Regionalt skogsprogram

Granbarr. Foto: mostphotos.se

Det regionala skogsprogrammet är en satsning för att nå regeringens vision för skogens bidrag till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt utvecklingen av växande bioekonomi. Ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart skogsbruk är av stor betydelse för ett hållbart samhälle.

Arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram ska ske i samverkan med intressenter från skogens hela värdekedja. Det kan ses som ett viktigt verktyg i arbetet för ett hållbart brukande och bevarande av skog. Det beskrivs också som en långsiktig process för att hantera målkonflikter och ett verktyg för utvecklingen av ett hållbart skogsbruk som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Projektets mål

För att ta fram en regionalt anpassat skogsprogram för Jämtlands län drivs skogsprogramsarbetet i projektform under 2018–2020. Projektets mål är att i bred samverkan ta fram en handlingsplan som konkretiserar Jämtlands läns bidrag till den nationella strategin för skogsprogrammet.

De övergripande målen för skogsprogrammet, till 2030 är:

  • En hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till biomassa inom ramen för att miljömålen nås.
  • Ökad sysselsättning, stärkt hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling med beaktande av skogens sociala värden. Kompetensen hos såväl kvinnor som män ska tillvaratas i arbetet, inklusive kompetensen hos nyanlända.
  • Svensk skogsnäring är världsledande när det gäller att skapa och tillvarata innovationer och att hållbart producera förädlad skogsråvara för en växande bioekonomi samt tillgodose efterfrågan på hållbara fossilfria varor och tjänster.
  • Skogen och dess värdekedja ska bidra till globalt hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030. Skogen ska inkluderas som profilfråga i svenskt internationellt samarbete. Export och investeringsfrämjande ska stärkas och synergier tillvaratas inom det skogliga området.
  • Ökad kunskap och innovation kring skogens alla värden och hela värdekedja för en hållbar och växande biobaserad ekonomi.

Samverkan

Framgångsfaktorn för skogsprogramsarbetet är ett delägarskap mellan staten, näringslivet och det civila samhället – en bred samverkan.

Skogsprogrammets kärna är den breda dialogen om skogens roll för ett hållbart samhälle och en växande bioekonomi och syftar till att skapa ökad samsyn.

Projektet pågår till 2020 och finansieras till hälften av Skogsstyrelsen och till andra hälften av Region Jämtland Härjedalen.

Den 1 oktober 2019 bildades ett brett sammansatt programråd för skogsprogramsarbetet i Jämtlands län. Programrådets ska stärka arbetets förankring, kunna bidra med inspel samt underlätta samverkan kring skogsprogrammets mål.

Länsstyrelsen Jämtlands län är projektägare.

Kontakta oss

Vanja Strand, Skogsstyrelsen
Projektledare
E-post: vanja.strand@skogsstyrelsen.se
Telefon: 0660-26 65 52

Peter Andrén, Länsstyrelsen Jämtlands län
Enhetschef, Landsbygdsenheten
E-post: peter.andren@lansstyrelsen.se
Telefon växel: 010-225 30 00

Lisa Bois, Länsstyrelsen Jämtlands län
Handläggare, Landsbygdsenheten
E-post: lisa.bois@lansstyrelsen.se
Telefon växel: 010-225 30 00

Kontakt