Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Söka medel

Länsstyrelsen i Jämtland har 1,4 miljoner att fördela. Ansökningar mejlas till jamtland@lansstyrelsen.se senast den 4 maj 2020.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Beviljade projekt

Pappautbildning

Bergs kommun vill inom ramen för aktuell insats erbjuda pappagrupper för nyanlända pappor. Syftet är att inte bara skapa ett rum för samtal om de egna upplevelserna utan att från samhällets sida också ge en större förståelse för den svenska lagstiftningen inom området barn och familj. För att skapa bra kontaktnät med det svenska samhället kommer även svenskfödda pappor att bjudas in till träffarna.

Period: 2019-09-01 till 2020-03-31

Kontaktperson: Louise Hamberg-Dardel, louise.hamberg-dardel@berg.se
Fredrik Åström, fredrik.astrom@berg.se

Samverkanspart: Östersunds kommun och Krokoms kommun

Föräldrastöd och svenska till nyanlända småbarnsföräldrar

Ragunda kommun vill inom ramen för insatsen, tillsammans med aktörer från civilsamhället, erbjuda samtliga kvinnor och män, som har uppehåll från sin etableringsplan på grund av föräldraledighet, insatser som underhåller och utvecklar svenska språket, stärker föräldraskapet samt fokuserar på arbetsmarknad och företagande. Inom insatsen vill Ragunda kommun även erbjuda hembesök, inspirera målgruppen att besöka kommunens öppna verksamheter för föräldrar samt anordna pappagrupper. Utöver tidigare nämnd målgrupp kommer insatsen även att erbjudas personer som har gått ur etableringen.

Period: 2019-07-01 till 2020-06-30

Kontaktperson: Elisabeth Johnson, elisabeth.johnson@ragunda.se
Elin Dahlin, elin.dahlin@ragunda.se

Samverkanspart: Svenska kyrkan, Studieförbundet vuxenskolan

Integration och Föräldraskapsstöd i samverkan

Östersunds kommun vill inom ramen för insatsen öka kunskapen om målgruppens behov och önskemål inom den egna verksamheten, övriga kommunala verksamheter och de som arbetar med föräldrastödjande verksamhet i regionen. Även öka samverkan mellan olika kommunala förvaltningar så att resurser och kompetens används på ett effektivt sätt, öka samverkan mellan kommun och civilsamhällets organisationer, underlättar integration genom att målgruppen får ökade kunskaper om föräldrastödssystemet samt att få fler att delta i föräldraträffar och föreläsningar för att skapa nätverk.

Period: 2019-08-15 till 2020-12-31

Kontaktpersoner: Robert Ingvarsson, robert.ingvarsson@ostersund.se
Sigrid Landgren, sigrid.landgren@ostersund.se

Samverkansparter: Hej Främling!, Studieförbundet Vuxenskolan, Innanförskapsakademin, GOAW (Global Organisation of African Women), Hurras Network, Centrum för fred, Astar, Rädda Barnen

Slussen - utökat stöd inför vuxenlivet, till nyanlända barn och unga i familjer

Östersunds kommun vill inom ramen för insatsen underlätta etableringen i samhället för ungdomar som bor med sin familj. Östersunds kommun har i dagsläget en etablerad verksamhet inom integrationsområdet som innebär att stötta oh vägleda ensamkommande ungdomar som bor i så kallade utslusslägenheter. Syftet är att ge dessa ungdomar kunskap om vad vuxenlivet i Sverige innebär. Denna etablerade insats riktar sig endast till ensamkommande ungdomar och som har en pågående öppenvårdsinsats via socialtjänsten. Östersunds kommun ser även att målgruppen ungdomar i familj har behov av att kunna delta i denna typ av insats för att underlätta sin etablering. Utöver detta ser kommunen även att insatsen skulle kunna skapa utvidgade nätverk för deltagarna då planen är att involvera den idéburna sektorn mer mot målgruppen än vad som tidigare har gjorts.

Period: 2019-10-01 till 2020-04-30

Kontaktperson: Ulrika Nyberg, ulrika.nyberg@ostersund.se
Lena Hellberg, lena.hellberg@ostersund.se

Unga i integration

Bräcke kommun vill inom ramen för insatsen, i samverkan med aktörer från civilsamhället, skapa en mötesplats dit unga vuxna är välkomna för att få läxhjälp, träna svenska språket samt ta del av samhällsorientering och hälsoinsatser. Bräcke kommun vill skapa ett arbetssätt som ett komplement till målgruppens skolgång för att skapa förutsättningar för deltagarna att klara sina studier och på sikt få ett arbete och stanna kvar i kommunen. Ett sekundärt syfte är att stärka samverkan mellan kommun och civilsamhället genom att samverkansparterna utbyter erfarenheter och kunskaper under projektets gång och skapar sig en gemensam bild av målgruppen och dess behov. Kommunen planerar att bidra med läxhjälp och fördjupad samhällsorientering och Rädda Barnen erbjuder hälsofrämjande insatser i form av Hälsoguider.

Period: 2019-09-01 till 2020-08-31

Kontaktpersoner: Åsa Hedenström Boije, asa.HedenstromBoije@bracke.se
Ylva Eliasson, ylva.eliasson@bracke.se

Samverkanspart: Rädda Barnen

Växa tillsammans och Pappagrupper

Krokoms kommun vill inom ramen för aktuell insats fortsätta arbetet med att säkerställa att asylsökande och nyanlända föräldrar får kännedom om och möjlighet att besöka kommunens familjecentral samt de öppna förskolor och kyrkis som finns etablerade i kommunen. En förlängning av det § 37a-projekt som Krokoms kommun beviljades 2018. De vill även fortsätta det pågående samarbetet med svenska kyrkan gällande föräldrautbildningar dels genom att skjutsa deltagare till befintliga utbildningar och dels genom att använda erfarenheter och utvärdering från kyrkans föräldrautbildning vid uppstart av ny utbildning. Utöver detta vill Krokoms kommun inom ramen för aktuell ansökan utbilda pappagruppsledare och erbjuda pappagruppsutbildningar i kommunen. Då även Bergs kommun har för avsikt att utbilda pappagruppsledare och erbjuda pappagrupper i sin kommun så har Krokoms kommun tagit på sig ett samordnade ansvar för de kommuner i Jämtlands län som avser delta i utbildningen. Den aktuella ansökan avser därför även omkostnader för utbildning av pappagruppsledare i Bergs kommun.

Period: 2019-07-01 till 2020-06-30

Kontaktperson: Elisabeth Wickzell, elisabeth.wickzell@krokom.se
Britta Pettersson, britta.pettersson@krokom.se

Samverkanspart: Bergs kommun, Östersunds kommun, Hej Främling!, Svenska kyrkan

Rapportmallar

Här kan du ladda ner dokument för redovisning av insatser under 2018 och 2019.

Kontakt

Madeleine Graff

Handläggare