Våra projekt

Vi driver en stor mängd projekt inom olika områden. De är finansierade av bland annat EU och svenska myndigheter.

Nedan har vi samlat några av dem.

Ecostreams for LIFE är Sveriges största vattenvårdsprojekt

Med en budget på 179 miljoner kronor och en tidsplan från 2021 till 2026 blir Ecostreams det största vattenvårdsprojektet i sitt slag i Sverige - någonsin. Och det är ett samarbete mellan tre länsstyrelser.

Ecostreams of Life Länk till annan webbplats.

Vad gör Ecostreams?

Åtgärderna i Ecostreams är ett steg på vägen att nå flera miljömål. Exempel är levande sjöar och vattendrag. Projektet arbetar också med att bevara hotade arter som flodpärlmussla, lax och utter.

Restaureringsarbete i länet kommer att genomföras i Ammerån, Åre och Rörström.

– Vi tror att det här så småningom kan bidra till landsbygdsutveckling på flera sätt genom bättre fiske för bofasta och fler turister i bygden, säger Ingemar Näslund, Länsstyrelsen Jämtland.

Tre länsstyrelser samarbetar

Ecostreams är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. De tre länsstyrelserna kommer att samarbeta tätt med återställningen av flottledsrensade vattendrag.

Vid projektets slut ska projektet ha minst 140 kilometer vattendrag som kommer ha en avsevärt bättre möjlighet att vara hem för bland annat flodpärlmussla och laxyngel.

Många samarbetsparter

Samarbetsparter är bland annat Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket samt flera skogsbolag, kommuner, organisationer, Sportfiskarna och universiteten i Karlstad och München.

En grävmaskin som flyttar sten och skapar bland mer produktiva och varierade strandzoner.
Natura 2000 logotyp

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige och Norge. Programmets övergripande syfte och mål är att genom ett gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö.

Programmet består av tre delområden och utgörs av Jämtland, Västernorrland, Värmland, Dalarna och Västra Götalands län på svensk sida.

Interreg Sverige-Norge Länk till annan webbplats.

Finansiering

Under perioden 2014–2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 47 miljoner euro (cirka 396 miljoner kronor) på att skapa en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö. Norska staten har avsatt 26 miljoner euro till programmet.

Den svenska delen av ett projekt kan finansieras med upp till 50 % av medel från programmet.

Vem kan söka stöd?

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Insatsområden inom programmet

Programmet vill via gränsöverskridande samarbete hantera gemensamma utmaningar i gränsregionen och utnyttja den potential som finns där.

Detta ska göras genom att undanröja gränshinder, utnyttja och fokusera gränsregionens samlade resurser samt att bidra till att koppla samman regioner över gränsen.

Rivers of Life återskapar naturvärden

Rivers of LIFE är ett naturvårdsprojekt där syftet är att värna och återskapa de naturvärden som finns och har funnits i vårt vattenlandskap.

Projektet omfattar främst Natura 2000-områden i delar av Ljusnan och Voxnan i Gävleborgs län samt Gimån och Ljusnan i Jämtlands län.

Rivers of life Länk till annan webbplats.

De flesta vattendragen är förändrade

I dag finns nära på inget vattendrag i Sverige som inte är påverkat av människan. Den storskaliga förändringen startade när industrialisering tog fart i Sverige under andra halvan av 1800-talet. Då ökade behovet av råvaran trä kraftigt.

För att få ut timret från skogen började man använda naturens eget nätverk av åar och älvar för att leda ut timret till kusten där de stora sågverken väntade.

För att så problemfritt som möjligt kunna flotta stora mängder timmer, rensade man vattendragen på stora stenar, blockerade sidofåror och rätade ut sträckningen.

Vattendragen är enformiga

Detta har gjort vattendragen enformiga med släta bottnar och invallade strandzoner.

De enformiga vattendragen gynnar bara några få arter samtidigt som livsmiljön för de flesta strömlevande växterna och djuren, är förstörda.

I dag på går i stora delar av Sverige ett gediget arbete för att återställa våra flottade vattendrag och återskapa förlorade naturvärden.

EU-medel

I projektet Rivers of LIFE har Länsstyrelserna i Gävleborgs och Jämtlands län tillsammans med flera organisationer och företag sökt medel från EU:s LIFE-fond.

Vi arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för växter och djur i och längs Ljusnan, Voxnan och Gimån samt vissa biflöden i Gävleborgs och Jämtlands län.

Projektet startade under slutet av 2019 och pågår fram till 2025.

Variationsrika livsmiljöer och bättre fiske

Syftet med projektet är att återskapa en variationsrik miljö utan vandringshinder. Det gynnar en biologisk mångfald och en naturlig flora och fauna i strömmande vatten.

Projektets åtgärder ger olika typer av biotoper för strömlevande fisk i alla levnadsstadier, flodpärlmussla, utter, växter och andra arter.

Dessa åtgärder skapar ett variationsrikt vattendrag som leder till större motståndskraft hos ekosystemet mot olika störningsfaktorer. Ett friskt vattendrag med god ekologisk status leder också till ett bättre fiske som vi hoppas att den lokala turismen gynnas av.

En fors. Foto: mostphotos.se
Natura 2000 logotyp

Grip on Life utvecklar skogsbruket

I projektet Grip on Life IP arbetar myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer tillsammans för att kombinera ett modernt skogsbruk med hänsyn till skogens värdefulla vattendrag och våtmarker.

Vi vill fortsätta använda våra naturresurser på ett hållbart sätt, så att viktiga livsmiljöer för djur och växter bevaras och finns kvar i framtiden.

Grip on Life Länk till annan webbplats.

Nya metoder för skogsbruket

Grip on Life handlar mycket om att utveckla nya och bättre metoder för exempelvis skogsbruk, skogsskötsel samt restaurering av vattendrag och våtmarker.

Målet är att förbättra miljön och förutsättningarna för djur och växter som lever i vattendrag och våtmarker i skogslandskapet.

Lära oss använda naturen hållbart

Tanken är att vi samtidigt ska kunna fortsätta använda våra naturresurser på ett hållbart sätt.

Genom att bidra med ny kunskap och nya metoder hjälper vi till att säkra framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet.

Se film om Svenska pärlor Länk till annan webbplats.

Natura 2000 logotyp

Strömfiskelyftet i Dammån, Hårkan och Långan

I det här projektet arbetar vi med hållbart nyttjande och restaurering av skyddade vatten i Jämtlands län. 

Vi utvecklar fiskeförvaltningen

I projektet utvecklar vi fiskeförvaltningsplaner för Dammån, Hårkan och Långan.

Arbetet genomförs i samverkan med fiskevårdsområden. Vi skapar en förvaltning och ett fiskeregelverk som fiskevårdsområden skall arbeta efter.

Sten och grus läggs ut

Alla tre vattendragen restaureras. Det sker genom att lägga tillbaka sten, lekgrus och död ved.

Restaureringen görs för återställa vattendragen efter de omfattande rensningar som gjordes för att flotta timmer.

Havsmyndigheten, Jordbruksverket och EU finansierar

Projektet pågår till och med år 2022 och finansieras av Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket samt Europeiska havs- och fiskerifonden inom Havs- och fiskeriprogrammet från 2014 till 2020.

En harr i en sjö.
Logotyp Jordbruksverket.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län