Vägledning förorenade områden

Länsstyrelsen ger stöd och vägledning till kommunerna i arbetet med förorenade områden. Vägledningsmaterial samlas på EBH-portalen.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna

Länsstyrelsen vägleder bland annat kommunerna i arbetet med tillsynen, genom vägledande material, utbildningar och möten. Stöd för arbetet med tillsyn hittar du på EBH-portalen. Här finns också material och guider till handläggare i arbetet med bland annat fysisk planering och inventering av förorenade områden.

Webbplatsen EBH-portalen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens tillsynsvägledningscykel

Tillsynsvägledning inom förorenade områden anpassas löpande i syfte att höja kompetensen såväl hos kommunerna som hos Länsstyrelsen och för att skapa aktiva nätverk för samverkan. Genom att aktivt bedriva tillsynsvägledning ökar förutsättningarna för att länets mest förorenade områden utreds och åtgärdas samt att handläggningen håller en jämn och god kvalitet. För att strukturera tillsynsvägledningen planeras insatserna långsiktigt och följer en cykel som bygger på handläggarnas deltagande under flera år. Cykeln består av olika utbildningar och andra former av tillsynsvägledning.

TVL-cykel som beskriver Länsstyrelsens tillsynsvägledningsarbete under en treårsperiod

År 1, som är 2023, ska Länsstyrelsen erbjuda grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden (GRUF) samt en utbildningsdag om ansvarsutredningar (AU).

År 2, som är 2024, kommer utbildning inom undersökning och riskbedömning att erbjudas samt fördjupning inom platsspecifika riktvärden och riktvärdesmodellen.

År 3, sista året i cykeln, 2025, är temat för utbildningen åtgärdsfas, och även detta år genomförs fördjupning för kommunhandläggare med längre erfarenhet.

Insatser och information där Länsstyrelsen i Västra Götaland har varit med och tagit fram vägledningsmaterialet.

Länsstyrelsen har tagit fram ett informationsmaterial som kan utgöra stöd till kommuner, företag och markägare som kommer i kontakt med rödfyr i olika sammanhang.

I vägledningen tas frågor upp om rödfyrens klassning, lämpligt omhändertagande, hälsoaspekter, planeringsaspekter mm. Vägledningen bygger på nuvarande undersökningsresultat och kan behöva revideras om ny kunskap framkommer. Vägledningen håller i nuläget på att uppdateras och kommer att publiceras här på webben i början av 2023.

Vägledning om rödfyr från 2014 (pdf-fil) Pdf, 1.1 MB.

Det är viktigt att verksamhetsutövaren har en planering för omhändertagande av länsvatten. Det ska finnas beredskap för hela hanteringskedjan, dvs. dels för att i första hand förhindra eller åtminstone minska mängderna vatten, samla upp det vat-ten som ändå kan uppstå, genomföra provtagning, analys och eventuell rening samt slutligen ha en lösning för vart vattnet ska ta vägen.

Vägledning: Länsvatten vid markarbeten i förorenade områden (pdf-fil) Pdf, 3.1 MB.

En handlingsplan för arbetet med förorenade områden behöver anpassas till den aktuella verksamheten. Handlingsplanen ska ge en helhetsbild över föroreningssituationen på området och visa hur företaget planerar att hantera frågor med avseende på undersökningar, utredningar och saneringsåtgärder framöver, både på kort respektive lång sikt.

Vägledning: Handlingsplaner för förorenade områden (pdf-fil) Pdf, 224.5 kB.

Antalet nedlagda kemtvättar är stort i Västra Götalands län (ca 350), och rent generellt var kunskapen starkt begränsad om föroreningssituationen kring dessa objekt. Att under- söka ett stort antal objekt var en lockande ide för att öka kunskapen kring förorenade områden med klorerade alifater. Ett stort problem är att en undersökning av en nedlagt kemtvätt är dyr, och ofta hamnade man på 50-60 000 kr för en undersökning av ett objekt. Målsättningen som togs fram var att göra en massundersökning med relativt få prover per objekt, men att få fram tillräckligt med underlag för en MIFO fas 2 klassning.

Rapport: MIFO fas 2 undersökningar av 50 före detta kemtvättar i Västra Götalands län (pdf-fil) Pdf, 752.9 kB.

Här nedan presenterar vi områdesspecifika vägledningar. De är knutna till respektive område, och ska inte tolkas som allmängiltiga.

Vägledningen är ett sätt att hantera de markarbeten som behöver utföras inom området utan att föroreningsspridningen förvärras och med en ur miljö- och hälsosynpunkt godtagbar hantering av massor från området. Vägledningen är i första hand ett stöd vid handläggningen för tillsynsmyndigheterna och bör leda till en snabbare och mer enhetlig bedömning i liknande ärenden.

Det är inte något juridiskt bindande dokument utan ett hjälpmedel vid myndigheternas hantering av de enskilda ärendena. För verksamhetsutövare innebär förhållningssättet i vägledningen att markföroreningsfrågor hanteras likartat inom det angivna området och med lokalt anpassade krav gentemot liknande frågor på andra platser.

Rapport: Vägledning vid markarbeten inom Stallbacka industriområde (pdf-fil) Pdf, 3.2 MB.

Syftet med riktlinjerna är att underlätta arbetet med markföroreningar för företag
och tillsynsmyndigheter inom Energihamnen i Göteborg genom enklare,
enhetligare och effektivare ärendehantering.

Rapport: Riktlinjer avseende markföroreningar inom Energihamnen i Göteborg (pdf-fil) Pdf, 2.2 MB.

Vägledning från andra organisationer

Naturvårdsverket samordnar nationellt

Naturvårdsverket samordnar det nationella arbetet med förorenade områden och ger övergripande vägledning och information om bland annat riskbedömningar, riktvärden och ansvarsfrågor.

Förorenade områden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut ger vägledning i de olika momenten i hantering av förorenade områden, från inventering till åtgärd.

Förorenade områden, Statens geotekniska institut Länk till annan webbplats.

Svenska geotekniska föreningen

På Åtgärdsportalen samlas information om åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden.

Åtgärdsportalen, Svenska geotekniska föreningen Länk till annan webbplats.

Arbete med förorenade sediment

Genom myndighetssamverkan för arbete med förorenade sediment har Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Statens Geotekniska Institut, Sveriges Geologiska Undersökning och Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en ny webbplats, renasediment.se. Webbplatsen är en del av en nationell kunskapsplattform för förorenade sediment för att samla och tillgängliggöra information och vägledningar, främja samverkan mellan intressenter, samt att utveckla och ge expertstöd till länsstyrelser och kommuner.

Samlingsnod för förorenade sediment (renasediment.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss