Bilda kommunalt områdesskydd

Ska din kommun bilda områdesskydd, som till exempel ett naturreservat? Kommunen kan söka bidrag och få rådgivning av Länsstyrelsen.

Kommuner kan ta eget initiativ till att bilda naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Kommunen kan få bidrag för att köpa mark, betala ersättningar till markägare och till förberedelsearbetet.

Kontakta Länsstyrelsen tidigt

Om din kommun har funderingar på att bilda exempelvis ett naturreservat kan du ta kontakt med Länsstyrelsen. Du får då en kontaktperson. Kontaktpersonen stöttar kommunen när ni ska bilda naturreservatet.

Innehåll

 1. Motsvarar statliga naturreservat
 2. Kontaktperson och samråd med Länsstyrelsen
 3. Markåtkomstbidrag
 4. Värdering och förhandling
 5. Inmätning av naturreservatets gränser
 6. Registrering av beslut i det nationella naturvårdsregistret (NVR)
 7. Specialfall: statligt naturreservat, men med bidrag från kommun
  och/eller Västkuststiftelsen
 8. Specialfall: upphävande av landskapsbildsskyddsområde m.m.
 9. Skötsel av naturreservatet
 10. Särskilt viktiga lästips

1. Motsvarar statliga naturreservat

Kommunala naturreservat bildas enligt miljöbalken och har samma rättsverkan
gentemot allmänhet och sakägare som statliga naturreservat.

2. Kontaktperson och samråd med Länsstyrelsen

Kommunen får en kontaktperson på Länsstyrelsen som i viss utsträckning
kan bistå med råd och upplysningar om naturreservatsprocessen.

Länsstyrelsen måste få kännedom om att ett kommunalt naturreservat är på
gång. Kommunen ska därför samråda med Länsstyrelsen innan beslut (enl.
25 § Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.). Detta samråd
bör göras med kontaktpersonen i ett tidigt skede och före kommunens remisshantering.

Kontaktpersonen lägger in det tilltänkta naturreservatet i den nationella databasen
VicNatur. Eftersom Länsstyrelsen är besvärsinstans för kommunala naturreservat är dock Länsstyrelsen förhindrad att i remissvar med mera ta ställning i eventuella
intressekonflikter.

3. Markåtkomstbidrag

Kommunen kan få bidrag av Naturvårdsverket till att köpa mark eller betala
intrångsersättning till markägare. Typexempel på fall där intrångsersättning
betalas ut är när föreskrifterna förbjuder skogsbruk. Om kommunen själv är
markägare kan bidrag utgå för marknadsvärdesminskningen på fastigheten.
Läs mer i ”Vägledning för statsbidrag till markåtkomst” (se ”Särskilt viktiga
lästips” nedan)

Av Naturvårdsverkets vägledning framgår även bland annat följande:

 • Bidrag uppgår normalt till högst 50 procent av bidragsberättigat belopp
 • Ansökan om markåtkomstbidrag lämnas till Länsstyrelsen, som med ett
  till- eller avstyrkande skickar ärendet vidare till Naturvårdsverket för beslut.
  Hur ansökan ska utformas framgår av Naturvårdsverkets vägledning.

4. Värdering och förhandling

Om bidrag till markåtkomst beviljats, får kommunen på Naturvårdsverkets
bekostnad anlita konsult för slutlig värdering och förhandling. Det tilltänkta
naturreservatets objektnummer (DOS ID) enligt VicNatur ska anges vid
beställning. Länsstyrelsens kontaktperson förmedlar en förteckning över vilka konsulter som får anlitas på Naturvårdsverkets bekostnad. Värdering
respektive förhandling ska ske av olika konsulter.

5. Inmätning av naturreservatets gränser

Naturreservatets gränser ska mätas in och märkas ut i fält. Ibland behövs
också utredning om markägarförhållanden. Beställning/genomförande av
och kostnader för inmätning, utmärkning och eventuell fastighetsutredning
svarar kommunen för.

6. Registrering av beslut i det nationella naturvårdsregistret (NVR)

Även kommunala beslut om naturreservat ska registreras i det nationella
naturvårdsregistret med mera. När beslutet fattats ska kommunen därför skicka
beslutet till Länsstyrelsens kontaktperson för registrering. Kommunen ska
därefter också meddela länsstyrelsens kontaktperson när reservatet vunnit
laga kraft eller överklagats.

Följande uppgifter behövs:

 • Beslutet i såväl pappersform som digital form.
 • Naturreservatets gräns i digital form. Bör vara i Sweref 99. Bifoga även
  koordinatlista och en beskrivning av vilken kvalitet gränsen är inmätt
  med.

När reservatsgränsen är slutligt inmätt ska kommunen skicka dessa uppgifter
digitalt även till Lantmäteriet (”det statliga”) för slutlig registrering i
VicNatur. Därifrån hämtar sedan Lantmäteriet gränsen för registrering i den
digitala registerkartan (DRK).

7. Specialfall: statligt naturreservat, men med bidrag från kommun
och/eller Västkuststiftelsen

Det är inget som hindrar att en kommun och/eller Västkuststiftelsen medverkar
till finansieringen av markåtkomsten i ett tilltänkt statligt naturreservat.
Tvärtom ger detta höjd prioritet vid Naturvårdsverkets bedömning.

8. Specialfall: upphävande av landskapsbildsskyddsområde med mera

Om kommunen bildar naturreservat i ett område där det finns andra förordnanden bör dessa förordnanden upphävas. Det kan till exempel handla om landskapsbildsskydd eller naturminnen. Det är dock bara Länsstyrelsen som kan
upphäva den typen av förordnanden.

9. Skötsel av naturreservatet

I beslutet om naturreservat ska kommunen även fastställa en skötselplan.
Skötseln av naturreservatet bekostas av kommunen.

10. Särskilt viktiga lästips

Miljöbalken 7 kap Skydd av områden på riksdagens webbplats (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. på riksdagens webbplats (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Vägledning och information om bidrag för att inrätta kommunala naturreservat (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Sök olika bidrag

Kommunen kan få statligt bidrag och LONA-bidrag när ni ska bilda områdesskydd.

Statligt bidrag

Kommunen kan få upp till 50 procent i bidrag från Naturvårdsverket till att köpa mark eller betala ersättning till markägaren. Om kommunen själv är markägare kan kommunen få bidrag för minskningen i marknadsvärde.

Inrätta kommunala naturreservat, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

LONA-bidrag

Kommunen kan söka bidrag från Lokala naturvårdssatsningen (LONA) för arbetet med att bilda områdesskydd. Det kan användas till exempelvis arbetstid, inventeringar med mera.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss