Internationellt arbete

Medlemskapet i Europeiska Unionen (EU) påverkar oss som medborgare på flera olika sätt, både i stort och i smått. För Länsstyrelsen innebär det möjlighet att utnyttja gemensamma resurser, men också att ta hänsyn till gemensamma regler.

Energisamarbete med Georgien


Länsstyrelsen Dalarna har inlett samarbete med partners från Georgien om hållbar utveckling och energieffektivisering. Det är en utökning av projektet EFFECT4buildings, där Länsstyrelsen Dalarna samarbetar med länder kring Östersjön om att ta fram verktyg och metoder för energieffektivisering i byggnader.

Genom erfarenhetsutbyte och deltagande i projektets möten kommer partners från Georgien att lära mer och kunna testa både tekniska och finansiella lösningar som utvecklats av EFFECT4buildings. Projektet pågår under perioden 2019 och 2020.

Satsningen är en del i EUs ambitioner om utökat samarbete inom det östliga partnerskapet inom strategiskt viktiga områden. Satsningen finansieras av Svenska institutet. Andra länder som ingår i östliga partnerskapet är Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Moldavien, Ryssland och Ukraina.

www.effect4buildings.se Länk till annan webbplats.

Stöd från Svenska institutet

Gränskommittén Hedmark Dalarna

Dalarna och Hedmark i Norge har sedan 1 maj 2012 bildat en gemensam gränskommitté som ska arbeta för ökat samarbete mellan länen.

Gränskommittén Hedmark Dalarna drivs av Region Dalarna, Hedmark Fylkeskommune, Länsstyrelsen Dalarna, Fylkesmannen i Hedmark och kommunförbundet Sör-Österdal i Hedmark.

Interreg Sverige Norge, Europeiska regionala utvecklingsfonden
Gränskommitté Hedmark Dalarna

 

Gränskommitténs syfte är att minska gränshinder – både fysiska och mentala mellan de bägge länen och utöka/stärka samarbetet. Samarbetet ska leda till att stärka gränsregionens attraktions-och konkurrenskraft och att göra det enklare att leva, arbeta och driva verksamhet i regionen.

Arbetet utförs inom fyra tematiska insatsområden:

Färre gränshinder, ökat gränsnära samarbete, attraktiv region och hållbar samhällsutveckling.

I Gränskommitténs styrgrupp finns landshövding och länsråd från Länsstyrelsen i Dalarnas län, Fylkesmann och assisterande fylkesmann från Fylkesmannen i Hedmark, fylkesrådsleder och ytterligare representant från Fylkesrådet i Hedmark Fylkeskommune, ordförande i Regionrådet Sör-Österdal samt ordförande och vice ordförande Region Dalarna.

Gränskommittéer finns på en rad olika ställen där Sverige gränsar till andra länder, bland annat i Öresundsregionen i söder, i Bohuslän i väster och i Haparanda i norr. Kommittéerna arbetar bland annat för att stärka utvecklingen i regionen, göra det lättare att jobba och bo på olika sidor gränsen och öka utbytet mellan länderna.

Alla gränskommittéer (12 stycken i Norden) har initierats av Nordiska ministerrådet:

www.norden.org Länk till annan webbplats.

www.facebook.com/granskommitten Länk till annan webbplats. 

http://hedmarkdalarna.com/ Länk till annan webbplats.

http://www.interreg-sverige-norge.com/ Länk till annan webbplats.

      

Kontakt

Sten-Rune Lundin
Telefon 010 225 03 80
E-post sten-rune.lundin@lansstyrelsen.se   

Metoder för energikartläggningar i Östersjöregionen


Cams, Interreg och EU logotyper

Länsstyrelsen Dalarna deltar i ett plattforms-samarbete med andra energiprojekt i Östersjöregionen. Plattformen finansieras av Östersjöprogrammet och benämns Climate Adaptation & Mitigation Synergies Energy Efficiency Platform, CAMS.

Erfarenheter från projektet EFFECT4buildings kan på så sätt spridas till fler och erfarenheter kan utbytas mellan projekt.

Inom samarbetet ska metoder för storskaligt genomförande av kostnadseffektiva energikartläggningar av hög kvalité testas. Metoden bygger på att man använder jämförbara data i en databas och genomför branschvisa energikartläggningar.

Partners ska även ta fram rekommendationer för hur man kan kombinera energiåtgärder med klimatanpassningsåtgärder i byggnader.

Projektet finansieras av Interreg-programmet Baltic Sea Region, som en del av Europeiska regionalfonden.

CAMS Platform is part-financed by the  European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood Instrument) as part of the Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020, Priority 2 “Natural resources”, Specific objective 2.3 “Energy efficiency."

Läs mer om projektet på interreg Länk till annan webbplats.

Effect4buildings.se Länk till annan webbplats.

Pressmeddelande från besök i Dalarna 12-13 dec 2019


Kontakt

Marit Ragnarsson

Projektledare

E-post marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 82 

Scandinavian Heartland

Projekttid: 1 maj 2015 – 31 oktober 2018.

Scandinavian Heartland Business Improvement var ett samarbete mellan Fjellregionen i Norge och Dalarna i Sverige för att öka sysselsättning och inflyttning.  

Projektet Business Improvement stöttade företag och kommuner i deras innovationsarbete.

Projektet arbetade med att utveckla 5 metoder:

  • Knowledge Transfer Partnership (KTP)
  • Skräddarsydd Massproduktion
  • Business Improvement Districts (BID)
  • Tidig dialog i upphandling
  • Flerkulturell värdeskapande

FAKTA

Insatsområde: Innovativa miljöer
Projektägare: Länsstyrelsen Dalarna och Regionrådet for Fjellregionen
EUstöd: 589 773 €
Statliga IR-midler: 312 500 € (2 500 000 NOK)
Totalbudget: 2 221 773 €

www.scandheart.org Länk till annan webbplats.
www.facebook.com/ScandinavianHeartland Länk till annan webbplats.

Avslutade projekt inom Scandinavian Heartland

Scandinavian Heartland - med levande landsbygd
hade som mål att skapa ekonomisk tillväxt och attraktiva livsmiljöer i fjällregionerna. Projektet pågick mellan åren 2008 och 2011.

Scandinavian Heartland 2012-2014
Projektet hade som mål att skapa ekonomisk tillväxt. Projektet pågick mellan januari 2012 och juni 2014.

www.scandheart.org/avsluttet-prosjekt.html Länk till annan webbplats.                                

Interreg Sverige Norge, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kontakt

Jakob Ebner

Processledare Scandinavian Heartland

E-post: jakob.ebner@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: +46 10 225 03 72 

Kontakt