Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Länsstyrelsen driver efterbehandlingsärenden på cirka 70 objekt varav drygt hälften gäller pågående miljöfarliga verksamheter där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Ett flertal av dessa objekt är stora verksamheter som varit verksamma under lång tid. Föroreningssituationen är ofta komplex och omfattar stora markområden. Ofta görs saneringar av mindre delområden i samband med till exempel ledningsdragningar och byggnation. Arbetet med förorenade områden är omfattande och pågår över lång tid. Vissa objekt befinner sig i åtgärdsfas under flera år.

I länet finns ett antal pappers- och massabruk, varav majoriteten är nedlagda. Många skogsindustrier är klassade som riskklass 1 i MIFO och dessa prioriteras för undersökningar. En första bedömning av ansvaret indikerar att de flesta nedlagda saknar ansvarig, även om fullständiga ansvarsbedömningar eventuellt kan visa på ansvar eller delansvar för något eller några objekt.

I Västra Götalands län finns fyra raffinaderier. Vid dessa pågår det ofta ärenden rörande markföroreningar i samband med markarbeten. Vid flera av verksamheterna pågår och planeras omfattande markarbeten och saneringsåtgärder under kommande år. Föroreningar av PFAS i mark och grundvatten har påträffats vid alla verksamheterna och behöver särskilt beaktas vid markarbetena. Samtliga raffinaderier har redovisat IED-statusrapporter och därefter handlingsplaner för förorenade områden, vilka anger det fortsatta arbetet med undersökningar, utredningar och åtgärder. Arbetet med förorenade områden kommer att pågå under lång tid vid dessa verksamheter.

Sågverk som haft doppimpregnering med klorfenoler är en bransch som har varit prioriterad inom arbetet med förorenade områden. Inom länet finns det ett antal sågverk med doppning eller träimpregnering som klassats i riskklass 1. Kommunen har tillsynsansvaret för flertalet av verksamheterna.

Det har utförts undersökningar och åtgärder med bidragsmedel vid ett flertal objekt där ansvarig saknas helt eller delvis.

I Västra Götaland har det funnits många kemtvättar som kan ha gett upphov till föroreningar. Efter en genomgång år 2012 valdes 43 kemtvättar ut för vidare undersökningar. Resultaten av undersökningarna visar att i ungefär en tredjedel av objekten finns förhöjda eller kraftigt förhöjda halter av klorerade alifater som uppmätts i grundvatten eller porluft. Mätningarna motiverar att objekten undersöks ytterligare.

Kommunerna är i de flesta fall tillsynsmyndighet för kemtvättsverksamhet. För många objekt finns ingen ansvarig kvar. Många verksamheter var i drift från cirka 1950-tal fram till början av 1970-tal. Dessa objekt är ofta svåra att få fram underlag för, och ansvarsutredningarna är ofta tidsödande. Föroreningarna associerade med kemtvättar är svårbedömda och har ofta en komplex spridningsbild. Med tanke på det stora antalet objekt som finns i länet samt de risker som de aktuella föroreningarna medför för människors hälsa och för miljön är det viktigt att fortsätta fokusera på dessa verksamheter.

Under 2013–2015 genomförde Länsstyrelsen i Västra Götalands län ett tillsynsvägledningsprojekt och kommunerna började komma igång med att arbeta med sina objekt. Det återstår många objekt att hantera, därför är det angeläget att fortsätta med aktiv tillsynsvägledning inom denna bransch för att hjälpa kommunerna att genom tillsyn förmå ansvariga att undersöka och åtgärda. I de fall ansvar saknas behöver bidrag sökas för att få undersökningar och åtgärder utförda vid de prioriterade objekten.

Det finns ett stort behov av fortsatt tillsynsvägledning efter det tillsynsväg-ledningsprojekt som genomfördes 2015. Kommunerna är i de flesta fall tillsynsmyndighet och för många objekt finns det ansvariga verksamhetsutövare, även om verksamheten på platsen har förändrats. Många verksamheter har varit i drift fram till mitten av 1990-talet. Problematiken med klorerade alifater gör att det finns ett stort behov av fortsatt tillsynsvägledning, precis som för kemtvättarna.

I länet finns ett antal storskaliga processindustrier, till exempel kemiindustrierna i Stenungsund och raffinaderierna. Alla har nu upprättat statusrapporter. Utifrån dessa inriktas tillsynen på följande områden:

 • Göra handlingsplaner för förorenade områden.
 • Ta fram schaktrutiner för att underlätta för både verksamhetsutövare och myndighet.
 • Utreda PFAS-förekomst och behov av åtgärder.
 • Ta fram rutiner för skötsel av spärrdammar och ytvattenbassänger.
 • Vid behov ställa krav på utredningar och saneringsåtgärder.

Riskklass 1.

På området har det funnits ett sågverk där man har impregnerat trä. Det har orsakat föroreningar av bland annat dioxin och metaller. Ansökan gäller kompletterande utredningar i en redan pågående studie. Götene kommun är huvudman för projektet.

Riskklass 1.

Töllås är en gruva som har fyllts med avfall. 2019 blev området aktuellt i och med att ras rapporterades i en närliggande ort. Man har också konstaterat att avfallet sjunker ihop och eventuellt finns även en avsänkning av vattnet i schaktet. De kemiska förhållandena, och därmed risken för läckage av föroreningar, i gruvan kan ha ändrats. En huvudstudie pågår under 2021 och 2022.

Riskklass 1.

Området är en före detta impregneringsplats. Det är prioriterat då det finns mycket höga halter av arsenik och PAH nära en badplats. Ansökan gäller kompletterande utredningar inom en redan pågående studie och det är viktigt att komma vidare till åtgärd. Trafikverket är huvudman för projektet.

Riskklass 1.

Tidigare ett pappers- och massabruk och verksamheten har påverkat bland annat vattendrag och sjön Ärr som ligger nedströms. PCB och kvicksilver förekommer i förhöjda halter i sediment. I samtliga fiskprover uppmättes PCB-halter överstigande gränsvärdet. Under 2022–2023 genomförs en huvudstudie.

Riskklass 1.

På fastigheten har det bedrivits bland annat varv, verkstad och gjuteri under cirka 100 års tid. Förundersökningen som gjordes 2021 visade på blyhalter i nivåer som kan innebära en akut risk för barn som får i sig jord.

Huvudman för projektet är Uddevalla kommun, som får medel för att genomföra en huvudstudie.

Riskklass 1.

En före detta kemtvätt där tvättvätskor i form av lösningsmedel påvisats.
Huvudman för projektet är Trollhättans Stad, som får medel för en inledande undersökning.

Riskklass 2.

Tre delområden med koppling till verksamheten vid en sulfitfabrik där det bland annat kan finnas risk för metallföroreningar.

Huvudman för projektet är Mölndals Stad, som får medel för inledande undersökningar.

Riskklass 2.

Två handelsträdgårdar med en lång verksamhetstid (1930-talet till 1985 respektive 1990). Det finns risk för att båda områden är förorenade. Det kan exempelvis röra sig om bekämpningsmedel som DDT.

Huvudman för projekten är Uddevalla kommun, som får medel för inledande undersökningar.

Riskklass 1.

Det före detta pappersbruket ligger intill Bäveån och är mycket högt prioriterat då det ingår i ett skyddsområde för vattentäkt. Tidigare undersökningar har visat att det finns föroreningar av bland annat bly, PAH, PCB och kvicksilver. Uddevalla kommun är huvudman för projektet.

Riskklass 1.

Området är prioriterat då det inte har undersökts tidigare och verksamheten har bedrivits länge. Ämnena som användes i verksamheten är bland andra klorerade lösningsmedel, natriumhydroxid och svavelsyra. Lidköpings kommun är huvudman för projektet.

Riskklass 2.

Tidigare undersökningar har visat att föroreningar från den före detta kemtvätten påverkar fastigheten idag. Det är oklart om det handlar om en diffus spridning inom fastigheten eller om det finns en specifik källa. Mölndals Stad är huvudman för projektet.

Riskklass 2.

Inom en del av fastigheten finns förhöjda halter av bly, PAH och kvicksilver i mark och grundvatten. Förhöjda halter av kvicksilver har även påträffats i byggnadens källare. Området ligger intill ett känsligt vattendrag och är utpekat för ras- och skredrisk. Det behövs kompletterande undersökningar för att få underlag till beslut om fortsatt arbete. Uddevalla kommun är huvudman för projektet.

Riskklass 1.

Tillverkning av lysgas bedrevs på platsen under senare delen av 1800-talet. Restprodukten vid framställningen, så kallad gasolja, har påträffats i stor omfattning. Sammanfattningsvis har genomförda undersökningar av Marks kommun påvisat en omfattande föroreningsskada av olja i mark och sediment. Pågående spridning till Viskan av fri fas olja.

Riskklass 1.

Sågverksamhet under 30 år varav de två sista med doppning. Troliga doppningsmedel är borsyra och kaliumtriklorfenolat med risk för dioxin. Fastigheten ligger inom Öresjö vattentäkts yttre skyddsområde och gränsar till Älmestads vattentäkts inre skyddszon. Cirka 200 meter nedströms sågverket ligger dricksvattenbrunnen (berg) för Älmestads samhälle. Det ligger en skola nära området som bland annat används som grönområde och betesmark. Vid genomförd förstudie har arsenik och dioxiner påvisats.

Riskklass 1.

Starkt förorenade sediment i vattendraget Viskan nedströms Borås stad, i Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna. I sedimenten finns ansenliga föroreningsmängder av bland annat PAH, dioxiner, dieldrin, DDT, tungmetaller och olja härrörande främst från textilindustrin. Utförda undersökningar visar att sedimenten läcker föroreningar till Viskan och med hänsyn till ämnenas extrema giftighet och svårnedbrytbarhet bedöms föroreningssituationen vara allvarlig. Majoriteten av föroreningarna tillfördes Viskan för mer än 30 år sedan. Området bedöms vara ett akut objekt.

Åtgärdsförberedelser pågår.

Riskklass 1

Kemtvätt som var i drift mellan 1950 – 1971. Föroreningssituationen har undersökts i flera omgångar sedan 2016 och resultatet från undersökningar har visat på kraftig förorening av perkloreten (PCE) och trikloreten i jord, grundvatten och berg. Objektet har via grundvattnet haft en omfattande spridning av klorerade alifater. Mölndals Stad har varit huvudman för bidragsfinansierade undersökningar och åtgärdsförberedande arbeten och är nu även huvudman för åtgärden.

Riskklass 1.

Sågverksverksamhet med bland annat doppning. Undersökningar har utförts där det konstaterats att området är dioxinförorenat. Sågverksområdet har indelats i tre delområden, varav ett nu är aktuellt för åtgärd. Delområdet ligger inom strandområde och idag finns villatomter inom området. SGU har varit huvudman för huvudstudie, åtgärdsförberedande arbeten och är nu även huvudman för åtgärd av delområdet.

Riskklass 1.

Nedlagt sågverk som bland annat använt klorfenoler. Området ligger inom primär skyddszon för Örby vattentäkt och det finns även höga skyddsvärden i vattendraget med förekomst av öring och flodpärlmusslor. Konstaterad förorening av pentaklorfenol. Åtgärdsförberedande arbeten har genomförts 2021. Delvis ansvarig verksamhetsutövare har bidragit till finansieringen men har gått i konkurs 2021. Åtgärder planeras under förutsättning att full finansiering kan uppnås.

Riskklass 1.

Delvis statlig bidragsfinansiering.

Älvängens industriområde är allvarligt förorenat av PAH i form av tjära. Området är mycket skredkänsligt och det finns hög risk för att ett skred ska utlösas som får till följd att dricksvattenförsörjningen i Göteborgsområdet allvarligt skadas under mycket lång tid.

Projektet har pågått i många år och är komplicerat med delat ansvar. De skredstabiliserande åtgärderna, vilka krävs för att saneringsarbeten ska vara möjliga att genomföra, har brutits ut och projekterats separat med finansiering från SGI genom Delegationen för Göta älv. De praktiska arbetena med utläggande av tryckbank samt viss avlastningsschakt har påbörjats under december 2021. Dessa åtgärder är del av det övergripande arbetet med målet att den förorenade marken i övrigt kommer att saneras.

Bidragsansökan till Naturvårdsverket om saneringsåtgärder kommer att behöva "göras om" (Lst skickade in ansökan i aug 2020). EU:s granskning av statsstödsreglerna har inneburit att en ny förordning träder i kraft i januari 2022 och bedömningen är att Älvängen omfattas av denna. För att få statsstöd måste fastighetsägande företag vara medsökande. Det finns en osäkerhet i hur detta kommer att tas emot.

Förberedelseskedet har inte kunnat slutföras och fördyringar har uppkommit. En ansökan om kompletterande bidrag för förberedelsefasen kommer inom kort att skickas in till Naturvårdsverket. Bland annat söks pengar för fastighetsvärdering som kommer att krävas när ansökan görs enligt den nya förordningen.

Riskklass 1.

Före detta garveri och pälsberederi. Stora mängder krom, olja och trikloreten har använts och släppts ut till Ätran. En kraftig förorening finns med bland annat klorerade lösningsmedel, alifatiska och aromatiska lösningsmedel i jord och grundvatten samt naftalen, olja och krom i sediment. Resultaten från sedimentproverna utanför fastigheten indikerar på att man har en pågående spridning till Ätran. Medel till åtgärder i mark beviljades för 2016 och för sediment 2018. Schaktåtgärd mark avslutad, in-situ pågår. Sedimentsanering pågår.

Kommande arbete

Västra Götalands län är ett stort län med många förorenade områden. Objekten som lyfts fram i prioriteringslistan är aktuella att arbeta med. Därutöver arbetar Länsstyrelsen med en mängd andra förorenade områden som på olika sätt är prioriterade. Arbetet pågår i enlighet med de regionala målen, Länsstyrelsens strategier och prioriteringsgrunderna i Västra Götalands län.

 • Arbete med påbörjade objekt prioriteras.
 • Länsstyrelsen arbetar med att ta fram ett digitalt prioriteringsverktyg som ska underlätta riskbedömningen och säkerställa en korrekt prioritering av objekten. Detta ska användas i arbetet med förorenade områden.
 • Länsstyrelsen arbetar med att ta tag i objekt som saknar ansvar och som är i riskklass 1.
 • SGU har gjort översiktliga undersökningar av sediment i Vänern. Utifrån resultaten kommer Länsstyrelsen initiera tillsyn på berörda objekt.
  Få till översiktliga undersökningar på riskklass 1 och 2. Arbeta för att handlingsplaner, vid behov, tas fram för pågående verksamheter.

 • Länsstyrelsen ska öka takten på arbetet med objekt som finansieras med statliga medel. Objekt som befinner sig i utredningsfas ska övergå till åtgärdsfas och Länsstyrelsen prioriterar att slutföra åtgärdsarbetet som påbörjas. Åtgärder prioriteras på de objekt där den aktuella kommunen är engagerad och aktivt arbetar med sina områden.

 • Under kommande år fortsätter Länsstyrelsen ge tillsynsvägledning till kommunerna i form av besök, stöd i enskilda ärenden, seminarier, vägledningsprojekt.
 • Länsstyrelsen fortsätter med vår tillsynsvägledningsbrevlåda för frågor från kommunala handläggare som arbetar med förorenade områden.
 • Utbilda kommunerna inom prioriterade områden och utifrån behov. Länsstyrelsen kommer att ha utbildningsinsatser för kommuner på övergripande nivå och sakfrågor för att höja kompetensnivån.
 • Följa upp det strategiska arbetet ute i kommunerna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss