Så styrs länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av förordningen med länsstyrelseinstruktion och regeringens årliga regleringsbrev.

Länsstyrelseinstruktionen

Förordningen (SFS 2017:868) med länsstyrelseinstruktion styr Länsstyrelsens verksamhet. I den beskrivs bland annat

 • Länsstyrelsens uppgifter
 • myndighetens ledning
 • samråd med andra myndigheter i vissa frågor
 • regler för olika delegationer
 • anställningsförfarande
 • landshövdingens tjänstebostad
 • Länsstyrelsens särskilda roll vid höjd beredskap i samhället.

Hela förordningen i Notisum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen och innehåller uppdrag samt riktlinjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen. Det är riksdagen som beslutar om länsstyrelsernas verksamhet. Det är sedan vi som ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet.

Länsstyrelsens regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Arbetsordning

Alla myndigheter är skyldiga att ha en arbetsordning. I arbetsordningen beskrivs och beslutas myndighetens organisation, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten, till de delar det inte är reglerat i lag eller förordning.

Organisation

Bild av länsstyrelsens organisation

Vår organisation består av:

Länsledning

Funktionen för ledningsstöd

Avdelningen för naturvård

 • Enheten för vilt
 • Enheten för naturskydd
 • Enheten för naturförvaltning
 • Enhetel för fjällförvaltning

Avdelningen för hållbar utveckling

 • Enheten för Agenda 2030
 • Enheten för landsbygd, mark och företagsutveckling
 • Enheten för jordbruk och djurskydd

Avdelningen för miljö och samhällsplanering

 • Enheten för vatten
 • Enheten för miljöprövning och vattenverksamhet
 • Enheten för miljötillsyn och efterbehandling
 • Enheten för kulturmiljö och samhällsplanering

Avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd

 • Enheten för intern service
 • Enheten för ekonomi, personal och kommunikation
 • Rättsenheten
 • Enheten för samhällsskydd

Insynsråd

Vårt insynsråd

Delegationer

 • Miljöprövning
 • Viltförvaltning

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)