Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskyddsmedel yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

För att du yrkesmässigt ska få använda växtskyddsmedel ska du tillämpa principen för integrerat växtskydd (IPM). Integrerat växtskydd handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp de moment som utförs i odlingen. Med metoden kan behovet av att använda kemiska växtskyddsmedel minskas.

Om växtskyddsmedel på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om växtskyddsåtgärder och integrerat växtskydd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildning för att använda växtskyddsmedel

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Om krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Möjlighet att söka dispens

Personer som har tillstånd att använda växtskyddsmedel till och med 2021-05-31 kan söka dispens från att gå vidareutbildning. Vid en beviljad dispens förlängs tillståndet till 2022-05-31.

Möjligheten att söka dispens från kravet att gå vidareutbildning gäller också de som redan förra kurssäsongen beviljades ett års dispens, det vill säga de som fått en dispens till och med 2021-05-31.

Dispens från kravet att genomföra sin vidareutbildning är personlig och varje enskild måste personligen ansöka om dispens. Det går att ansöka om dispens genom att skicka in nedanstående uppgifter till Jordbruksverket:

Namn:

Personnummer:

Adress:

Telefonnummer:

Skäl för dispensansökan:

Ansökan om dispens skickas till jordbruksverket@jordbruksverket.se

Olika behörigheter

Behörigheten för växtskyddsmedel är uppdelad i utomhusbehörighet och växthusbehörighet. Grundkurs för utomhusbehörighet finns med inriktning jordbruk eller trädgård. Vidareutbildningar finns med inriktning jordbruk, frukt och bär samt golf- och grönytor.

Om du behöver tillstånd för att sprida växtskyddsmedel både utomhus och i växthus ska du gå en fyradagars grundkurs plus en inriktningsdag för att komplettera med den andra inriktningen. Extradagen blir ett separat kurstillfälle och är inte i direkt anslutning till grundkursen.

Om du vill behålla ditt tillstånd att sprida växtskyddsmedel både utomhus och i växthus, välj den vidareutbildning du vill och kryssa för vid anmälan att du vill göra ett utökat prov.

Se film om hur du anmäler dig till en kurs Länk till annan webbplats.

Grundkurser inom jordbruk

Pga. Covid19 anordnas inga fysiska kurser inför odlingssäsong 2021.

Det finns digitala grundkurser som andra län anordnar – du har möjlighet att anmäla dig

Om du har god internetuppkoppling och programmet Skype kanske det är ett alternativ för dig?

Exempel på kurser upplagda 210129: Uppsala och Örebro har kurser som är helt digitala. Östergötlands län har en kurs som är 3 dagar via Skype och en praktisk dag på plats.

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats.

Se film om hur du anmäler dig till en kurs

Vidareutbildningar inom jordbruk

Nu kan du anmäla dig till fortbildningskurser! Mellan datumen 18 och 28 maj håller vi fem fysiska kurser med 30 deltagare per tillfälle i Ätrasalen på Allévägen 9 i Vessigebro. Det gäller dig vars behörighet går ut 2021.

Utbildningen sker i en stor och luftig lokal som rymmer 350 personer.

Kursdatum: 18, 20, 24, 26 och 28 maj.

Tid: Klockan 8:30 till cirka 17.00. Dagen avslutas med ett prov och du får gå när du är färdig.

Anmälan: Görs via Jordbruksverket

Pris: 3 300 kronor exklusive moms

Sista anmälningsdag: 1 maj

Om kurserna blir fulltecknade kommer vi att lägga till fler datum.

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats.

Se film om hur du anmäler dig till en kurs

Länk till utbildningen i vår kalender 

För specialkurser i betning, frukt och bär, golf- och grönytor samt växthus hänvisar vi till Länsstyrelsen i Skåne.

Växtnäring och växtskydd hos Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats.

Dokumentera i sprutjournalen

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Det är sprutförarens ansvar att föra sprutjournal. Att föra sprutjournal ger en ökad medvetenhet kring växtskyddsarbetet och möjlighet att förbättra hantering och spridning genom att dra nytta av föregående års behandlingar och resultat.

Vad ska dokumenteras i sprutjournalen?

 • Tidpunkt för spridningen.
 • Vem som utfört spridningen.
 • Område för spridningen.
 • Syftet med spridningen.
 • Växtskyddsmedlets namn och dosering.
 • Skyddsavstånd.
 • Uppgifter om blommande växter inom området (om medlet är skadlig för pollinerande insekter).

Både uppdragsgivaren och den som utför arbetet med att spruta ska kunna visa upp en sprutjournal om tillsynsmyndigheten begär det. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utför tillsyn.

Mer om sprutjournaler finns på sidan Krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildningskampanjen Säkert växtskydd

Kampanjen Säkert Växtskydd är en utbildningskampanj för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel. De har tagit fram en mall för sprutjournaler som du fritt kan ladda ner och använda.

Jordbruksverket har även utvecklat appen Sprutjournal som du kan använda för att dokumentera.

Mall för sprutjournal på Säker Växtskydds webbplats Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från App Store Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från Google Play Länk till annan webbplats.

Utbildning (1L) ger behörighet till att använda råttgift

Om du har genomgått Jordbruksverkets utbildning (1L) anser Arbetsmiljöverket att du har den särskilda kunskap som krävs för tillstånd att hantera vissa råttgift i klass 1 So. Du behöver fortfarande ansöka om tillstånd hos Arbetsmiljöverket.

Mer information om hur du ansöker om tillstånd och ansökningsblankett finns hos Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Potatiskräfta och flyghavre

Ogräset flyghavre och karantänskadegöraren potatiskräfta kan orsaka stora ekonomiska förluster.

När du hittar eller misstänker att du hittat potatiskräfta på din mark ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Det är du som brukar fastigheten som är skyldig att vidta åtgärder för att flyghavre inte sprids och bekämpa flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning.

Har du frågor kan du kontakta Länsstyrelsen.

Information om karantänskadegörare på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information om hur du bekämpar flyghavre på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Flyghavre, stånds och allvarliga sjukdomar på potatis

Flyghavre är ett besvärligt ogräs. Om den inte bekämpas kan skördar kraftigt påverkas. Det finns därför lagar för skydd mot spridning av flyghavre.

För hela Halland gäller att marken, i så stor utsträckning det är möjligt, ska hållas fri från axade plantor av flyghavre. Om man inte med provtagning kan bevisa att ett spannmålslass är fritt från flyghavre får man inte transportera utan att spannmålslasten är täckt med presenning eller dylikt. Länsstyrelsen kan skriftligen uppmana odlare att bekämpa flyghavren. Om odlaren inte följer uppmaningen kan Länsstyrelsen utföra åtgärden och då får odlaren stå för kostnaden.

Vill du rapportera förekomst av flyghavre kontakta oss på Länsstyrelsen. Du kan vara anonym om du ringer, uppge i så fall inte ditt namn.

Förebyggande åtgärder och mer information om flyghavre finns hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilder på flyghavre hittar du i Växtskyddscentralernas bildarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ljus ringröta är en mycket allvarlig potatissjukdom som orsakas av en bakterie. En angripen potatis får en ringformig röta 5-10 millimeter innanför skalet. Bekämpningen regleras dels av svensk lagstiftning och dels av EU-direktiv. Misstänker du att din potatis är smittad av ljus ringröta är du skyldig att anmäla detta till Jordbruksverket. 

Bilder och mer information om ljus ringröta hittar du hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Potatiskräfta är en mycket allvarlig jordbunden sjukdom som orsakas av en svamp. Angrepp av potatiskräfta gör att kvaliteten på knölarna försämras och antalet bildade knölar minskar. Bekämpningen regleras dels av svensk lagstiftning och dels av EU-direktiv.

I Halland finns sex jordbruksfastigheter som är smittförklarade avseende potatiskräfta. För området söder om väg 117 (gamla sträckningen) i Laholms kommun är även alla villafastigheter förklarade som riskområden. I detta område får man bara odla kräftresistenta potatissorter. Bilder och mer information om vilka sorters potatis som är resistenta mot potatiskräfta finns hos Jordbruksverket.

Bilder och mer information om vilka sorters potatis som är resistenta mot potatiskräfta finns hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stånds är ett naturligt inslag i den svenska floran men kan vara giftig för betande djur. Detta gäller även för den sällsynta växten vattenstånds. Om du ska göra åtgärder i betesmarker där det växer vattenstånds behövs det särskild hänsyn.

Mer information om hur du bekämpar stånds finns hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar bilder och mer utförlig beskrivning av stånds i den virtuella floran Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler för växtnäring i Halland

Olika regler gäller för lagring och spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel beroende på om det sker inom eller utanför det nitratkänsliga området.

Regler för spridning och lagring av gödsel på lantbruk

Reglerna ser olika ut beroende på om du brukar mark i ett nitratkänsligt område eller inte. Indelningen av känsliga områden görs utifrån församlingar.

I Halland är samtliga församlingar i kommunerna Halmstad, Kungsbacka, Laholm och Varberg känsliga områden.

I Hylte kommun är Drängsered församling känsligt område.

I Falkenbergs kommun räknas följande församlingar som känsliga områden: Falkenberg, Skrea, Abild, Asige, Årstad, Slöinge, Eftra, Stafsinge, Morup, Ljungby, Vinberg, Alfshög, Vessige, Askome, Köinge, Svartrå, Okome, Gällared och Krogsered.

Länsstyrelsens karta över nitratkänsliga områden Länk till annan webbplats.

Viktiga datum om att sprida gödsel i nitratkänsliga områden i Halland

 • 1 augusti–31 oktober

Under denna tid får du bara sprida stallgödsel och organiska gödselmedel i växande gröda eller före sådd av höstoljeväxter. Detta gäller när du sprider på mark med femton procent lerhalt eller mindre.

 • 1 oktober–31 oktober

Om du sprider på mark med mer än femton procent lerhalt får du även sprida gödsel inför sådd i annan gröda än höstoljeväxter, exempelvis höstsäd. Den växande grödan ska vara avsedd för övervintring och får inte vara en fånggröda.

Under denna tid får du ändå sprida fasta gödselslag i både växande gröda och på obevuxen mark. Som fasta gödselslag räknas gödsel som kan lagras till minst en meter utan stödvägg, som till exempel djupströbädd. Fastgödsel från fjäderfän får dock under denna period bara spridas i växande gröda.

På obevuxen mark ska gödseln brukas ner inom fyra timmar, det vill säga blandas in i ett markskikt som är minst tio centimeter djupt.

 • 1 november–28 februari är det förbjudet att sprida gödselmedel

Länsstyrelsen kan bevilja tillfälliga dispenser som gäller i länet. I enskilda fall kan kommunen medge undantag från bestämmelserna om spridning av gödselmedel. Dispens kan bara beviljas om något speciellt har hänt.

För att få sprida gödsel inom detaljplanelagt område, eller inom 500 meter från sådant område, krävs att man gör en anmälan till miljönämnden i kommunen minst två veckor före spridning.

Hur mycket gödsel du får sprida finns det mer information om hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav och tidpunkter på grön mark i Halland

Har du mer än fem hektar åkermark i de områden som anges i tabellerna? För att förhindra växtnäringsläckage ska du ha en viss andel av åkermarken bevuxen under hösten eller vintern, så kallad grön mark. Grön mark innebär att åkern är bevuxen med en övervintrande gröda eller lämnas obearbetad efter spannmålsskörd. Under vissa förhållanden får grödan brytas redan under hösten. I Halland är minsta andel av åkermarken som måste vara bevuxen under hösten eller vintern, det vill säga vara grön mark 60 procent.

Så här länge ska du låta marken vara bevuxen (tabell)

Tidpunkten när olika grödor senast ska sås och tidigast brytas. Har du mer än 60 procent grön mark? Då får du bryta det som är mer än 60 procent innan dessa datum.

Halland, Skåne och Blekinge län. Gårdar mer än 5 hektar åkermark ska ha minst 60 procent grön mark‌

Gröda räknad som grön mark

Sådd senast

Får brytas tidigast

Övervintrande gröda till exempel höstspannmål eller höstoljeväxter

15 oktober

Nästa vår

Vall, fleråriga frukt- och bärodlingar, energiskog


20 oktober

Stubb efter spannmål eller oljeväxter (obearbetad sedan axgång respektive blomning)


20 oktober (Ingen jordbearbetning eller kemisk behandling får ske innan dess)

Vall och fånggrödor med mer än 1/4 baljväxter


Nästa vår

Fånggrödor

31 juli

20 oktober

Fånggrödor

15 oktober

Nästa vår

Vitsenap och oljerättika

20 augusti

20 oktober


Godkända grödor för grön mark

De här grödorna får du räkna som grön mark:

 • vall
 • höstoljeväxter
 • höstsäd
 • sockerbetor, fodersocker- eller foderbetor, morötter, rödbetor och andra liknande rotväxter
 • fleråriga frukt- och bärodlingar
 • energiskog
 • fånggrödor
 • obearbetad stubb efter spannmåls- och oljeväxtodling

Grödorna ska vara sådda med en normal utsädesmängd.

Kontakt