Vind på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Ny utlysning hösten 2022

I syfte att ytterligare stärka och utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter kan Länsstyrelsen Jämtlands län fördela 789 000 kronor under hösten 2022. Utlysningen öppnar den 7 september 2022 och stänger den 2 oktober 2022.

Länsstyrelsen Jämtlands län prioriterar särskilt insatser som riktar sig till föräldralediga och andra personer med små barn, insatser som stödjer språkinlärningen samt insatser som kan öka föräldraledigas delaktighet i samhället. Vi ser gärna att kommuners insatser sker i samarbete med aktörer i det civila samhället.

Länsstyrelsen Jämtlands län har under våren 2022 förmedlat 1 107 000 kronor till verksamheter som syftar till att stärka och utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter.

Välkommen att ansöka via vår e-tjänst längre ner på den här sidan.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Ansökningsperiod i Jämtlands län

Höstens ansökningsperiod varar 7 september–2 oktober 2022.

Beviljade projekt

Ragunda kommun

Projektnamn: Stärka familjer och nätverk i Ragunda kommun

Målsättningen med projektet är att underlätta etablering samt stärka nätverk och svenska kunskaper samt stärkt föräldraförmåga sett till en svensk kontext. En annat mål är förbättrad kommunikation mellan individer och samhällsaktörer. Projektet kommer att arbeta uppsökande och kartlägga målgruppens behov och önskemål genom djupintervjuer och en enkätundersökning. Utifrån resultatet kommer aktiviteter att planeras och genomföras. Ju mer individerna vet om föräldraskap i en svensk kontext kan man uppnå ökad delaktighet, tryggare vårdnadshavare vilket i sin tur främjar och stärker barns rättigheter. Målgrupp nyanlända samt individer som kommit till Sverige från Ukraina och blivit beviljade uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Kontaktpersoner:

Elin Dahlin, elin.dahlin@ragunda.se

Elisabeth Johnsson, elisabeth.johnsson.@ragunda.se

Krokoms kommun

Projektnamn: Växa tillsammans 22/23

Projektet går ut på att motivera och bjuda in föräldralediga och få möjlighet att delta i samhället under sin föräldraledighet. Att delta i aktiviteter som samhället erbjuder alla föräldralediga och träffa andra föräldrar, både nyanlända och svenskfödda. Projektet vill öka individens möjlighet att bygga relationer och skapa nätverk och kontaktytor samt träna på det svenska språket. Både nya nätverk och ökad kunskap i svenska gör det lättare att etablera sig i samhället när föräldraledigheten tar slut. Man uppmuntrar föräldrarna att dela på föräldraledigheten och att delta i aktiviteterna så att även pappor känner sig inkluderade och välkomna. Projektet främjar jämlikhet genom att stärka föräldraledigas nätverk och språkförmåga. Målet är att projektet ska anställa två projektdeltagare som är nyanlända. Målgruppen består av nyanlända föräldralediga samt medföljande barn.

Kontaktpersoner:

Lena Andersson, lena.andersson@krokom.se

Britta Pettersson, britta.pettersson@krokom.se

Bräcke kommun

Projektnamn: Hälsopepp och hälsoguide för en meningsfull fritid

Målet med projektet är att bidra till mer kunskap och hälsa och varför rörelse är viktigt för att må bra, ett särskilt fokus kommer vara på kvinnor. Projektet kommer att guida målgruppen till etablerade gratis hälsofrämjande aktiviteter i kommunen med hopp om en start av en ny hälsosam vana. Hälsoguiden ska fungera som målgruppens resurs och en brygga mellan etablerade kultur- och fritidsaktiviteter i Bräcke kommun och som ännu inte hittat till gemenskap i en förening eller aktivitet. Hälsoguiden kommer möta upp varje grupp eller individ till en bredd av olika kultur- och fritidsaktiviteter för att kunna testa olika saker och förhoppningsvis hitta sin mötesplats och sitt nätverk. Målgrupp nyanlända, asylsökande samt individer som kommit till Sverige från Ukraina och blivit beviljade uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Kontaktpersoner:

Ylva Eliasson, ylva.eliasson@bracke.se

Siri Lenes, siri.lenes@bracke.se

Härjedalens kommun

Projektnamn: Hälsopepp och hälsoguide för en meningsfull fritid

Målet med projektet är att bidra till mer kunskap och hälsa och varför rörelse är viktigt för att må bra, ett särskilt fokus kommer vara på kvinnor. Projektet kommer att guida målgruppen till etablerade gratis hälsofrämjande aktiviteter i kommunen med hopp om en start av en ny hälsosam vana. Hälsoguiden ska fungera som målgruppens resurs och en brygga mellan etablerade kultur- och fritidsaktiviteter i Härjedalens kommun och som ännu inte hittat till gemenskap i en förening eller aktivitet. Hälsoguiden kommer möta upp varje grupp eller individ till en bredd av olika kultur- och fritidsaktiviteter för att kunna testa olika saker och förhoppningsvis hitta sin mötesplats och sitt nätverk. Målgrupp nyanlända, asylsökande samt individer som kommit till Sverige från Ukraina och blivit beviljade uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Ort/kommun: Härjedalens kommun

Kontaktpersoner:

Kenneth Bergman, kenneth.bergman@herjedalen.se

Jeanette Hansen, jeanette.hansen@herjedalen.se

Åre kommun

Projektnamn: Starka strukturer för stärkta föräldrar

Som ny i det svenska samhället saknar föräldrar ofta nätverk och kontakt med andra föräldrar utanför den egna gruppen, föräldrar som är etablerade i samhället. Det finns brist på information och kunskap hos nyanlända kring hur föräldraskap kan se ut i Sverige. Med de insatser som planeras göra är målet att en struktur för fortsatt arbete med fokus på föräldraskapsstöd, nätverk och inkludering ska implementeras i kommunen. Förhoppningen är att detta arbete ska leda till att målgruppen ska bli stärkta i deras föräldraskap och att relationen mellan barn och förälder ska bli trygg och tydlig. Till följd av det kan barn och unga få möjligheten att vara just barn och unga. Då det är en kort projekttid är det svårt att mäta långsiktiga effekter men målet är som nämnt att kartlägga behov för att kunna forma strukturer för att även i framtiden kunna främja etablering i samhället och skapa starka nätverk för målgruppen. Fokus för direkt deltagande i insatsen ligger på nyanlända föräldrar. Deras barn kan till viss del även de komma att vara deltagare, då framför allt ungdomar.

Ort/kommun: Åre kommun

Kontaktpersoner:

Kicki Lundström Persson, kicki.lundstrom@are.se

Strömsunds kommun

Projektnamn: Integrationsinsatser 2023

Strömsunds Kommun har under ett flertal år tagit emot nyanlända från en mängd olika länder. Resurscentrum (RC) erbjuder stöd i integrationsfrågor och riktar sig både till kommunens invånare och enskilda verksamheter. RC är ett tvärprofessionellt team som arbetar med och för nyanlända barn, ungdomar och deras familjer, oavsett ursprung eller anledning till migration. Projektet vill bidra till att underlätta för nyanlända föräldrar att utöva sitt föräldraskap i det svenska samhället genom att ge information, utrymme att i grupp pröva sina erfarenheter, tankar och synpunkter när det gäller att vara förälder. Vi vill även inspirera föräldrarna att tillsammans med sina barn aktivt ta del av de ordinarie fritidsverksamheter som erbjuds runt om i kommunen.

Gruppverksamheten kan bidra till och underlätta denna process genom att vara nätverksbyggande och ha en kontaktskapande roll. Sekundärinflyttade familjer, de som inte har bott länge på orten och inte har haft möjlighet att etablera sig i det nya samhället, är i stort behov att få kontakt med samhällsviktiga personer och funktioner, som vi vet kan spela en stor roll i etableringsprocessen. Konflikthantering/medling ger möjlighet till lärande och kan underlätta individens integrationsprocess. Insatserna vänder sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer samt till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Ort/kommun: Strömsunds kommun

Kontaktpersoner:

Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@stromsund.se

Marie Lidberg, marie.lidberg@stromsund.se

Hälsopepp & hälsoguide för innanförskap

Huvudsakliga målgruppen är nyanlända vuxna, nyanlända familjer och dess ungdomar samt asylsökande. Målgruppen nyanlända, asylsökande och ungdomar i nyanlända familjer har ett större behov av guidning till det kultur- och fritidsliv samt friluftsliv som finns inom hela kommunen och på sikt kan underlätta etablering.

Vi vill guida in till det som erbjuds i kommunen, och att bygga goda relationer är en viktig ingrediens för att fler ska våga sig iväg och återkomma. Denna guidning vill kommunen förstärka genom en ny resurs, samtidigt som kontakten till målgruppen behöver komma från en annan part, tror vi.

För att lyckas med en hälsoguide tror vi också att vi behöver använda oss av vårt koncept hälsopepp för att öka kunskapen om hälsa bland våra deltagare. Hälsopepp är vårt utarbetade koncept där vi ökar deltagarnas kunskap om kroppen och deras hälsa i kombination med att vi genomför en fysisk aktivitet.

Period: 1 januari – 31 december 2022

Bräcke kommun

Kontaktperson:
Lena Persson, lena.persson@bracke.se

Projekt UD Ung & Delaktig

Insatsen syftar främst till etablering i samhället och till skapande av nätverk. Med målsättning att nätverket ska leva vidare av egen kraft efter avslutat projekt. Genom gemenskap och sociala nätverk mellan barn och ungdomar och människor i civilsamhället anses både kontaktnät och etablering underlättas. Vår projektidé bygger på inspiration från Skövde kommun, Café Nyfiket och där vi vill ha en mötesplats, för digitala och fysiska möten med inbjudna gäster, föreläsare och inspiratörer.

En röd tråd ska vara delaktigheten och inflytandet hos deltagarna, det ska vara deras önskemål om innehållet i de träffar som blir. Som exempel har Skövde haft föreläsningar med studenter från Högskolan och bostadsföretag.

Period: 1 december 2021 – 31 december 2022

Östersunds kommun

Kontaktperson:
Ida Totland, ida.totland@ostersund.se

Integrationsnätverket för föräldrar

Den förälder som är föräldraledig tappar ofta en stor del av svenskan under den tid hen har uppehåll från SFI. Ett sätt att förebygga detta är att skapa nätverk där det finns större möjligheter att använda svenska språket. Vi vill underlätta för nyanlända föräldrar att på sitt modersmål eller med hjälp av språkstöd ta del av det föräldraskapsstöd som redan finns, vi vill med detta och andra aktiviteter skapa nya nätverk och vi vill erbjuda tillfällen att lära sig att använda dator för att bland annat kunna ta del av det allt mer digitaliserade utbud som riktar sig till föräldrar.

Period: 1 september 2021 – 31 december 2022.

Ragunda kommun

Kontaktperson:
Elisabeth Johnsson, elisabeth.johnsson@ragunda.se

SFI för föräldralediga och hemmavarande med barn

Fler av kommunens olika verksamheter ser att många nyanlända som är föräldralediga blir borta från sociala sammanhang, inklusive SFI, under en lång tid vilket gör att det dels tar lång tid att lära sig det svenska språket, dels att det tar längre tid att integrera sig i det svenska samhället då det inte kan svenska. Det är fortsatt svårt för nyanlända att kombinera studier på SFI med att samtidigt ansvara för att ta hand om sitt barn dagtid.

Vuxenutbildningen Åre kommun erbjuder i dagsläget SFI för föräldralediga och hemmavarande med barn och då kan föräldern ha med sig sitt/sina barn till SFI. Detta är en väletablerad verksamhet som finansierats med statsbidrag från Länsstyrelsen. Den är förankrad i kommunen. Vuxenutbildningen och andra kommunala verksamheter, så som Inflyttarservice, Individ- och familjeomsorgen och skolorna,
vittnar om både nyttan och vikten av SFI för föräldralediga.

Utifrån att det finns fortsatt behov av denna verksamhet, att verksamheten vill fortsätta utveckla konceptet samt att det är en viktig pusselbit för att undvika utanförskap skulle det underlätta om det finns projektmedel att genomföra verksamheten med.

Period: 16 augusti 2021 – 23 juni 2022

Åre kommun

Kontaktperson: Kicki Eriksson, kicki.eriksson@are.se

Föräldragrupper 2022

Projektets insatser riktar sig till nyanlända pappor och mammor med särskilt fokus på föräldralediga. Projektet vill bidra till att underlätta för nyanlända föräldrar att utöva sitt föräldraskap i det svenska samhället genom att ge information, utrymme att i grupp pröva sina erfarenheter, tankar och synpunkter när det gäller att vara förälder. Vi vill även inspirera föräldrarna att tillsammans med sina barn aktivt ta del av de ordinarie fritidsverksamheter som erbjuds runt om i kommunen. Skapa nätverk, nyanlända inkluderat sekundärinflyttade familjer, de som inte har bott länge på orten och inte har haft möjlighet att etablera sig i det nya samhället, är i stort behov att få kontakt med samhällsviktiga personer och funktioner, som vi vet kan spela en stor roll i etableringsprocessen.

Gruppverksamheten kan bidra till och underlätta denna process genom att vara nätverksbyggande och ha en kontaktskapande roll. Stödja språkinlärning, Alla gruppverksamheter kommer på ett naturligt sätt att bidra till deltagarnas språkutveckling. Det är viktigt man kan lära sig det svenska språket på ett annat sätt än genom traditionell undervisning. All verksamhet genomförs på svenska, men i viss mån kommer språkstöd att finnas till hands.

Period: 1 november 2021 – 30 juni 2022

Strömsunds Kommun

Kontaktperson: Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@stromsund.se

Fördel föräldraledig

Vi skapar en strukturerad metod med kontaktpersoner inom olika kultur- och/eller språkgrupper för att tidigt fånga upp föräldralediga och inspirera att delta i aktiviteter. Denna grupp blir en nyckelfunktion som vi vill satsa på med utbildning och erfarenhetsutbyten dem emellan.

Period: 1 september 2021 – 31 december 2022

Östersunds kommun

Kontaktperson: Sigrid Landgren, sigrid.landgren@ostersund.se

Hälsopepp & hälsoguide för innanförskap

Insatsen syftar till att stärka rätten till en mer jämlik hälsa för nyanlända, asylsökande och ungdomar. Krokoms kommun avser inom ramen för insatsen, i samverkan med Hej Främling! Och Krokoms Internationella Vänskapsförening ge målgruppen en ökad kunskap om den egna hälsan, kroppen och balans i livet samt en hälsoguide för innanförskap som ska underlätta i etableringen i samhället.

Period: 1 september 2021 – 31 augusti 2022

Krokoms kommun

Kontaktperson: Lena Andersson, lena.andersson@krokom.se

Bergs kommun - En aktiv fritid – för samman i Berg

Insatsen syftar till att utvidga målgruppens nätverk och sociala kontakter samt förbättra det svenska språket och bidra till främjad hälsa genom rörelse och motion. Bergs kommun avser att inom ramen för insatsen, i samverkan med föreningar och organisationer från civilsamhället, anordna prova-på- aktiviteter, informationsträffar, besök hos olika föreningar samt individuell matchning/vägledning tillbefintliga föreningar utifrån personens intresse och förmåga.

Kontaktperson:
Fredrik Åström, fredrik.astrom@berg.se

Härjedalens kommun - Hälsoprojekt

Insatsen syftar till att stödja språkinlärning under föräldraledighet. Härjedalens kommun avser att inom ramen för insatsen erbjuda sammankomster utifrån olika teman, studiebesök och prova-på-aktiviteter samt bjuda in externa föreläsare för informationsträffar inom exempelvis kostrådgivning.

Samverkansparter: Korpen, Studieförbundet Vuxenskolan, Familjecentralen, Ledare för kommunens pappagrupper, drog- och missbrukssamordnare i kommunen

Kontaktperson: Kenneth Bergman, kenneth.bergman@herjedalen.se

Östersunds kommun - Föräldraskapsstöd och integration i samverkan 2

Av ansökan framgår att insatsen syftar till att öka målgruppens deltagande i de aktiviteter och den verksamhet som ordnas av Förälder Östersund och Öppna förskolan. Östersunds kommun avser att inom ramen för insatsen bedriva föräldraskapsstöd och skapa naturliga mötesplatser för målgruppen för att öka kunskapen om samhället och föräldrarollen, möjligheter att använda sig av och träna det svenska språket samt möjlighet att möta andra föräldrar.

Samverkansparter: Studieförbundet Vuxenskolan, Astar, Hej Främling!, Folkuniversitetet, GOAW (Global Organisation of African Women), Verket

Kontaktperson: Magnus Ekerlid, magnus.ekerlid@ostersund.se

Strömsunds kommun - Integrationsinsatser i Strömsund

Insatsen syftar till att underlätta etablering i samhället, skapa nätverk samt stödja språkinlärning. Strömsunds kommun avser att inom ramen för insatsen genomföra två föräldragrupper med träffar utifrån olika teman, att i samverkan med aktörer från civilsamhället erbjuda språkverkstad samt anordna sommarlovsaktiviteter med möjlighet att prova på olika idrotts- och fritidsaktiviteter.

Samverkansparter: Studieförbundet Vuxenskolan, Strömsunds Hyresbostäder, Idrottsföreningar

Kontaktperson: Jenniffer Bennoit, jenniffer.bennoit@stromsund.se

Ragunda kommun – Föräldrasvenska för nyanlända

Insatsen syftar till att erbjuda aktiviteter som underhåller och utvecklar svenska språket samt stärker föräldraskapet. Även att visa till nya arenor för nätverkande inom olika verksamheter i kommunen. Ragunda kommun avser att inom ramen för insatsen bjuda in till svenskagrupp anpassad efter deltagarnas förutsättningar och behov. Innehållet följer en plan varav hälsodelen kan bli separerad kvinnor/män om behov finns. Varje grupp handleds av två personer varav en vid behov ska behärska aktuellt modersmål i gruppen. En del av tiden vid varje tillfälle kommer att användas till hälsofrämjande arbete genom praktiska övningar, film, litteratur och samtal. Civilsamhällets aktörer uppmuntras att ha en aktiv roll, till exempel genom att bjuda in föreningar till samtal i grupperna.

Samverkansparter: Svenska kyrkan

Kontaktperson: Elisabeth Johnsson, elisabeth.johnsson@ragunda.se

Åre kommun - SFI för föräldralediga och hemmavarande med barn

Av ansökan framgår att insatsen syftar till att underlätta etablering i samhället för vuxna, skapa möjligheter till nätverkande med andra hemmavarande föräldrar, stödja språkinlärning, möjliggöra för vuxna nyanlända att studera klart SFI, ge stöd till föräldrar i deras föräldraroll vid Öppna förskolan samt öka förståelsen hos vuxna nyanlända för det svenska skolsystemet och barns rättigheter att gå i förskola. Åre kommun avser att inom ramen för insatsen erbjuda undervisning på SFI riktat till personer som är föräldralediga eller hemmavarande med barn. Undervisningen ska anpassas efter föräldragruppens behov av samtal som rör föräldrarollen och temaarbeten om föräldraskapet. Externa föreläsare så som barnmorska som kan bidra till kunskapsspridning om föräldraskapet kommer att bjudas in.

Kontaktperson: Lena Öqvist, lena.oqvist@are.se

Krokoms kommun- Växa tillsammans 20/21

Av ansökan framgår att syftet med insatsen är att inkludera föräldralediga nyanlända i de aktiviteter som erbjuds i kommunen så att de inte hamnar utanför det svenska samhället under sin föräldraledighet. För att uppnå detta syfte avser Krokoms kommun att arbeta aktivt med att uppmuntra, motivera och stödja föräldrarna så att de kommer till aktiviteterna som erbjuds

Samverkansparter: Svenska kyrkan

Kontaktperson: Lena Andersson, lena.andersson@krokom.se

Pappautbildning

Bergs kommun vill inom ramen för aktuell insats erbjuda pappagrupper för nyanlända pappor. Syftet är att inte bara skapa ett rum för samtal om de egna upplevelserna utan att från samhällets sida också ge en större förståelse för den svenska lagstiftningen inom området barn och familj. För att skapa bra kontaktnät med det svenska samhället kommer även svenskfödda pappor att bjudas in till träffarna.

Period: 2019-09-01 till 2020-03-31

Kontaktperson: Louise Hamberg-Dardel, louise.hamberg-dardel@berg.se
Fredrik Åström, fredrik.astrom@berg.se

Samverkanspart: Östersunds kommun och Krokoms kommun

Föräldrastöd och svenska till nyanlända småbarnsföräldrar

Ragunda kommun vill inom ramen för insatsen, tillsammans med aktörer från civilsamhället, erbjuda samtliga kvinnor och män, som har uppehåll från sin etableringsplan på grund av föräldraledighet, insatser som underhåller och utvecklar svenska språket, stärker föräldraskapet samt fokuserar på arbetsmarknad och företagande. Inom insatsen vill Ragunda kommun även erbjuda hembesök, inspirera målgruppen att besöka kommunens öppna verksamheter för föräldrar samt anordna pappagrupper. Utöver tidigare nämnd målgrupp kommer insatsen även att erbjudas personer som har gått ur etableringen.

Period: 2019-07-01 till 2020-06-30

Kontaktperson: Elisabeth Johnson, elisabeth.johnson@ragunda.se
Elin Dahlin, elin.dahlin@ragunda.se

Samverkanspart: Svenska kyrkan, Studieförbundet vuxenskolan

Integration och Föräldraskapsstöd i samverkan

Östersunds kommun vill inom ramen för insatsen öka kunskapen om målgruppens behov och önskemål inom den egna verksamheten, övriga kommunala verksamheter och de som arbetar med föräldrastödjande verksamhet i regionen. Även öka samverkan mellan olika kommunala förvaltningar så att resurser och kompetens används på ett effektivt sätt, öka samverkan mellan kommun och civilsamhällets organisationer, underlättar integration genom att målgruppen får ökade kunskaper om föräldrastödssystemet samt att få fler att delta i föräldraträffar och föreläsningar för att skapa nätverk.

Period: 2019-08-15 till 2020-12-31

Kontaktpersoner: Robert Ingvarsson, robert.ingvarsson@ostersund.se
Sigrid Landgren, sigrid.landgren@ostersund.se

Samverkansparter: Hej Främling!, Studieförbundet Vuxenskolan, Innanförskapsakademin, GOAW (Global Organisation of African Women), Hurras Network, Centrum för fred, Astar, Rädda Barnen

Slussen - utökat stöd inför vuxenlivet, till nyanlända barn och unga i familjer

Östersunds kommun vill inom ramen för insatsen underlätta etableringen i samhället för ungdomar som bor med sin familj. Östersunds kommun har i dagsläget en etablerad verksamhet inom integrationsområdet som innebär att stötta oh vägleda ensamkommande ungdomar som bor i så kallade utslusslägenheter. Syftet är att ge dessa ungdomar kunskap om vad vuxenlivet i Sverige innebär. Denna etablerade insats riktar sig endast till ensamkommande ungdomar och som har en pågående öppenvårdsinsats via socialtjänsten. Östersunds kommun ser även att målgruppen ungdomar i familj har behov av att kunna delta i denna typ av insats för att underlätta sin etablering. Utöver detta ser kommunen även att insatsen skulle kunna skapa utvidgade nätverk för deltagarna då planen är att involvera den idéburna sektorn mer mot målgruppen än vad som tidigare har gjorts.

Period: 2019-10-01 till 2020-04-30

Kontaktperson: Ulrika Nyberg, ulrika.nyberg@ostersund.se
Lena Hellberg, lena.hellberg@ostersund.se

Unga i integration

Bräcke kommun vill inom ramen för insatsen, i samverkan med aktörer från civilsamhället, skapa en mötesplats dit unga vuxna är välkomna för att få läxhjälp, träna svenska språket samt ta del av samhällsorientering och hälsoinsatser. Bräcke kommun vill skapa ett arbetssätt som ett komplement till målgruppens skolgång för att skapa förutsättningar för deltagarna att klara sina studier och på sikt få ett arbete och stanna kvar i kommunen. Ett sekundärt syfte är att stärka samverkan mellan kommun och civilsamhället genom att samverkansparterna utbyter erfarenheter och kunskaper under projektets gång och skapar sig en gemensam bild av målgruppen och dess behov. Kommunen planerar att bidra med läxhjälp och fördjupad samhällsorientering och Rädda Barnen erbjuder hälsofrämjande insatser i form av Hälsoguider.

Period: 2019-09-01 till 2020-08-31

Kontaktpersoner: Åsa Hedenström Boije, asa.HedenstromBoije@bracke.se
Ylva Eliasson, ylva.eliasson@bracke.se

Samverkanspart: Rädda Barnen

Växa tillsammans och Pappagrupper

Krokoms kommun vill inom ramen för aktuell insats fortsätta arbetet med att säkerställa att asylsökande och nyanlända föräldrar får kännedom om och möjlighet att besöka kommunens familjecentral samt de öppna förskolor och kyrkis som finns etablerade i kommunen. En förlängning av det § 37a-projekt som Krokoms kommun beviljades 2018. De vill även fortsätta det pågående samarbetet med svenska kyrkan gällande föräldrautbildningar dels genom att skjutsa deltagare till befintliga utbildningar och dels genom att använda erfarenheter och utvärdering från kyrkans föräldrautbildning vid uppstart av ny utbildning. Utöver detta vill Krokoms kommun inom ramen för aktuell ansökan utbilda pappagruppsledare och erbjuda pappagruppsutbildningar i kommunen. Då även Bergs kommun har för avsikt att utbilda pappagruppsledare och erbjuda pappagrupper i sin kommun så har Krokoms kommun tagit på sig ett samordnade ansvar för de kommuner i Jämtlands län som avser delta i utbildningen. Den aktuella ansökan avser därför även omkostnader för utbildning av pappagruppsledare i Bergs kommun.

Period: 2019-07-01 till 2020-06-30

Kontaktperson: Elisabeth Wickzell, elisabeth.wickzell@krokom.se
Britta Pettersson, britta.pettersson@krokom.se

Samverkanspart: Bergs kommun, Östersunds kommun, Hej Främling!, Svenska kyrkan

Kontakt

Magdalena Said

Integrationssamordnare