Åskoväder i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Energi- och klimatomställning

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Statistik för planering och uppföljning

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik som kan användas för planering och uppföljning. Bland annat tar vi fram energistatistik över tillförsel, omvandling och användning av energi. Hos SMHI, i den nationella emissionsdatabasen, hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasen, SMHI Länk till annan webbplats.

Energistatistik, LEKS (länsstyrelsernas Energi- och klimatsamordning) Länk till annan webbplats.

Regionalt arbete i Värmlands län

Vår utgångspunkt är att vi ser länets energiomställning som ett lagarbete. Många aktörer samarbetar för att minska länets och Sveriges klimatpåverkan. Länsstyrelsens roll är att:

 • Främja, samordna och leda det regionala energi- och klimatarbetet för aktörer i länet
 • Se till att klimat- och energimålen genomsyrar vår verksamhet, som till exempel miljöprövning och tillsyn, den lokala och regionala samhällsplaneringen och tillväxt- och infrastrukturarbetet
 • Verka för att öka produktionen av förnybar energi i länet

Länsstyrelsen arbetar till stor del med samverkan, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte genom projekt och nätverk. Vi arbetar också med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Energi- och klimatmål

Vårt regionala klimatmål är att Värmland ska vara klimatneutralt senast år 2030. I praktiken innebär det att vi ska klara oss utan fossila bränslen senast år 2030. Det är en målsättning som är relativt enkel att nå inom sektorerna industri och bostäder, men desto svårare inom sektorn transporter.

Energi- och klimatstrategi för Värmland

Värmlands energi- och klimatstrategi ska bidra med vägledning i för­hållande till de långsiktiga klimat- och energimål som riksdagen har beslutat om.

Energi- och klimatstrategi

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning

Regionala projekt inom energi och klimat

Länsstyrelsen arbetar som katalysator i energiomställningen bland annat genom de projekt vi bedriver. Nedan hittar du både pågående och avslutade projekt. Rapporter och webbsidor fungerar som en kunskapsbank inom allt från elfordon till energieffektiva storkök.

Projektet pågick från 2016 till och med 2019. Målet var att 1 500 små och medelstora företag totalt i Sverige ska arbeta systematiskt och strukturerat med att minska sin energianvändning. 

Projektet riktade sig till små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn. Stödet innebar att tillsynsmyndigheter, i samband med miljötillsynen, stöttade företag att börja arbeta strukturerat och systematiskt med energieffektivisering med hjälp av framtaget metodstöd.

Om energieffektivisering på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt:
Maria Jepson
maria.jepson@lansstyrelsen.se
010-224 72 09

Inom det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen och arbetet med miljööverenskommelser har två prioriterade åtgärdsområden pekats ut inom energi- och klimatområdet. De är Fysisk planering för förnybar energi och Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon. Inom dessa områden kommer det att finnas möjlighet till ökad samverkan under den kommande programperioden 2022–2025.

Regionala scenarier som beskriver hur länet påverkas av en omställning till minskad klimatpåverkan och ett förnybart energisystem har tagits fram. Tanken är att visualisering av olika möjliga framtider ska underlätta analys och ställningstaganden kring omställningen till ett hållbart samhälle. Dessutom har projektet tagit fram en vägledning för hur scenarierna kan användas.

Projektets syfte har varit att stödja kommunerna i att ta ökad hänsyn till klimat- och energiaspekter i sina översiktsplaner.

Kommunerna har en viktig roll i arbetet för minskad klimatpåverkan och ökad andel förnybar energi. Samtidigt påverkas kommunen av denna omställning. Utan analys av vad dessa förändringar innebär minskar kommunens kapacitet att förebygga omställningens konsekvenser, men även att dra nytta av dess möjligheter. Kommunens viktigaste verktyg för långsiktig planering är översiktsplanen.

Underlag till regionala energi- och klimatscenarier för Värmland (PDF) Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Vägledning Värmlandsmetodiken - rumsliga klimataspekter (PDF) Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Vägledningen syftar till att ge kommunala tjänstepersoner verktyg för att kunna arbeta med Värmlandsmetodiken i sin kommun. Metodiken är anpassat så att kommunen själv ska kunna genomföra processen.

Slutrapport - Energi- och klimatscenarier för Värmland – kapacitetsutveckling (Energimyndigheten) Pdf, 534.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Se filmen Energi och klimatscenarier för Värmland år 2045 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt:
Jörgen Persson
jorgen.s.persson@lansstyrelsen.se
010-224 74 61

Planeringsunderlag för fysisk planering.

Länsstyrelsen sammanställer fördjupat planeringsunderlag med koppling till energi, klimat och klimatanpassning. Planeringsunderlagen finns både som geografiska underlag genom Länsstyrelsens Webb-GIS och i rapportform.

En stor del av det fördjupade regionala planeringsunderlaget finns i GIS-skikt via karttjänsten WebbGIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se även Regionala energi- och klimatscenarier för Värmland.

Vägledningar och stöd

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, driver flera utvecklingsprojekt inom energi och klimat. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd, som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och jordbruk.

Här inkluderas även andra vägledningar och stöd som länsstyrelserna har tagit fram själva eller tillsammans med andra myndigheter/aktörer.

Visste du att industrin står för närmare 40 procent av Sveriges energianvändning? Det innebär att energitillsynen i miljöfarlig verksamhet har en viktig del i hur vi ska uppnå nationella miljömål. För att hjälpa dig som tillsynshandläggare har Länsstyrelsen tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Handläggarstöd vid energitillsyn Pdf, 820.4 kB.

Handläggarstödet innehåller:

 • information om lagar inom området
 • råd för att planera, genomföra och utvärdera ett tillsynsbesök
 • grundläggande fakta om energi
 • konkreta exempel på bland annat kontrollfrågor vid tillsynsbesök.

Handläggarstödet vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare inom tillsyn och tillsynsvägledning
 • kommunernas handläggare inom tillsyn
 • verksamhetsutövare.

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna.

Broschyr: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Länk till annan webbplats.

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Länk till annan webbplats.

Broschyren innehåller:

 • riktlinjer för allmänna krav
 • riktlinjer för krav på innehåll och utförande
 • exempel på kursupplägg.

Underlaget vänder sig till:

 • upphandlare av kurser i sparsam körning
 • andra som kommer i kontakt med sparsam körning för jordbruk.

Miljöprövningar är ett utmärkt tillfälle för att arbeta med energifrågor. Om vi får in energiaspekten redan i samrådsfasen kan företagens redovisningar av energianvändningen bli mer detaljerade. Det gäller både i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning till hur energiaspekten kan inkluderas i miljöprövningar – hela vägen från samråd till beslut. Det leder förhoppningsvis till ökad energihushållning och energieffektivare verksamheter.

Vägledning – energi i miljöprövningar Länk till annan webbplats.

Vägledningen innehåller:

 • en genomgång av krav och bestämmelser för energiaspekter
 • förslag på energiaspekter som kan ingå i miljöprövningar
 • checklistor för energiaspekter
 • förslag på energivillkor.

Vägledningen vänder sig till:

 • verksamhetsutövare
 • länsstyrelser i samrådsfasen
 • miljöprövningsdelegationer.

Hållbar översiktsplanering handlar om att ta hänsyn till energi- och klimatfrågor redan i översiktsplaner och detaljplaner. Här har du som arbetar som planhandläggare en viktig roll, och Länsstyrelsen har därför sammanställt en vägledning som du kan använda när du granskar, reviderar eller tar fram nya översiktsplaner. Det finns även en checklista, framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län, som kan hjälpa dig att få in energi- och klimataspekten i både översiktsplaner och detaljplaner.

Planera för hållbarhet – energiaspekter i fysisk planering Länk till annan webbplats.

Checklista för begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen, pdf Länk till annan webbplats.

Underlaget innehåller:

 • information om vad som bör ingå i olika typer av översiktsplaner
 • checklista för energi- och klimatfrågor i översiktsplaner och detaljplaner.

Underlaget vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare för översiktsplaner och detaljplaner
 • kommunernas handläggare för översiktsplaner och detaljplaner.

Alla verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med el. För att förenkla för företag och andra verksamheter som vill bli mer energieffektiva har Länsstyrelserna i samarbete ned Energimyndigheten tagit fram en rad hjälpmedel inom projekten Nätverk för energieffektivisering och Incitament för energieffektivisering. På Energimyndighetens webbplats finns dessa stöd samlade:

Guide för energieffektiva företag, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Metodstöd för energieffektivisering, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Vägledning kring energitillsyn till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering inom bland annat det övergripande klimatarbetet och inom tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Effektiv energianvändning bidrar positivt till flera nationella miljömål och är en viktig del i arbetet med Agenda 2030.

Klimatklivet hjälper dig att investera klimatsmart

Klimatklivet ger investeringsstöd till lokala och regionala projekt som bidrar till att minska utsläppen. Sedan 2015 har över en miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar.

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du information om satsningen och hur du ansöker om stöd.

Klimatinvesteringsstöd (ansökan)

Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatsmart upphandling av fordon och transporttjänster

Material

Verktyg för beräkning och uppföljning av bränsle, fordon och transporters klimatutsläpp (Excel) Excel, 79.9 kB.
Ett beräkningsverktyg för dig som följer upp bränsle-, fordon- eller transportavtal inom offentlig verksamhet.

Fördjupad vägledning för energi- och klimatsmart upphandling av fordon och transporttjänster (publikation) Länk till annan webbplats.

Stöd och vägledning för energieffektivisering

Du som är verksamhetsutövare av miljöfarlig verksamhet och du som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken hittar vägledning hos energimyndigheten.

Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som funderar på att skaffa solceller eller vill veta mer om hur stor anläggning som passar dig samt vilka stöd som finns att få. Energimyndigheten har information och ger oberoende vägledning inför beslutet.

Solelportalen - en vägledning om solceller (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss