Informationsbrev om växtskyddsmedel

Detta informationsbrev riktar sig till dig som har tillstånd att använda växtskyddsmedel. Det är ett gemensamt brev från Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Länsstyrelsen i Hallands län och innehåller aktuell information som kan vara relevant för dig.

Länsstyrelsen ansvarar från och med i år för att göra ett årligt utskick av informationsbrevet. I år sker utskicket både fysiskt via detta brev och via e-post, om det finns en sådan registrerad i systemet. Framöver kommer informationsbrevet enbart att skickas via e-post.

Det här måste du göra för att få brevet i fortsättningen:

  • Om du även fått brevet via e-post behöver du inte göra någonting, då har vi din e-postadress.
  • Om du inte fått brevet via e-post behöver du gå in på https://utbildning.jordbruksverket.se och lägga till en e-postadress eller skicka en e-post till gun.wallnedal@lansstyrelsen.se med ditt personnummer och din e-postadress.

Information från Länsstyrelsen

Sedan några år tillbaka har vi fortbildningar för att använda växtskyddsmedel utomhus, inriktning jordbruk, huvudsakligen i november månad. Inför utbildningen får du en påminnelse om att din behörighet går ut, men det är viktigt att även du har koll på vilket årtal du behöver fortbilda dig. Titta på ditt kort och lägg helst in en påminnelse i din kalender i oktober månad året innan din behörighet går ut. Notera att det snart är dags för kurs (du ska fortbilda dig vart femte år). Grundkursen med inriktning jordbruk är alltid i början av mars (vecka 10).

Grundvillkoren ställer krav på ventilerat sprutförråd

Ditt sprutförråd ska vara väl ventilerat. Det är ett krav som ställs både av Arbetsmiljöverket och via grundvillkoren, så se till att du har god luftväxling mellan sprutförråd och utomhusluft.

Lycka till med årets säsong och var rädd om naturen och dig (det vill säga håll skyddsavstånden och på med skyddsutrustningen).

Information från Jordbruksverket

Är det dags att funktionstesta din spridningsutrustning och få den godkänd av Jordbruksverket?

Utrustning som används för spridning av växtskyddsmedel ska vara godkänd av Jordbruksverket.

Om du inte har ett aktuellt beslut från Jordbruksverket på att din spridningsutrustning är godkänd behöver du göra följande:

  1. Funktionstesta din spridningsutrustning
  2. Skicka in protokollet av funktionstestet till Jordbruksverket via e-tjänsten på Jordbruksverket.se.

Du ska regelbundet göra en egen teknisk översyn av utrustningen. Det här kan du också läsa mer om på Jordbruksverkets webbplats.

Om kommunen vid en kontroll uppmärksammar att du har använt spridningsutrustning som inte är godkänd av Jordbruksverket kan det leda till en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor.

Ny spridningsutrustning som inte är äldre än tre år, ryggsprutor, och några andra spruttyper får användas utan att vara godkända av Jordbruksverket. Information om vilken utrustning som inte omfattas av kraven på godkännande finns på jordbruksverket.se Länk till annan webbplats..

Du ska regelbundet göra en egen teknisk översyn av utrustningen. Det här kan du också läsa mer om på vår webbplats.

Krav på godkänd utbildning och utrustning, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller vill veta mer kan du även kontakta Jordbruksverkets kundtjänst. Länk till annan webbplats.

När du använder varierad dos

Om du sprider växtskyddsmedel med en varierande dos på ett fält ska du i din sprutjournal ange den högsta dosen som du använde på någon yta. Det ska du göra även om snittdosen ligger under den högsta dosen som användes. Dosen ska anges på samma sätt som det står på preparatets etikett (till exempel liter eller kg/hektar) och ingen punkt får behandlas med högre dos än maxdosen. Att anpassa dosen efter behovet i fält är en utmärkt åtgärd inom integrerat växtskydd. Eftersom detta är relativt ny teknik kan du med fördel nämna det vid ett kontrolltillfälle och förklara hur du arbetar med tekniken.

Gemensam information från naturvårdsverket och Jordbruksverket

Frågor och svar om Anpassade skyddsavstånd

Hur bestämmer jag ett anpassat skyddsavstånd om det är vindstilla?

Du behöver beräkna anpassat skyddsavstånd även om det är vindstilla. Det är fler faktorer än vinden som påverkar, exempelvis droppstorlek, temperatur och bomhöjd. Det är ganska ovanligt att det inte går att mäta någon vind överhuvudtaget, ofta brukar man kunna se i vilken riktning luften rör sig.

Om vinden är mycket svag kan du använda Hjälpredan och värdena för den lägsta vindstyrkan – 1,5 meter per sekund och övriga parametrar – som utgångspunkt för att bestämma skyddsavståndet. Det skyddsavstånd du kommer fram till bör aldrig bli kortare än Hjälpredans minsta anpassade skyddsavstånd, det vill säga 2 meter.

Måste jag bestämma och hålla anpassade skyddsavstånd till diken?

Ja. Om diket är vattenförande vid tidpunkten för spridning, ska särskild hänsyn tas. Om diket är torrlagt, ska allmän hänsyn tas.

De fasta skyddsavstånden om minst två meter ska alltid hållas, både vid vattenförande och torrlagt dike. Kom ihåg att reglerna om skyddsavstånd även gäller diken och brunnar längs vägområden.

När du använder växtskyddsmedel ska du vidta försiktighetsåtgärder för att minimera risken för förorening utanför det aktuella området och skyddsavstånd ska bestämmas med hänsyn till omständigheterna på platsen. Om ett dike skulle vara vattenförande vid tiden för spridningen bör därför särskild hänsyn tas. Du kan då använda Hjälpredan för att beräkna det anpassade skyddsavståndet.

Finns det krav på att använda särskild utrustning för att bestämma anpassade skyddsavstånd?

Ja, för att bestämma anpassade skyddsavstånd ska den som yrkesmässigt avser att sprida växtskyddsmedel ha utrustning för att bestämma temperatur, vindriktning och vindhastighet. För att kunna anpassa skyddsavståndet utifrån rådande temperatur, vindförhållande och vindriktning är det nödvändig utrustning som ska vara tillgänglig på platsen för spridning.

Har du frågor kan du kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst Länk till annan webbplats..

Information från Kemikalieinspektionen

Information om Hjälpredan

Informationskampanjen Säkert växtskydd avvecklas under första halvåret av 2024. Hjälpredan och befintligt material kommer att finnas tillgängligt för nedladdning och beställning på webbplatsen till och med 30 juni 2024.

Säkert växtskydd avvecklas, webbplatsen Sakertvaxtskydd.se Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionen utreder just nu i samarbete med andra berörda myndigheter hur Hjälpredan ska förvaltas och tillgängliggöras från och med den 1 juli 2024.

Miljömål om minskad användning av särskilt farliga ämnen

I januari 2021 beslutade regeringen om ett nytt etappmål inom miljömålssystemet: Användningen av växtskyddsmedel med särskilt farliga egenskaper ska minska väsentligt till 2030. Etappmålet bidrar till att uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap.

För att nå etappmålet behövs insatser som bidrar till en minskad användning av växtskyddsmedel som innehåller kandidatämnen för substitution. Dessa ämnen är särskilt farliga och kan vara särskilt långlivade i miljön. De kan också vara cancerframkallande eller hormonstörande. Du som använder växtskyddsmedel i ditt yrke är viktig för att vi ska nå målet. Du kan, när det är möjligt, välja andra preparat än de som innehåller kandidatämnen för substitution eller behovsanpassa användningen inom fältet för att på så sätt minska användningen.

Inom kort lanserar Kemikalieinspektionen en ny version av bekämpningsmedelsregistret. Där kommer det vara enkelt att sortera fram vilka produkter som innehåller kandidatämnen för substitution. Mer information kommer att läggas ut på Kemikalieinspektionens webbplats när den nya versionen lanseras.

Välkommen till bekämpningsmedelsregistret, Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel, Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Beslut och nyheter från Kemikalieinspektionen och verksamma ämnen som utgår

På Kemikalieinspektionens webbplats kan du följa vilka produkter som beslutas och vilka verksamma ämnen som utgår.

Du kan även prenumerera på Kemikalieinspektionens nyhetsbrev för att ta del av nyheter om växtskyddsmedel.

Aktuellt om växtskyddsmedel, Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Har du några frågor kan du kontakt Kemikalieinspektionens Kemikalieinspektionens kundtjänst Länk till annan webbplats..

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss