Så styrs länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av förordningen med länsstyrelseinstruktion och regeringens årliga regleringsbrev.

Länsstyrelseinstruktionen

Förordningen (SFS 2017:868) med länsstyrelseinstruktion styr Länsstyrelsens verksamhet. I den beskrivs bland annat:

  • Länsstyrelsens uppgifter
  • myndighetens ledning
  • samråd med andra myndigheter i vissa frågor
  • regler för olika delegationer
  • anställningsförfarande
  • landshövdingens tjänstebostad
  • Länsstyrelsens särskilda roll vid höjd beredskap i samhället.

Hela förordningen i Notisumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regleringsbrev

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen och innehåller uppdrag samt riktlinjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen. Det är riksdagen som beslutar om länsstyrelsernas verksamhet. Det är sedan vi som ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet.

Länsstyrelsens regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Arbetsordning

Alla myndigheter är skyldiga att ha en arbetsordning. I arbetsordningen beskrivs och beslutas myndighetens organisation, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten, till de delar det inte är reglerat i lag eller förordning.

Insynsrådet


Sedan den 1 januari 2008 har Länsstyrelsen i Dalarnas län ett insynsråd med åtta ledamöter plus landshövdingen, som är ordförande.

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i insynsrådet vid Länsstyrelsen i Dalarnas län från och med den 1 mars 2019 till och med den 29 februari 2020.

Insynsråd ersätter styrelse hos länsstyrelserna och en rad andra myndigheter. Ett insynsråd ska uppfylla kraven på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Ledamöterna ska vara allmänt betrodda, väl förtrogna med länet och ha god regional förankring. Det är landshövdingen som föreslår ledamöter och regeringen som sedan förordnar dem.

Ledamöter

Anders Ahlgren, egen företagare
Marie Louise Erbring Falkland, forskningschef
Sohrab Fadai, regionchef Företagarna
Roza Güclü Hedin, riksdagsledamot
Martin Moraeus, ordförande LRF Dalarna
Anna Ehrenberg, professor och forskningsledare, Högskolan Dalarna
Thomas Agneteg, regionchef Ung Företagsamhet Dalarna
Christina Eriksson, kyrkoherde och prost, Svenska kyrkan

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)