Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskyddsmedel yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

För att du yrkesmässigt ska få använda växtskyddsmedel ska du tillämpa principen för integrerat växtskydd (IPM). Integrerat växtskydd handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp de moment som utförs i odlingen. Med metoden kan behovet av att använda kemiska växtskyddsmedel minskas.

Att använda växtskyddsmedel, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Växtskyddsåtgärder och integrerat växtskydd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Utbildning för att använda växtskyddsmedel

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Krav på godkänd utbildning och utrustning, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Planerade utbildningar 2024

Om du har en behörighet som går ut 31 maj 2024 måste du gå en vidareutbildning innan dess för att förnya behörigheten.

Vi erbjuder digitala utbildningar via Skype och fysiska utbildningar på plats på ett antal orter runt om i Skåne och Blekinge.

Länsstyrelsen Skånes planerade kurser kan du se här på webbsidan under respektive inriktning. I Jordbruksverkets kurskatalog kan du se samtliga kurser som ges i hela landet.

Anmälan sker via Jordbruksverkets kurskatalog. Länk till annan webbplats.

Om din behörighet har gått ut på grund av att du inte har kunnat gå en utbildning under våren måste du ansöka om dispens hos Jordbruksverket eller gå en grundkurs.

Om krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildningsbevis efter genomförd utbildning

Om du vill ha ett intyg på din behörighet kan du hämta det i Jordbruksverkets kurskatalog. Utbildningsbeviset ligger under fliken Mina aktiviteter, mina kurser och sedan under den kurs du har genomfört.

Behörigheten för växtskyddsmedel är uppdelad i:

 • utomhusbehörighet
 • växthusbehörighet

Grundkurs för utomhusbehörighet finns med inriktning:

 • jordbruk
 • trädgård

Vidareutbildningar finns med inriktning:

 • jordbruk
 • frukt och bär
 • golf- och grönytor

Om du behöver tillstånd för att sprida växtskyddsmedel både utomhus och i växthus ska du gå en fyradagars grundkurs plus en inriktningsdag för att komplettera med den andra inriktningen. Extradagen blir ett separat kurstillfälle och är inte i direkt anslutning till grundkursen.

Om du vill behålla ditt tillstånd att sprida växtskyddsmedel både utomhus och i växthus, välj den vidareutbildning du vill och kryssa för vid anmälan att du vill göra ett utökat prov.

Grundkurser

Grundkurser med jordbruksinriktning

Datum: 23 - 26 januari
Plats: Önnestadsgymnasiet, Önnestad

Datum: 6 - 9 februari
Plats: Svalöfs gymnasium, Svalöv

Datum: 5 – 8 mars
Plats: Segragymnasiet, Östra Ljungby

Datum: 12 –15 mars
Plats: Bollerups naturbruksgymnasium, Bollerup

Anmälan via Jordbruksverkets kurskatalog Länk till annan webbplats.

Grundkurs att använda växtskyddsmedel i växthus

Inget datum just nu

Inriktningsdag växthus (för dig som har eller ska ta utomhusbehörighet)

Inget datum just nu

Grundkurs att använda växtskyddsmedel utomhus med inriktning trädgård, park, golf

Datum: 19-22 mars
Plats: Nils Holgerssongymnasiet, Skurup

Inriktningsdag utomhus (för dig som har växthusbehörighet):

Datum: 20 mars
Plats: Nils Holgerssongymnasiet, Skurup

Anmälan sker via Jordbruksverkets kurskatalog. Länk till annan webbplats.

Datum: 13-14 februari
Plats: Digital via Skype

Boka din plats senast den 15 januari

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats.

Vidareutbildningar

Datum: 29 februari
Plats: Helgegården, Skepparslöv

Datum: 26 mars
Plats: Bollerups naturbruksgymnasium

Datum: 9 april
Plats: Blekinge naturbruksgymnasium, Bräkne- Hoby

Fler kurstillfällen finns i Jordbruksverkets kurskatalog.

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats.

Inriktning: Växthus
Datum: 16 april
Plats: Digital via Skype

Inriktning: Frukt och bär
Datum: 11 april
Plats: Digital via Skype

Inriktning: Golf- och grönytor
Datum: 27 februari
Plats: Digital via Skype

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats.

Vidareutbildning betning

Datum: 15 februari
Plats: Digital via Skype

Boka din plats senast den 15 januari

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats.

Dokumentera i sprutjournalen

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Det är sprutförarens ansvar att föra sprutjournal. Att föra sprutjournal ger en ökad medvetenhet kring växtskyddsarbetet och möjlighet att förbättra hantering och spridning genom att dra nytta av föregående års behandlingar och resultat.

Vad ska dokumenteras i sprutjournalen?

 • Tidpunkt för spridningen.
 • Vem som utfört spridningen.
 • Område för spridningen.
 • Syftet med spridningen.
 • Växtskyddsmedlets namn och dosering.
 • Skyddsavstånd.
 • Uppgifter om blommande växter inom området (om medlet är skadlig för pollinerande insekter).
 • Karenstid och skördedatum (om karenstid finns)

Både uppdragsgivaren och den som utför arbetet med att spruta ska kunna visa upp en sprutjournal om tillsynsmyndigheten begär det. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utför tillsyn.

Ditt ansvar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Åtgärder för att minska risken för diflufenikan i vattendrag

Antalet godkända ogräspreparat i Sverige är stort, men deras verkningsmekanismer är klart mer begränsade. Diflufenikan är ett av de ämnen som är viktigt ur ett resistensperspektiv. Dilemmat är att ämnet hittas förhållandevis ofta i vattendrag, där det såklart inte hör hemma. Detta behöver vi gemensamt göra något åt!

Åtgärder för att minska diflufenikan i vattendrag hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningskampanjen Säkert växtskydd

Kampanjen Säkert Växtskydd är en utbildningskampanj för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel. De har tagit fram en mall för sprutjournaler som du fritt kan ladda ner och använda.

Jordbruksverket har även utvecklat appen Sprutjournal som du kan använda för att dokumentera.

Mall för sprutjournal, webbplatsen Säkert Växtskydd Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från App Store Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från Google Play Länk till annan webbplats.

Potatiskräfta och flyghavre

Ogräset flyghavre och karantänskadegöraren potatiskräfta kan orsaka stora ekonomiska förluster.

När du hittar eller misstänker att du hittat potatiskräfta på din mark ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Det är du som brukar fastigheten som är skyldig att vidta åtgärder för att flyghavre inte sprids och bekämpa flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning.

Har du frågor kan du kontakta Länsstyrelsen.

Karantänskadegörare, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Flyghavre - ogräs som måste bekämpas, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Växtnäring

Funderar du på vilka regler som gäller när du ska sprida eller lagra gödsel? Reglerna kan se olika ut beroende på vilken mark du ska sprida växtnäring på. Använda gärna ett beräkningsverktyg för att få fram rätt mängd gödsel du får sprida eller lagra.

Lagring av stallgödsel

Här hittar du information om de regler som gäller för spridning och lagring av gödsel i lantbruk. Reglerna ser olika ut beroende på om du brukar mark i ett känsligt område eller inte. Stora delar av Skåne räknas som känsligt område. Med undantag för:

 • Osby och Örkelljunga kommun.
 • Vissa församlingar i Östra Göinge, Bromölla, Kristianstad och Hässleholm kommun.

Beräkna och dokumentera lagringsvolymen för stallgödsel

Använd Jordbruksverkets beräkningsverktyg för att beräkna lagringsvolymen. Lagringsvolymen för den gödsel som produceras på företaget ska beräknas. I beräkningen ska utsöndrad mängd av träck och urin, strömedel, vattentillskott, och omsättningsförluster ingå. Beräkningen ska dokumenteras och sparas så länge beräkningen gäller för företaget. I de allmänna råden finns schablonvärden för lagringsvolymer som du utgår ifrån för din beräkning.

Beräkningsverktyg för lagringsbehov och spridningsareal från Jordbruksverket Excel, 49.8 kB.

Beräkningsverktyg för gödslingsbehovet av kväve från Jordbruksverket Excel, 46.7 kB.

Frusen öppen mark vid vårsådd

Länsstyrelsen Skånes tolkning av reglerna kring frusen mark innebär att marken skall vara upptinad till minst 15 cm. På lejordar med minst 15 % ler och där marken är så plan att ingen risk för yterosion föreligger, är det dock tillräckligt att marken är så tinad att gödselmedlet kan nedmyllas.

Vad gäller när du tar emot gödsel?

Tar du emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel ska du ha dokumentation över vilket gödselslag som tas emot, mängden, vilken mängd totalfosfor gödseln motsvarar, datum för när du tog emot den och vem du tog emot den ifrån. Har du tagit emot stallgödsel kan uppgift om djurslag och antal djur ersätta uppgiften om totalfosfor. Dokumentationen ska sparas i minst sex år.

Vad gäller när du för bort gödsel?

Dokumentation ska finnas över gödselmängden som levereras, vilket djurslag och vilket antal djur gödseln kommer ifrån (eller mängd totalfosfor gödseln motsvarar) samt datum för leverans och till vem du levererade. Denna dokumentation ska sparas i sex år. Du som har högst tio djurenheter i genomsnitt på ett år omfattas inte av denna bestämmelse.

Tvärvillkor

Tänk på att ovanstående spridningsregler också utgör tvärvillkor. Det innebär att om du bryter mot dem riskerar du tvärvillkorsavdrag på gårdsstöd och övriga EU-stöd eller att kommunen ger dig föreläggande/miljösanktionsavgift

Kravet höst- och vinterbevuxen mark

Från och med 2023 års CAP är kravet på andelen marktäckning ändrat gällande grundvillkoren. I Skåne, Halland och Blekinge län ska du ha en marktäckning på minst 70 procent av åkermarken för att uppfylla grundvillkoret enligt de nya normerna. I några fall kan undantag från villkoret ges.

Läs mer om grundvillkoret på Jordbruksverkets webbsida Länk till annan webbplats.

Tidigare regel finns också kvar. Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ska vissa delar av din åker vara bevuxen med grön mark under höst- och vinterhalvåret. I Skåne län ska 60 procent av marken vara bevuxen. Det finns regler för brytpunkter beroende på vilken av de godkända grödorna för grön mark som du använder.

 Om höst- och vinterbevuxen mark hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Länsstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från ovanstående krav enligt förordningen (1998:915) om omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka.

Formulär för ansökan om dispens från kravet höst- och vinterbevuxen mark enligt förordning (1998:915) Länk till annan webbplats.

Formuläret gäller inte för ovanstående om grundvillkor, om att ändra från 70% till 60%.

Kontakt

Växtskydd
Tom Espgård
Lantbrukskonsulent
E-post till Tom Espgård
Telefon 010-224 13 14

Sara Flinck
Lantbrukskonsulent
E-post till Sara Flinck
Telefon 010-224 12 29

Växtnäring
Mia Davidsson
Lantbrukskonsulent
E-post till Mia Davidsson
Telefon 010-224 15 17

Frågor om behörighetskurser

Telefon: 010-224 11 98
Våra telefontider är måndag 13-16, tisdag-fredag 7.30-12.00 samt 15.00-16.00

Om vi inte kan ta samtalet e-posta oss på behorighet-m.skane@lansstyrelsen.se

Annika Lindmark
Administratör
E-post till behorighet-m.skane@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 13 44

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss