Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till att

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 31 miljoner för fördelning.

Prioriteringar

Under 2024 prioriterar Länsstyrelsen insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn. Särskilt fokus ligger på insatser som stödjer språkinlärning för denna målgrupp. Länsstyrelsen prioriterar även insatser som genomförs i samverkan med idéburen sektor.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Ansökningsperiod

Under 2024 finns 742 000 kronor att fördela i länet. Ansökningsperioden öppnar den 15 februari och avslutas 1 maj.

Stöd för att underlätta ansökan

Om din organisation funderar på att ansöka om bidrag för en insats kan det vara bra att fundera genom projektplanen och viktiga perspektiv som är viktiga för att kunna få bidrag.

Stöddokument inför ansökan §37a Pdf, 276.2 kB.

Intyg samverkanspart Word, 42.4 kB.

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter och om demokrati. Om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser och om att alla ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Jämställdhet handlar också om att ta tillvara människors kunskaper och erfarenheter.

En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Inledningsvis bör ni kartlägga vilka utmaningar ni ser kring jämställdhet, för att därefter analysera dessa utmaningar. Efter det kan ni fundera på vilka åtgärder ni vill vidta och hur de åtgärderna kommer att bidra till en ökad jämställdhet.

Som stöd för arbetet har länsstyrelsen tagit fram ett antal frågor som ni kan använda er av då ni skriver er ansökan. Frågorna är tänkta just som ett stöd och de behöver inte besvaras ordagrant i ansökan.

1. Kartläggning

Fundera på vilka utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv och gör en enkel kartläggning. Kartläggningen behöver inte vara omfattande, men ska ge en lättöverskådlig bild av om och i så fall hur kön påverkar deltagande och insatser. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • I den målgrupp som vi planerar att rikta oss till, hur ser könsfördelningen ut? Hur många kvinnor och män?
 • Har kvinnor och män samma möjligheter att delta i de insatser som erbjuds, eller finns det skillnader?
 • Hur ser behoven ut hos kvinnor och män? Skiljer sig behoven åt?
 • Har både kvinnors och mäns behov och erfarenheter legat till grund för planeringen av insatserna?
 • Finns det någon skillnad i vilka insatser som tillhandahålls för kvinnor och män i dagsläget?
 • Hur fördelas resurserna för kvinnor och män?
 • Finns det någon annan könsuppdelad statistik som kan användas som underlag för behovsanalysen i ansökan?

2. Analys

Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bör en analys genomföras av de utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysarbetet är en hjälp för att ringa in vilka områden/problem som finns och där åtgärder kan vidtas. Exempel på frågor som ni kan ställa er i analysarbetet är:

 • Vilka slutsatser avseende jämställdhet kan vi dra från den kartläggning som genomförts?
 • I det fall slutsatsen är att det finns en ojämställdhet mellan kvinnor och män, vad beror denna ojämställdhet på?
 • Vad får ojämställdheten för konsekvenser, för individer och för samhället?
 • Vad blir konsekvenserna för jämställdheten i insatsen om vi inte genomför några åtgärder?
 • Vad blir konsekvenserna om vår planerade insats inte genomförs?

3. Åtgärder

Utifrån kartläggningen och analysen, vad kan ni göra för att motverka ojämställdhet? Vilka konkreta åtgärder kan ni vidta? Även i de fall då det inte finns stora skillnader för kvinnor och män i en verksamhet kan man behöva vidta åtgärder för att fortsätta ha en jämställd verksamhet. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • Hur och på vilket sätt bidrar vår insats till att minska ojämställdhet mellan kvinnor och män?
 • Vilka konkreta åtgärder kopplade till jämställdhet kan vi vidta inom ramen för insatsen (exempelvis riktade informationsinsatser, anpassade tider för aktiviteter etc.)?
 • Kommer insatsens resultat till nytta för båda könen?
 • Bidrar insatsen till att bryta traditionella könsmönster?

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Beviljade projekt

Krokoms kommun

Projektnamn: Familjeintegration i Krokom

Projektet syftar till att nyanlända föräldralediga och personer som är hemma med små barn som bor i Krokoms kommun ska bjudas in och delta i de aktiviteterna som finns för föräldralediga i kommunen. Målgruppen ska få möjlighet att utvecklats i det svenska språket, bli tryggare i sin föräldraroll samt mer delaktig i det svenska samhället och skapa nya nätverk. Målgruppen är nyanlända föräldralediga och andra personer med små barn i Krokoms kommun. Länsstyrelsen bedömer att insatsen faller väl inom ramen av syftet med de sökta medlen då den syftar till att underlätta deltagandet och språkinlärning för föräldralediga och andra personer med små barn samt skapar nätverk och underlättar etablering i samhället. Huvudsakliga målgruppen är nyanlända föräldralediga och andra personer med små barn i Krokoms kommun.

Period: 1 januari – 31 oktober 2024

Kontaktperson:

Lena Andersson, lena.andersson@krokom.se

Ragunda kommun

Projektnamn: Kul Tur och Fri Tid - språkstödjande insatser för föräldrar som är nyanlända eller massflyktingar

 

Projektets syfte är att stärka målgruppens nätverk och relationer med svenskfödda samt bibehålla och stärka kunskap i svenska språket under föräldraledighet och småbarnsår samt att stärka föräldrarollen i en svensk kontext.

Förväntad effekt är att målgruppen ska bli mer jämlik i samhället, fram för allt med avseende på kommunikation, delaktighet i demokratiska processer, kontaktnät och kunskap om lokalt utbud av fritidsaktiviteter, föreningar mm.

Insatsens övergripande mål är att deltagare i projektet ska bli bättre på att kommunicera på svenska, muntligt och skriftligt, analogt och digitalt  samt att det lokala utbudet av offentliga möten, fritids- och friluftsaktiviteter, kulturella evenemang mm ska bli mer tillgängligt för målgruppen. Slutligen att deltagarna ska uppleva en större gemenskap med andra föräldrar och i sammanhang där svenska är huvudspråk.

Period: 1 januari – 31 augusti 2024

Kontaktperson:

Elisabeth Johnsson, elisabeth.johnsson.@ragunda.se

Åre kommun

Projektnamn: Stärkta föräldrar

Projektet syftar till att formen och strukturen för föräldraskapsstöd till målgruppen är förankrade och där det är möjligt en del av ordinarie verksamhet, i kommunens integrationsarbete såväl som hos andra relevanta aktörer. Projektet riktar sig till utrikesfödda föräldrar.

Fokus kommer att ligga mycket på småbarnsföräldrar, både de som är hemma och de som arbetar eller studerar, men även på föräldrar med äldre barn. Genom att fortsätta samarbetet med andra aktörer som träffar målgruppen, kommer målgruppen att nås med relevant information.

En viktig del i föräldraskapsstödet är ett ökat deltagande i befintliga föräldrautbildningar, både utbildningar för blivande/nyblivna föräldrar och för föräldrar med äldre barn.

Målet är även ett ökat deltagande i aktiviteter som vidgar målgruppens nätverk och kontakt med samhället, t.ex. kyrkans verksamhet för föräldralediga och föreningslivet. Genom ökat deltagande i olika aktiviteter kommer föräldrarna också ha bättre förutsättningar för ett större och verifierat kontaktnät och därmed främja språkinlärningen och kunskapen om hur ett föräldraskap kan se ut i svenskkontext.

Förhoppningen är att projektet på sikt bl. a. ska bidra till att nyanlända föräldrar har en större verktygslåda i sitt föräldraskap, ökad jämställdhet i familjer, ökad kunskap om sexuell hälsa och att man vet vart man ska vända sig för att få stöd och hjälp.

Period: 1 januari – 31 december 2024

Kontaktperson:

Kicki Lundström,  kicki.lundstrom@are.se

Östersunds kommun

Projektnamn: Förstudie delaktighet för deltagande

Familjelotsen riktar sig till familjer med barn 0-17 år och arbetar med förebyggande föräldraskapsstöd. Stödet ges på service, enskilt och i grupp. Familjelotsen erbjuder idag verksamhet anpassad för målgruppen utrikesfödda och nyanlända familjer. Erfarenheter från tidigare arbete visar på behov av att kontinuerligt undersöka vilka målgrupper verksamheten når och inte når.

Förväntade mål med förstudien i projektet är att få reda på vad nyanlända personer med barn 0-6 år önskar och behöver gällande föräldraskapsstöd. För att nå målgruppen kommer de i förstudien använda sig av redan befintliga samarbetsparters, som träffar målgruppen i sin verksamhet. Önskan är att nå ut till nyanlända föräldrar själva, utrikesfödda föräldrar med erfarenhet av att vara nyanländ förälder, samt till professionella och ideellt engagerade.

Förväntat är att med hjälp av olika metoder, som enkäter, intervjuer och fokusgrupper nå en ökad kunskap om upplevelsen av vad man som förälder erbjuds utifrån sitt föräldraskap när man kommer som nyanländ till Östersunds kommun, och vad man mer önskar/hade önskat både när det kommer till form och innehåll.

Syftet med detta är att se om den verksamhet Familjelotsen idag motsvarar behov och förväntningar eller om justeringar behöver göra i innehåll eller form för att bättre matcha målgruppens behov. Detta för att verksamheten Familjelotsen framåt ska nå ökad tillgänglighet för målgruppen och kunna bidra till skyddsfaktorn trygga föräldrar även för barn till nyanlända föräldrar, till ett utökat nätverk och ett underlättande av etablering i samhället, genom möjligheten att vara en aktiv förälder.

Period: 1 januari – 31 december 2024

Kontaktperson:

Karin Källström, karin.kallstrom@ostersund.se

Härjedalens kommun

Projektnamn: Hälsopepp och hälsoguide för en meningsfull fritid

Projektet ska bidra till mer kunskap om hälsa och varför det är viktigt att röra på sig för att må bra. Med särskilt fokus på kvinnor vill Härjedalens kommun tillsammans med föreningen Hej Främling  ge målgruppen möjlighet att utforska sin egen hälsa och rörlighet i koppling till sitt välmående.

Målet med Hälsoguide för en meningsfulls fritid är att människor som vanligtvis inte träffas kan mötas för att främja integrationen i samhället och få fler svenskfödda att delta i våra aktiviteter. Förhoppningen är att nyanlända och föräldralediga hittar möjlighet till förbättrad fysisk och psykisk hälsa, en enklare väg till att bli etablerad i det som vi som bott här längre gör på vår fritid och ett långsiktigt bättre liv. Vidare är förhoppningen är att personer blir aktiva i en förening samt får in rörelse som rutin i sin vardag i och med denna insats.

Huvudsakliga målgruppen är föräldralediga, nyanlända samt svenskfödda. För familjer med barn kommer insatsen även att handla om att guida dessa till hälsofrämjande och meningsfulla aktiviteter som passar dem. Insatsen kommer att arbeta för att peppa och guida så många som möjligt och till en så stor bredd av aktiviteter som möjligt, för att alla skall kunna hitta var de passar in och mår bra.

Period: 1 januari – 31 december 2024

Kontaktperson:

Kenneth Bergman, kenneth.bergman@herjedalen.se

Ragunda kommun

Projektnamn: Stärka familjer och nätverk i Ragunda kommun

Målsättningen med projektet är att underlätta etablering samt stärka nätverk och svenska kunskaper samt stärkt föräldraförmåga sett till en svensk kontext. En annat mål är förbättrad kommunikation mellan individer och samhällsaktörer. Projektet kommer att arbeta uppsökande och kartlägga målgruppens behov och önskemål genom djupintervjuer och en enkätundersökning. Utifrån resultatet kommer aktiviteter att planeras och genomföras. Ju mer individerna vet om föräldraskap i en svensk kontext kan man uppnå ökad delaktighet, tryggare vårdnadshavare vilket i sin tur främjar och stärker barns rättigheter. Målgrupp nyanlända samt individer som kommit till Sverige från Ukraina och blivit beviljade uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Kontaktpersoner:

Elin Dahlin, elin.dahlin@ragunda.se

Elisabeth Johnsson, elisabeth.johnsson.@ragunda.se

Krokoms kommun

Projektnamn: Växa tillsammans 22/23

Projektet går ut på att motivera och bjuda in föräldralediga och få möjlighet att delta i samhället under sin föräldraledighet. Att delta i aktiviteter som samhället erbjuder alla föräldralediga och träffa andra föräldrar, både nyanlända och svenskfödda. Projektet vill öka individens möjlighet att bygga relationer och skapa nätverk och kontaktytor samt träna på det svenska språket. Både nya nätverk och ökad kunskap i svenska gör det lättare att etablera sig i samhället när föräldraledigheten tar slut. Man uppmuntrar föräldrarna att dela på föräldraledigheten och att delta i aktiviteterna så att även pappor känner sig inkluderade och välkomna. Projektet främjar jämlikhet genom att stärka föräldraledigas nätverk och språkförmåga. Målet är att projektet ska anställa två projektdeltagare som är nyanlända. Målgruppen består av nyanlända föräldralediga samt medföljande barn.

Kontaktpersoner:

Lena Andersson, lena.andersson@krokom.se

Britta Pettersson, britta.pettersson@krokom.se

Bräcke kommun

Projektnamn: Hälsopepp och hälsoguide för en meningsfull fritid

Målet med projektet är att bidra till mer kunskap och hälsa och varför rörelse är viktigt för att må bra, ett särskilt fokus kommer vara på kvinnor. Projektet kommer att guida målgruppen till etablerade gratis hälsofrämjande aktiviteter i kommunen med hopp om en start av en ny hälsosam vana. Hälsoguiden ska fungera som målgruppens resurs och en brygga mellan etablerade kultur- och fritidsaktiviteter i Bräcke kommun och som ännu inte hittat till gemenskap i en förening eller aktivitet. Hälsoguiden kommer möta upp varje grupp eller individ till en bredd av olika kultur- och fritidsaktiviteter för att kunna testa olika saker och förhoppningsvis hitta sin mötesplats och sitt nätverk. Målgrupp nyanlända, asylsökande samt individer som kommit till Sverige från Ukraina och blivit beviljade uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Kontaktpersoner:

Ylva Eliasson, ylva.eliasson@bracke.se

Siri Lenes, siri.lenes@bracke.se

Härjedalens kommun

Projektnamn: Hälsopepp och hälsoguide för en meningsfull fritid

Målet med projektet är att bidra till mer kunskap och hälsa och varför rörelse är viktigt för att må bra, ett särskilt fokus kommer vara på kvinnor. Projektet kommer att guida målgruppen till etablerade gratis hälsofrämjande aktiviteter i kommunen med hopp om en start av en ny hälsosam vana. Hälsoguiden ska fungera som målgruppens resurs och en brygga mellan etablerade kultur- och fritidsaktiviteter i Härjedalens kommun och som ännu inte hittat till gemenskap i en förening eller aktivitet. Hälsoguiden kommer möta upp varje grupp eller individ till en bredd av olika kultur- och fritidsaktiviteter för att kunna testa olika saker och förhoppningsvis hitta sin mötesplats och sitt nätverk. Målgrupp nyanlända, asylsökande samt individer som kommit till Sverige från Ukraina och blivit beviljade uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Ort/kommun: Härjedalens kommun

Kontaktpersoner:

Kenneth Bergman, kenneth.bergman@herjedalen.se

Jeanette Hansen, jeanette.hansen@herjedalen.se

Åre kommun

Projektnamn: Starka strukturer för stärkta föräldrar

Som ny i det svenska samhället saknar föräldrar ofta nätverk och kontakt med andra föräldrar utanför den egna gruppen, föräldrar som är etablerade i samhället. Det finns brist på information och kunskap hos nyanlända kring hur föräldraskap kan se ut i Sverige. Med de insatser som planeras göra är målet att en struktur för fortsatt arbete med fokus på föräldraskapsstöd, nätverk och inkludering ska implementeras i kommunen. Förhoppningen är att detta arbete ska leda till att målgruppen ska bli stärkta i deras föräldraskap och att relationen mellan barn och förälder ska bli trygg och tydlig. Till följd av det kan barn och unga få möjligheten att vara just barn och unga. Då det är en kort projekttid är det svårt att mäta långsiktiga effekter men målet är som nämnt att kartlägga behov för att kunna forma strukturer för att även i framtiden kunna främja etablering i samhället och skapa starka nätverk för målgruppen. Fokus för direkt deltagande i insatsen ligger på nyanlända föräldrar. Deras barn kan till viss del även de komma att vara deltagare, då framför allt ungdomar.

Ort/kommun: Åre kommun

Kontaktpersoner:

Kicki Lundström Persson, kicki.lundstrom@are.se

Strömsunds kommun

Projektnamn: Integrationsinsatser 2023

Strömsunds Kommun har under ett flertal år tagit emot nyanlända från en mängd olika länder. Resurscentrum (RC) erbjuder stöd i integrationsfrågor och riktar sig både till kommunens invånare och enskilda verksamheter. RC är ett tvärprofessionellt team som arbetar med och för nyanlända barn, ungdomar och deras familjer, oavsett ursprung eller anledning till migration. Projektet vill bidra till att underlätta för nyanlända föräldrar att utöva sitt föräldraskap i det svenska samhället genom att ge information, utrymme att i grupp pröva sina erfarenheter, tankar och synpunkter när det gäller att vara förälder. Vi vill även inspirera föräldrarna att tillsammans med sina barn aktivt ta del av de ordinarie fritidsverksamheter som erbjuds runt om i kommunen.

Gruppverksamheten kan bidra till och underlätta denna process genom att vara nätverksbyggande och ha en kontaktskapande roll. Sekundärinflyttade familjer, de som inte har bott länge på orten och inte har haft möjlighet att etablera sig i det nya samhället, är i stort behov att få kontakt med samhällsviktiga personer och funktioner, som vi vet kan spela en stor roll i etableringsprocessen. Konflikthantering/medling ger möjlighet till lärande och kan underlätta individens integrationsprocess. Insatserna vänder sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer samt till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Ort/kommun: Strömsunds kommun

Kontaktpersoner:

Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@stromsund.se

Marie Lidberg, marie.lidberg@stromsund.se

Hälsopepp & hälsoguide för innanförskap

Huvudsakliga målgruppen är nyanlända vuxna, nyanlända familjer och dess ungdomar samt asylsökande. Målgruppen nyanlända, asylsökande och ungdomar i nyanlända familjer har ett större behov av guidning till det kultur- och fritidsliv samt friluftsliv som finns inom hela kommunen och på sikt kan underlätta etablering.

Vi vill guida in till det som erbjuds i kommunen, och att bygga goda relationer är en viktig ingrediens för att fler ska våga sig iväg och återkomma. Denna guidning vill kommunen förstärka genom en ny resurs, samtidigt som kontakten till målgruppen behöver komma från en annan part, tror vi.

För att lyckas med en hälsoguide tror vi också att vi behöver använda oss av vårt koncept hälsopepp för att öka kunskapen om hälsa bland våra deltagare. Hälsopepp är vårt utarbetade koncept där vi ökar deltagarnas kunskap om kroppen och deras hälsa i kombination med att vi genomför en fysisk aktivitet.

Period: 1 januari – 31 december 2022

Bräcke kommun

Kontaktperson:
Lena Persson, lena.persson@bracke.se

Projekt UD Ung & Delaktig

Insatsen syftar främst till etablering i samhället och till skapande av nätverk. Med målsättning att nätverket ska leva vidare av egen kraft efter avslutat projekt. Genom gemenskap och sociala nätverk mellan barn och ungdomar och människor i civilsamhället anses både kontaktnät och etablering underlättas. Vår projektidé bygger på inspiration från Skövde kommun, Café Nyfiket och där vi vill ha en mötesplats, för digitala och fysiska möten med inbjudna gäster, föreläsare och inspiratörer.

En röd tråd ska vara delaktigheten och inflytandet hos deltagarna, det ska vara deras önskemål om innehållet i de träffar som blir. Som exempel har Skövde haft föreläsningar med studenter från Högskolan och bostadsföretag.

Period: 1 december 2021 – 31 december 2022

Östersunds kommun

Kontaktperson:
Ida Totland, ida.totland@ostersund.se

Integrationsnätverket för föräldrar

Den förälder som är föräldraledig tappar ofta en stor del av svenskan under den tid hen har uppehåll från SFI. Ett sätt att förebygga detta är att skapa nätverk där det finns större möjligheter att använda svenska språket. Vi vill underlätta för nyanlända föräldrar att på sitt modersmål eller med hjälp av språkstöd ta del av det föräldraskapsstöd som redan finns, vi vill med detta och andra aktiviteter skapa nya nätverk och vi vill erbjuda tillfällen att lära sig att använda dator för att bland annat kunna ta del av det allt mer digitaliserade utbud som riktar sig till föräldrar.

Period: 1 september 2021 – 31 december 2022.

Ragunda kommun

Kontaktperson:
Elisabeth Johnsson, elisabeth.johnsson@ragunda.se

SFI för föräldralediga och hemmavarande med barn

Fler av kommunens olika verksamheter ser att många nyanlända som är föräldralediga blir borta från sociala sammanhang, inklusive SFI, under en lång tid vilket gör att det dels tar lång tid att lära sig det svenska språket, dels att det tar längre tid att integrera sig i det svenska samhället då det inte kan svenska. Det är fortsatt svårt för nyanlända att kombinera studier på SFI med att samtidigt ansvara för att ta hand om sitt barn dagtid.

Vuxenutbildningen Åre kommun erbjuder i dagsläget SFI för föräldralediga och hemmavarande med barn och då kan föräldern ha med sig sitt/sina barn till SFI. Detta är en väletablerad verksamhet som finansierats med statsbidrag från Länsstyrelsen. Den är förankrad i kommunen. Vuxenutbildningen och andra kommunala verksamheter, så som Inflyttarservice, Individ- och familjeomsorgen och skolorna,
vittnar om både nyttan och vikten av SFI för föräldralediga.

Utifrån att det finns fortsatt behov av denna verksamhet, att verksamheten vill fortsätta utveckla konceptet samt att det är en viktig pusselbit för att undvika utanförskap skulle det underlätta om det finns projektmedel att genomföra verksamheten med.

Period: 16 augusti 2021 – 23 juni 2022

Åre kommun

Kontaktperson: Kicki Eriksson, kicki.eriksson@are.se

Föräldragrupper 2022

Projektets insatser riktar sig till nyanlända pappor och mammor med särskilt fokus på föräldralediga. Projektet vill bidra till att underlätta för nyanlända föräldrar att utöva sitt föräldraskap i det svenska samhället genom att ge information, utrymme att i grupp pröva sina erfarenheter, tankar och synpunkter när det gäller att vara förälder. Vi vill även inspirera föräldrarna att tillsammans med sina barn aktivt ta del av de ordinarie fritidsverksamheter som erbjuds runt om i kommunen. Skapa nätverk, nyanlända inkluderat sekundärinflyttade familjer, de som inte har bott länge på orten och inte har haft möjlighet att etablera sig i det nya samhället, är i stort behov att få kontakt med samhällsviktiga personer och funktioner, som vi vet kan spela en stor roll i etableringsprocessen.

Gruppverksamheten kan bidra till och underlätta denna process genom att vara nätverksbyggande och ha en kontaktskapande roll. Stödja språkinlärning, Alla gruppverksamheter kommer på ett naturligt sätt att bidra till deltagarnas språkutveckling. Det är viktigt man kan lära sig det svenska språket på ett annat sätt än genom traditionell undervisning. All verksamhet genomförs på svenska, men i viss mån kommer språkstöd att finnas till hands.

Period: 1 november 2021 – 30 juni 2022

Strömsunds Kommun

Kontaktperson: Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@stromsund.se

Fördel föräldraledig

Vi skapar en strukturerad metod med kontaktpersoner inom olika kultur- och/eller språkgrupper för att tidigt fånga upp föräldralediga och inspirera att delta i aktiviteter. Denna grupp blir en nyckelfunktion som vi vill satsa på med utbildning och erfarenhetsutbyten dem emellan.

Period: 1 september 2021 – 31 december 2022

Östersunds kommun

Kontaktperson: Sigrid Landgren, sigrid.landgren@ostersund.se

Hälsopepp & hälsoguide för innanförskap

Insatsen syftar till att stärka rätten till en mer jämlik hälsa för nyanlända, asylsökande och ungdomar. Krokoms kommun avser inom ramen för insatsen, i samverkan med Hej Främling! Och Krokoms Internationella Vänskapsförening ge målgruppen en ökad kunskap om den egna hälsan, kroppen och balans i livet samt en hälsoguide för innanförskap som ska underlätta i etableringen i samhället.

Period: 1 september 2021 – 31 augusti 2022

Krokoms kommun

Kontaktperson: Lena Andersson, lena.andersson@krokom.se

Kontakt

Magdalena Said

Samordnare mänskliga rättigheter och integration

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss