Skogsprogram för Halland

Flygfoto över skog i höstskrud. Mellan skogspartierna ligger det gröna åkrar med lantliga fastigheter. 

Det regionala skogsprogrammet för Halland är ett sätt att konkretisera och prioritera samt skapa en regional förankring av det nationella skogsprogrammet. Programmet ska skapa engagemang och identifiera relevanta aktörer som kan bidra till skogsprogrammets mål.

Vision för Hallands skogsprogram

Den halländska skogen ska bidra till jobb och hållbar tillväxt samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Programmet ska skapa regional aktivitet för fler jobb, en hållbar tillväxt och bidra till en växande bioekonomi. Programmet ska även synliggöra skogsnäringens betydelse för den regionala utvecklingen i Halland.

Skogen har stor betydelse för länet

Skogar är ett av vår planets viktigaste ekosystem. Skogarna fungerar som kolfälla, producenter av biomassa och har rik biodiversitet samtidigt som de har en viktig social funktion för oss människor. De ekosystemtjänster som skogen producerar har stor betydelse för vår välfärd. Halland har ett gynnsamt läge för skoglig tillväxt med bra klimat och bra jordar.

Länet har även en skogsindustri i världsklass med potential att skapa och tillvarata innovationer för att stärka utvecklingen av en koldioxidneutral ekonomi och hållbar resurshantering. Den stora mångfalden i ägandet av skogen innebär lokalt ägande med engagerade skogsägare och skapar förutsättningar för ett varierat skogsbruk. Ett lönsamt skogsbruk för den enskilde skogsägaren skapar förutsättningar för aktivitet och utveckling.

Motorväg och järnväg genom länet och väl utbyggda hamnar gynnar industri liksom besöksnäring. Mot bakgrund av skogens stora betydelse för regionen vill vi omsätta det nationella skogsprogrammet till Hallands förutsättningar och arbeta för att skogen fortsätter bidra till den regionala utvecklingen.

Dialog mellan skogens aktörer har lagt grunden i programmet

Kommunikation mellan myndigheter, skogsägare och nyttjare av skogen behövs för att undvika onödiga konflikter. Kommunikation i dialogform mellan skogens aktörer ökar förståelsen för målkonflikter och hanteringen av utmaningar underlättas.

Vi har använt oss av dialog i arbetet med att ta fram det regionala skogsprogrammet. Det har gjort att vi har kunnat konkretisera och förankra det nationella skogsprogrammets mål och visioner på bred front i Halland. Dialogen har skapat engagemang och intresse för skogsfrågorna och ger en stabil grund när aktiviteter i det regionala skogsprogrammet ska genomföras.

Resultatet från dialogmöten har bearbetats av en referensgrupp med representation från region, myndigheter, skogsägare och övrig skogssektor. Hallands regionala skogsprogram kommer att vara en löpande process och ett forum för dialog.

Deltagande organisationer i arbetet med skogsprogrammet

 • Derome
 • Dryaderna
 • Falkenberg kommun
 • Göteborgs stift
 • Halmstad kommun
 • Jägareförbundet Halland
 • Laholms kommun
 • Lokalt ledd utveckling Halland
 • Lantbrukarnas riksförbund, LRF
 • Länsstyrelsen i Hallands län
 • Munkagårdsgymnasiet
 • Naturskyddsföreningen
 • Region Halland
 • Skogsstyrelsen
 • SLU
 • Såg i Syd
 • Södra
 • Varbergs kommun

Deltagande organisationer i referensgruppen

 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Skogsstyrelsen
 • Region Halland
 • Länsstyrelsen i Hallands län
 • Södra
Logotyper organisationer i referensgruppen

Programmets koppling till andra mål och strategier

Det regionala skogsprogrammet kopplar till andra nationella och regionala mål och strategier. Nationellt finns miljökvalitetsmålen och Agenda 2030. Regionalt finns en regional utvecklingsstrategi, en energi- och klimatstrategi och en strategi för skyddad skog, med flera regionala strategier som kan påverka dialogen. Det pågår även ett arbete med att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur.

Nationella skogsprogrammet

2018 beslutade regeringen om ett nationellt skogsprogram och även en nationell handlingsplan. Det regionala skogsprogrammet är en förankring av det nationella skogsprogrammet och en regional prioritering av områden och frågeställningar som är viktiga för Hallands skogssektor och för den regionala utvecklingen.

Nationellt skogsprogram för Sverige, regeringen Länk till annan webbplats.

Agenda 2030 – Globala målen

Det regionala skogsprogrammet kopplar till flertalet av de 17 globala mål för hållbar utveckling som antogs av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte 2015. Målen i Agenda 2030 är de integrerade och odelbara globala målen för hållbar utveckling som balanserar de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. Världens länder har åtagit sig att till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Mer om globala målen, webbplatsen globalamalen.se Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Staffan Johansson, samordnare Hallands regionala skogsprogram
Telefon: 035-17 98 11, e-post: staffan.c.johansson@regionhalland.se

Henrik Martinsson, naturvårdsdirektör Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 33 05

Anders Johannesson, distriktschef Skogsstyrelsen
Telefon: 0346-377 56

Staffan Johansson, strateg Region Halland
Telefon: 035-17 98 11

Per Carlsson, verksamhetsutvecklare LRF
Telefon: 010-184 44 71

Malin Pettersson, ansvarig samhällskontakter och föreningsutveckling Södra skogsägarna
Telefon: 0470-894 83

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss