Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mål för friluftslivet

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Det regionala arbetet med friluftsliv samordnas av Länsstyrelsen utifrån de tio nationella målen för friluftsliv. Om aktörer vill genomföra satsningar utifrån friluftsmålen finns det möjlighet att ansöka om flera olika stöd.

Varför är friluftsliv viktigt?

Friluftsliv ger oss hälsa, förståelse för naturen och regional utveckling. Kontakt med naturen är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Tillgången till friluftsliv är därför värdefull både för den enskilda människan och för samhället i stort.

Friluftslivet stärker den svenska ekonomin och skapar arbetstillfällen i hela landet, framförallt inom naturturism.

Vad är friluftsliv för Länsstyrelsen?

Med friluftsliv menar vi vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Tio nationella mål för friluftslivet

Sverige har tio nationella mål för friluftslivet. Kommuner, myndigheter och andra aktörer kan ta stöd i de nationella målen för att planera och arbeta för friluftsliv. Naturvårdsverket står för nationell samordning av arbetet med friluftslivsmålen.

Sveriges friluftsmål, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen samordnar arbetet regionalt

Länsstyrelsens uppdrag är att leda och samordna arbetet i länet. De nationella målen för friluftsliv vägleder oss i arbetet.

Friluftslivet är variationsrikt och har beröringspunkter med arbetet med samhällsplanering, folkhälsa, skola, vård och omsorg, kultur, naturvård och miljö samt regional och lokal utveckling. Många myndigheter behöver därför samverka om friluftslivet.

Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat men det finns också många föreningar, skolor och företag som organiserar friluftslivsaktiviteter. Ofta sker friluftslivet på annans mark med stöd av allemansrätten.

Länsstyrelsen samarbetar och har dialog med regionen, kommunerna, Skogsstyrelsen, föreningar, företag, markägare och andra aktörer i länet som arbetar med och berörs av friluftsliv.

Projekt och samarbeten om friluftsliv i Halland

  • Två gånger om året bjuder Region Halland och Länsstyrelsen in till ledsamordnarträff för Hallandsleden. Deltagare är representanter från kommunerna, regionen och Länsstyrelsen.
  • I LONA-databasen hittar du alla friluftsprojekt som genomförts i Halland. Här hittar du mer detaljerad information om till exempel hur kommuner och föreningar har anpassat friluftsanordningar för personer med olika funktionsvariationer, skapat nya grillplatser och mycket mer.
    Lona-databasen, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.
  • Länsstyrelsen och Region Halland undersöker tillsammans med kommunerna möjligheterna till att anlägga en kustnära vandringsled i länet.
  • Länsstyrelsen och fem av de halländska kommunerna har tillsammans tagit fram en digital friluftsguide för hela Halland som fylls på kontinuerligt.
    naturkartan.se - friluftsguide för hela Halland Länk till annan webbplats.
  • Länsstyrelsen påbörjar under 2023 arbetet med att tillsammans med friluftslivets aktörer ta fram en regional friluftsstrategi.

Samarbeta med oss om guidade vandringar i reservaten

Varje år arrangerar Länsstyrelsen i samarbete lokala organisationer och föreningar ett 100-tal aktiviteter i länets naturreservat. På våra aktiviteter kommer besökaren till spektakulära platser tillsammans med guider som är experter på Hallands natur och kultur. Första guidade vandringen brukar vara i april och sista aktiviteten genomförs vanligtvis första helgen i november.

Vi vill gärna samarbeta med fler – speciellt föreningar med inriktning på integration, ungdomsverksamhet etcetera. Ta kontakt med oss! Vi vill också gärna engagera fler nya guider. Är du naturintresserad, utbildad inom biologi, brinner för ett visst ämne, ett visst naturreservat eller bara har en rolig idé som kan passa i naturen – hör av dig! Möjlighet finns att ”gå bredvid” med en erfaren guide första gången för att bli mer trygg i rollen. Kontakta oss via e-post information.halland@lansstyrelsen.se

Aktuellt guideprogram hittar du under sidan friluftsliv på vår webbplats när det är uppdaterat med årets aktiviteter.

Vill din organisation samverka med oss i naturvårdsfrågor?

I Halland finns en samrådsgrupp för naturvård. Här diskuteras bland annat allmänna
friluftsfrågor. Gruppen är öppen för alla organisationer som har ett intresse i naturvårdsfrågor – till exempel kommuner och andra myndigheter i länet, föreningar med inriktning natur och friluftsliv samt markägar- och näringslivsorganisationer. Samrådsgruppen träffas två gånger om året, en gång inne på Länsstyrelsen och en gång ute i fält där vi diskuterar praktiska naturvårdsåtgärder. Det finns inget fast medlemskap i gruppen, utan deltagare skiftar beroende på vilka frågor som är aktuella då varje möte har ett eget fokus.

Passar din organisation in under denna beskrivning och ni har hittills inte blivit inbjudna? Hör då gärna av dig till friluftsstrateg Conradin Weindl som samordnar samrådsgruppen, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Målet med samrådsgruppen är att förbättra det regionala naturvårdsarbetet genom att öka samverkan mellan olika aktörer inom naturvård.

Bidrag och stöd för arbete med friluftsliv

Det finns olika möjligheter att finansiera satsningar inom friluftsliv. Det finns till exempel statliga bidrag, EU-stöd och utlysningar från myndigheter, kommuner, organisationer, stiftelser, företag med flera. Länsstyrelsen hanterar flera typer av stöd som olika aktörer kan söka för att genomföra satsningar som bidrar till friluftslivsmålen.

Integration

Friluftsliv kan bidra till att skapa mötesplatser, bidra till kunskaper om natur och hållbar utveckling. Naturbruk och besöksnäring kan också vara ett första steg in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Kulturhistoriska miljöer

Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla. Detta kan kopplas ihop med friluftslivsintressen då många uppskattar att besöka kulturhistoriskt intressanta miljöer.

Information för dig som är verksam inom friluftsliv

Länsstyrelsen har flera olika uppdrag som knyter an till friluftsliv. För att underlätta för dig som är verksam inom friluftsliv finns här länkar till andra områden med koppling till ämnet.

För dig som arbetar med samhällsplanering och friluftsliv

Planeringsunderlag, riksintressen för friluftsliv, sammanfattande redogörelse med mera.

För dig som arbetar med naturturism

Friluftsliv och allemansrätt

Allemansrätten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Om hållbar utveckling inom naturturism, Region Halland Länk till annan webbplats.

Föreskrifter för allmänheten i skyddade områden finns under varje reservat och fullständiga föreskrifter finns i beslutet. I föreskrifterna kan finnas inskränkningar för organiserad verksamhet.

Sök naturreservat under fliken Besöksmål

Söka dispens eller tillstånd för aktiviteter och ingrepp i natur

Söka tillstånd eller anmäla vattenverksamhet

För dig som söker information om fiske

Fiske

För dig som söker information om jakt

Jakt och vilt

Kontakt

Conradin Weindl

Friluftsstrateg

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss