Tillväxt

Länsstyrelserna arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag.

För att skapa en hållbar tillväxt behöver arbete ske inom många olika områden som är viktiga för länet. Ofta innefattar det arbete inom områden som:

 • landsbygd
 • energi- och klimat
 • miljöskydd
 • samhällsplanering
 • social hållbarhet.

Alla län i Sverige har dock olika förutsättningar och behov. Det är därför viktigt att det regionala tillväxtarbetet anpassas efter de egna förutsättningarna i länet.

Så arbetar vi med hållbar tillväxt

För att skapa hållbar tillväxt i länet arbetar vi med samverkan, tar fram strategier och fördelar bidrag för strategiska utvecklingssatsningar.

Främja samverkan och utforma strategier

För att skapa tillväxt i länet behöver vi arbeta tillsammans. Länsstyrelsens arbetar därför för att samordna och skapa förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer i länet såsom statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv, föreningar och andra frivilligorganisationer. Samverkan är inte minst viktig när regionala strategier tas fram för hur länet ska utvecklas. Strategierna anpassas efter de särskilda förutsättningar och behov som finns i länet.

Finansiering av utvecklingssatsningar

Länsstyrelsen fördelar bidrag och stöd för strategiska utvecklingssatsningar i länet.

Våra projekt näringsliv- och landsbygdsutveckling

Effect4buildings

 

Finansiärer och projektets logotyper

En tredjedel av Sveriges energianvändning går till bostäder och lokaler. Inom fastighetssektorn är möjligheterna stora att använda energin effektivare. Samtidigt bidrar det till bättre hälsa, arbetsmiljö och kostnadsbesparingar.  

Krav från EU

Det är ett krav inom EU att befintliga byggnader som genomgår större renoveringar tillämpar minimikraven avseende energiprestanda. Alla nya byggnader måste ha en energiförbrukning på nära noll senast den 31 december 2020. Det är även krav på att det sker energicertifiering av byggnader eller byggnadsenheter, regelbundna inspektioner av värme- och luftkonditioneringssystem i byggnader och oberoende kontrollsystem för energicertifikat och inspektionsrapporter.

Effekt4buildings tar fram metoder

Projektet EFFECT4buildings ska ta fram, testa och utveckla finansiella metoder och modeller för detta. Det handlar tex om hur man visar på nyttan av investeringarna för beslutsfattare, hur man samarbetar med privata företag som har bra lösningar eller hur man beräknar lönsamhet.

Projektet leds av Länsstyrelsen i Dalarna och fastighetsägare i länet kommer få möjlighet att delta i vårt arbete.

Vårt mål

Målet med EFFECT4buildings är att öka antalet energieffektivitetsåtgärder som genomförs i existerande offentliga byggnader i Östersjöregionen. Sju länder deltar i projektet; Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Polen.

Målgruppen är offentliga fastighetsägare som ofta vet vilka åtgärder som är tekniskt möjliga och ibland har beräkningar som visar att dessa investeringar är lönsamma, men trots det inte genomför åtgärderna på grund av finansiella hinder.

Verktygslåda

Projektet ska resultera i en verktygslåda med finansiella metoder som kan förbättrar lönsamheten, underlättar finansieringen och minska riskerna av energiinvesteringar i offentliga fastigheter. Exempel på verktyg är lönsamhetsberäkningar, åtgärdspaket, bidragsoptimering, EPC, multifunktionella avtal, gröna leasingavtal och ekonomiska modeller för både produktion och användning av energi.

Att minska energiförbrukningen och energislöseriet blir allt viktigare för EU och är en strategisk prioritet. Investeringar i energieffektiv teknik och förnybar energi bidrar till att uppnå EUs energi- och klimatmål samtidigt som det skapar ekonomisk tillväxt. EFFECT4buildings är en del av genomförandet av EUs strategin för Östersjöregionen och har utsetts som ett flaggskeppsprojekt, vilket innebär att projektet anses visa EUs framsteg särskilt väl och fungerar som pilotexempel för önskad förändring.

Effect4buildings.selänk till annan webbplats


Kontakt

Marit Ragnarsson

Projektledare

E-post marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 82 

Ekologisk produktion

Länsstyrelsen Dalarna driver under perioden 2016-2020 kompetensutvecklings- och rådgivningsprojekt med syfte att öka den ekologiska produktionen i länet.

Projektet ska bidra till att bland annat det nationella miljömålet om 30 procent ekologisk areal uppnås. Projektet görs i samarbete med Gävleborgs länsstyrelse.

Projektet är framför allt riktat till dig som går i omläggningstankar men även du som är etablerad ekoproducent har möjlighet till kompetensutveckling genom projektet om behov finns för att lösa något angeläget problem i produktionen. Möjligheten till kompetensutveckling gäller både lantbruks- och trädgårdsföretag.

Rådgivning

Länsstyrelsen Dalarna har upphandlat rådgivning inom ekologisk produktion som finansieras av EU och svenska staten via Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

För kostnadsfri omläggningsrådgivning och rådgivning för att lösa specifika problem i din ekologiska produktion kan du vända dig Kristina Homman för att få kontakt med våra rådgivare inom:

 • Ekologisk mjölk -och köttproduktion
 • Ekologisk får- och getproduktion
 • Ekologisk fjäderfäproduktion
 • Ekologisk växtodling
 • Ekologisk potatisproduktion
 • Ekologisk trädgårdsproduktion

Aktuella kurser som ordnas finns annonserade i kalendern på Länsstyrelsen webbplats och i tidningen Landsbygdsnytt. Anmälan görs genom kalendern på Länsstyrelsens webb.

Mer information  

Information om ekologisk odlinglänk till annan webbplats

Certifierad ekologisk produktionlänk till annan webbplats

KRAVlänk till annan webbplats, miljömärkning för ekologisk mat

SMAKlänk till annan webbplats, certifiering inom lantbruk, trädgård och livsmedelsverksamhet

Kiwalänk till annan webbplats, besiktning, provning och certifiering

               

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Kristina Homman

Projektledare, trädgård och ekologisk produktion

E-post Kristina.Homman@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 02 45       

Energisamarbete med Georgien


Länsstyrelsen Dalarna har inlett samarbete med partners från Georgien om hållbar utveckling och energieffektivisering. Det är en utökning av projektet EFFECT4buildings, där Länsstyrelsen Dalarna samarbetar med länder kring Östersjön om att ta fram verktyg och metoder för energieffektivisering i byggnader.

Genom erfarenhetsutbyte och deltagande i projektets möten kommer partners från Georgien att lära mer och kunna testa både tekniska och finansiella lösningar som utvecklats av EFFECT4buildings. Projektet pågår under perioden 2019 och 2020.

Satsningen är en del i EUs ambitioner om utökat samarbete inom det östliga partnerskapet inom strategiskt viktiga områden. Satsningen finansieras av Svenska institutet. Andra länder som ingår i östliga partnerskapet är Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Moldavien, Ryssland och Ukraina.

www.effect4buildings.selänk till annan webbplats

Stöd från Svenska institutet

Kontakt

Marit Ragnarsson

Projektledare

E-post marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 82 

Gränskommittén Hedmark Dalarna

 

Interreg Sverige Norge, Europeiska regionala utvecklingsfonden
Gränskommitté Hedmark Dalarna

 

Dalarna och Hedmark i Norge har sedan 1 maj 2012 bildat en gemensam gränskommitté som ska arbeta för ökat samarbete mellan länen.

Gränskommittén Hedmark Dalarna drivs av Region Dalarna, Hedmark Fylkeskommune, Länsstyrelsen Dalarna, Fylkesmannen i Hedmark och kommunförbundet Sör-Österdal i Hedmark.

Gränskommitténs syfte är att minska gränshinder – både fysiska och mentala mellan de bägge länen och utöka/stärka samarbetet. Samarbetet ska leda till att stärka gränsregionens attraktions-och konkurrenskraft och att göra det enklare att leva, arbeta och driva verksamhet i regionen.

Arbetet utförs inom fyra tematiska insatsområden:

Färre gränshinder, ökat gränsnära samarbete, attraktiv region och hållbar samhällsutveckling.

I Gränskommitténs styrgrupp finns landshövding och länsråd från Länsstyrelsen i Dalarnas län, Fylkesmann och assisterande fylkesmann från Fylkesmannen i Hedmark, fylkesrådsleder och ytterligare representant från Fylkesrådet i Hedmark Fylkeskommune, ordförande i Regionrådet Sör-Österdal samt ordförande och vice ordförande Region Dalarna.

Gränskommittéer finns på en rad olika ställen där Sverige gränsar till andra länder, bland annat i Öresundsregionen i söder, i Bohuslän i väster och i Haparanda i norr. Kommittéerna arbetar bland annat för att stärka utvecklingen i regionen, göra det lättare att jobba och bo på olika sidor gränsen och öka utbytet mellan länderna.

Alla gränskommittéer (12 stycken i Norden) har initierats av Nordiska ministerrådet:

www.norden.orglänk till annan webbplats

www.facebook.com/granskommittenlänk till annan webbplats 

http://hedmarkdalarna.com/länk till annan webbplats

http://www.interreg-sverige-norge.com/länk till annan webbplats

      

Kontakt

Sten-Rune Lundin
Telefon 010 225 03 80
E-post sten-rune.lundin@lansstyrelsen.se   

Text

Hållbar strategisk samhällsplanering


Hållbar strategisk samhällsplanering, HållSam, handlar om metodutveckling och kunskapsförmedling för en hållbar och resurseffektiv samhällsplanering, med särskilt fokus på integrering av klimat och miljömål.

HållSam bygger vidare på ett antal initiativ och samarbeten, framförallt forskningsprojektet Den uthålliga regionen och länets energi-, klimat- och miljömålsarbete. Projektet finansieras av Energimyndigheten och drivs av Länsstyrelsen, Högskolan Dalarna, Byggdialog Dalarna och involverar i hög grad regionen och länets kommuner.

 

Kontakt

Linda Sjögren

E-post linda.sjogren@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 05 21

Hållbar vindkraft


Projektet Hållbar vindkraft i Dalarna har som mål att öka förståelsen för behovet av mer vindkraft i Dalarna, att ta fram verktyg och metoder som gör det lättare för alla som berörs av vindkraftsutbyggnad och att väga ihop olika samhällsintressen.

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Dalarnas län och samlar olika intressen för att diskutera vägen fram för hållbar vindkraft i Dalarna.

Projektet pågår mellan januari 2019 och oktober 2020 och finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer på Energiintelligentdalarna.selänk till annan webbplats

Kontakt

Jakob Ebner

E-post jakob.ebner@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 72 

Klimatsmart Samhällsplanering med sociala mervärden


Projektet syftar till en kapacitetsförstärkning hos kommunerna där politiker och tjänstepersoner får ökad kunskap för att hantera klimataspekter och social hållbarhet som en helhet i planeringen.

Förväntningen är att samhällsplaneringen blir allt bättre på att inkludera klimatfrågan så som beskrivet i Plan- och bygglagen samt att Länsstyrelsen och forskningssamhället får ökad kunskap om den kommunala planeringens vardagspraktik och möjligheter till förändring.

Tolv kommuner i Västmanland, Uppland, Dalarna och Gävleborgs län deltar i projektet som finansieras med medel från Energimyndigheten och får kunskapsstöd från Sveriges Landbruksuniversitet, institutionen för Stad och Land.

Projektet ägs av Länsstyrelsen i Västmanland och delprojektet i Dalarna arbetar med planprojekt i Falu kommun, Smedjebacken kommun och Ludvika kommun.  

Kontakt

Jakob Ebner

E-post jakob.ebner@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 72 

Kommersiell rådgivning till lanthandlare


Nu kan du som lanthandlare få rådgivning inom nedanstående områden. Rådgivningen kommer att anpassas och fokusera på det som du vill ha hjälp med.

Länsstyrelsen Dalarna leder ett projekt i samverkan med sju län: Uppsala, Örebro, Gävleborg, Västmanland, Värmland och Södermanland. Genom kompetensutveckling med individuellt fokus ska vi stärka lanthandlare som utför kommersiell service på landsbygd, för att på så sätt upprätthålla och utveckla servicen för boende och företag.

Rådgivningen kommer att ske på en lämplig plats bestämd av dig som lanthandlare. Det kan göras med din personalgrupp, individuellt eller tillsammans med andra lanthandlare i grupp. Du bestämmer!

Våra rådgivare är proffs på sitt område och har många års erfarenhet av både rådgivning och arbete inom både lanthandel och ämnesområdena.

 Flera samarbeten för att utveckla landsbygden

Områden där du kan få rådgivning

 • Inköp och distribution
 • Varuexponering
 • Utveckling och diversifiering
 • Företagsekonomiska analyser
 • Energieffektivisering
 • Nytt sätt för service

Kostnad

Du som lanthandlare betalar 30% av totalkostnaden medan projektet som medfinansiär står för 70%.

Kontakta Länsstyrelsen i ditt län för mer information om detta stöd:

www.lansstyrelsen.selänk till annan webbplats

Informationsblad om rådgivningenPDF

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Wilhelm Kyrk
Projektledare
E-post Wilhelm.kyrk@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 05 27      

Kurser och rådgivning om natur- och kulturvärden


Vårt odlingslandskap är skapat genom människans brukande av naturen under lång tid. Det utgör livsmiljö för många växter och djur och är en del av vårt kulturarv. För att dessa natur- och kulturmiljövärden ska kunna bevaras för framtiden krävs en kontinuerlig skötsel.

Vill du ha råd om skötsel eller restaurering av dina marker?

Du kan till exempel få råd om restaurering av naturbetesmarker, vad det finns för natur- och kulturvärden på din gård eller fäbod och lämplig skötsel av den.

Kontakt: Märta Ohlsson Länsstyrelsen i Dalarnas län

Är din lie lite slö?

Har du svårt att få den riktigt vass på egen hand? Länsstyrelsen i Dalarnas län erbjuder kostnadsfri praktisk rådgivning i lieslipning. Slipa din lie i lugn och ro och få så mycket hjälp du behöver. Du kan även få hjälp med jordläggning och övrig inställning av lien om det behövs.

Kontakta handledaren direkt för bokning/förfrågan :
Dala-Floda.com, Odens Olle Eriksson, 070-597 82 42 eller odens.olle@gmail.com

Aktuella kurser

Aktuella kurser som anordnas finns annonserade i kalendern på Länsstyrelsens webbplats och i tidningen Landsbygdsnytt. Anmälan görs genom kalendern.

Du kan även hitta kurser i Liebladet.
Eller i LandsbygdsnyttLäs mer

 Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Läs mer skrifter

Ta tillvara timmerhusPDF

Hävdgynnade växterPDF

Jordbruksverkets skrifter om naturbetesmarker och ängarlänk till annan webbplats

Riksantikvarieämbetets skrifter om biologiskt kulturarvlänk till annan webbplats

Liebladet

Du som har jordbruk, betesmark, sköter en äng, eller planer på att börja med det kan beställa alla skrifterna i pappersform från Länsstyrelsen, kontakt nedan utan kostnad.

     

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Märta Ohlsson

Projektledare natur- och kulturvärden

E-post marta.ohlsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010 225 02 58    

Landsbygdsnytt

Tidskriften Landsbygdsnytt produceras gemensamt av länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län och kommer ut tre gånger per år.           

Landsbygdsnytt nr 2, 2018  

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Märta ohlsson

E-post marta.ohlsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 02 58

Metoder för energikartläggningar i Östersjöregionen


Cams, Interreg och EU logotyper

Länsstyrelsen Dalarna deltar i ett plattforms-samarbete med andra energiprojekt i Östersjöregionen. Plattformen finansieras av Östersjöprogrammet och benämns Climate Adaptation & Mitigation Synergies Energy Efficiency Platform, CAMS.

Erfarenheter från projektet EFFECT4buildings kan på så sätt spridas till fler och erfarenheter kan utbytas mellan projekt.

Inom samarbetet ska metoder för storskaligt genomförande av kostnadseffektiva energikartläggningar av hög kvalité testas. Metoden bygger på att man använder jämförbara data i en databas och genomför branschvisa energikartläggningar.

Partners ska även ta fram rekommendationer för hur man kan kombinera energiåtgärder med klimatanpassningsåtgärder i byggnader.

Läs mer om projektet på interreglänk till annan webbplats

Effect4buildings.selänk till annan webbplats

Pressmeddelande från besök i Dalarna 12-13 dec 2019


Kontakt

Marit Ragnarsson

Projektledare

E-post marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 82 

Upphandlingsdialog Dalarna

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Upphandlingsdialog Dalarna är en kompetensplattform för offentliga upphandlingar. Ett forum som förmedlar kunskap, visar goda exempel och erbjuder metodstöd vid offentliga upphandlingar.

Upphandlingsdialog Dalarna, förkortat UDD, har som mål att fler småföretag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentliga upphandlingar.

UDD drivs av intresseorganisationer och myndigheter i Dalarna och samordnas av Länsstyrelsen Dalarna.

Upphandlingsdialogdalarna.se länk till annan webbplats

>facebook.com/upphandlingslänk till annan webbplatsdialogdalarna

länk till annan webbplats

Kontakt

Kerstin Angberg Morgården

Processledare Upphandlingsdialog Dalarna

E-post Kerstin.angberg-morgarden@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 02 76

Våtmarker

Upplev nöjet att jobba med vatten i landskapet! Genom att anlägga en våtmark kan du skapa positiva effekter för miljön. Antalet våtmarker har minskat drastiskt i landskapet de senaste hundra åren. Sverige och EU skjuter till pengar.

I våtmarksprojektet jobbar vi tillsammans för att sprida kunskap och inspirera till anläggning och restaurering av våtmarker.

Vill du anlägga en våtmark?

Har du en lämplig plats att anlägga en våtmark på? Eller kanske ett vattenområde som skulle passa till restaurering? Kontakta då gärna någon i länsstyrelsens våtmarksgrupp! Kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan.

Läs mer om hur du söker stöd med mera.

Du kan även söka stöd via våtmarks-LONA

LONA - läs mer här om Våtmarks-LONA här.

Här nedan kan ni dock fortfarande hitta mycket tips och inspiration till kommande våtmarksprojekt!

Varför är våtmarker viktiga?

Våtmarker har många viktiga funktioner som är till nytta för både människor och natur.

Våtmarker har stor betydelse för vattnets kretslopp genom att de samlar, lagrar, renar och sprider vattnet vidare. De står också för en betydande del av vår biologiska mångfald eftersom de utgör en viktig livsmiljö för en mängd växter och djur.

Den större vattensalamandern är ett exempel på de många arter som är hotade pga att många vatten har dikats ut eller att man har planterat in fisk. Salamandern trivs speciellt i odlingslandskapet, då de övervintrar under barken på grövre träd, vilka ofta finns i anslutning till öppen mark.

Flera miljömål berörs

Våtmarksprojektet startades främst för att uppfylla det regionala målet för Myllrande våtmarker. Fler miljömål än detta berörs dock av projektet.

Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, Ett rikt växt och djurliv och Ett rikt odlingslandskap.


Sveriges miljömål.selänk till annan webbplats

Anlagda våtmarker i Dalarna

       

Karta över anlagda våtmarker

Örsåsen. En ny vattenspegel på 1,0 ha i en betesmark vid en fäbod. Våtmarken har anlagts genom dämning i en myr och färdigställdes under hösten 2013.

Stenbrotjärn. Återskapande av vattenspegel på 1,75 ha i en svacka i jordbrukslandskapet i byn Västannor, Leksands kommun, Örsåsen. En ny vattenspegel på 1,0 ha i en betesmark vid en fäbod. Våtmarken har anlagts genom dämning i en myr och färdigställdes under hösten 2013.

Vilkesbacka. 1 hektar. Våtmark som anlagts dels på åkermark och dels på betesmark. Idag omges våtmarken av betesmark.

Sellänget. Restaurering av en våtmark som anlagts i lokalt investeringsprogram (LIP) 2002. Våtmarken är uppdämd i Storsvedbäcken som mynnar i Sellnässjön och är en fin miljö för fåglar. Våtmarken bedöms också bidra till att minska näringsbelastningen nerströms genom sedimentation av jord från åkrarna. En restaurering görs nu för att gräva bort sediment och få bort kaveldun som tagit överhanden i delar av våtmarken.

Backa gård. 15 ha stort våtmarksområde skapat i en dalgång genom höjning av vattennivån, muddring av sankmarker och dammar, rensning av gamla lertag och återskapande av en meandrande bäck. Strövstigar för allmänheten ska iordningställas.

Finngärdet. 0,15 ha våtmark som anlagts i en betesmark.

Arkhyttan
Våtmark som anlagts i anslutning till liten åkermark i skogen. Tar emot vatten i huvudsak från skogen.

Hysta, Stora Skedvi
2 hektar. Damm anlagd på tidigare åkermark. Rikt djurliv, men skulle kunna utvecklas ytterligare om strandzonen betades.

Ansta Västra. Återskapande av 3,8 ha våtmark i ett område med en tidigare utdikad våtmark. Vattnet rinner vidare ut i den näringsbelastade sjön Hönsan. Markerna runt våtmarken kommer att betas.

Ansta östra. En våtmark på 1,85 ha har återskapats på åkermark som före en tidigare utdikning utgjort våtmark. Avrinningsområdet på ca 300 ha utgör stora delar delar av dalens åkermarker. Vattnet löper från våtmarken ut i den näringsbelastade sjön Hönsan. Marken runt våtmarken kommer att betas.

Salmakarbo, Dala Husby
1 hektar. 6-7 dammar anlagda av grävmaskinist som tidigare bodde på gården intill. Tar emot vatten från berget och åkrarna på andra sidan vägen.

Brunnsjön
3 hektar. Damm anlagd på tidigare åkermark. Ligger parallellt med den högt näringsbelastade Mässingsboån. En del av åns vatten går in i dammen, men större delen rinner rätt ut i Brunnsjön.

Morshyttan
0,42 hektar. Tre våtmarker anlagda i huvudsak på impediment (svårbrukad mark) i jordbrukslandskapet.

Hälsingbo vid Dormen
Liten våtmark, ca 0,35 ha, vid sjön som betas av nötkreatur (6692715, 568818 (Sweref99TM))

Örängarna
Våtmark 2,5 ha på jordbruksmark som anlagts genom att öppna upp en igenvuxen, före detta sjö med namnet Flacken. Våtmarken som sköts med betesdjur har haft ett rikt fågelliv sedan anläggningen. (6689155, 557578)

Hällagölen, Hedemora
Liten våtmark, ca 0,70 ha, en del av Hällagölen som sköts med slåtter (6682756, 556569)

Rudängen
Våtmark, 9 ha, som anlagts i åkerlandskapet strax norr om Nyckelby i Borlänge. Våtmarken har redan ett mycket rikt fågelliv och har varit välbesökt av ornitologer. Våtmarken har tillkommit genom ett samarbete mellan flera markägare, Nyckelby lantbruk AB som kommer att sköta området med betesdjur och länsstyrelsens våtmarksgrupp, som arbetat för att våtmarken skulle bli till. Våtmarken är synlig från E16 precis norr om Borlänge. (6705768, 526981)

Aspan
I Aspan i Dala-Husby har man gjort restaureringsarbeten och vallar, för att kunna hålla kvar vatten in i början på juli månad och på så vis bättre gynna häckande fåglar. En plattform för fågelskådare finns öster om våtmarken vid vägen mot Övernora. Området är ca 8 ha stort. (6693841, 555612)

Vicentparken Avesta
I vicentparken har man anlagt en våtmark, nära entrén. Syftet är att gynna fåglar och groddjur samt att det kan lätt ses av besökare till parken.

Anlägg en våtmark, gör en groda glad
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Edward Wirgén
Handläggare av miljöinvesteringar, rådgivning våtmarker och bete Edward.Wirgen@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 02 70  

Håkan Danielsson
Miljöhandläggare
Hakan.Danielsson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 02 78

Nina Söderström
Naturvårdshandläggare
nina.k.soderstrom@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 03 15  

Maria Jons
Naturskydd
Maria.Jons@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 03 43             

Växtnäring i jordbruket, greppa näringen

En stor mängd växtnäring hanteras inom jordbruket vilket innebär risker för läckage av näringsämnen till våra vatten och onödiga ekonomiska förluster för lantbruket. Därför erbjuder vi dig som lantbrukare miljörådgivning i form av kurser, hjälp med växtnäringsbalanser och rådgivning inom Greppa näringen.         

Växtnäringsläckage

Jordbruket i Dalarna är en viktig del av landsbygden och öppna landskap är en viktig del i miljömålsarbetet. Samtidigt omsätts en stor andel växtnäring inom jordbruket vilket innebär en stor risk för oönskad förlust och läckage av näringsämnen till vattendrag, sjöar och hav. Jordbruket bidrar med en stor andel fosfor som riskerar att orsaka övergödda sjöar och vattendrag. Fosforläckage från jordbruket sker till största delen genom förlust av partikelbundet fosfor via erosion. Kväveläckage från jordbruket bidrar till övergödning av havsmiljön.

Rådgivning

Vill du ha enskild rådgivning inom Greppa näringen eller få hjälp med växtnäringsbalanser kontakta oss på Länsstyrelsen.

Spridning av stallgödsel

Kvävet i stallgödseln utnyttjas effektivast om stallgödseln sprids på våren. Att sprida stallgödsel under vintermånaderna är såväl miljömässigt som ekonomiskt olämpligt. Med tillräckligt stort stallgödsellager skapar du fler och bättre chanser att sprida gödseln vid lämplig tidpunkt. Rätt hanterat är stallgödseln en viktig växtnäringsresurs.

Regler

För dig som sprider stall- och mineralgödsel finns det regler som du bör känna till. På Jordbruksverkets hemsida finns information om reglerna och tips på hur du utnyttjar stallgödseln på bästa sätt. Länkar till Jordbruksverket hittar du till höger.

Sök stöd för att fånga växtnäringen

Du kan få stöd för att minska riskerna för näringsläckage från dina marker. Till exempel för att anlägga en våtmark eller en skyddszon.

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Martin Henriksson

E-post Martin.Henriksson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 02 04    

Skötsel av ängs- och betesmarker

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att öka kunskapen om skötsel av ängs- och betesmarker i områden där betesmarker och slåtterängar växer igen som följd av ett minskat antal betande djur eller bristande kunskap om lämpliga skötselmetoder.

Genom att samverka och skapa lokala nätverk mellan olika aktörer som kan ha nytta av att samarbeta med varandra kan vi öka möjligheten för att bevara eller öka arealen ängs- och betesmarker.

Kontakt

Märta Ohlsson

E-post marta.ohlsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 02 58   

Trädgård som resurs

Projektet utvecklar småföretag för att få fler arbetstillfällen på landsbygden inom andra områden än jordbruk. ​Trädgård som resurs är ett projekt för dig som vill utveckla ditt besöksföretag med hjälp av trädgården.

Du som vill utveckla ditt besöksföretag och öka värdet på din servering kommer genom kurser och studiebesök att lära dig odla egna grönsaker, bär och frukt samt hur grödorna används och tillreds. Fokus kommer att ligga på egenodlade och ekologiskt producerade grödor. När inte egna produkter finns att tillgå kommer ekologiska och lokalt producerade trädgårdsgrödor att användas vid kurserna där grönsaker eller bär tillreds.

Du kommer också att ha möjlighet att gå kurser och vara med på studiebesök som utvecklar utemiljön genom trädgården hos ditt besöksföretag. Aktiviteterna syftar till att skapa en attraktiv utemiljö hos gårdsbutiker, kaféer, restauranger och småskaligt besöksboende.

Kurserna kommer i många fall att ta till vara på Dalarnas kulturarv både vad gäller grödor och trädgårdsmiljöer.

Aktuella kurser

Aktuella kurser som anordnas finns annonserade i kalendern på Länsstyrelsens webbplats och i tidningen Landsbygdsnytt. Anmälan görs genom kalendern.

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Kristina Homman

Projektledare, trädgård och ekologisk produktion

E-post Kristina.Homman@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 02 45       

Avslutade projekt

Affärsutveckling för besöksnäringen i Dalarna


Affärsutveckling för besöksnäringen är ett kompetensutvecklingsprojekt som syftar till att utveckla affärsmässigheten i små och medelstora besöksföretag

​Kurserna och rådgivningen ska ingå i en process där kursdagar, deltagarnas egna arbete med affärsutveckling och rådgivning bildar en helhet som ger företaget kunskap och verktyg för att utveckla sin verksamhet. Företagen ska få tillgång till verktyg och kunskap för att driva företagets utvecklingsfrågor på ett mer systematiskt sätt så att förmågan att nå nationella och internationella marknader och målgrupper ökar. Vidare ska processen även stimulera till samarbete mellan företag i Dalarna.

Länsstyrelsen är projektägare men kurserna och rådgivningen har upphandlats och ska genomföras under 2017-2018 av Besöksnäringscollege i Dalarna genom affärsutvecklingsprogrammet Kurbits.

Läs mer om Kurbits affärsutvecklingsprogramlänk till annan webbplats

Aktuella kurser

Aktuella kurser som anordnas finns annonserade i kalendern på Länsstyrelsens webbplats och i tidningen Landsbygdsnytt.öppnas i nytt fönster Anmälan görs genom kalendern.

 

Europeisk jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Ingegerd Sundkvist

Projektledare

E-post ingegerd.sundkvist@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 04 63       

BEE - Branschvis energieffektivisering

Projektet BEE – Branschvis energieffektivisering - genomfördes under 2013-2014 i Dalarna och Gävleborgs län. Projektägare var Länsstyrelsen Dalarna i samarbete med Gävle-Dala Energikontor. Projektet finansierades med medel från Energimyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna. 

Samarbetet inleddes med 15 olika företagsgrupperingar uppdelat på följande branscher: Sågverk, Teknikföretag, Träindustrier, Kött- och Livsmedelsindustrier, Skidanläggningar, Turisthotell, Restauranger, Drivmedelsstationer och Livsmedelsbutiker.

För varje bransch anlitades en specialiserad energikonsult som hjälpt företagen med energikartläggningar och gett stöd för planering av åtgärder. 125 företag medverkade i projektet, varav 116 stycken gjorde en heltäckande energikartläggning. Sammanlagt togs mer än 1750 förslag på åtgärder fram.

En utvärdering av projektet har gjorts i samarbete med Högskolan Dalarna. I slutrapporten presenteras projektets genomförande tillsammans med resultaten från utvärderingen samt sammanställningen av resultat från energikartläggningarna. 

Rapport 2015-04 Branschvis energieffektiviseringöppnas i nytt fönster

Informationsblad om energieffektivisering har tagits fram för varje bransch som var med i projektet och som baseras på erfarenheterna från projektet:

LivsmedelsbutikerPDF

DrivmedelsstationerPDF

TeknikföretagPDF

TräindustrierPDF

Sågverk PDF

Kött - och livsmedelsindustrinPDF

TuristhotellPDF

RestaurangerPDF

SkidanläggningarPDF

GREEN 2020, Handbok PDF

Upphandling av energikonsulter

Kravspecifikationer som kan användas som underlag för upphandling av energikonsulter:

Kravspecifikation energikartläggning industrierWord

Kravspecifikation för energikartläggning i byggnaderWord

Anbudsutvärdering Wordupphandling av energikonsulter

Checklista för energirådgivarnas förberedande arbete i livsmedelsbutiker och drivmedelsstationer

Mall för förarbete energikartläggningPDF

Presentation och mallar för energitjänsteavtal (EPC)

Presentationer från seminarium av energitjänster (EPC):

InledningPDF 
samt LeverantörerPDF


EPC - Checklista BeställareWord

EPC - Mall för förfrågan om EnergitjänsterWord

EPC - Checklista för utvärdering av leverantörerWord

EPC - Lista leverantörerWord

Övrigt

28 exempel på minskade energikostnader
Word
 som användes i inledningen av projektet för att få företag intresserade

Vill du veta mer?

Kontakta Marit Ragnarsson
marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Encom 2020


Projektet encom2020 kan ge stöd till företag som gör investeringar så att den egna produktionen blir energieffektivare. Stöd kan även ges till företag som utvecklar produkter och tjänster som är mer energieffektiva eller har lägre klimatpåverkan än de som annars finns på marknaden. De insatser som ges stöd ska samtidigt leda till ökad sysselsättning.

Projektet encom2020 drivs under perioden 2016-2018 och är ett så kallat "ramprojekt" för företagsstöd. Stöden finansieras med en blandning av regionala utvecklingsmedel som Dalarna får från nationellt håll och med EU-medel som kanaliseras via Regionala strukturfonden med Tillväxtverket som förvaltare. Tack vare denna satsning så kan mer stöd ges till utveckling av företagandet i Dalarna.

Målet är att bidra till målet om en "koldioxidsnål ekonomi" och att skapa nya arbetstillfällen.

Vem kan söka?

Du som har ett litet eller medelstort företag. Du måste bedriva verksamheten på marknadsmässiga villkor och ha verksamhet i länet. Hänsyn tas alltid till konkurrensförhållandena på orten. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Vilka energiåtgärder kan man söka stöd för?

 • Investeringar i nya maskiner eller utrustning som är energieffektivare än befintliga. Energieffektiviseringen beräknas utifrån hur mycket energi som sparats.
 • Investeringar som gör att man kan producera mer med samma mängd energi.
  Energieffektiviseringen beräknas utifrån den ökade produktiviteten, dvs hur mycket lägre energianvändning per producerad enhet.
 • Utveckling av energieffektivare produkter och tjänster(miljöteknik)
  Energieffektiviseringen beräknas utifrån den volym som beräknas nå marknaden.

Insatserna ska samtidigt leda till ökad sysselsättning.

Hur söker man stöd inom detta projekt?

Detta stöd söks via Region Dalarna:

https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-utveckling/bidrag/foretagsstod/länk till annan webbplats


Kontakt

Marit Ragnarsson

Projektledare

E-post marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 82 

Projektet Energismarta företag gav små- och medelstora företag i Dalarna starthjälp att komma igång med sitt energiarbete. 15 st energikonsulter anlitades för att under 2011-2012 besöka 3000 industriföretag och marknadsföra energikartläggningar.

Länk till slutrapporten om Energismarta företagöppnas i nytt fönster

Vill du veta mer?

Kontakta Marit Ragnarsson
marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Gränslöst energisamarbete mellan skidanläggningarna i Dalarna och Hedmark - har pågått i över 7 år. Syftet med GREEN 2020 har varit att visa destinationerna flera vägar för att uppnå EUs energimålsättning om 20% energieffektivisering, 20 % ökad andel förnybar energi samt 20% effektivare transporter till år 2020.

Projektet startade 20111101 och avslutades 20140831

Slutrapport GREEN 2020

Vill du veta mer?

Kontakta Marit Ragnarsson
marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Scandinavian Heartland

 

Interreg Sverige Norge, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Scandinavian Heartland Business Improvement är ett samarbete mellan Fjellregionen i Norge och Dalarna i Sverige för att öka sysselsättning och inflyttning.  

Projektet Business Improvement stöttar företag och kommuner i deras innovationsarbete. Detta gör vi genom att utbyta modeller över gränsen och testa utvecklingsmetoder som är nya för företag och kommuner.

Projektet arbetar med att utveckla 5 metoder:

 • Knowledge Transfer Partnership (KTP)
 • Skräddarsydd Massproduktion
 • Business Improvement Districts (BID)
 • Tidig dialog i upphandling
 • Flerkulturell värdeskapande

FAKTA

Insatsområde: Innovativa miljöer
Projektägare: Länsstyrelsen Dalarna och Regionrådet for Fjellregionen
EUstöd: 589 773 €
Statliga IR-midler: 312 500 € (2 500 000 NOK)
Totalbudget: 2 221 773 €
Projekttid: 1 maj 2015 – 31 oktober 2018

www.scandheart.orglänk till annan webbplats
www.facebook.com/ScandinavianHeartlandlänk till annan webbplats

Avslutade projekt inom Scandinavian Heartland

Scandinavian Heartland - med levande landsbygd
hade som mål att skapa ekonomisk tillväxt och attraktiva livsmiljöer i fjällregionerna. Projektet pågick mellan åren 2008 och 2011


länk till annan webbplats
                                    

Kontakt

Jakob Ebner

Processledare Scandinavian Heartland

E-post: jakob.ebner@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: +46 10 225 03 72 

Resultat och erfarenheter från stöd till energieffektivisering i företag 2015-2017

Resultat och erfarenheter från Länsstyrelsen Dalarnas arbete, under de tre senaste åren, med att stödja små- och medelstora företag med energieffektivisering dokumenteras i denna rapport. Syftet är att utvärdera arbetet inom denna sektor i Energiintelligent Dalarna samt att fungera som halvtidsutvärdering av de energiprojekt som länsstyrelsen är involverad i och som finansieras med medel ur Europeiska Regionalfonden.

I rapporten utvärderas projekt som drivs av Energimyndigheten med finansiering från den Europeiska nationella regionalfonden där länsstyrelsen deltagit, såsom stöd till     energikartläggningar, stöd till     miljöstudier och     energieffektiviseringsnätverk. I rapporten utvärderas även projektet     ENCOM 2020 (Ramprogram för företagsstöd) där länsstyrelsen varit projektägare.

För varje projekt lämnas också rekommendationer för fortsatta liknande projekt och utveckling av styrmedel. Förslag lämnas på hur arbetet kan både effektiviseras och snabbas upp samt hur kunskap och erfarenheter som genererats bättre kan tas tillvara. I rapporten sammanfattas också arbetet med den     regionala samordningen inom sektorn och vilka behov som återstår för att nå nationella energi- och klimatmål.

Rapport 2018-07 Energieffektivisering i företag 2015-1017

Vill du veta mer?

Kontakta Marit Ragnarsson
marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Nätverk för energieffektivisering

 

Nätverk för energieffektivisering

Under 2015 - 2018 drev Länsstyrelsen Dalarna fem nätverk av små- och medelstora företag för att sänka sina energikostnader. Fyra av dessa var industriföretag och ett bestod av fastighetsbolag.

Genom nätverket fick företagen inspiration, kunskap och utbyte av erfarenheter med andra företag. Företagen i projektet fick även hjälp att
- Genomföra en energikartläggning
- Ta fram energimål, energipolicy och en handlingsplan för energiåtgärder
- Göra fördjupade tekniska utredningar inför investeringar

Projektet arbetade även med att kartlägga alla företag i Dalarna med behov av energistöd, sätt att standardisera arbetet med energikartläggningar samt metoder för att skala upp energistödet till små- och medelstora företag.

En utvärdering av projektet har gjorts. Slutsatser och redovisning av resultaten finns dokumenterade i denna rapport:

 Rapport 2018-07, Utvärdering av energistöd till företagPDF

Projektet genomfördes i samarbete med Region Dalarna, Energimyndigheten och övriga län i landet, och med finansiering från EU regionala utvecklingsfond.


Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kontakt

Marit Ragnarsson

Projektledare

E-post marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 82 

Jämställt hela tiden


Genom kompetensutveckling ska projektet se till att deltagarna får den kunskap och de metoder som krävs för att bättre kunna arbeta med jämställdhetsfrågor, frågor om icke-diskriminering samt öka kvinnors möjligheter att arbeta heltid.                         

Jämställdhetsarbete viktig tillväxtfaktor

Jämställdhetsarbete är direkt kopplat till kompetensförsörjning och tillväxt. Att driva ett välutvecklat jämställdhets- och icke-diskrimineringsarbete på alla nivåer i kommunen öppnar upp dörren för en flexibel och lättillgänglig arbetsmarknad där människor kan välja arbete efter intresse istället för efter kön.

Det öppnar också dörren för en ökad mångfald på arbetsplatserna  där människor kan trivas och stanna kvar – oavsett kön, sexualitet, etnicitet eller annan social kategorisering. Kommunerna och de kommunala bolagen blir helt enkelt en mer attraktiv arbetsgivare och visar att här är alla välkomna! Dessutom är det förstås en oerhört viktig demokratisk fråga och ett viktigt steg mot att nå de nationella jämställdhetspolitiska målen.

Ett förändringsarbete

Att förändra attityder och normer som begränsar och villkorar kompetensförsörjningen är det första och mest fundamentala steget till en mindre könssegregerad arbetsmarknad och en ökad rätt till heltidsarbete.

Det är ett förändringsarbete som kräver insatser från flera håll samtidigt för att öka medvetenheten i hela organisationen så att alla kan känna sig delaktiga och inkluderade.

Deltagarna i Jämställt hela tiden

Falu kommun, Hedemora kommun, Säters kommun, Gagnefs kommun, Mora kommun, Älvdalens kommun, Hedemora Näringsliv AB och Räddningstjänsten Dala Mitt. Målgruppen för projektet är förtroendevalda, chefer och medarbetare.

Projektperiod

Projektet pågår från 2015-02-01 och avslutas 2019-06-30. I projektet samarbetar Länsstyrelsen med Stiftelsen Minerva och Hedemora Näringsliv AB.

Finansiering

Länsstyrelsen Dalarna har fått 7,5 miljoner från ESF, och 7,5 miljoner i medfinansiering från de åtta deltagande organisationerna, för att stödja dem och två kommunala bolag i länet i deras jämställdhetsarbete.

Material från Jämställt hela tiden

Jämställt hela tiden, metoder och övningar för jämställdhetsintegrering.

Hedemora kommun genom EU-projektet En väg in, har ett utökat material:

Jämställt hela tiden och Enväg in – metoder och övningar för jämställdhet och integrationsarbete. länk till annan webbplats

Webbutbildning Ett Dalarna för allalänk till annan webbplats

Handledning för webbutbildningen Ett Dalarna för alla

Idéskrift, idéer och erfarenheter från projektet 2016-2019PDF

            

EU-flagga

Kontakt

Saga Hillerström

Projektledare Jämställt hela tiden

E-post saga.hillerstrom@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 70 

Kontaktpersoner i projektet


Länsstyrelsen i Dalarnas län
Projektledare Saga Hillerström
saga.hillerstrom@lansstyrelsen.se
010-225 03 70

Älvdalen kommun
Kommunchef Stefan Linde
stefan.linde@alvdalen.se
0251-312 01
Ingår i styrgruppen

Mora kommun
Personalstrateg Charlotte Rosén
charlotte.rosen@mora.se
0250-263 08

Räddningstjänsten DalaMitt
Förbundschef Leif Andersson
leif.andersson@dalamitt.se
0243-488 908
Ingår i styrgruppen

Falu kommun
HR-strateg Alexandra Carlsson
alexandra.carlsson@falun.se
023-826 32
Ingår i styrgruppen

Gagnef kommun
Personalchef Helena Halvarsson
helena.halvarsson@gagnef.se
0241-151 29

Säter kommun
Folkhälsoplanerare Malin Lilja-Altörn
malin.lilja-altorn@kommun.sater.se
0225-556 34

Hedemora kommun
Mångfaldsstrateg Maria Lundgren
maria.lundgren@hedemora.se
0225-341 55
Ingår i styrgruppen

Hedemora Näringsliv
VD Inger Wilstrand
inger@hedemoranaringsliv.se
070-224 31 13
Projektmedarbetare

Dalarnas regionala serviceprogram

 

Sedan 1 jan 2019 ansvarar Region Dalarna för Dalarnas regionala serviceprogram.

Mer information finns på Region Dalarnalänk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt