Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Internrevision

Internrevisionens granskning omfattar all verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för.

Internrevisionen stödjer och utvecklar

Länsstyrelsen ska tillämpa internrevisionsförordningen. Länsstyrelsen ska också tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll.

Internrevisionens uppgift är att stödja och utveckla Länsstyrelsens verksamhet genom att granska och lämna förslag till verksamhetsförbättringar. I första hand förbättringar av den interna styrningen och kontrollen.

Internrevisionens granskning omfattar all verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för. Internrevisionen ska i sin granskning ges tillgång till den information som behövs för att fullgöra sitt revisionsuppdrag.

Internrevisionen ska granska om myndighets verksamhet bedrivs

  • effektivt
  • enligt gällande rätt och förpliktelser mot EU
  • redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt och
  • att myndigheten hushåller väl med statens medel.

Internrevisionen ska bedrivas enligt såväl god internrevisionssed som god internrevisorssed, vilket innebär att granskningsarbetet ska kännetecknas av integritet, oberoende och konfidentialitet. Internrevisionen ska därför arbeta fristående från den operativa verksamheten.

Kontakt

Ulla-Britt Engström Andersson

Internrevisor

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss