Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kompetensstöd i arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelsen har tillsammans med olika aktörer tagit fram digitala kompetensstöd i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Materialet innehåller metodstöd mot prostitution och människohandel, bedömningsmetoderna FREDA, samt kompetensutvecklingsinsatsen Våld som arbetsgivarfråga. Kompetensstöden riktar sig särskilt till dig som arbetar inom socialtjänsten och andra verksamheter som möter de berörda målgrupperna. Våld som arbetsgivarfråga riktar sig främst till arbetsgivare, fackliga ombud och HR-specialister och berör utsatthet för våld inom organisationer.

Implementera metoderna och följ upp

Innan du börjar arbeta med metodstöden är det viktigt att du förankrar dem i hela verksamheten. Implementeringen är också viktig för att systematiskt kunna följa upp arbetet.

En uppföljning görs oftast efter en insats har ägt rum. Men det kan också vara värdefullt att följa upp under en pågående insats för att få en bild av klientens upplevelser och hur livssituationen eventuellt har förändrats.

Om implementering - ett metodstöd från Socialtjänsten Länk till annan webbplats.

Om systematisk uppföljning för våldsutsatta på Sveriges kommuner och regioners webbplats Länk till annan webbplats.

Webbutbildning i systematisk uppföljning på Kunskapsguidens webbplats Länk till annan webbplats.

Metodstöd i arbetet mot prostitution och människohandel

Länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland har tillsammans med Göteborgs Stad tagit fram ett metodstöd för arbetet mot sexuell exploatering som prostitution och människohandel. Metodstödet ska ge kunskap och vägledning för att upptäcka, bemöta och erbjuda stöd till berörda grupper. Det riktar sig särskilt till medarbetare inom socialtjänsten och andra verksamheter som möter målgrupperna.

Prostitution och människohandel är en våldsutsatthet som är en del av Mäns våld mot kvinnor och ingår därmed i Länsstyrelsernas uppdrag. Det drabbar främst flickor och kvinnor men också män och pojkar. Särskilt utsatta är personer med sårbara livs- och levnadsvillkor, hbtqi-personer, personer med skadligt bruk och beroende, personer med funktionsnedsättning och migranter. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för alla dessa målgrupper.

Vi vill med detta metodstöd bidra till uthålligt socialt arbete för att förebygga och bekämpa sexuell exploatering som prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Metodstödet riktar sig också till målgruppen köpare av sexuella tjänster i syftet att förebygga och förhindra sexköp.

Metodstödet är en fortsättning på en flerårig utbildningssatsning som gjorts i länen och som riktar sig mot kommunernas socialtjänst. Det ger kunskap och vägledning för att upptäcka, bemöta och erbjuda det stöd som var och en är i behov av. Målgrupper som identifieras och lyfts fram är:

 • Sexuell exploatering, som sex mot ersättning och personer med sexuella traumamönster som uppfattas som ett sexuellt självskadebeteende
  (OBS! Ett begrepp som riskerar att osynliggöra våldsutsattheten och skuldbelägga den utsatta).
 • Människohandel för sexuella ändamål.
 • Köpare av sexuella tjänster, samt personer med tvångsmässigt sexuellt beteende (sexmissbruk).
 • Anhöriga till dessa målgrupper.

Här finns också ett särskilt samtalsstöd publicerat som kan ge praktisk vägledning i att bemöta, ställa frågor och göra bedömningar kring stödinsatser.

Finns intresse i er kommun kan vi tillsammans utforma ett skräddarsytt stöd utifrån er kommuns behov. Innan den insatsen påbörjas är det viktigt att det finns ett mandat och uppdrag från ansvarig chef för er verksamhet.

Kom ihåg att ni kan kontakta regionkoordinator för stöd i arbetet vid misstanke om människohandel:

Åsa Ekman 031-367 93 31 asa.ekman@socialcentrum.goteborg.se

Jessica Lillhannus 031-365 76 84 jessica.lillhannus@socialcentrum.goteborg.se

Steg 1 - Ta del av föreläsningarna och samtalsstödet

Vi föreslår att ni tittar på materialet tillsammans i er arbetsgrupp för att gemensamt kunna diskutera och planera ert arbete med målgrupperna. Vi vill uppmuntra till intern samverkan i detta steg. De bilder som visas i filmerna finns att ladda ner separat. Du kan ändra sidornas ordning i Powerpointmaterialet vid behov, men du får inte ta bort text eller bilder.

Oavsett vad ni arbetar med så är vår rekommendation att se alla verksamheters föreläsningar för att få en bredare kunskap om de olika målgrupperna. Fem av Mikamottagningens föreläsningar är mer riktade mot olika delar inom socialtjänsten.

Ni hittar de digitala föreläsningarna och samtalsstödet längre ned på den här sidan.

Steg 2 - Diskussion och återkoppling

Syftet är att ge vägledning till fördjupande samtal hos er samt att vi vill följa upp och utveckla vårt metodstöd. I detta steg önskar vi svar på följande frågor som en återkoppling från er arbetsgrupp.

 • Vilken nytta har ni haft av föreläsningarna?
 • Är det något ni saknar i materialet?
 • Vilka hinder eller utmaningar finns i er kommun eller verksamhet för att arbeta med målgrupperna?
 • Hur planerar ni att ta arbetet vidare?
 • Vad är nästa steg hos er?

Skicka era svar med e-post till:
Anders Sandberg
Utvecklare inom området Mäns våld mot kvinnor
Länsstyrelsen Västra Götaland
E-post-adress: anders.o.sandberg@lansstyrelsen.se

Steg 3 - Erbjudande om metodstöd anpassat efter behov i er kommun

Beroende på intresse och behov diskuterar och planerar vi gärna hur ett direkt metodstöd för arbetet kan utformas för er kommun. Det kan ske genom ett möte på plats hos er, via telefon eller digitalt möte. Vi ser gärna att ett sådant möte hålls i samverkan med fler kommuner och verksamheter.

Länsstyrelsen om metodstödet

Inledande presentation om Länsstyrelsens utökade metodstöd i samarbete med Göteborgs Stad Länk till annan webbplats. (10:40 min)

Länsstyrelsen Västra Götaland och Halland beskriver den särskilda satsningen på att utöka metodstödet till kommuner för arbetet mot prostitution och människohandel. Satsningen startar upp under 2023 genom ett särskilt samarbete med KAST-verksamheten och Mikamottagningen i Göteborgs Stad.

Underlag till föreläsningen (PowerPoint-material) Powerpoint, 2.3 MB.

Regionkoordinatorerna om människohandel

Vad är människohandel? Länk till annan webbplats. (40:04 min)

I den här föreläsningen berättar regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel om vad människohandel är, om lagstiftningen och hur arbetet med personer som är utsatta för människohandel går till.

Underlag till föreläsningen Vad är människohandel? (PowerPoint-material) Powerpoint, 1.5 MB.

KAST-verksamheten om köpare av sexuella tjänster

Köpare av sexuella tjänster - KAST Länk till annan webbplats. (1 tim och 4:27 min)

En föreläsning om arbetet med målgruppen köpare av sexuella tjänster. Medarbetare vid Göteborgs Stads KAST-verksamhet förmedlar frågor och begrepp som kan vara användbara i samtalen. I föreläsningen lyfter de också hur pornografin påverkar individen och dess relationer.

Underlag till föreläsningen Köpare av sexuella tjänster - KAST (PowerPoint-material) Powerpoint, 453.3 kB.

Mikamottagningen om sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende 

Sexuell exploatering Länk till annan webbplats. (42:49 min)

I den här första föreläsningen diskuteras definitioner,​ lagstiftning​ och forskning kring sex mot ersättning. Bland annat beskrivs riskfaktorer samt vilka funktioner sex mot ersättning kan fylla och vilka konsekvenser det kan få.

Underlag till föreläsningen Sexuell exploatering (PowerPoint-material) Powerpoint, 2.6 MB.

Sexuell exploatering - att upptäcka, bemöta och erbjuda stöd Länk till annan webbplats. (50:04 min)

I den här andra föreläsningen diskuteras hur du kan upptäcka och erbjuda stöd till personer med erfarenhet av sex mot ersättning. Det fokuseras också på hur du kan prata om sex mot ersättning och skapa ett gott bemötande.

Underlag till föreläsningen Sexuell exploatering - att upptäcka, bemöta och erbjuda stöd (PowerPoint-material) Powerpoint, 1.5 MB.

Mikamottagningens riktade föreläsningar

Att erbjuda stöd – Barn och unga Länk till annan webbplats. (25:38 min)

Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som möter barn och unga. Den handlar om barns särskilda utsatthet i sex mot ersättning och att erbjuda skydd och stöd.

Underlag till föreläsningen Barn och unga (PowerPoint-material) Powerpoint, 1.3 MB.

Att erbjuda stöd – Ekonomi och försörjning Länk till annan webbplats. (9:56 min)

Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som arbetar med ekonomi och sysselsättning. Den handlar om ekonomins betydelse och den särskilda utsatthet som ekonomisk otrygghet innebär när det gäller sex mot ersättning.

Underlag till föreläsningen Ekonomi och försörjning (PowerPoint-material) Powerpoint, 488.2 kB.

Att erbjuda stöd – Missbruk Länk till annan webbplats. (11:34 min)

Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som möter personer i missbruk/beroende. Den handlar om den särskilda utsattheten målgruppen kan ha erfarenhet av.

Underlag till föreläsningen Missbruk (PowerPoint-material) Powerpoint, 489.6 kB.

Att erbjuda stöd – Funktionsstöd Länk till annan webbplats. (17:52 min)

Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning eller arbetar inom funktionsstöd eller socialpsykiatri. Den handlar om den särskilda utsattheten målgruppen kan ha erfarenhet av.

Underlag till föreläsningen Funktionsstöd (PowerPoint-material) Powerpoint, 492 kB.

Att erbjuda stöd – Behandling och trauma Länk till annan webbplats. (58:23 min)

Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som arbetar med samtalsbehandling. Vi beskriver och fördjupar behandlingsinsatser för målgruppen med fokus på trauma.

Underlag till föreläsningen Behandling och trauma (PowerPoint-material) Powerpoint, 2.5 MB.

Här finner du ett samtalsstöd som kan ge praktisk vägledning i att bemöta, ställa frågor och göra bedömningar kring stödinsatser. Vi hoppas att det ska hjälpa dig i det enskilda mötet med en utsatt eller köpare av sexuella tjänster.

Samtalsstöd för personer utsatta för sexuell exploatering Pdf, 339.2 kB.

Samtalsstöd för köpare av sexuella tjänster Pdf, 315.8 kB.

De båda samtalsstöden ovan kompletterar den digitala manual som ger stöd vid misstanke om människohandel. Den är framtagen av Jämställdhetsmyndigheten och du hittar den här i länken.

Manual vid misstanke om människohandel, NSPM, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Nationella samordningen mot prostitution och människohandel, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vid misstanke om människohandel Länk till annan webbplats. (manual från Jämställdhetsmyndigheten som ger stöd till yrkesverksamma som kan komma i kontakt med personer som utsatts för människohandel)

Allt du behöver veta om prostitution, människohandel och annan sexuell exploatering Länk till annan webbplats. (pdf producerad av Stiftelsen 1000 Möjligheter)

Fokus på barn och unga och förebyggande arbete

Jämställdhetsmyndigheten har publicerat ett flertal material om barn och utsatthet för sexuell exploatering som stödjer dig i arbetet.

Sexuell exploatering - det här behöver alla som arbetar med ungdomar veta, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats. (webbutbildning från Jämställdhetsmyndigheten)

Att förebygga sexuell exploatering, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Förebygga sexuell exploatering av barn - NSPM, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Samarbete med Länsstyrelsen Halland

Vi samarbetar med Halland i detta så kommunikatör där har alltid kontaktats för parallell uppdatering.

FREDA-paketet

FREDA består av tre standardiserade bedömningsmetoder som är tänkta att användas inom socialtjänsten och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer. Freda vänder sig dels till dig som ska utbilda andra, dels till dig som som ska börja arbeta med FREDA eller behöver en repetition.

FREDA-paketet innehåller övningar, utbildningsfilmer och annat stödmaterial. Det finns också två mallar som du kan använda när du dokumenterar utredningsarbetet.

Det är Länsstyrelserna, Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) och Socialstyrelsen som har tagit fram materialet som ingår i FREDA.

Viktiga förutsättningar för att arbeta med FREDA

 • Du som ska börja arbeta med FREDA måste ha grundkunskaper i våld i nära relationer. Det är viktigt att du känner dig trygg i att arbeta med våldsfrågorna och att du har fått öva med kollegor innan du möter brukare och klienter.
 • Se till att du har gott om tid för att ta del av materialet.
 • Involvera hela arbetsgruppen och ledningen i arbetet med att ställa frågan om våld och implementera FREDA i verksamheten.
 • Låt FREDA-arbetet vara en stående punkt på era arbetsplatsträffar (APT).
 • Kom ihåg att öva!

Nedan kan du ta del av FREDA Inledning. Det är en PowerPoint-presentation som ger dig en introduktion till FREDA, beskriver gällande lagstiftning och de standardiserade bedömningsmetoderna. Du får också en uppdatering kring våld och våldets innebörd. Till presentationen tillkommer en manual för FREDA.

Du kan ändra sidornas ordning i Powerpointmaterialet för att underlätta för din verksamhet, men du får inte ta bort text eller bilder. Det är också okej att hoppa över vissa sidor i presentationen till er interna utbildning eller repetitionsarbete. Men kom ihåg vikten av att regelbundet uppdatera er kunskap om våld.

Notera att det finns manustext till varje sida som du kan använda.

Här hittar du hela materialet:

FREDA utbildningsmaterial, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Här hittar du direktlänkar till inledning och manual för FREDA utbildningspaket:

FREDA Inledning, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Manual för FREDA, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Utbilda dina kollegor

PowerPoint-presentationen beskriver hur FREDA-materialet kan användas och ger förslag på utbildningsupplägg. I manualen påpekas framgångsfaktorer, bland annat vikten av att FREDA implementeras inom organisationen och i ledningen.

Du kan använda dig av materialet när du utbildar dina kollegor. Bilderna kan användas för att inspirera ett eget utbildningsupplägg.

Kollega-utbildare med metodstöd, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

FREDA består av tre olika bedömningsmetoder för att identifiera våld och bedöma personers behov av att få stöd och skydd.

De tre bedömningsmetoderna är:

 • FREDA-kortfrågor
 • FREDA-beskrivning
 • FREDA-farlighetsbedömning

Så använder du de olika bedömningsmetoderna

FREDA-kortfrågor kan användas i alla verksamheter, men vänder sig främst till dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning är till för att kartlägga och riskbedöma våld i din utredning. De ska användas av dig som har fördjupad kunskap om våld i nära relationer och känner dig bekväm i att ställa komplexa frågor som berör våld.

Kom ihåg att FREDA är en bedömningsmodell. Den är baserad på ett antal statistiskt fastställda riskfaktorer. Verktyget tar alltså inte hänsyn till individuella faktorer. Det är viktigt att du gör en egen, professionell bedömning av situationen och klientens behov.

Bedömningsmetoderna är bara till för att upptäcka och utreda våld i nära relation. De ska inte användas för att upptäcka och utreda andra våldsformer, som till exempel hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel och utövande av våld.

FREDA ska vara ett stöd i arbetet, men ersätter inte din egen professionella bedömning.

Om utbildningsmaterialet

FREDA-materialet är till för att underlätta introduktion eller repetition på din arbetsplats eller i din arbetsgrupp. Du hittar också formulären till de olika bedömningsmetoderna som du kan skriva ut och använda.

Du kan använda dig av grundläggande utbildningsmaterial om FREDA, samt material som vänder sig till dig som ska utbilda dina kollegor.

Läs mer om vålds- och brottsrelaterade frågor, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Varje Powerpointpresentation i materialet kommer från Nationellt centrum för kvinnofrid och går att ladda ner till din dator. I materialet ingår anteckningar som du kan ta del av. I vissa Powerpoint-bilder kan du lägga till egna rutiner, riktlinjer, samt kontaktuppgifter till lokala kvinnojourer och liknande.

Om Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

FREDA-kortfrågor är ett screeningverktyg som består av ett kort formulär. Det ger dig stöd att ställa frågor om våld. Syftet med FREDA-kortfrågor är att du ska kunna identifiera våldsutsatthet. Verktyget ger inte en bedömning av risk eller skyddsbehov.

Om det visar sig att klienten är utsatt för våld kan det finnas anledning att gå vidare med mer ingående frågor och bedöma behov av stöd och skydd. Till exempel med FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning.

Utbildningsfilmer inom FREDA-kortfrågor

Kortfrågor inom äldreomsorgen

I filmen träffar Gustav sin biståndshandläggare för ett uppföljningsmöte.

Ansvariga för äldreomsorgen i kommunen har bestämt att handläggarna ska ställa frågor om våld i alla uppföljningar och vid nybesök.

Film - att ställa frågor om våld i äldreomsorgen - 6 min, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Diskussionsfrågor film äldreomsorgen, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Kortfrågor inom boendestöd

I filmen kommer Fatima på uppföljningssamtal för boendestöd. Socialsekreteraren har till uppgift att följa upp och säkerställa att Fatima får rätt stöd. Socialsekreteraren använder FREDA-kortfrågor i samtalet för att upptäcka eventuell våldsutsatthet.

Film - att ställa frågor om våld inom boendestöd - 5,38 min, Nationellt centurm för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Diskussionsfrågor film boendestöd, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Kortfrågor inom försörjningsstöd

I filmen kommer Sabina och Patrik till socialtjänsten för att söka ekonomiskt bistånd. Det är en vanlig väg in för att söka stöd för våldsutsatthet. Det är därför viktigt att även ställa frågor om erfarenheter av våld. Frågorna blir även ett sätt att informera om det stöd som kommunen kan erbjuda.

Film - att ställa frågor om våld inom försörjningsstöd - 7 min, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Diskussionsfrågor film försörjningsstöd, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Att ställa frågor om våld i socialtjänsten, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Rollspel och dokumentation med FREDA-kortfrågor

Här får du en närmare förklaring av FREDA-kortfrågor och varför det är bra att använda dem. Du får också tips på hur du kan presentera FREDA-kortfrågor.

Övningarna ger möjlighet till självreflektion över hur du kan använda frågorna och en chans att träna via rollspelet Katarina. Avslutningsvis beskrivs vilket stöd som kan finnas internt samt tankar kring dokumentation.

FREDA-kortfrågor, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

FREDA-kortfrågor sida 15-17, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Rollspel - Fallet Katarina, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Pictogram för personer med kognitiv funktionsnedsättning

PowerPoint-presentationen nedan ger dig förslag på hur du kan använda Pictogram när du ställer frågor om våld till personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Det är viktigt att personen som ska svara har förtroende för den som ställer frågorna. Frågor om våld ska ställas enskilt.

FREDA-kortfrågor med Pictogram, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Du använder FREDA-beskrivning när du har identifierat att en person är eller har blivit utsatt för våld för att kartlägga våldets omfattning och karaktär. FREDA-beskrivning ger stöd i din bedömning av klientens behov av hjälp. Våldet kan innefatta psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.

Instrumentet i FREDA-beskrivning består av två skalor. En för psykiskt våld och hot, och en för fysiskt och sexuellt våld. De är avsedda att användas i utredningssituationer och i särskilda verksamheter, till exempel kvinnofridsverksamheter och kvinnojourer.

Om FREDA-beskrivning, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Utred våldsutsatthet med FREDA-beskrivning

Materialet presenterar syftet med FREDA-beskrivning, vikten av att utreda våldsutsatthet och hur det ger dig stöd att skriva en utredning. Du får också en genomgång av instrumentet. Du får en förklaring av kap. 5 i socialtjänstlagen (SoL) och vilka skyldigheter som socialtjänsten har.

Du hittar också andra delen av rollspelet Katarina.

FREDA-beskrivning, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

FREDA-beskrivning - formulär, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Rollspel - Fallet Katarina del 2, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

FREDA-farlighetsbedömning ger dig en indikation på risken för ökat eller dödligt våld. Målgruppen är våldsutsatta personer där risken för fortsatt eller eskalerande våld är otydlig. FREDA-farlighetsbedömning ska ses som en del av utredningen. Den ska användas tillsammans med annan relevant information för att bedöma stödbehov och säkerhetsplanering för en våldsutsatt person.

Säkerhetsplanering och riskbedömning med FREDA-farlighet

Om FREDA-farlighetsbedömning, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Materialet beskriver instrumentet FREDA-farlighet tillsammans med den sista delen av fallet Katarina.

En riskbedömning är en uppskattning och kan aldrig ge en hel bild. Den syftar enbart till att ge en kvalificerad riskuppskattning. Det är viktigt att du regelbundet uppdaterar en riskbedömning.

I den här delen presenteras metoden och hur du kan resonera kring säkerhetsplanering. Du får också veta vad du ska ta upp med den våldsutsatta personen kring säkerhetsplaneringen.

FREDA-farlighetsbedömning, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

FREDA-farlighetsbedömning - formulär, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Fallet Katarina - Utredning, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Våld som arbetsgivarfråga

Mäns våld mot kvinnor bidrar till stort lidande för den enskilde personen, liksom till stora kostnader för samhället och arbetsgivare. Att utsättas för våld påverkar både den fysiska och psykiska hälsan negativt.

Allt fler arbetsgivare uppmärksammar frågan om medarbetares eventuella utsatthet för våld i sina egna organisationer. Därför har Regional myndighetssamverkan Västra Götaland tagit fram en kompetensutvecklingsinsats som riktar sig till chefer och HR-specialister eller strateger inom kommun och region. Den vänder sig också till fackliga ombud och skyddsombud och personal inom företagshälsovården.

Föredrag ger stöd vid frågor om våld i medarbetarsamtal

Kompetensutvecklingsinsatsen består av fyra föredrag inspelade under en webbsänd utbildningsinsats i mars 2023.

Föredragen lyfter bland annat följande frågeställningar: Hur blir och på vilket sätt kan vi som arbetsgivare vara proaktiva i att upptäcka våldsutsatthet hos våra medarbetare och kollegor? Vilka är signalerna på våldsutsatthet och hur kan vi som arbetsgivare upptäcka och stödja medarbetare som är utsatta för våld?

Du hittar föredragen här nedan.

Vid frågor om föredragen, kontakta evalena.djerf@lansstyrelsen.se.

Mari Brännvall arbetar som forskare och utvecklingsledare på Västra Götalandsregionens (VGR) kompetenscentrum om våld i nära relationer. Mari är också projektledare för VGR:s utbildningssatsning om våld som arbetsgivarfråga och står för innehållet i två av filmerna.

Del 1. Vad är våld i nära relationer? Länk till annan webbplats.

Del 2. Hur arbetar VGR som arbetsgivare med att stötta våldsutsatta medarbetare? Länk till annan webbplats.

Sandra Säljö är socionom och har arbetat i kommunal socialtjänst i hela sitt yrkesliv, de senaste 13 åren som ledare. Idag är Sandra socialchef i Herrljunga kommun.

Del 3. Att hitta egna lösningar Länk till annan webbplats.

Johnny Öhman arbetar på Arbetsförmedlingen Region Väst. Han är regionansvarig för Ökad upptäckt av våld.

Del 4. Att arbeta med våld i nära relationer Länk till annan webbplats.

Regional myndighetssamverkan

Regional myndighetssamverkan är en samverkansplattform för regionala myndigheter. Vårt fokus är att lyfta strategiska frågor kopplade till arbetet med den Nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Regional myndighetssamverkan består av: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Göteborgsregionen, Polisen, Arbetsförmedlingen, Fyrbodal, Migrationsverket, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Kriminalvården, Försäkringskassan, Åklagarmyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Nationella webbutbildningar

Webbkurs i att förebygga och upptäcka våld i nära relation som chef eller kollega på Jämställdhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Stödmaterial om hur arbetsgivare stötta medarbetare som blir utsatt för våld i nära relation, Sveriges kommuner och regioner Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss