Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Film om länets klimat och miljö

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom:

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Stöd till näringslivet

Länsstyrelsen har tagit fram ett utbildnings- och faktamaterial om klimatrelaterade risker och möjligheter för näringslivet i Jämtlands län.

Konkurrenskraft i ett förändrat klimat.

Handlingsplan för klimatanpassning

Vi har tagit fram en handlingsplan i samarbete mellan Länsstyrelsen och den kommungemensamma arbetsgruppen för klimatanpassning och Region Jämtland Härjedalen, med utgångspunkt i förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete.

Handlingsplanen ska användas som vägledning och stöd i samband med upprättande av planer och program, vid prioriteringar och beslut samt för att nå uppsatta målsättningar och synliggöra viljeinriktning för klimatanpassningsarbetet i Jämtlands län.

Handlingsplan för klimatanpassning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning klimatanpassning 2020 Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Vi har här samlat ett antal strategier och rapporter för klimatanpassning. Dessa är vägledande dokument som visar vad vi i länet kan göra tillsammans för att aktivt möta klimatförändringar och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.

Dokumenten beskriver Jämtlands läns framtida klimat och hur arbetet går till i dag. Där står också även vilka åtgärder som behövs göras för att vi ska kunna anpassa oss till ett förändrat klimat.

Effekter av ett förändrat klimat. Skogsstyrelsen (2015) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energiförsörjning i ett förändrat klimat (2012) Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Ett klimat i förändring – Hur Jämtlands läns näringsliv påverkas av klimatförändringarna i andra länder. PWC (2021) Pdf, 9.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Framtidsklimat i Jämtlands län. SMHI (2015) Pdf, 17.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket (2019) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Hälsoeffekter av höga temperaturer (2015) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruket i ett förändrat klimat (2011) Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Karsa – klimatanpassning och risk- och sårbarhetsarbete i Jämtlands län (2018) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ras- och skred utifrån ett förändrat klimat (2013) Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Skogsbruk i ett förändrat klimat (2012) Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Skogs- och gräsbrand i ett förändrat klimat (2012) Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Skogs- och gräsbrandsrisker i ett förändrat klimat (2012) Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Snö i ett förändrat klimat i Jämtlands län (2021) Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenplan för Storsjön (2016) Pdf, 7.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Översvämning utifrån ett förändrat klimat (2013)  Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Energi- och klimatstrateg

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss