Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1- 4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom

 • renskötselområde
 • kronoparker
 • naturreservat
 • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste dock ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Vem har jakträtt i ett viltvårdsområde?

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik.

Vi ansvarar för att

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen och fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I viltförvaltningsdelegationen finns representanter för olika intressen. Med viltförvaltningsdelegationen samverkar länsstyrelsen i frågor om viltförvaltningen inom länet. Ärenden som tidigare avgjordes av Naturvårdsverket har nu flyttat ner på en regional nivå.

Tanken med en viltförvaltningsdelegation är att beslut ska fattas närmare de människor som är berörda och skapa en lokal förankring och acceptans.

Viltförvaltningsdelegationen beslutar om övergripande riktlinjer för

 • viltförvaltningen inom länet
 • skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna

Den nuvarande viltförvaltningsdelegationen beslutades 18/1–2019. Beslutet gäller från beslutsdatum till och med utgången av år 2022.

Vill du ta del av protokoll från viltförvaltningsdelegationens möten, kontakta Länsstyrelsen och begär ut handlingarna från diariet.

Länsstyrelsens kontaktuppgifter


Intresse

Ordinarie

Ersättare

Politiska företrädare

Birgitta Örjas (S)

Kjell Persson (S)

Politiska företrädare

Ingemar Hellström (S)

Agneta Andreasson-Bäck (S)

Politiska företrädare

Gunnel Söderberg (M)

Mikael Östling (M)

Politiska företrädare

Jonny Jones (C)

Pia Börjeson (L)

Politiska företrädare

Elisabeth Mörk-Amnelius (DSP)

Johan Paulsen (KD)

Särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt, Polismyndigheten

Patrik Norman

Johan Olander

Jakt- och viltvårdsintresset

Mats Larsson

Martin Lundgren

Naturvårdsintresset

Asinja Holma

Richard Holmqvist

Naturvårdsintresset

Bisse Falk

Mattias Ahlstedt

Friluftslivsintresset

Lisbeth Backström

Gunnar Löfkvist

Ägare och brukare av jordbruksmark

Malin Pettersson Lindgren

Torbjörn Ulrikson

Lokalt näringsliv och turism

Vakant

Vakant

Skogsnäringen

Ida Enqvist Bränngård

Lars-Erik Löf

Fäbodbruket

Pierre Hedlund

Erik Sundin

Rennäringen

Peter Andersson

Mikael Andersson

Natur- och ekoturismföretagen

Leif Öster

Vakant


Viltvårdsområden

Ett viltvårdsområde (VVO) är en sammanslutning av fastigheter med syfte att genom bättre samordning av jakten över ett större område gynna jakt och viltvård.
Viltvårdsområden regleras främst genom:

Lag (2000:592) om viltvårdsområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (1980:896) om viltvårdsområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är länsstyrelsen som beslutar om bildande av ett viltvårdsområde. Bildandet regleras genom lagen om viltvårdsområden. Ett VVO bildas genom majoritetsbeslut och omfattar ofta en by eller ett skifteslag. I samband med bildandet ska länsstyrelsen pröva och fastställa stadgar för viltvårdsområdesföreningen i de hänseenden som anges i 16 § lag om viltvårdsområden.

Länsstyrelsen kan enligt 2 § förordning om viltvårdsområden bevilja bidrag för uppdatering av markägarförteckningar för viltvårdsområden i Dalarnas län. Bidrag kan beviljas vart tionde år efter ansökan från viltvårdsområdesföreningen, Länsstyrelsen lägger då en beställning hos Lantmäteriet.

Länsstyrelsen handlägger även ansökningar om anslutning eller uteslutning av fastigheter inom ett VVO och ansökningar om ändring av stadgar.

Vissa beslut av viltvårdsområdesföreningens stämma eller styrelse får överklagas hos Länsstyrelsen enligt 37 § lag om viltvårdsområden.

Ett viltvårdsområde är en sammanslutning av fastigheter i syfte att främja viltvården genom en samordning av jakten och viltvårdsåtgärder. Genom att flera fastighetsägare bidrar med sina marker kan jakten och viltvården ske inom ett större område och därmed bli effektivare och målen blir lättare att nå då man kan samarbeta över en större yta. Ägarna till fastigheterna som ingår i området bildar en viltvårdsområdesförening med stadgar som reglerar jaktutövningen, föreningens beslutsrätt och övriga riktlinjer för verksamheten. Länsstyrelsen är dem som fastställer gränser och stadgar för området.

Om din fastighet ingår i viltvårdsområdet framgår av viltvårdsområdets markägarförteckning som finns hos Länsstyrelsen och viltvårdsområdesföreningen. Fastigheter kan vara uteslutna fastän de ligger inom gränserna för viltvårdsområdet ifall de bedöms sakna betydelse för verksamheten inom viltvårdsområdet. Den som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen och har därmed rätt till minst ett jakträttsbevis beroende på fastighetens storlek. Denne har rösträtt på årsstämman. I föreningens stadgar krävs ofta ett visst minsta arealinnehav för att tilldelas fler än ett jakträttsbevis.

En viltvårdsområdesförening får i sina stadgar uppställa krav på upplåtelse av jakträtt inom ett viltvårdsområde. Tillstånd får vägras om den som vill arrendera mark inte förfogar över ett visst minimiareal som anges i föreningens stadgar, eller om upplåtelsen annars kan anses olämplig för viltvården eller medlemmarna.

Viltvårdsområdesföreningen har hos Länsstyrelsen ansökt om att utesluta din fastighet ur viltvårdsområdet. Länsstyrelsen skickar därför en remiss till dig som fastighetsägare för att ge dig tillfälle att yttra dig över ansökan. I beslutet tar Länsstyrelsen sedan hänsyn till både viltvårdsområdesföreningens och fastighetsägarens synpunkter. Ofta ansöker föreningen om uteslutning av fastigheter som bedöms sakna jaktlig betydelse. Sådana fastigheter finns listade i ett separat dokument i viltvårdsområdets markägarförteckning.

Med ”jaktlig betydelse” menas att marken har betydelse för verksamheten inom viltvårdsområdet. Om en fastighet har jaktlig betydelse är en bedömningsfråga. Länsstyrelsen gör en samlad bedömning i varje enskilt fall. Kriterier som vägs in är bland annat storlek och markanvändning. Som riktvärde bör bebyggda fastigheter vara kring 2 ha stora för att anses ha jaktlig betydelse, obebyggda fastigheter kan även vara mindre än så om de bedöms vara viktiga för viltet och/eller jakten. Andra faktorer som tas hänsyn till är den geografiska belägenheten inom VVO och om fastigheten har avstyckats eller förändrats på något annat vis sedan bildandet av VVO. Även viltvårdsinsatser på fastigheten, praktisk lämplighet till jakt (exempelvis placering av pass) eller negativ påverkan av en eventuell uteslutning på samordningen av jakten och viltvården kan avgöra en fastighets jaktliga betydelse. ”Typiska” fastigheter som ofta bedöms sakna jaktlig betydelse är små bebyggda fritidstomter som ligger tätortsnära eller fastigheter som används för bostads- eller industriändamål.

Kartor över viltvårdsområden

Information om var gränserna går för länets viltvårdsområden hittar du i vår karttjänst Webb-Gis. I Webb-Gis kan du välja att förutom viltvårdsområden även visa älgförvaltningsområden, älgjaktområden och kronhjortsskötselområden.

För att ändra vilket område du vill se mer information om går du till menyn till höger på sidan, klickar på den lilla pilen vid ”Vilt och fiske”. Då kommer du se en undermeny där du kan klicka i olika alternativ för vilket område du vill ha mer information om.

Klicka här för att komma till Webb-GIS. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamsvin och vildsvin, den har ännu inte påvisats i Sverige. I Europa finns ASF numera hos vildsvin i östra Europa, bl.a. i Baltikum och Polen, punktutbrott har också skett i Tjeckien och Belgien. Viruset sprids med sjuka djur, ofta vildsvin. Smittspridning kan också ske via personer, redskap, transportbilar mm. Viruset är mycket motståndskraftigt och kan överleva flera år i miljön, i kylt eller fryst kött från infekterade djur, och i många charkvaror.

Smittsäkerhet vid jakt

Jagar du utomlands i ASF-smittade länder eller tar emot jaktgäster från dessa länder ska du tänka på att kläder och utrustning måste rengöras inför inresa till Sverige. Du bör inte heller besöka tamgrisbesättningar eller dina åtel- eller foderplatser inom 48 timmar efter inresa. Vildsvinskött och obehandlade troféer från smittade länder bör inte tas med till Sverige då de utgör en betydande smittorisk. Tänk också på att matprodukter från dessa länder kan innehålla smitta och att matrester inte får hamna ute i markerna.

Rapportera självdöda vildsvin till SVA

Om vi får in smittan i Sverige sker det troligen som ett punktutbrott hos vildsvin. En tidig upptäckt av sjukdomen är då avgörande för en framgångsrik bekämpning och du kan hjälpa till genom att rapportera självdöda vildsvin till SVA på tel. 018-67 40 00, vilt@sva.se eller via formuläret rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats.. Då kan SVA ta in prover från vildsvinet för undersökning avseende afrikansk svinpest.

Övervakning av afrikansk svinpest på SVAs webbplats Länk till annan webbplats.

Afrikans svinpest på Gård & djurhälsans webbplats Länk till annan webbplats.

Foderskapande åtgärder för klövvilt

Projektet Vild & Bortskämd som drivs av bland annat Länsstyrelsen Skåne har tagit fram informationsfilmer om foderskapande åtgärder för klövvilt. Filmerna beskriver varför åtgärderna är viktiga och visar hur du kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt i skogslandskap och jordbrukslandskap.

 

Vill du ha kortare filmklipp om specifika åtgärder finns dessa på projektet Vild & Bortskämds Youtubekanal Länk till annan webbplats..

Kontakt