Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Registrerade organisationer som är öppna för alla och har ett organisationsnummer kan söka bygdemedel, till exempel bygdegårds-, hembygds- och idrottsföreningar eller andra föreningar som verkar i bygden.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för

  • Reparation och upprustning av bygdegårdar.
  • Inköp av fast utrustning.
  • Förbättring av idrottsanläggningar.
  • Markering och upprustning av stigar och leder.

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för

  • Driftkostnader för byggnader.
  • Inköp av lätt avyttringsbart material och andra lösa inventarier.
  • Drift eller underhåll av fordon.
  • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag.
  • Investeringar som redan är genomförda.
  • Egen arbetstid.

Ansök om bygdemedel

Ansökan görs till Länsstyrelsen senast sista december varje år. Använd helst e-tjänsten för att göra din ansökan – det underlättar och påskyndar handläggningen.

Beslutsgång

När ansökningstiden gått ut skickar vi din ansökning på remiss till berörda kommuner. Kommunerna lämnar ett yttrande med en prioriteringslista, bedömningar och motiveringar till sitt ställningstagande för varje projektansökan. Därefter beslutar Länsstyrelsen om stöd. Du som sökt medel får oftast besked om beslut under april-juni.

Mer information

Bestämmelser om bygdeavgifter finns i lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Tillämpningsföreskrifter rörande bland annat bygdeavgiften finns i förordningen om bygde- och fiskeavgifter (1998:928).

Kontakt