Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskyddsmedel yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

För att du yrkesmässigt ska få använda växtskyddsmedel ska du tillämpa principen för integrerat växtskydd (IPM). Integrerat växtskydd handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp de moment som utförs i odlingen. Med metoden kan behovet av att använda kemiska växtskyddsmedel minskas.

Växtskyddsmedel på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Växtskyddsåtgärder och integrerat växtskydd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildning för att använda växtskyddsmedel

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Planerade utbildningar 2022

Om du har en behörighet som går ut 31 maj 2023 måste du gå en vidareutbildning innan dess för att förnya behörigheten.

Vi erbjuder digitala utbildningar via Skype och under förutsättning att vi kan träffas även några fysiska utbildningar på plats på ett antal orter runt om i Skåne.

Du kan se planerade kurser här på webbsidan under respektive inriktning.

Anmälan sker via Jordbruksverkets kurskatalog. Länk till annan webbplats.

Om din behörighet har gått ut på grund av att du inte har kunnat gå en utbildning under våren måste du ansöka om dispens hos Jordbruksverket eller gå en grundkurs.

Om krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Behörigheten för växtskyddsmedel är uppdelad i:

 • utomhusbehörighet
 • växthusbehörighet

Grundkurs för utomhusbehörighet finns med inriktning:

 • jordbruk
 • trädgård

Vidareutbildningar finns med inriktning:

 • jordbruk
 • frukt och bär
 • golf- och grönytor

Om du behöver tillstånd för att sprida växtskyddsmedel både utomhus och i växthus ska du gå en fyradagars grundkurs plus en inriktningsdag för att komplettera med den andra inriktningen. Extradagen blir ett separat kurstillfälle och är inte i direkt anslutning till grundkursen.

Om du vill behålla ditt tillstånd att sprida växtskyddsmedel både utomhus och i växthus, välj den vidareutbildning du vill och kryssa för vid anmälan att du vill göra ett utökat prov.

Grundkurser

Grundkurser med jordbruksinriktning

Datum: 24 - 27 januari
Plats: Önnestadsgymnasiet, Önnestad

Datum: 7 - 10 februari
Plats: Svalöfs gymnasium, Svalöv

Datum: 7 – 10 mars
Plats: Segragymnasiet, Östra Ljungby

Datum: 14 -17 mars
Plats: Bollerups naturbruksgymnasium, Bollerup

Anmälan via Jordbruksverkets kurskatalog fr o m oktober.

Grundkurs att använda växtskyddsmedel i växthus

Fyra dagar digitalt via Skype, 8-11 november 2022
Anmäl dig via e-post till Annika Lindmark

Inriktningsdag växthus (för dig som har eller ska ta utomhusbehörighet)

10 november 2022.

Grundkurs att använda växtskyddsmedel utomhus med inriktning trädgård, park, golf

Fyra dagar teori via Skype och en dag med praktiska övningar
Datum: 20, 21, 23, 24 + 28 mars 2023
Plats: Praktiska övningar 28 mars på Nils Holgerssongymnasiet, Skurup

Inriktningsdag utomhus (för dig som har växthusbehörighet):

Datum: 23 mars
Plats: Digital via Skype

Datum: 14-15 februari 2023
Plats: Digital via Skype

Vidareutbildningar

Ett antal utbildningar från november 2022 till april 2023
Datum kommer ut i september.
Anmäl dig i god tid! De flesta fysiska kurser ligger på hösten.

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats.

Inriktning: Växthus
Datum: 13 december 2022
Plats: Digitalt via Skype

Inriktning: Frukt och bär
Datum: 6 december 2022

Inriktning: Golf- och grönytor
Datum: 28 februari 2023
Plats: Digital via Skype

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats.

Vidareutbildning betning
Datum: Preliminärt 16 februari 2023
Plats: Digital via Skype

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats.

Dokumentera i sprutjournalen

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Det är sprutförarens ansvar att föra sprutjournal. Att föra sprutjournal ger en ökad medvetenhet kring växtskyddsarbetet och möjlighet att förbättra hantering och spridning genom att dra nytta av föregående års behandlingar och resultat.

Vad ska dokumenteras i sprutjournalen?

 • Tidpunkt för spridningen.
 • Vem som utfört spridningen.
 • Område för spridningen.
 • Syftet med spridningen.
 • Växtskyddsmedlets namn och dosering.
 • Skyddsavstånd.
 • Uppgifter om blommande växter inom området (om medlet är skadlig för pollinerande insekter).

Både uppdragsgivaren och den som utför arbetet med att spruta ska kunna visa upp en sprutjournal om tillsynsmyndigheten begär det. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utför tillsyn.

Sprutjournaler på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Åtgärder för att minska risken för diflufenikan i vattendrag

Antalet godkända ogräspreparat i Sverige är stort, men deras verkningsmekanismer är klart mer begränsade. Diflufenikan är ett av de ämnen som är viktigt ur ett resistensperspektiv. Dilemmat är att ämnet hittas förhållandevis ofta i vattendrag, där det såklart inte hör hemma. Detta behöver vi gemensamt göra något åt!

Åtgärder för att minska diflufenikan i vattendrag hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningskampanjen Säkert växtskydd

Kampanjen Säkert Växtskydd är en utbildningskampanj för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel. De har tagit fram en mall för sprutjournaler som du fritt kan ladda ner och använda.

Jordbruksverket har även utvecklat appen Sprutjournal som du kan använda för att dokumentera.

Mall för sprutjournal på Säker Växtskydds webbplats Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från App Store Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från Google Play Länk till annan webbplats.

Potatiskräfta och flyghavre

Ogräset flyghavre och karantänskadegöraren potatiskräfta kan orsaka stora ekonomiska förluster.

När du hittar eller misstänker att du hittat potatiskräfta på din mark ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Det är du som brukar fastigheten som är skyldig att vidta åtgärder för att flyghavre inte sprids och bekämpa flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning.

Har du frågor kan du kontakta Länsstyrelsen.

Karantänskadegörare på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hur du bekämpar flyghavre på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Växtnäring

Funderar du på vilka regler som gäller när du ska sprida eller lagra gödsel? Reglerna kan se olika ut beroende på vilken mark du ska sprida växtnäring på. Använda gärna ett beräkningsverktyg för att få fram rätt mängd gödsel du får sprida eller lagra.

Lagring av stallgödsel

Här hittar du information om de regler som gäller för spridning och lagring av gödsel i lantbruk. Reglerna ser olika ut beroende på om du brukar mark i ett känsligt område eller inte. Stora delar av Skåne räknas som känsligt område. Med undantag för:

 • Osby och Örkelljunga kommun.
 • Vissa församlingar i Östra Göinge, Bromölla, Kristianstad och Hässleholm kommun.

Beräkna och dokumentera lagringsvolymen för stallgödsel

Använd Jordbruksverkets beräkningsverktyg för att beräkna lagringsvolymen. Lagringsvolymen för den gödsel som produceras på företaget ska beräknas. I beräkningen ska utsöndrad mängd av träck och urin, strömedel, vattentillskott, och omsättningsförluster ingå. Beräkningen ska dokumenteras och sparas så länge beräkningen gäller för företaget. I de allmänna råden finns schablonvärden för lagringsvolymer som du utgår ifrån för din beräkning.

Beräkningsverktyg för lagringsbehov och spridningsareal från Jordbruksverket Excel, 49.8 kB.

Beräkningsverktyg för gödslingsbehovet av kväve från Jordbruksverket Excel, 46.7 kB.

Frusen öppen mark vid vårsådd

Länsstyrelsen Skånes tolkning av reglerna kring frusen mark innebär att marken skall vara upptinad till minst 15 cm. På lejordar med minst 15 % ler och där marken är så plan att ingen risk för yterosion föreligger, är det dock tillräckligt att marken är så tinad att gödselmedlet kan nedmyllas.

Vad gäller när du tar emot gödsel?

Tar du emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel ska du ha dokumentation över vilket gödselslag som tas emot, mängden, vilken mängd totalfosfor gödseln motsvarar, datum för när du tog emot den och vem du tog emot den ifrån. Har du tagit emot stallgödsel kan uppgift om djurslag och antal djur ersätta uppgiften om totalfosfor. Dokumentationen ska sparas i minst sex år.

Vad gäller när du för bort gödsel?

Dokumentation ska finnas över gödselmängden som levereras, vilket djurslag och vilket antal djur gödseln kommer ifrån (eller mängd totalfosfor gödseln motsvarar) samt datum för leverans och till vem du levererade. Denna dokumentation ska sparas i sex år. Du som har högst tio djurenheter i genomsnitt på ett år omfattas inte av denna bestämmelse.

Tvärvillkor

Tänk på att ovanstående spridningsregler också utgör tvärvillkor. Det innebär att om du bryter mot dem riskerar du tvärvillkorsavdrag på gårdsstöd och övriga EU-stöd eller att kommunen ger dig föreläggande/miljösanktionsavgift

Kravet höst- och vinterbevuxen mark

Under höst- och vinterhalvåret ska vissa delar av din åker vara bevuxen med grön mark. I Skåne län ska 60 procent av marken vara bevuxen. Det finns regler för brytpunkter beroende på vilken av de godkända grödorna för grön mark som du använder.  

Ansökningsblankett för dispens från kravet höst- och vinterbevuxen mark Pdf, 33 kB.

Länsstyrelsens betalningsinstruktion för ansökan om dispens från kravet höst- och vinterbevuxen mark Pdf, 108.2 kB.

 Om höst- och vinterbevuxen mark hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Kontakt

Växtskydd
Tom Espgård
Lantbrukskonsulent
E-post till Tom Espgård
Telefon 010-224 13 14

Sara Flinck
Lantbrukskonsulent
E-post till Sara Flinck
Telefon 010-224 12 29

Växtnäring
John Nörregård
Lantbrukskonsulent
E-post till John Nörregård
Telefon 010-224 15 37

Mia Davidsson
Lantbrukskonsulent
E-post till Mia Davidsson
Telefon 010-224 15 17

Frågor om behörighetskurser
Annika Lindmark
Administratör
E-post till behorighet-m.skane@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 13 44