Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskyddsmedel yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

För att du yrkesmässigt ska få använda växtskyddsmedel ska du tillämpa principen för integrerat växtskydd (IPM). Integrerat växtskydd handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp de moment som utförs i odlingen. Med metoden kan behovet av att använda kemiska växtskyddsmedel minskas.

Om växtskyddsmedel på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Om växtskyddsåtgärder och integrerat växtskydd på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Utbildning för att använda växtskyddsmedel

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Om krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Senaste nytt om Covid-19

Under våren erbjuder vi både digitala kurser samt fysiska kurser, under förutsättning att det går att genomföra dem fysiskt

Har du varit inbokad på en behörighetsutbildning som blivit inställd måste du boka om dig till en annan kurs under våren. Välj gärna en digital kurs. Du behöver ha god internetuppkoppling samt tillgång till Skype.

De fysiska utbildningarna genomförs med ett begränsat antal deltagare, ca 25 pers. per kurstillfälle, så att vi med säkerhet kan hålla distans till varandra i lokalerna, både under föreläsningar och pauser. Vi arbetar för att du som deltagare ska känna dig trygg under kursen.

Stanna hemma om du känner dig sjuk och kontakta oss gärna för ombokning/avbokning. Vi kommer att lägga till fler kurstillfällen under våren för dem som behöver boka om sin plats.

Behörigheten för växtskyddsmedel är uppdelad i utomhusbehörighet och växthusbehörighet. Grundkurs för utomhusbehörighet finns med inriktning jordbruk eller trädgård. Vidareutbildningar finns med inriktning jordbruk, frukt och bär samt golf- och grönytor.
Om du behöver tillstånd för att sprida växtskyddsmedel både utomhus och i växthus ska du gå en fyradagars grundkurs plus en inriktningsdag för att komplettera med den andra inriktningen. Extradagen blir ett separat kurstillfälle och är inte i direkt anslutning till grundkursen.
Om du vill behålla ditt tillstånd att sprida växtskyddsmedel både utomhus och i växthus, välj den vidareutbildning du vill och kryssa för vid anmälan att du vill göra ett utökat prov.

Se film om hur du anmäler dig till en kurs

Grundkurser

Grundkurser med jordbruksinriktning

Datum: 27, 28 jan och 1, 2 feb 2021
Plats: Digital via Skype / Önnestadsgymnasiet, Önnestad

Datum: 10, 11 och 15, 16 februari 2021
Plats: Digital via Skype / Svalöfs gymnasium, Svalöv

Datum: 3, 4 och 8, 9 mars 2021
Plats: Digital via Skype / Segragymnasiet, Östra Ljungby

Datum: 10, 11 och 15, 16 mars 2021
Plats: Digital via Skype / Bollerups Naturbruksgymnasium, Bollerup

Samtliga digitala grundkurser ska kompletteras med en halv dag praktiska moment. Preliminärt blir detta i början på juni.

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportallänk till annan webbplats

Grundkurs med trädgårdsinriktning
Datum: 17, 18 och 22, 23 mars 2021 samt en dag för praktiska moment i juni
Plats: Digital via Skype / Nils Holgerssonsgymnasiet, Skurup

Inriktningsdag utomhus med trädgårdsinriktning
Datum: 22 mars 2021
Plats: Digital via Skype

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportallänk till annan webbplats

För alla kurstillfällen gäller devisen "Stanna hemma om du känner dig sjuk". Väl mött!

Inga kurstillfällen just nu

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportallänk till annan webbplats

För alla kurstillfällen gäller devisen "Stanna hemma om du känner dig sjuk". Väl mött!

Vidareutbildningar

Datum: 4 februari
Plats: Digital kurs Skype

Datum: 2 mars
Plats: Digital kurs Skype

Datum: 25 mars
Plats: Digital kurs Skype

Datum: 30 mars
Plats: Bräkne-Hoby

Datum: 8 april
Plats: Östra Ljungby

Datum: 13 april
Plats: Digital kurs, Skype

Datum: 15 april
Plats: Digital kurs, Skype

Datum: 20 april
Plats: Skurup

Datum: 22 april
Plats: Skepparslöv

Datum: 29 april
Plats: Torrlösa

Fler tillfällen finns i Jordbruksverkets kursportal.

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportallänk till annan webbplats

Se film om hur du anmäler dig till en kurs

För alla kurstillfällen gäller devisen "Stanna hemma om du känner dig sjuk". Väl mött!

Inriktning: Frukt och Bär
Datum: 12 maj
Plats: Husaren, Södra Rörum

Inriktning: Golf- och grönytor
Datum: 9 februari 2020
Plats: Digital

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportallänk till annan webbplats

För alla kurstillfällen gäller devisen "Stanna hemma om du känner dig sjuk". Väl mött!

Vidareutbildning betning
Datum: 18 februari 2021
Plats: Digital

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportallänk till annan webbplats

För alla kurstillfällen gäller devisen "Stanna hemma om du känner dig sjuk". Väl mött!

Dokumentera i sprutjournalen

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Det är sprutförarens ansvar att föra sprutjournal. Att föra sprutjournal ger en ökad medvetenhet kring växtskyddsarbetet och möjlighet att förbättra hantering och spridning genom att dra nytta av föregående års behandlingar och resultat.

Vad ska dokumenteras i sprutjournalen?

  • Tidpunkt för spridningen.
  • Vem som utfört spridningen.
  • Område för spridningen.
  • Syftet med spridningen.
  • Växtskyddsmedlets namn och dosering.
  • Skyddsavstånd.
  • Uppgifter om blommande växter inom området (om medlet är skadlig för pollinerande insekter).

Både uppdragsgivaren och den som utför arbetet med att spruta ska kunna visa upp en sprutjournal om tillsynsmyndigheten begär det. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utför tillsyn.

Mer om sprutjournaler finns på sidan Krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Åtgärder för att minska risken för diflufenikan i vattendrag

Antalet godkända ogräspreparat i Sverige är stort, men deras verkningsmekanismer är klart mer begränsade. Diflufenikan är ett av de ämnen som är viktigt ur ett resistensperspektiv. Dilemmat är att ämnet hittas förhållandevis ofta i vattendrag, där det såklart inte hör hemma. Detta behöver vi gemensamt göra något åt!

Åtgärder för att minska diflufenikan i vattendrag hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbildningskampanjen Säkert växtskydd

Kampanjen Säkert Växtskydd är en utbildningskampanj för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel. De har tagit fram en mall för sprutjournaler som du fritt kan ladda ner och använda.

Jordbruksverket har även utvecklat appen Sprutjournal som du kan använda för att dokumentera.

Mall för sprutjournal på Säker Växtskydds webbplats länk till annan webbplats

Ladda ner appen Sprutjournal från App Storelänk till annan webbplats

Ladda ner appen Sprutjournal från Google Playlänk till annan webbplats

Potatiskräfta och flyghavre

Ogräset flyghavre och karantänskadegöraren potatiskräfta kan orsaka stora ekonomiska förluster.

När du hittar eller misstänker att du hittat potatiskräfta på din mark ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Det är du som brukar fastigheten som är skyldig att vidta åtgärder för att flyghavre inte sprids och bekämpa flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning.

Har du frågor kan du kontakta Länsstyrelsen.

Information om karantänskadegörare på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Information om hur du bekämpar flyghavre på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Växtnäring

Funderar du på vilka regler som gäller när du ska sprida eller lagra gödsel? Reglerna kan se olika ut beroende på vilken mark du ska sprida växtnäring på. Använda gärna ett beräkningsverktyg för att få fram rätt mängd gödsel du får sprida eller lagra.

Här hittar du information om de regler som gäller för spridning och lagring av gödsel i lantbruk. Reglerna ser olika ut beroende på om du brukar mark i ett känsligt område eller inte. Stora delar av Skåne räknas som känsligt område. Med undantag för:

  • Osby och Örkelljunga kommun.
  • Vissa församlingar i Östra Göinge, Bromölla, Kristianstad och Hässleholm kommun.

Beräkna och dokumentera lagringsvolymen för stallgödsel

Använd Jordbruksverkets beräkningsverktyg för att beräkna lagringsvolymen. Lagringsvolymen för den gödsel som produceras på företaget ska beräknas. I beräkningen ska utsöndrad mängd av träck och urin, strömedel, vattentillskott, och omsättningsförluster ingå. Beräkningen ska dokumenteras och sparas så länge beräkningen gäller för företaget. I de allmänna råden finns schablonvärden för lagringsvolymer som du utgår ifrån för din beräkning.

Beräkningsverktyg för lagringsbehov och spridningsareal från JordbruksverketExcel

Beräkningsverktyg för gödslingsbehovet av kväve från JordbruksverketExcel

Frusen öppen mark vid vårsådd

Länsstyrelsen Skånes tolkning av reglerna kring frusen mark innebär att marken skall vara upptinad till minst 15 cm. På lejordar med minst 15 % ler och där marken är så plan att ingen risk för yterosion föreligger, är det dock tillräckligt att marken är så tinad att gödselmedlet kan nedmyllas.

Vad gäller när du tar emot gödsel?

Tar du emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel ska du ha dokumentation över vilket gödselslag som tas emot, mängden, vilken mängd totalfosfor gödseln motsvarar, datum för när du tog emot den och vem du tog emot den ifrån. Har du tagit emot stallgödsel kan uppgift om djurslag och antal djur ersätta uppgiften om totalfosfor. Dokumentationen ska sparas i minst sex år.

Vad gäller när du för bort gödsel?

Dokumentation ska finnas över gödselmängden som levereras, vilket djurslag och vilket antal djur gödseln kommer ifrån (eller mängd totalfosfor gödseln motsvarar) samt datum för leverans och till vem du levererade. Denna dokumentation ska sparas i sex år. Du som har högst tio djurenheter i genomsnitt på ett år omfattas inte av denna bestämmelse.

Tvärvillkor

Tänk på att ovanstående spridningsregler också utgör tvärvillkor. Det innebär att om du bryter mot dem riskerar du tvärvillkorsavdrag på gårdsstöd och övriga EU-stöd eller att kommunen ger dig föreläggande/miljösanktionsavgift

Under höst- och vinterhalvåret ska vissa delar av din åker vara bevuxen med grön mark. I Skåne län ska 60 procent av marken vara bevuxen. Det finns regler för brytpunkter beroende på vilken av de godkända grödorna för grön mark som du använder.  

 Om höst- och vinterbevuxen mark hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kontakt

Växtskydd
Tom Espgård
Lantbrukskonsulent
E-post till Tom Espgård
Telefon 010-224 13 14

Sara Flinck
Lantbrukskonsulent
E-post till Sara Flinck
Telefon 010-224 12 29

Växtnäring
John Nörregård
Lantbrukskonsulent
E-post till John Nörregård
Telefon 010-224 15 37

Mia Davidsson
Lantbrukskonsulent
E-post till Mia Davidsson
Telefon 010-224 15 17

Frågor om behörighetskurser
Annika Lindmark
Administratör
E-post till behorighet-m.skane@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 13 44