Vårt uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand.

Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad och ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och vi samordnar den stat­liga verksamheten.

När det gäller länets utveckling ska vi ta till vara på och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

Vi är en kunskapsorgani­sation som arbetar tvärsektoriellt med många olika sakfrågor.

Våra kompetens­områden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer.

Enligt vår länsstyrelseinstruktion (SFS 2007:825)
ska vi bland annat arbeta med: 

 • livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
 • regional tillväxt
 • infrastrukturplanering
 • hållbar samhällsplanering och boende
 • energi och klimat
 • kulturmiljö
 • skydd mot olyckor samt krisberedskap och civilt försvar
 • naturvård samt miljö- och hälsoskydd
 • lantbruk och landsbygd
 • fiske
 • jämställdhet
 • integration

Våra värdegrunder

Länsstyrelsen Dalarnas arbete utgår ifrån en gemensam värdegrund. De fyra ledorden är Rättssäkerhet, Kunskap, Samarbete och Bra bemötande:

Länsstyrelsen Dalarna hanterar mer än 30 000 ärenden varje år. Många av dessa innebär beslut som har stor betydelse både för enskilda och för det allmänna.

Rättssäkerhet innebär att det för myndigheters beslut och agerande ska finnas stöd i lag och förordning, att tillämpningen ska vara korrekt, att alla ska behandlas lika inför lagen och att rättstillämpning ska vara förutsägbar.

Rättssäkerhet innebär också att Länsstyrelsen ska ha en öppen hantering och att ärendehandläggningen präglas av god ordning. Handläggningen ska vara snabb och effektiv utan att avkall görs på kvalitet och noggrannhet. Motstående intressen och de målkonflikter som kan finnas mellan olika sakområden ska behandlas objektivt.

Länsstyrelsens beslut ska vara väl motiverade, bygga på kunskap och hänvisa till det stöd som finns i lag och förordning.

Kommunikationen ska vara tydlig och språket lättförståeligt. Alla ska behandlas likvärdigt och med respekt i Länsstyrelsens ärendehandläggning. Det här begreppet innebär också att samhället ska kunna garantera och upprätthålla de mänskliga rättigheterna. Länsstyrelsen Dalarna ska vara och upplevas som en myndighet som lever upp till de kraven och står för rättssäkerhet.

Kunskap och kompetens ska var utmärkande för all verksamhet och omvärlden ska uppfatta Länsstyrelsen som en kunskapsorganisation. En stor och viktig del av Länsstyrelsens arbete är att samla in kunskap, utveckla kunskapsunderlag och att förmedla kunskap om förhållandena i länet.

Länsstyrelsens uppgift att främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet kräver att en aktiv bevakning av vad som händer i Dalarna och i världen i övrigt.

Det förutsätter också att en fortsatt utveckling av Länsstyrelsens kunskapsunderlag både vad gäller innehåll och tillgänglighet.

Länsstyrelsens verksamhet spänner över många kunskapsområden och i organisationen finns en stor kompetensbredd. Att personal har rätt kompetens - kunskap och förmåga är avgörande för ett arbete med hög kvalitet oavsett om det rör sig om ärendehantering, kunskapsuppbyggnad, samordning av olika samhällsintressen eller att utifrån ett helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande.

Att kunna stå för kunskap förutsätter att Länsstyrelsen är en attraktiv myndighet med förmåga att rekrytera rätt och att det pågår ett kontinuerligt arbetar med kompetensutveckling och kunskapsuppbyggnad.

Samverkan och erfarenhetsutbyte med andra är, liksom uppföljning och utvärdering, viktigt i dessa sammanhang.           

För att fullgöra sitt uppdrag ska Länsstyrelsen utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och samordna olika samhällsintressen och de statliga myndigheternas insatser inom Länsstyrelsens ansvarsområde.

Samarbete är ett av de viktigaste redskapen i detta arbete. Samarbetet ska vara och uppfattas som enkelt, smidigt och konstruktivt och stärka bilden av Länsstyrelsen Dalarna.

Länsstyrelsen har ett upparbetat och omfattande samarbete med andra myndigheter, näringslivet och den ideella sektorn på nationell, regional och lokal nivå.

Att fortsätta och utveckla ett nära, givande, effektivt och förtroendefullt samarbete med andra är en prioriterad uppgift.           

Alla Länsstyrelsens kontakter ska präglas av ett bra bemötande. Öppenhet, tjänstvillighet och respekt ska vara kännetecknande. Snabb respons på förfrågningar, återkoppling och en korrekt behandling ska vara en självklar och naturlig del av verksamheten.

Tillgängligheten ska vara hög och medarbetaren ska kunna kontaktas. När så inte är möjligt ska det finnas tydlig hänvisning om vart man i stället kan vända sig för information och hjälp.

Respekt och förståelse ska prägla kommunikationen även vid oenighet eller konflikter. Rak och tydlig kommunikation av såväl positiva som negativa besked är en grund till ett bra bemötande.           

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)