Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

Länsstyrelsens skötsel av skyddad natur

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta Länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

Skötselplan finns till varje reservat

Till varje naturreservat hör ett beslut och en skötselplan som bestämmer hur reservaten ska skötas. Vi arbetar löpande med att förnya äldre skötselplaner för våra reservat och nationalparker. I förvaltarnas arbete ingår att sköta reservaten enligt skötselplanen. Det kan göras genom egna insatser, av markägarna själva eller av entreprenörer.
Skötseln av områdena varierar väldigt mycket. Vissa miljöer kräver skötsel i form av störning, medan andra delar ska vara orörda för att naturvärdena ska finnas kvar. I skötseln av populära besöksmål och områden med rikt friluftsliv handlar det om att informera och vägleda besökarna på ett bra sätt.

Skötsel

Vi anpassar skötseln till varje område för att gynna ovanliga och hotade naturtyper, växter och djur. Jätteträd får hjälp när vi tar bort buskar. Öppna landskap bevaras genom att vi slår ängar och låter djur beta. Sällsynta blommor och insekter trivs i de gammaldags odlingslandskapen.

Skogens mångfald

Vissa naturreservat kan verka vanskötta, med nedfallna träd och rishögar. Men döda träd ger liv åt massvis med växter, svampar och djur. Döda träd och grenar är ofta en bristvara i skogsbrukets skogar. I många reservat lämnar man därför kvar död ved så att fler djur och växter kan överleva. Här finns också olika arter av träd i olika åldrar vilket bidrar till mångfalden i skogen. Många arter trivs bäst när skogen får utvecklas fritt utan aktivt brukande. 

Slåtterängar och naturbetesmarker

Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol är några av många arter som trivs i, och är beroende av, välskötta ängar och betesmarker. Dessa artrika miljöer har minskat kraftigt och vi måste vara rädda om de som finns kvar. Här jobbar vi och lantbrukarna aktivt med slåtter, bränning och betande djur.

Kontakt

Västkuststiftelsen ansvarar för skötseln av skyddad natur i de västra delarna av länet post@vastkuststiftelsen.se

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss