Våra projekt

Vi driver en stor mängd projekt inom olika områden. De är finansierade av bland annat EU och svenska myndigheter.

Nedan har vi samlat några av dem.

Ecostreams For Life är Sveriges största vattenvårdsprojekt

Med en budget på 179 miljoner kronor och en tidsplan från 2021 till 2026 är Ecostreams det största vattenvårdsprojektet i sitt slag i Sverige – någonsin. Och det är ett samarbete mellan tre länsstyrelser.

Vad gör Ecostreams For Life?

Åtgärderna i Ecostreams For Life är ett steg på vägen att nå flera miljömål. Exempel är levande sjöar och vattendrag. Projektet arbetar också med att bevara hotade arter som flodpärlmussla, lax och utter.

Restaureringsarbete i länet genomföras i Ammerån, Åre och Rörström.

– Vi tror att det här så småningom kan bidra till landsbygds­utveckling på flera sätt genom bättre fiske för bofasta och fler turister i bygden, säger Ingemar Näslund, Länsstyrelsen Jämtlands län.

Tre länsstyrelser samarbetar

Ecostreams For Life är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. De tre länsstyrelserna samarbetar tätt med återställningen av flottledsrensade vattendrag.

Vid projektets slut ska projektet ha givit minst 140 kilometer vattendrag en avsevärt bättre möjlighet att vara hem för bland annat flodpärlmussla och laxyngel.

Många samarbetsparter

Samarbetsparter är bland annat Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket samt flera skogsbolag, kommuner, organisationer, Sportfiskarna och universiteten i Karlstad och München.

En grävmaskin som flyttar sten och skapar bland mer produktiva och varierade strandzoner.
Natura 2000 logotyp

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige och Norge. Programmets övergripande syfte och mål är att genom ett gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö.

Programmet består av tre delområden och utgörs av Jämtland, Västernorrland, Värmland, Dalarna och Västra Götalands län på svensk sida.

Interreg Sverige-Norge Länk till annan webbplats.

Finansiering

Under perioden 2014–2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 47 miljoner euro (cirka 396 miljoner kronor) på att skapa en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö. Norska staten har avsatt 26 miljoner euro till programmet.

Den svenska delen av ett projekt kan finansieras med upp till 50 % av medel från programmet.

Vem kan söka stöd?

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Insatsområden inom programmet

Programmet vill via gränsöverskridande samarbete hantera gemensamma utmaningar i gränsregionen och utnyttja den potential som finns där.

Detta ska göras genom att undanröja gränshinder, utnyttja och fokusera gränsregionens samlade resurser samt att bidra till att koppla samman regioner över gränsen.

Rivers of Life återskapar naturvärden

Rivers of LIFE är ett naturvårdsprojekt där syftet är att värna och återskapa de naturvärden som finns och har funnits i vårt vattenlandskap.

Projektet omfattar främst Natura 2000-områden i delar av Ljusnan och Voxnan i Gävleborgs län samt Gimån och Ljusnan i Jämtlands län.

Rivers of life Länk till annan webbplats.

De flesta vattendragen är förändrade

I dag finns nära på inget vattendrag i Sverige som inte är påverkat av människan. Den storskaliga förändringen startade när industrialisering tog fart i Sverige under andra halvan av 1800-talet. Då ökade behovet av råvaran trä kraftigt.

För att få ut timret från skogen började man använda naturens eget nätverk av åar och älvar för att leda ut timret till kusten där de stora sågverken väntade.

För att så problemfritt som möjligt kunna flotta stora mängder timmer, rensade man vattendragen på stora stenar, blockerade sidofåror och rätade ut sträckningen.

Vattendragen är enformiga

Detta har gjort vattendragen enformiga med släta bottnar och invallade strandzoner.

De enformiga vattendragen gynnar bara några få arter samtidigt som livsmiljön för de flesta strömlevande växterna och djuren, är förstörda.

I dag på går i stora delar av Sverige ett gediget arbete för att återställa våra flottade vattendrag och återskapa förlorade naturvärden.

EU-medel

I projektet Rivers of LIFE har Länsstyrelserna i Gävleborgs och Jämtlands län tillsammans med flera organisationer och företag sökt medel från EU:s LIFE-fond.

Vi arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för växter och djur i och längs Ljusnan, Voxnan och Gimån samt vissa biflöden i Gävleborgs och Jämtlands län.

Projektet startade under slutet av 2019 och pågår fram till 2025.

Variationsrika livsmiljöer och bättre fiske

Syftet med projektet är att återskapa en variationsrik miljö utan vandringshinder. Det gynnar en biologisk mångfald och en naturlig flora och fauna i strömmande vatten.

Projektets åtgärder ger olika typer av biotoper för strömlevande fisk i alla levnadsstadier, flodpärlmussla, utter, växter och andra arter.

Dessa åtgärder skapar ett variationsrikt vattendrag som leder till större motståndskraft hos ekosystemet mot olika störningsfaktorer. Ett friskt vattendrag med god ekologisk status leder också till ett bättre fiske som vi hoppas att den lokala turismen gynnas av.

En fors. Foto: mostphotos.se
Natura 2000 logotyp

LIFE RestoRED återställer gamla ängar och betesmarker

LIFE RestoRED är ett naturvårdsprojekt där syftet är att värna och återskapa de naturvärden som finns och har funnits i vårt odlingslandskap.

När jordbruket utvecklats och blivit allt effektivare finns i dag stora arealer av gamla ängs- och betesmarker som inte används.

Dessa marker är fortfarande biologiskt värdefulla men kräver en del åtgärder för att kunna behålla värdena.

LIFE RestoRED Länk till annan webbplats.

Nio Länsstyrelser har sökt pengar från EU:s LIFE-program och beviljats en total budget på 14,5 miljoner euro.

Projektet omfattar restaurering av 1 100 hektar mark fördelat på 76 Natura 2000-områden i nio län i Sverige. Projekttiden är sex och ett halvt år, från mars 2021 till augusti 2027.

Många arter har gynnats av äldre brukningsformer inom jordbruket. Men det är en utmaning att bevara livsmiljöer som är beroende av jordbruk i en form som är ovanlig i Sverige idag.

Exempelvis har betande djur och slåtter av ängar minskat drastiskt. Projektet Life RestoRED restaurerar och skapar förutsättningar för att ängs- och betesmarker bevaras som viktiga livsmiljöer för vilda växter och djur.

Stora övergivna arealer som växer igen

Idag finns det stora arealer av ängs- och betesmark som övergivits på grund av att förutsättningarna inom jordbruket har förändrats. Det gäller särskilt i Norden och andra delar av världen där jordbruket i stort sett har industrialiserats helt de senaste hundra åren.

Naturtyper, som finns med i EU:s förteckning över viktiga livsmiljöer, minskar och riskerar att försvinna.

Dessa marker, som inte längre betas eller slåttras, är fortfarande biologiskt värdefulla. De kräver dock arbete för att återställas och bli fungerande livsmiljöer även i framtiden.

Fyra övergripande mål

Projektet Life RestoRED restaurerar och skapar förutsättningar för att ängs- och betesmarker bevaras som viktiga livsmiljöer inom nätverket Natura2000. Projektet har fyra övergripande mål:

  1. Återskapa livsmiljöer i utpekade Natura2000-områden där livsmiljöer riskerar att försvinna om inte rätt skötsel genomförs.
  2. Sprida kunskap och erfarenheter om återskapandet av livsmiljöer i ängs- och betesmarker, särskilt till lantbrukare och framtida lantbrukare, men även till andra specialister som arbetar i jordbruksmiljöer. Samverka runt hur man kan använda de ekonomiska stöden som lantbrukare i dag kan ta del av genom EU:s gemensamma jordbrukspolitik (Landsbygdsprogram/CAP).
  3. Skapa förutsättningar att på lång sikt förvalta de utvalda platserna. Både genom praktiska åtgärder och genom att skapa samarbeten och rutiner för förvaltningen av platserna.
  4. Skapa gynnsamma förhållanden för pollinatörer på de utvalda platserna.

Delfinansieras genom EUs LIFE-program

LIFE-programmet är EU: s finansieringsinstrument för miljö- och klimatåtgärder. LIFE finansierar projekt inom följande projektområden:

  • cirkulär ekonomi och livskvalitet,
  • klimatbegränsning och klimatanpassning,
  • övergång till ren energi liksom
  • natur och biologisk mångfald.
Kossor i ett snår av buskar
Natura 2000 logotyp

Grip on Life utvecklar skogsbruket

I projektet Grip on Life IP arbetar myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer tillsammans för att kombinera ett modernt skogsbruk med hänsyn till skogens värdefulla vattendrag och våtmarker.

Vi vill fortsätta använda våra naturresurser på ett hållbart sätt, så att viktiga livsmiljöer för djur och växter bevaras och finns kvar i framtiden.

Grip on Life Länk till annan webbplats.

Nya metoder för skogsbruket

Grip on Life handlar mycket om att utveckla nya och bättre metoder för exempelvis skogsbruk, skogsskötsel samt restaurering av vattendrag och våtmarker.

Målet är att förbättra miljön och förutsättningarna för djur och växter som lever i vattendrag och våtmarker i skogslandskapet.

Lära oss använda naturen hållbart

Tanken är att vi samtidigt ska kunna fortsätta använda våra naturresurser på ett hållbart sätt.

Genom att bidra med ny kunskap och nya metoder hjälper vi till att säkra framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet.

Se film om Svenska pärlor Länk till annan webbplats.

Natura 2000 logotyp

Strömfiskelyftet i Dammån, Hårkan och Långan

I det här projektet arbetar vi med hållbart nyttjande och restaurering av skyddade vatten i Jämtlands län. 

Vi utvecklar fiskeförvaltningen

I projektet utvecklar vi fiskeförvaltningsplaner för Dammån, Hårkan och Långan.

Arbetet genomförs i samverkan med fiskevårdsområden. Vi skapar en förvaltning och ett fiskeregelverk som fiskevårdsområden skall arbeta efter.

Sten och grus läggs ut

Alla tre vattendragen restaureras. Det sker genom att lägga tillbaka sten, lekgrus och död ved.

Restaureringen görs för återställa vattendragen efter de omfattande rensningar som gjordes för att flotta timmer.

Havsmyndigheten, Jordbruksverket och EU finansierar

Projektet pågår till och med år 2022 och finansieras av Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket samt Europeiska havs- och fiskerifonden inom Havs- och fiskeriprogrammet från 2014 till 2020.

En harr i en sjö.
Logotyp Jordbruksverket.

Jämtland Restaurerar – återställning av mångfald i vattendrag

Inom detta projekt kommer drygt två mil flottledspåverkade vattendrag inom Strömsunds, Krokoms och Östersunds kommuner att restaureras.

Detta gör vi genom att återföra det material (block, sten och grus) som tidigare rensats bort ur vattendraget. På så sätt återskapar vi en mer naturlig vattenmiljö och förutsättningar för naturliga processer och ökad biologisk mångfald.

På sikt skapar detta ett mervärde för bland annat kommuninnevånare och övriga länsbesökare genom ett rikare friluftsliv och ofta ett bättre fiske.

Återställning av Svaningsån

Ströms Vattudal är ett kraftigt påverkat vattensystem, främst genom vattenkraft och historiskt skogsbruk i form av timmerflottning. Bågedeforsen som ligger i huvudfåran cirka tio mil väster om Strömsund var innan regleringen ett välkänt och betydelsefullt rekryteringsområde för storvuxen vandringsöring.

I dag sker merparten av reproduktionen av öring i Vattudalens många biflöden. Dessa är dock till större delen påverkade av flottning. Svaningsån är ett av dessa viktiga biflöden där vandringsöring reproducerar sig. Påverkan av flottning är dock stor och åtgärdsbehovet därför omfattande.

Åtgärder inom projektet:

Inom projektet kommer återställning efter flottningsverksamhet genomföras. Avsikten är att återskapa ökad naturlighet genom att återföra block, sten och grus till strömfåran, öppna avstängda sidogrenar och ta bort dammrester och rensvallar. Dessutom ska flodpärlmussla återintroduceras i de nedre delarna av vattensystemet.

Bakgrund till projekt Jämtland restaurerar

Flottningens påverkan på vattendragen är sannolikt den mest omfattande miljöpåverkan vi haft, framförallt i norra Sverige. Detta har medfört att väldigt många vattendrag har starkt begränsade livsmiljöer för vattenlevande växt- och djurarter såsom fiskar, musslor, insekter och exempelvis vattenmossor.

Även arter av däggdjur och fåglar - till exempel utter, strömstare och forsärla - är beroende av funktionella vattenekosystem.

Länsstyrelsen i Jämtland arbetar långsiktigt med att förbättra och återställa miljön i länets sjöar och vattendrag.

Finansieras av SNF och Jordbruksverket

Projektet pågår till 2023 och finansieras av SNF (Svenska naturskyddsföreningen) genom miljöfonden Bra miljöval.

Medfinansiär också Jordbruksverket med stöd från havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, samt Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Logotyp Jordbruksverket.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län