Höga temperaturer i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Jämställdhet är ett tydligt politiskt mål i Sverige och offentliga verksamheter ska arbeta mot att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

För de som varken identifierar sig som man eller kvinna kan en sådan uppdelning upplevas problematisk. Kön ska inte ha betydelse för enskildas möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Men i det praktiska arbetet utgör könsuppdelad statistik, kartläggningar och jämställdhetsanalyser en författningsstyrd förutsättning för att synliggöra ojämställdhet och bedriva ett effektivt förändringsarbete.

Länsstyrelsen arbetar utifrån ett så kallat intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi försöker synliggöra hur fler maktordningar och diskrimineringsgrunder än kön (som exempelvis könsidentitet, sexualitet, etnicitet, socioekonomi eller funktionsnedsättning) är sammanflätade och kan förstärka varandra.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har bland annat i uppdrag att:

  • stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter på regional och lokal nivå
  • samordna, stödja och följa upp det regionala arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen
  • verka för de jämställdhetspolitiska målens genomslag i länet
  • integrera ett jämställdhetsperspektiv i Länsstyrelsens verksamhet.

Länsstyrelsen har också i uppdrag att ta fram strategier för det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är den strategi som används för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att verksamheter i länet ska ha ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie arbetet och i allt beslutsfattande, från att förslag tas fram till genomförande och sedan utvärdering.

Strategierna för jämställdhetsintegrering ska utgå från regionala förutsättningar. Det är också viktigt att strategierna utgår från en analys för hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och förstärker varandra, en så kallad intersektionell analys.

Jämställdhet i Jämtlands län

Länsstyrelsen Jämtlands län arbete med jämställdhet ska konkretisera och strukturera arbetet för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen i länet. Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen tagit fram en jämställdhetsstrategi. I det arbetet leder och samverkar vi med flera olika aktörer och skapar forum för information, erfarenhetsutbyte samt kompetenshöjande workshops och seminarier.

Jämställdhetsstrategi

Strategin syftar till att stärka länets arbete för att nå det nationella övergripande jämställdhetsmålet ”Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att fokusera på två områden, förändra machonormer och stärk kvinnors ekonomi. Målet är att länet ska utvecklas så att det i större utsträckning går att se en förändring till ett mer aktivt jämställdhetsarbete som i sin tur leder till ett jämställt län.

Jämsställdhetsstrategi i Jämtlands län 2024-2027 Länk till annan webbplats.

 

bild på en rapportframsida

Vad väntar du på...? Jämställdhetsstrategi Jämtlands län 2024-2027 (populärversion) Länk till annan webbplats.

Stöd i ert arbete med jämställdhetsintegrering

Samhällsaktörer som har beslut från högsta ledning att utveckla jämställdhet och jämlikhet i sin verksamhet, och som har tillgång till styrdokument och direktiv, kan ta del av följande stöd:

  • ingå i arbetsgruppen Strukturerat stöd i jämställdhet (SSJÄ). Cirka 4 fysiska träffar per år. Här förväntas att deltagarna är aktiva och har mandat att genomföra strukturerat jämställdhetsarbete i den egna verksamheten mellan träffarna.
  • individuell handledning.

Samt det stöd som erbjuds nedan.

Nätverk för aktörer

För medarbetare och strateger hos samhällsaktörer som saknar beslut och direktiv från sin ledning om att arbeta med jämställdhetsutveckling och eller har ett intresse för frågorna, kan delta i eller ta del av följande:

  • delta i jämställdhetsnätverket Jämställdhet Jämtlands län (JJL), cirka 2–4 träffar per år (blandat fysiska och digitala). Här bjuds även in till träffar som de fyra norrlänen genomför tillsammans.
  • prenumerera på nyhetsbrev om Jämställdhet. Formulär för prenumeration finns längre ned på denna sida.

Utbildning

Basutbildning i jämställdhet, Länsstyrelsen Kalmar län Länk till annan webbplats.

Rapporter och fakta

För att kunna arbeta mot de jämställdhetspolitiska målen måste vi veta hur situationen ser ut i länet, synliggöra strukturer och villkor för kvinnor och män. Analysen ligger till grund för förändringsarbetet som Jämtlands läns jämställdhetsstrategi syftar till.

Geografiska avstånd, mänsklig närhet. En nulägesanalys av jämställdhet och jämlikhet i Jämtlands län. 2023 Länk till annan webbplats.

Hur jämställda är arbetsvillkoren i kommuner och regioner? En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken (2023) Länk till annan webbplats.

Stöd i ert interna arbete

Vi kan även ge fördjupat stöd i ert interna arbete med jämställdhetsintegrering. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål. Delmålen är beroende av varandra. De förstärker och förutsätter varandra, och tillsammans bildar de en helhet.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet.

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress nedan. I nyhetsbrevet lyfter vi aktuell information om jämställdhet, mäns våld mot kvinnor och det brottsförebyggande arbetet i länet.

Du får ett mejl till den e-postadress som du anmält. Klicka på länken i mejlet för att aktivera din prenumeration.


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken

Kontakt

Ingegärd Pettersson

Särskilt sakkunnig i jämställdhet

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss