Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norra Klarälven

Inom länsstyrelsens EU-projekt ”Två länder ‐ én elv” inleddes under 2020 restaureringen av den ca 25 km långa och flottningspåverkade sträckan mellan Sysslebäck och Höljes (Båtstad) i norra Klarälven.

Syftet är att genom återförande av de schaktvallar av grus, sten och block som uppstod då älven rensades för timmerflottning återställa denna del av älven till ett mer naturligt tillstånd, och på så sätt bidra till att långsiktigt förbättra förutsättningarna för såväl lax, öring och harr samt övrig vattenknuten biologisk mångfald.

Restaureringen inom projektområdet innebär att arealen högkvalitativ lek‐ och uppväxtområden för lax, öring och harr ökar. Därigenom ökar också möjligheten för att laxen numerärt ökar och på sikt når lekbeståndsmålet, och att ett uttag av vild lax via sportfiske skulle kunna bli aktuellt.

Restaureringen innebär även att vattendirektivets krav om gott morfologiskt tillstånd nås i de fem berörda vattenförekomsterna och därmed att kravet om god ekologisk status kan uppnås. Åtgärderna är dessutom utpekade i bevarandeplanen för Natura 2000‐området ”Klarälven, övre delen”, det vill säga att åtgärderna bedöms viktiga för att nå gynnsam bevarandestatus för de utpekade arterna.

En viktig utgångspunkt för projektet är att skapa bättre förhållanden på lång sikt för riksintressen kopplade till främst naturvården, friluftsliv, sportfiske och landsbygdsutveckling. Arbetet i själva älven startade under sommaren 2021 och planeras pågå under både 2022 och 2023 (början av juli – 15 september).

Rapporter

Publikation: Restaurering av N2000-området ”Klarälven övre delen” efter flottning Länk till annan webbplats.

Tillstånd och planer

Bilaga 1, tillstånd från Mark- och Miljödomstolen Pdf, 777.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2, restaureringsplan Pdf, 21.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3, optimeringsplan Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 4, justering optimeringsområde 4 Pdf, 120.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss