Vattenverksamhet

Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet? Då kan du behöva anmäla åtgärden till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd för den.

Vattenverksamhet är arbeten och anläggningar i vatten som förändrar vattenområdens djup, storlek eller läge. För att få utföra vattenverksamhet behöver du oftast anmäla eller ansöka om tillstånd. Du behöver också se till att vissa krav är uppfyllda och att lämpliga skyddsåtgärder genomförs för att begränsa den negativa påverkan på vattenmiljön.

Vad räknas som vattenverksamhet?

Vattenverksamheter är åtgärder som på något sätt påverkar vattenområden. Det kan vara åtgärder som ökar eller minskar vattenmängden, påverkar den omgivande miljön eller vattenområdets storlek. Miljöbalken delar upp vattenverksamheter i åtta olika kategorier.

Några exempel på den här typen av åtgärd är att:

 • anlägga eller ta bort en brygga, pir, damm, vägtrumma, bro eller bropelare
 • dra kabel- och ledning, lägga rör eller göra kulvert.

Några exempel på den här typen av åtgärd är att:

 • anlägga vägbank, pir, tryckbank, erosionsskydd eller andra förstärkningsåtgärder
 • utöka land
 • påla för anläggningar eller förtöjning.

Ett exempel på den här typen av åtgärd är att ta ut vatten för dricksvatten, bevattning eller kylning.

Exempel på den här typen av åtgärd är att gräva, muddra eller rensa diken.

Exempel på den här typen av åtgärd är att:

 • reglera vattennivån (till exempel via regleringsmagasin)
 • gräva om vattendrag
 • anlägga våtmark.

Exempel på den här typen av åtgärd är att:

 • leda bort grundvatten tillfälligt under byggnation eller kontinuerligt från garage, källare eller andra byggen under mark
 • gräva eller borra brunn
 • ta ut vatten för dricksvatten, bevattning eller kylning.

Exempel på den här typen av åtgärd är att anlägga en infiltrationsdamm eller infiltrationsbrunn med tillhörande pumpverk och intagsledningar.

Exempel på den här typen av åtgärd är att dika ut, valla in eller sänka av ett vattenområde för att varaktigt skydda mot vatten.

Vilka krav gäller för att bedriva vattenverksamhet?

För att få bedriva vattenverksamhet behöver en del krav uppfyllas. Bland annat ska du ha förfoganderätt över vattnet, följa miljöbalkens hänsynsregler och skydda fisket. Det är också viktigt att ta hänsyn till allmänna och enskilda intressen.

Du som ska bedriva en vattenverksamhet behöver ha förfoganderätt (rådighet) över vattnet i det område där verksamheten ska bedrivas. Förfoganderätten kan exempelvis grundas på äganderätt, servitut, nyttjanderätt eller annan rätt. Det är du som ska bedriva vattenverksamhet som ansvarar för att du har förfoganderätt över vattnet där åtgärden ska genomföras.

Du som ska utföra arbeten i vatten behöver följa miljöbalkens hänsynsregler. Det innebär att du behöver genomföra åtgärder på ett sådant sätt att du skyddar människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet. Det gör du bland annat genom att skaffa dig rätt kunskaper, genomföra vissa skyddsåtgärder, använda bästa möjliga teknik och så lång det är möjligt undvika kemiska produkter. Det är också viktig att hushålla med råvaror och energi, minska mängden avfall och återvinna det som är möjligt att återvinna.

Hänsynsreglerna finns att läsa i sin helhet i miljöbalken.

Miljöbalken Länk till annan webbplats.

Om vattenverksamheten riskerar att skada fisket är du skyldig att utan ersättning vidta de skyddsåtgärder som behövs. Tänk på att fisket innefattar även blötdjur och kräftdjur. Du behöver bland annat underhålla de anordningar som behövs för fiskens framkomlighet och bestånd.

För att få bedriva vattenverksamhet behöver du också säkerställa att verksamheten inte försvårar annan verksamhet som nu och i framtiden kan antas beröra samma vattentillgång och som främjar allmänna eller enskilda intressen av vikt.

Vilka åtgärder behöver genomföras för att skydda vattenmiljön?

För att begränsa den negativa påverkan på vattenmiljön vid arbeten i vatten behöver vissa skyddsåtgärder genomföras. Det är också viktigt att endast genomföra vattenverksamhet under den tidsperiod som anges i beslut från Länsstyrelsen. I de fall som muddring ska ske behöver det finnas en godkänd deponeringsplats före arbetet påbörjas.

Skyddsåtgärderna ska beskrivas när du anmäler en vattenverksamhet eller söker tillstånd. Om du inte genomför lämpliga skyddsåtgärder kan Länsstyrelsen komma att ställa krav på att de ska genomföras.

Du motverkar spridning av föroreningar bland annat genom att:

 • använda biologiskt nedbrytbar hydraulolja
 • välja material med omsorg för att inte sprida miljögifter
 • använda fyllnadsmassor som är fria från föroreningar
 • inte använda kreosotimpregnerade stolpar
 • inte förvara kemikalier nära vattenområdet
 • inte ställa upp arbetsmaskiner nära vattenområdet
 • använda mudderverk som är särskilt anpassat för förorenade sediment.

Du motverkar grumling bland annat genom att:

 • använda skyddsskärmar av geotextil eller spånter av metall eller plast
 • använda sedimentationsfällor eller slamfällor nedströms.

Du utför åtgärder varsamt och med bästa teknik bland annat genom att:

 • anlägga vägtrummor så att de inte utgör vandringshinder för fisk
 • använda miljöskopa vid grävning i förorenat sediment eller för att minska påverkan av grumling.

För att spara värdefulla miljöer ska du bland annat:

 • bevara ålgräsängar
 • i möjligaste mån spara hårdbottnar av sand, grus och sten.

Rensa vattendrag varsamt och vid lågvatten. Tänk bland annat på att:

 • spara träd och buskar längs vattendraget för att motverka igenväxning
 • bibehålla viktiga strukturer, skuggning och tillförsel av dött växtmaterial som gynnar faunan.

Skydda vattenlevande organismer bland annat genom att:

 • använda ridåer av luftbubblor eller repellerande ljud vid sprängning för att skrämma bort vattenorganismer från sprängningsområdet.
 • fiska ut och flytta fisken till annan lämplig plats i vattendraget innan en bäckfåra läggs igen.
 • arbeta enbart enligt anvisade tider.

Återställ vattenområden genom överenskommelser, bland annat genom att:

 • utgå från fastställd återställningsplan
 • utgå från överenskommelse (samråd) med Länsstyrelsen.

Ta bort hinder, bland annat genom att:

 • lägga ledningar i farleder vid ett djup som innebär att de inte skadas vid ankring
 • utforma betongvikter på ledningar så att inte fiskeredskap fastnar
 • avlägsna och omhänderta anläggningar som inte längre ska användas såsom kablar och bryggor.

Anmäla eller ansöka om tillstånd

För att få bedriva vattenverksamhet behöver du oftast göra en anmälan till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. För mindre omfattande vattenverksamheter räcker det med en anmälan. Det finns också vattenverksamhet som varken kräver anmälan eller tillstånd.

När behöver du inte anmäla eller ansöka om tillstånd?

Vissa vattenverksamheter behöver du varken anmäla eller ansöka om tillstånd för. Vid akuta situationer får du också utföra vissa åtgärder utan att i förväg ansöka om tillstånd. Du behöver till exempel inte anmäla eller ansöka om tillstånd för:

 • vattenverksamhet där det är uppenbart att allmänna eller enskilda intresse inte kommer att skadas
 • rensning av vattenområde som genomförs för att återställa förändring av vattenloppet eller bibehålla vattnets djup eller läge, såvida det inte riskerar att skada fisket
 • anläggningar för odling av fisk, musslor eller kräftdjur (prövas enligt annan lagstiftning)
 • vattentäkter för en- eller tvåfamiljsfastighet, eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning.

Du behöver dock alltid ansöka om tillstånd för att få utföra markavvattning.

Vattenverksamheter som behöver anmälas

Vid mindre omfattande vattenverksamheter behöver du inte alltid tillstånd, utan kan istället anmäla åtgärden till Länsstyrelsen.

Vattenverksamheter som behöver tillstånd

För vattenverksamhet av större omfattning behöver du ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen, efter att du har haft samråd med Länsstyrelsen och andra som kan vara berörda. Du kan behöva ansöka om tillstånd även för en vattenverksamhet av mindre omfattning. Det gäller till exempel om åtgärderna kan påverka värdefull natur eller om någon enskild påverkas och inte samtycker.

Anmälan om vattenverksamhet

Mindre omfattande vattenverksamheter behöver inte tillstånd utan kan istället anmälas till Länsstyrelsen. Gör det i god tid innan åtgärderna påbörjas.

Anmälan om vattenverksamhet

Relaterat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss