Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Samverkansgruppen i Valle

I Valleområdet, mellan Skövde och Skara finns en samverkansgrupp som består av representanter från flera olika aktörer i området. Gruppens sammansättning speglar Valleområdets viktigaste mark- och vattenanvändningsperspektiv. Här möts myndigheter, näringsliv, forskning, ideella föreningar, markägare och brukare för att gemensamt arbeta med olika frågor kring bygdeutveckling där bevarande av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och grön infrastruktur är grundpelare. Gruppen etablerades genom ett projekt som hette BIOGOV.

BIOGOV var ett interreg Europe-projekt mellan 2018–2022. Det var ett samarbetsprojekt mellan deltagare från åtta olika länder i Europa. Dessa länder arbetade med olika typer av naturvårdsfrågor på ett liknande sätt. Varje land samlade olika aktörer i ett område och arbetade för att skapa ett fungerande samarbete kring bevarande av naturvärden. Samtliga länder använde sig av speciella dialog-verktyg enligt en metod som kallas flerpartssamarbete.

I Sverige bedrevs projektet i Valleområdet mellan Skara och Skövde. Valle är ett fantastiskt område som är välkänt för sitt vackra landskap med höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Här finns en rik biologisk mångfald som hör ihop med människans historiska nyttjande av landskapet. Genom ett småskaligt brukande av landskapet har människan bidragit till att skapa områdets höga artrikedom.

Idag är Valles biologiska mångfald en av de viktigaste orsakerna till att området är ett uppskattat besöksmål. Naturvärdena utgör en av grunderna för områdets turistverksamhet. Biologisk mångfald och turism är idag beroende av varandra.

Projekt BIOGOV samlade representanter för olika intressen i Valleområdet i en grupp som arbetade med hur vi kan jobba tillsammans så att Valles naturvärden bevaras samtidigt som dom kommer bygden till nytta. Tillsammans har gruppen skapat en plattform, där aktörer som annars inte brukar mötas kan utbyta synpunkter och erfarenheter som kan leda fram till helhetsbaserade åtgärder. En rapport togs fram med riktlinjer för hur man kan samverka på lokal nivå mellan olika aktörer.

Inom projektet arbetade samverkansgruppen bland annat fram reviderade beslut och skötselplaner för fyra naturreservat i Valleområdet vilket gör de bättre anpassade till att bevara naturvärdena och samtidigt nyttjas effektivare i den lokals bygdeutvecklingen.

Följ samverkansgruppens arbete

Vi har utvecklat en storymap där du bland annat kan läsa om projekt BIOGOV och följa samverkansgruppens arbete. Här samlar vi också allt spännande kunskapsunderlag som vi successivt arbetar fram.

Storymap om Valleområdets värden - vårt gemensamma ansvar Länk till annan webbplats.

Rapporter

Avsiktsförklaring om samarbete kring Valle-områdets mark- och vattenanvändning Pdf, 159.4 kB.

Samverkan för grön infrastruktur – erfarenheter från BIOGOV-projektet Pdf, 2 MB.

Kortfattad version av handlingsplanen BIOGOV 2020-2022 Pdf, 124.9 kB.

Rapport från projektmöte 31 maj 2022 Pdf, 1.6 MB.

Rapport från möte med samverkansgruppen i Valle 19 april Pdf, 5.6 MB.

Rapport från projektmöte BIOGOV 24 februari 2022 Pdf, 1.3 MB.

Rapport från projektmöte BIOGOV 26 oktober 2021 Pdf, 971.7 kB.

Rapport från projektmöte BIOGOV 11 mars 2021 Pdf, 1.3 MB.

BIOGOV – Action plan Sweden Pdf, 1.7 MB.

End line study of the Valle case study area Sweden Ljung 2020 Pdf, 2.6 MB.

Stakeholder analysis of the Valle case study area Sweden Ljung 2019 Pdf, 1.1 MB.

Report from peer review meeting in Sweden within BIOGOV 11-13 june 2019 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapport från projektmöte BIOGOV 28 september 2020 Pdf, 676 kB.

Rapport från projektmöte BIOGOV 21 januari 2020 Pdf, 323.7 kB.

Rapport från projektmöte BIOGOV 25 november 2019 Pdf, 866.9 kB.

Rapport från projektmöte BIOGOV 26 september 2019 Pdf, 1.7 MB.

Rapport från projektmöte BIOGOV 29 april 2019 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapport från projektmöte BIOGOV 5 mars 2019 Pdf, 676 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapport från projektmöte BIOGOV 29 november 2018 Pdf, 484.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Startmöte för projekt BIOGOV i Valleområdet Pdf, 599.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss