Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Aktiviteter och åtgärder i naturen

Vill du göra något som kan påverka naturområden som är skyddade enligt miljöbalken? Då kan du behöva ansöka om dispens eller tillstånd.

Naturområden som är skyddade enligt miljöbalken, till exempel naturreservat, omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först bli beviljad dispens eller få tillstånd.

Dispens från generellt biotopskydd

Skyddade biotoper är till exempel diken, våtmark och odlingsrösen. Om du behöver göra en åtgärd som påverkar biotopen måste du ansöka om dispens.

Dispens från strandskydd

Länsstyrelsen beslutar om dispens från strandskyddet om åtgärder som rör byggandet av allmänna vägar, järnvägar eller försvarsanläggningar. Vi beslutar också om dispenser i kulturreservat och skyddade naturområden.

Dispens, tillstånd och anmälan för åtgärder inom vattenskyddsområde

Du kan behöva anmäla eller söka tillstånd för att utföra vissa åtgärder i ett vattenskyddsområde. Vissa åtgärder är förbjudna. Vill du utföra en förbjuden åtgärd behöver du dispens.

Det är kommunerna i Halland som har hand om tillsyn över fastställda skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden. Dispenser gällande vattenskyddsområden söker du därför direkt hos kommunen.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

För att göra en aktivitet eller åtgärd i ett skyddat naturområde kan du behöva tillstånd eller dispens. Skyddade naturområden kan vara nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, naturminnen, områden med biotopskydd, djur- och växtskyddsområden och områden med landskapsbildsskydd.

Motortrafik i naturen

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Tillstånd Natura 2000-område

Om du ska bedriva verksamhet eller göra en åtgärd i eller nära ett Natura 2000-område kan du behöva tillstånd om åtgärden påverkar naturmiljön på ett betydande sätt.

Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

Ändrad markanvändning - från jordbruksmark till skog

Om du som jordbrukare eller markägare planerar att plantera skog på jordbruksmark måste du anmäla det till Länsstyrelsen minst åtta månader i förväg. Detta gäller för åker och betesmark. Undantag från anmälningsplikten gäller dock om området uppenbart har en väldigt liten betydelse för natur- eller kulturmiljön.

Anledningen till att det krävs en anmälan är att vi ska kunna bedöma om natur- eller kulturvärden kan skadas.

Vi kan även ge råd om vilka möjligheter som finns om du väljer att fortsätta bruka marken som jordbruksmark.

Kontaktinformation till våra rådgivare

Att gå över till energiskogs- eller julgransodling på jordbruksmark räknas inte som att ta marken ur produktion. Eftersom sådana planteringar väsentligt påverkar naturmiljön ska du ändå alltid samråda med Länsstyrelsens miljövårdsenhet enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Åtgärd i naturmiljön

Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion

En anmälan om den förändrade användningen av marken ska göras senast åtta månader innan omvandlingen genomförs.

  1. Ladda ner och fyll i blanketten:
    Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion Pdf, 242.4 kB, öppnas i nytt fönster.
  2. Skicka din anmälan med e-post till: halland@lansstyrelsen.se 
    eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Miljöbalken (kap 12 9 §)

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att jordbruksmark får tas ur jordbruksproduktion först efter anmälan till Länsstyrelsen, om inte åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön.

Första stycket gäller inte om marken tas i anspråk för verksamhet vars tillåtlighet har prövats i särskild ordning.

Förordning om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915)

Jordbruksmark får tas ut jordbruksproduktion tidigast åtta månader efter det att anmälan om åtgärden har gjorts till Länsstyrelsen, om inte Länsstyrelsen medger något annat. Anmälan behövs dock inte om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön och inte heller när marken tas i anspråk för varsamhet var tillåtlighet prövats i särskild ordning.

Föreskrifter som avses i 12 kap. 8§ miljöbalken om den hänsyn till natur- och kulturvärden som ska tas vid skötsel av jordbruksmark och vid annan markanvändning i jordbruket meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Förordning om miljöhänsyn i jordbruket Länk till annan webbplats.

Som för alla andra typer av aktiviteter så är det reservatets föreskrifter som styr. Det finns sällan föreskrifter som reglerar fester eller liknande specifikt, men ibland finns det en som säger något i stil med att det är förbjudet att ”utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller störa djurlivet”.

Vi har tyvärr exempel där man vid arrangemang har haft högtalare och liknande med sig och där man varit väldigt många gäster, vilket har uppfattats som störande av andra besökare. Det är alltid bäst att stämma av med reservatsförvaltarna, så kan vi lotsa vidare om vi bedömer att man behöver söka tillstånd för arrangemanget.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss