Miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Miljömålsarbete i Sverige

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelsen ska:

  • samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet
  • utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen
  • stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen
  • verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

Om miljömålsarbete hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS - Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet Länk till annan webbplats.

Läget i Värmlands län

Här i Värmland arbetar vi med 14 av de 16 målen (de om hav och fjäll har av naturliga skäl utgått). I en del kommuner finns också lokala motsvarigheter till de nationella miljökvalitetsmålen. Länsstyrelsen, kommunerna, Landstinget och andra aktörer i länet har även identifierat fem områden som kräver ökat fokus i vårt arbete med miljömålen .

Når vi miljömålen?

Miljömålen ger struktur för arbetet och är en utgångspunkt i genomförandet av de globala målen i Agenda 2030 som beslutades av FN under år 2015.

Agenda 2030 för en hållbar utveckling, innehåller 17 globala mål för de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Agenda 2030 (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Förslag på regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021–2025

Länsstyrelsen Värmland har tagit fram ett förslag på ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen som ska gälla mellan åren 2021 och 2025. Syftet med åtgärdsprogrammet är att öka förutsättningarna att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Liksom det tidigare åtgärdsprogrammet jobbar vi utifrån fem fokusområden som fångar upp de nationella miljökvalitetsmål som rör Värmland.

Remissversion Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025 Pdf, 2.4 MB.

Synpunkter lämnas senast 2021-05-14 via e-post till varmland@lansstyrelsen.se.

Ange ”Dnr 501-2778-2021” i ämnesraden.

Frågor om remissen besvaras av:

Emma Björkman
emma.bjorkman@lansstyrelsen.se
010-224 72 95

Margareta Wallsten
margareta.wallsten@lansstyrelsen.se
010- 224 74 52

Åtgärder för ett hållbart Värmland

- Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2018-2020

Länsstyrelsen Värmlands vision är följande:
"En hållbar utveckling i hela Värmland - ekonomiskt, miljömässigt och socialt". För att uppnå denna vision behöver vi använda våra gemensamma resurser i länet på ett hållbart sätt. Den stora frågan löses inte enbart med detta åtgärdsprogram, men vi tar definitivt ett steg på vägen i rätt riktning.

Åtgärder för ett hållbart Värmland (PDF) Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt