Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen hanterar ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Det är sedan miljöprövningsdelegationen som fattar beslut i ärendena.

Prövningar av ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hanteras av Länsstyrelsen. Ansökningshandlingarna är som regel offentliga. Handläggare på Länsstyrelsen bereder ärendet och miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutar. De fattar bland annat beslut om:

 • tillstånd och ändringstillstånd
 • ändring av villkor i tillstånd
 • slutliga villkor efter en prövotid
 • förlängd prövotid
 • förlängd igångsättningstid
 • upphävande av tillstånd
 • godkännande av ekonomisk säkerhet.

MPD är en självständig del av Länsstyrelsen och består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig. MPD finns vid tolv länsstyrelser i Sverige.

Sverigekarta med de olika delegationsområdena markerade. Illustration.

Miljöprövningsdelegationer finns i 12 län - Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Uppsala, Stockholm, Örebro, Västra Götaland, Östergötland, Kalmar, Halland och Skåne.

Hur går ansökningsprocessen till?

 1. En prövning av miljöfarlig verksamhet börjar alltid med att du som söker tillstånd genomför ett samråd med bland andra Länsstyrelsen.
 2. Nästa steg är att du lämnar in ansökan om tillstånd tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning till miljöprövningsdelegationen (MPD).
 3. MPD skickar vanligen ut ansökan och miljökonsekvensbeskrivning på en kompletteringsremiss till de berörda. Om MPD anser att handlingarna behöver kompletteras så skickar de ett kompletteringsföreläggande till dig.
 4. När handlingarna är kompletta kungör MPD oftast ansökan. Sen skickar de ärendet på remiss till de berörda igen. De berörda ska då bedöma om de anser att ansökan kan beviljas och om särskilda villkor ska beslutas för verksamheten. Du som söker tillstånd får alltid tillfälle att besvara de yttranden som lämnats in i ärendet.
 5. Därefter är det dags för MPD att fatta ett beslut.

Illustration för ansökningsprocessen, pdf Pdf, 109.6 kB.

Samråd

När du behöver söka tillstånd till en miljöfarlig verksamhet ska du alltid börja med att ta fram ett samrådsunderlag och därefter genomföra ett samråd. Du ska samråda med länsstyrelsen, kommunen, berörda myndigheter, grannar samt andra berörda. Det är du som söker tillstånd som har ansvar för samrådet. 

När du tar fram ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska du använda de synpunkter som kommit in under samrådet. Ett väl genomfört samråd ökar förutsättningarna för att ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är kompletta redan när de lämnas in. Detta leder till att handläggningen blir effektivare och handläggningstiden kortare.

Vad samrådsunderlaget minst ska innehålla står i Miljöbedömningsförordningen.

Undersökningssamråd eller avgränsningssamråd? Eller både och?

Hur samrådet ska gå till beror på verksamhetens miljöpåverkan. Vissa verksamheter ska alltid antas ge en betydande miljöpåverkan. För andra verksamheter är det Länsstyrelsen som beslutar om de ska antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.

Om du vill söka tillstånd för en typ av verksamhet som inte alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan så kan du börja med ett undersökningssamråd. Syftet med undersökningssamrådet är dels att utreda om verksamheten medför betydande miljöpåverkan eller inte, dels att få in synpunkter på vad ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla. Därefter ska Länsstyrelsen bedöma om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. 

Om verksamheten antas medföra en betydande miljöpåverkan så ska du hålla ett avgränsningssamråd. Syftet med det samrådet är att diskutera innehållet i den mer omfattande miljökonsekvensbeskrivning som du då måste ta fram.

Miljösamverkan Sveriges informationsfolder om processen kring samråd enligt miljöbalken, pdf Pdf, 229.2 kB.

Starta samrådet och lämna samrådsunderlag

Du kan sätta igång samrådet med Länsstyrelsen och lämna in ditt skriftliga samrådsunderlag i vår e-tjänst för samråd inför tillståndsansökan om miljöfarlig verksamhet.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Efter att samrådet avslutats ska du ta fram din ansökan och miljökonsekvensbeskrivning och lämna in den till Miljöprövningsdelegationen. I handlingarna ska du ta hänsyn till de synpunkter som kommit fram under samrådet.

Vad ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen minst ska innehålla står i miljöbalken, miljöbedömningsförordningen och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I vår e-tjänst får du stöd i vad som behöver finnas med.

Skicka in ansökan via vår e-tjänst. Du ska också skicka in materialet i pappersformat. Hör med den handläggare som du har kontakt med hur många kopior som behövs. Du kan även ansöka om ändringstillstånd i vår e-tjänst.

Om ansökan inte är fullständig så får du veta av Miljöprövningsdelegationen vilka kompletteringar som behövs.

En ansökan ska bland annat innehålla:

 • administrativa uppgifter
 • verksamhetskoder
 • gällande beslut enligt miljöskyddslagen/miljöbalken och andra lagar
 • yrkanden, åtaganden och förslag till skyddsåtgärder
 • förslag till övervakning och kontroll av verksamheten
 • teknisk beskrivning med ritningar, produktionsmängd, uppgifter om förhållandena på platsen
 • beskrivning av bästa möjliga teknik för att minimera miljöpåverkan. Olika alternativ ska redovisas med beskrivning av deras effekter och kostnader
 • uppgifter om energianvändning, utsläppskällor, mängd av förutsebara utsläpp och förslag till åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall
 • information om hushållnings- och kretsloppsfrågor
 • statusrapport och BAT-slutsatser för IED-verksamheter
 • säkerhetsrapport eller handlingsprogram enligt Sevesolagen för berörda verksamheter
 • miljökonsekvensbeskrivning och redogörelse för samrådet
 • lokaliseringsutredning (om verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan).

Sök tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Ansök om tillstånd för en befintlig eller planerad miljöfarlig verksamhet eller om tillstånd för ändring. Ansökan skickas till Miljöprövningsdelegationen.

Kungörelse av ansökan

När ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är kompletta så kungör Miljöprövningsdelegationen (MPD) dem i ortstidningarna och på Länsstyrelsens webbplats. Du som söker tillstånd står för kostnaden för kungörelsen. MPD skickar även handlingarna på remiss till de berörda. De har då möjlighet att lämna synpunkter, till exempel rörande om ansökan kan beviljas eller om det behövs några särskilda villkor för verksamheten. Du som söker tillstånd får möjlighet att bemöta de yttranden som kommer in.

Beslut

Det är MPD som beslutar i ärendet. De som berörs av beslutet kan överklaga det till mark- och miljödomstolen. Domstolen avgör vem som berörs av beslutet och har rätt att överklaga.

Ta tillstånd för miljöfarlig verksamhet i anspråk

Har du nyligen fått tillstånd för din miljöfarliga verksamhet? Då kan du meddela oss att du sätter i gång verksamheten enligt det nya tillståndet.

En tillståndsprövning görs för att väga verksamhetens miljöpåverkan mot enskilda och allmänna intressen.

I miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) framgår vilka verksamhetsslag som kräver tillstånd enligt miljöbalken (prövningsnivå A och B). Prövning av verksamheter enligt miljöbalken innebär att verksamhetens miljöpåverkan vägs mot olika enskilda och allmänna intressen. Vid prövningen sker en bedömning om tillstånd kan lämnas för verksamheten samt vilka villkor som ska gälla för denna. Villkoren syftar ofta till att begränsa utsläppens omfattning och kan till exempel innebära krav på införande av reningsteknik.

Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för din verksamhet. Tillståndet reglerar var en anläggning får lokaliseras, vilken verksamhet som får bedrivas vid anläggningen och verksamhetens omfattning. Vidare regleras andra förhållanden genom villkor, till exempel hur stora utsläpp av föroreningar till luft och vatten som får förekomma. Det är straffbart att bryta mot tillståndsplikten och mot villkoren i ett tillståndsbeslut. I Miljöbalkens kapitel 29 finns ett antal olika brottsrubriceringar, till exempel miljöbrott, vållande till miljöstörning och miljöfarlig verksamhet.

En MKB görs för att beskriva de effekter på människors hälsa och miljön som en planerad åtgärd eller verksamhet får.

Kapitel 6 miljöbalken, Riksdagen Länk till annan webbplats.

Miljöbedömningsförordningen, Riksdagen Länk till annan webbplats.

Miljöprövningsförordningen, Riksdagen Länk till annan webbplats.

Industriutsläppsförordningen, Riksdagen Länk till annan webbplats.

Täkter är platser där man utvinner och förädlar bl.a. berg, grus och morän. Dessa material används sedan exempelvis i samband med anläggnings­arbeten i form av vägar och järnvägar och byggnader. Materialet används även som råvara i asfalt och betong.

När länsstyrelsen har behandlat ansökan och Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen avser att lämna tillstånd infordras en ekonomisk säkerhet för täktområdets efterbehandling.

Husbehovstäkter

Av miljöbalken framgår att en markägare får bedriva husbehovstäkt utan tillstånd. Med husbehov avses uttag inom den egna brukningsenheten för dess behov. Däremot ska husbehovstäkten anmälas för samråd till länsstyrelsen, enligt 12 kap 6 § miljöbalken, om verksamhetsutövaren bedömer att täkten kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Om länsstyrelsen anser att det behövs kan miljökonsekvensbeskrivning krävas även för husbehovstäkter.

Sedigheh Abdollahi, 010-225 02 72, sedigheh.abdollahi@lansstyrelsen.se

Karin Almqvist, 010-225 04 72, karin.almqvist@lansstyrelsen

Veronica Driberg, 010-225 02 79, veronica.driberg@lansstyrelsen.se

Emma Knutes, 010-225 05 25, emma.knutes@lansstyrelsen.se (föräldraledig 50%)

Mirja Lif,010-225 03 64, mirja.lif@lansstyrelse.se

Jenny Sjöberg, 010-22 50 344, jenny.sjoberg@lansstyrelsen.se

Förlängd igångsättningstid

Många tillstånd fastställer en tid när verksamheten måste vara igång för att inte tillståndet ska förfalla. Behöver du längre tid? Ansök i god tid före den tid som står i ditt tillstånd!

I din ansökan ska det framgå att du har giltiga skäl för förseningen eller att synnerliga olägenheter kommer att uppstå om tillståndet förfaller.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss