Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Kommuner är, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället, viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i länet utgår från samverkan mellan aktörer på lokal och regional nivå. Samverkansprocessen på lokal nivå beskrivs utförligt i boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Länk till annan webbplats. som tagits fram av Brottsförebyggande Rådet, Rikspolisstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting.

En målsättning för arbetets inriktning är att arbeta med lokala problembilder utifrån rutinaktivitetsteorin. Teorin förklarar balansen mellan tre fenomen som krävs för att problem ska uppstå: motiverad gärningsperson, lämpligt objekt/offer samt avsaknad av kapabla väktare. För att bedriva kunskapsbaserat proaktivt arbete kan vi rikta insatser mot dessa parametrar.

Utvecklingsarbete mellan sakområden

På länsstyrelsen bedrivs ett internt utvecklingsarbete mellan sakområdena där jämställdhet, ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak), mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor, integration, samhällsplanering och krisberedskap är områden som tangerar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Insatser kopplade till dessa områden kommer genomföras under året, exempelvis aktiviteter kring våldsförebyggande arbete och lokalt förebyggande arbete.

Så arbetar vi i Jämtlands län

Länsstyrelsen anordnar regelbundet tematräffar för Polisen och länets kommuner om det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Träffarnas innehåll utgår utifrån de olika aktörernas behov och innehåller både erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Vi ger även konkret process och analysstöd till enskilda brottsförebyggande aktörer och deltar i olika nätverk. Inom ramen för länets jämställdhetsstrategi arbetar vi med att stärka det våldsförebyggande arbetet.

Länet har ingen regional brottsförebyggande strategi, utan vi jobbar utifrån det nationella brottsförebyggande programmet.

Kontakt

Emma Ekdahl

Samordnare av brottsförebyggande arbete