende jämställdhet kan vi dra från den kartläggning som genomförts?
 • I det fall slutsatsen är att det finns en ojämställdhet mellan kvinnor och män, vad beror denna ojämställdhet på?
 • Vad får ojämställdheten för konsekvenser, för individer och för samhället?
 • Vad blir konsekvenserna för jämställdheten i insatsen om vi inte genomför några åtgärder?
 • Vad blir konsekvenserna om vår planerade insats inte genomförs?

3. Åtgärder

Utifrån kartläggningen och analysen, vad kan ni göra för att motverka ojämställdhet? Vilka konkreta åtgärder kan ni vidta? Även i de fall då det inte finns stora skillnader för kvinnor och män i en verksamhet kan man behöva vidta åtgärder för att fortsätta ha en jämställd verksamhet. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • Hur och på vilket sätt bidrar vår insats till att minska ojämställdhet mellan kvinnor och män?
 • Vilka konkreta åtgärder kopplade till jämställdhet kan vi vidta inom ramen för insatsen (exempelvis riktade informationsinsatser, anpassade tider för aktiviteter etc.)?
 • Kommer insatsens resultat till nytta för båda könen?
 • Bidrar insatsen till att bryta traditionella könsmönster?

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Beviljade projekt

Hej Främling

Hej Främling Jämtland 2.0

Projektet syftar till att förebygga utanförskap och främja god hälsa. Verksamheten går ut på att bedriva hälsofrämjande aktiviteter. Insatsen vill bidra till att målgruppen skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet samt asylsökande får bättre hälsa och social delaktighet samt träna i att tala det svenska språket.

Många asylsökande och skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet är bosatta på små orter med begränsat utbud av aktiviteter och möjligheter att möta lokalbefolkningen. Med öppna och välkomnande aktiviteter samlar Hej Främling en bredd av olika människor som bygger upp en lokal gemenskap med utgångspunkt i platsen och dess styrkor. Med projektets insatser vill de bidra till bättre hälsa och social delaktighet för fler i ett tidigt stadie. Hej Främling räknar med att deltagarna, förutom att skaffa fler vänner och lära känna sitt lokalområde och Sverige bättre, ska må bättre, inte minst under den stund som de deltar på aktiviteter. Deltagarnas fysiska och psykiska hälsa förväntas förbättras under insatstiden om de deltar regelbundet på det som erbjuds. Målgruppen för möjlighet att träna svenska på alla aktiviteter, öva och använda lätta ord, kroppsspråk och bilder. Anställda och deltagare besitter språkkompetenser och på så sätt hjälps åt att översätta och förklara.

Det tar tid att komma in i ett nytt samhälle och sammanhang. Som individ kan man uppleva att det är svårt att engagera sig politiskt, i barnens skolgång, att navigera sociala kontakter och att förstå var och hur man kan aktivera sig på sin fritid. Hur blir man medlem i en förening? Hur kan jag påverka föreningens arbete? På aktiviteter är delaktighet ett ledord, alla bidrar till att skapa aktiviteten de vill delta i, och fångar upp engagemang hos varje deltagare. Hej Främling pratar om för gruppen aktuella frågor löpande, ofta t.ex. rörande föräldraskap, skola, arbete och vänner.

Plats: Krokoms kommun

Period: 1 september 2024 – 31 maj 2025

Kontaktperson: Samira Musa, samira@hejframling.se

Studieförbundet Bilda Mitt

Samhällstart

Projektet syftar till att ge asylsökande samt skyddsbehövande enligt massflyktdirektivet möjlighet till förståelse för det svenska samhället samt svensk arbetsmarknad genom att genomföra 7 studiecirklar. Studiecirklarna möjliggör ökat socialt nätverk, språkträning och bidrar till en bättre hälsa. Genom projektet kan deltagarna närma sig arbetsmarknaden samt erbjudas psykosocialt stöd genom möjligheten att träffa en psykolog inom ramen för projektet.

Bilda vill ge människor som söker asyl samt skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet möjlighet till egenmakt och få konkret hjälp att känna sig stärkt att i vardagen kunna möta det svenska samhället. Bilda tror på metoden att utgå från den egna erfarenheten och lära sig mer om nuvarande

situation utifrån det. De vill genomföra 7 längre cirklar för att möta specifika behov i Jämtland. De vill arbeta behovsbaserat och specifikt för att ge målgruppen bästa möjliga förutsättningar. Projekt Samhällsstart ger ett verkligt hopp om ett framtida arbete i Sverige genom att synliggöra de steg personen behöver ta för att närma sig en anställning. Bilda skapar i projektet en plattform med viktiga nätverk och samarbetspartners som på sikt ökar förutsättningar för människor att komma ut i sysselsättning. I studiecirklarna möter deltagarna nya människor som ökar det sociala umgänget och den sociala hälsan, där de kan analysera sina relationer och hur de förhåller sig till andra och sig själva. När deltagarna igenom projektet kommer närmare arbetsmarknaden skapas egenmakt, psykiskt bättre hälsa och meningsfull sysselsättning som motverkar nedstämdhet och psykisk ohälsa, vilket också leder till ett större socialt sammanhang och bättre samhällskunskap.

Utöver de ordinarie delarna inom Samhällsstart vill Bilda erbjuda psykosocialt stöd för att på ett holistiskt sätt främja god hälsa, detta kommer att ske via träffar med en psykolog för samtal om krigets påverkan och utmaningar runt etablering i nya hemlandet. De vill även ge möjligheter för deltagarna att utveckla sina språkkunskaper inom framförallt engelska och yrkessvenska.

Plats: Östersunds samt Krokoms kommun

Period: 1 juni 2024 – 1 juni 2025

Kontaktperson: Lena Källström, lena.kallstrom@bilda.nu

Östersunds kommun

Vägen till arbete

Projektet syftar till att hjälpa skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet från Ukraina att närma sig den svenska arbetsmarknaden genom individuell coachning och kontakt med arbetsgivare. Det individuella stödet består av stöd med kunskap om den svenska arbetsmarknaden, CV skrivande, intervjuträning och stöd på arbetsplats. Målet är att bilda en funktion inom kommunen som kan arbeta med stöd för målgruppen att närma sig arbetsmarknaden, matcha med jobb och vara en länk mellan individen och arbetsgivaren.

Insatsen syftar till att erbjuda stöd till målgruppen att komma in på arbetsmarknaden. Arbete kan vara en viktig del av rehabiliteringen för flyktingar som har upplevt trauma och förluster. Att ha en struktur i vardagen, känna sig uppskattad och behövd samtidigt som du försörjer dig själv och din familj bidrar till välbefinnande och psykiskt välmående. Att ha ett arbete att gå till leder oftast till att människor trivs, har en meningsfull fritid och är villiga att komma in i det nya samhället.

De förväntade effekter av insatsen är följande:

 • Fler ukrainare kommer in på arbetsmarknaden
 • Fler arbetsgivare vågar anställa målgruppen tack var stödet från kommunen
 • Mindre missförstånd och konflikter på arbetsplatser tack var bra samarbete mellan matcharen och olika arbetsgivare
 • Ett förbättrat hälsotillstånd för målgruppen

Plats: Östersunds kommun

Period: 1 augusti 2024 – 31 maj 2025

Kontaktperson: Jean-Luc Kabisa, jean.luc.kabisa@ostersund.se

Krokoms kommun

Integration Ukraina

Projektet syftar till att skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet ska bli integrerade i samhället och arbetslivet vilket ska leda till minskat utanförskap och förbättrad livskvalitet. Genom individuell coachning och möjlighet till praktik kommer individen få stöd och samhällsorientering kommer vara tillgänglig för målgruppen i kommunen. Insatsen kommer bidra till kunskap om det svenska samhället samt stödja språkinlärning.

I Krokoms kommun saknas det arbetskraft och för att klara den utmaningen så arbetar kommunen med att attrahera för inflyttning. Den arbetskraftsresurs som ska tas emot i Krokom genom massflyktsdirektivet behövs. Därför vill kommunen erbjuda SO-kurser där information kring arbetsmarknad, jämställdhet och diskriminering i arbetslivet ingår. De vill även erbjuda individuell coachning med bland annat jobbsökning och CV- skrivning. Eftersom målgruppen ej är berättigad praktik via Arbetsförmedlingen i dagsläget är det en fördel att kommunen kan erbjuda praktikavtal via kommunen. Målet är att

utifrån individens erfarenhet och kompetens så effektivt som möjligt stödja den enskilda deltagaren att ta steg mot arbete eller utbildning. Genom projektets verksamhet förväntas personer från Ukraina bli integrerade i samhälle och arbetsliv, vilket i sin tur leder till minskat utanförskap, förbättrad livskvalitet och ett större arbetskraftsutbud som bidrar till arbetsgivarnas kompetensförsörjning och den regionala och hållbara tillväxten. Privata och offentliga arbetsgivare kan anställa personer som omfattas av massflyktsdirektivet. Genom insatsen förväntar kommunen att samverkan och samarbete utvecklas mellan förvaltningar inom Krokoms kommun, med andra myndigheter, privata aktörer och civilsamhälle och att fler personer som omfattas av massflyktsdirektivet kommer i sysselsättning eller arbete.

Plats: Krokoms kommun

Period: 1 juni 2024 – 31 mars 2025

Kontaktperson: Anna Wolvén, anna.wolven@krokom.se

Equmeniakyrkan i Östersund

Mötesplats Vattenkällan

Det finns ett stort behov av mötesplatser i Östersund för nyanlända och asylsökande där man kan träffas, skapasociala nätverk och få möjlighet till språkträning och samhällsinformation. Målgruppen har som nyanlända bristande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. De har andra språkkunskaper, yrkeskunskaper och kunskaper om olika samhällssystem. Ofta råder trångboddhet och många
lever i en svår ekonomisk situation. Mötesplats Vattenkällan med Café Integration som "navet i hjulet" är en mötesplats som ökar möjligheten att skapa sociala nätverk, förbättra kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället i syfte att öka möjligheterna till integration och arbete.

Målet med verksamheten är att ge möjlighet till förbättra språkkunskaper i svenska, ge kunskap om svenska samhället, traditioner och arbetsmarknaden. Målet är ett tryggt, självständigt liv för nyanlända. Förhoppningen är att besökare på sikt ska få arbete, kunna tala och förstå det svenska språket och klara sig utan tolk, samt att inte
minst känna sig inkluderade av det svenska samhället och bli väl bemötta av människor.

Huvudsyftet med insatsen är att fortsätta med Café Integration på lördagar kompletterat med annat stödjande integrationsarbete i grupp eller individuellt. Det sker genom meningsfulla aktiviteter till dem som befinner sig i asyl- och integrationsprocessen. Aktiviteterna medför möjligheter att ställa frågor och få samhällsinformation samt att träna och förbättra sina språkkunskaper i svenska. I möten mellan människor skapas vänskap som ger ökad trygghet och
glädje och därmed stärks den psykosociala hälsan i en turbulent livssituation där familjemedlemmar befinner sig i krigssituationer och på flykt. En lugnare livssituation ökar möjligheten till en god hälsa.

Plats: Östersunds kommun

Period: 1 juni 2023 - 31 december 2024

Kontaktperson: Britt-Mari Gezelius, brigez@hotmail.com

Krokoms kommun

Care for Ukraine

Projektets verksamhet syftar till att personer från Ukraina som har uppehållstillstånd via massflyktsdirektivet och finns i Krokoms kommun blir integrerade i samhälle och arbetsliv. Detta kan leda till minskat utanförskap, förbättrad livskvalitet och ett större arbetskraftsutbud som bidrar till arbetsgivarnas kompetensförsörjning och den
regionala och hållbara tillväxten. Det ska stödjas till företagande av personer som omfattas av massflyktsdirektivet. Nya näringar kan växa fram.

Privata och offentliga arbetsgivare ska stödjas och uppmuntras till att anställa personer som omfattas av massflyktsdirektivet. Samverkan och samarbete ska utvecklas mellan förvaltningar inom Krokoms kommun, med andra myndigheter, privata aktörer och civilsamhälle i syfte att få fler personer som omfattas av massflyktsdirektivet i arbete. Målet är att deltagare ska få ett utökat nätverk i Krokom både privat och genom arbete.

Period 1 oktober 2023 - 31 mars 2024

Krokoms kommun.

Kontaktperson: Jenny Edlund, jenny.edlund@krokom.se

Röda Korset Östersund

Mötesplats Ukrainska flyktingar

I samarbete med Svenska kyrkan, Östersunds församling, kommer insatsen att erbjuda en plats man som flykting kan komma till för att få medmänskligt stöd. På mötesplatsen kommer det finnas möjlighet att i en lugn miljö få prata med någon. Insatsen kommer även erbjuda språkstöd och samhällsinformation. Man kommer att vara lyhörda för deltagarens behov och insatsen kommer att anpassas till behovet som deltagarna har.

Insatsen kommer att erbjuda samhällslotsverksamhet där man kommer ge information om hur Sverige fungerar, vilka rättigheter och skyldigheter man har i Sverige. Insatsen kommer även att erbjuda tillgång till digitala lösningar för att ge möjlighet att söka information och söka kontakter.

Ort/kommun: Östersunds kommun

Kontaktpersoner:

Stefan Olsson, stefan.olsson@redcross.se

Marie Strandgren, marie.strandgren@svenskakyrkan.se

Ragunda kommun

TIA 22

Insatsen riktar sig till de asylsökande och de personer som omfattas av massflyktsdirektivet som finns eller väntas komma till kommunen. På individnivå syftar insatsen till att stärka individens känsla av samhörighet och inkludering liksom att vara hälsofrämjande. På samhällsnivå syftar den till att stärka individer i att kunna utgöra en resurs i kommunen på olika sätt genom ökad kunskap om Sveriges kultur och kontext.

Ort/kommun: Ragunda kommun

Kontaktpersoner:

Elin Dahlin, elin.dahlin@ragunda.se

Elisabeth Johnsson, elisabeth.johnsson@ragunda.se

Strömsund kommun

Frivilligsamordnare 2022/2023

Insatsen riktar sig till vuxna flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet. Frivilligsamordnaren ska vara en länk mellan kommunen och civilsamhället – målet är att på ett enkelt sätt kunna få kontakt med kommunen och med varandra så att stödinsatser för flyktingar koordineras. Frivilligsamordnaren är en kunskapsbank som stöttar och inspirerar till frivilliginsatser samt har förmåga och möjlighet att se kompetens behov och samtidigt ha en god översikt över föreningslivet. Insatserna främjar språkinlärning, nätverkande och underlättar etableringen för flyktingar och nyanlända i kommunen.

Ort/kommun: Strömsund kommun

Kontaktpersoner:

Marie Lidberg, marie.lidberg@stromsund.se

Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@stromsund.se

Hej Främling

Hej främling! Jämtland

Insatsen riktar sig till asylsökande och flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet. Hej främlings verksamhet går ut på att bedriva hälsofrämjande aktiviteter med fokus på människors utanförskap. Insatsen kommer fokuseras på att aktivera och inkludera målgruppen vilket är en förutsättning för integration, långsiktig hållbarhet och tillgängliggörande av det svenska samhället. Nätverk och vänner är ovärderligt för att komma in i språket, samhället, arbetslivet samt öka välbefinnande.

Orter/kommuner: Östersund, Bräcke, Krokom, Härjedalen

Kontaktpersoner:

Samira Musa, samira@hejframling.se

Annica Löfling, annica@hejframling.se

Equmeniakyrkan, Östersund

Mötesplats Vattenkällan

Erbjuda och rikta meningsfulla aktiviteter till dem som befinner sig i asyl- och integrationsprocessen. Aktiviteterna kräver lyhördhet för målgruppens behov, förslag och respons. Besökarna kommer att ha tillgång till datorer, anslutna till internet, med möjlighet till mail, hjälp med skrivelser, besök på myndigheters hemsidor etc. Till mindre regelbundet återkommande aktiviteter kan höra sådant som studiebesök, dagsutflykter, externa föreläsare, dockteater eller hälsobefrämjande aktiviteter.

Orter/kommuner: Östersund

Kontaktpersoner:

Peter Carlsson, carlsson.r.p@gmail.com
Hamid Tivpoor, tivpoorhamid@yahoo.com

Kontakt

Magdalena Said

Samordnare mänskliga rättigheter och integration

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss