Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Två länder - én elv

Slutrapport ”Två länder - én elv” (2017-2021)

Under 2010 ingick miljöministrarna i Sverige och Norge en överenskommelse om ett samarbete i syfte att starta återuppbyggandet av beståndet av vild klarälvslax i Femund-/Trysil-/Klarälven. Överenskommelsen hade sin bakgrund i Sveriges och Norges nationella miljömål och EU:s krav om att skydda och förbättra vattenmiljöerna (det vill säga EU:s vattendirektiv med krav om god ekologisk status).

Uppdraget gick till Länsstyrelsen i Värmland och Statsforvalteren i Innlandet (tidigare Fylkesmannen i Hedmark) som i två olika projekt under de senaste ca tio åren arbetat med att fullfölja uppdraget. Det första projektet, Interregprojektet "Vänerlaxens fria gång", pågick under perioden 2011-2014 och inom detta sammanställdes tillgänglig kunskap om klarälvslaxen och vattendraget samt att möjligheterna för att återuppbygga laxbeståndet utreddes och bedömdes via ett stort antal olika undersökningar av både älven och laxen. Under 2017-2021 har arbetet fortsatt genom Interregprojektet "Två länder - én elv", som tog avstamp i några av de viktigaste åtgärdsförslagen som presenterades i det föregående projektet.

Projektägare för ”Två länder – én elv” har varit Länsstyrelsen i Värmland och Statsforvalteren i Innlandet. Projektets budget på cirka 17,5 miljoner kronor har finansierats dels genom EU/Interregmedel, dels genom medel från Havs- och vattenmyndigheten, Miljødirektoratet, Länsstyrelsen i Värmland och Statsforvalteren i Innlandet.

Projektet har letts av en styrgrupp med representanter från Havs- och vattenmyndigheten, Miljødirektoratet, Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Vannregionmyndigheten for Västerhavet, Fortum Sverige, Hafslund-Eco Vannkraft, Länsstyrelsen i Värmlands län och Statsforvalteren i Innlandet. Høgskolen i Innlandet har deltagit som observatör för att utvärdera projektet.

Formellt avslutades projektet den 31 december 2021 och i dess slutrapport summeras de undersökningar, utredningar och åtgärder som genomförts inom projektet sedan starten i mars 2017. Rapporten presenterar dessutom förslag på hur arbetet med återuppbyggnaden av klarälvslaxen kan tas vidare efter det att projektet nu har avslutats.

Ladda ner slutrapporten Länk till annan webbplats.

Film om Klarälvslaxen

Filmen om Klarälvslaxen är framtagen inom "Två länder – én elv" som ett led i att öka kunskapen och medvetenheten hos den miljöintresserade allmänheten och andra intressenter om älven och laxens situation. Filmen baseras på både äldre kunskap samt den forskning och vetskap kring älven och laxen som byggts upp under framförallt de senaste tio åren.

Mot strömmen - en film om Klarälvslaxen (Youtube) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss