Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Kommuner är, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället, viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Gängsnacket – en guide för viktiga vuxna och yrkesverksamma

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna om hur kriminella gäng rekryterar barn. Länsstyrelserna och polisen har tagit fram guiden efter önskemål från flera kommuner och stadsdelar. Gängsnacket lyfter vilka varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om man känner oro för ett barn. Guiden finns på flera språk.

Gängsnacket, Länsstyrelsen Västmanland Länk till annan webbplats.

Film om guiden gängsnacket Länk till annan webbplats.

Information till unga om rekrytering till kriminella nätverk

På Polismyndighetens webbplats finns filmer och information om rekrytering till gängkriminalitet som riktar sig till unga.

Så rekryterar kriminella dig som ung, Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i länet utgår från samverkan mellan aktörer på lokal och regional nivå. Samverkansprocessen på lokal nivå beskrivs utförligt i boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Länk till annan webbplats. som tagits fram av Brottsförebyggande Rådet, Rikspolisstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting.

En målsättning för arbetets inriktning är att arbeta med lokala problembilder utifrån rutinaktivitetsteorin. Teorin förklarar balansen mellan tre fenomen som krävs för att problem ska uppstå: motiverad gärningsperson, lämpligt objekt/offer samt avsaknad av kapabla väktare. För att bedriva kunskapsbaserat proaktivt arbete kan vi rikta insatser mot dessa parametrar.

Utvecklingsarbete mellan sakområden

På länsstyrelsen bedrivs ett internt utvecklingsarbete mellan sakområdena där jämställdhet, ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak), mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor, integration, samhällsplanering och krisberedskap är områden som tangerar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Insatser kopplade till dessa områden kommer genomföras under året, exempelvis aktiviteter kring våldsförebyggande arbete och lokalt förebyggande arbete.

Tillsammans mot illegala försändelser

Tillsammans mot illegala försändelser är en arbetsmetod som bygger på samverkan och kunskapsutbyte mellan aktörer för att försvåra spridningen av illegala föremål i post- och paketflödet. Detta för att i sin tur minska brott och otrygghet i samhället samt för de aktörer som hanterar försändelser med misstänkt innehåll. Det sker genom att representanter från Polismyndigheten och en kommun tillsammans bjuder in medarbetare hos företag inom post- och paketverksamhet till lokal samverkan.

Metoden har tagits fram av Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland, Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten i samverkan med berörda myndigheter och flertalet aktörer i post- och paketbranschen.

En metodhandbok har tagits fram i syfte att ge framför allt polis och kommun stöd i processen med att implementera ett systematiskt och hållbart arbete med metoden.

Tillsammans mot illegala försändelser - en metodhandbok (Länsstyrelsen Västernorrlands läns webbplats) Länk till annan webbplats.

Storymap: Tillsammans mot illegala försändelser (Länsstyrelsen Västernorrlands läns webbplats) Länk till annan webbplats.

Följande film beskriver problematiken med illegala försändeler och hur vi tillsammans kan hindra spridningen.

Så arbetar vi i Jämtlands län

Länsstyrelsen anordnar regelbundet tematräffar för Polisen och länets kommuner om det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Träffarnas innehåll utgår utifrån de olika aktörernas behov och innehåller både erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Vi ger även konkret process och analysstöd till enskilda brottsförebyggande aktörer och deltar i olika nätverk. Inom ramen för länets jämställdhetsstrategi arbetar vi med att stärka det våldsförebyggande arbetet.

Länet har ingen regional brottsförebyggande strategi, utan vi jobbar utifrån det nationella brottsförebyggande programmet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss