Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar

A-anläggningar

A-anläggningar är till exempel flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.

B-anläggningar

B-anläggningar är till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

C-anläggningar

C-anläggningar är till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Vid 12 av landets länsstyrelser finns särskilda miljöprövningsdelegationer som prövar ansökningar om tillstånd för miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken.

Miljöprövningsdelegationerna har en självständig beslutsfunktion och det betyder att tillståndsprövningen inom länsstyrelsen är skild från det tillsynsansvar som vi också har enligt miljöbalken.

För verksamheter i Värmlands län är det länsstyrelsen i Örebro län som har ansvar för prövningen av B-anläggningar. A-anläggningar prövas av Mark- och miljödomstolen vid   tingsrätten i Vänersborg.

I varje kommun finns också en kommunal miljömyndighet som sköter den lokala tillsynen av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken.

Länsstyrelserna ger stöd och råd till de kommunala miljömyndigheterna samt följer upp och utvärderar deras verksamhet inom ramen för vårt arbete med tillsynsvägledning.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Kontakt och bransch

Anders Mattsson
(Torvtäkter, täkter)
anders.mattsson@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 64

Ann-Marie Fransson
(Energianläggningar, fiskodling, jordbruk, sågverk, vindkraft
ann-marie.fransson@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 55

Gertrud Gybrant
(Avfall för anläggningsändamål, biogas, deponier, flygplatser, muddermassor)
gertrud.gybrant@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 58

Sofia Göthblad
(Avfall för anläggningsändamål, deponier, muddermassor)sofia.gothblad@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 23

Jan Johansson
(Avfallsbränning, cellulosaindustrier, energianläggningar, hamnar, krematorier)
jan.s.johansson@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 59

Lina Jörnhagen
(Avfall för anläggningsändamål, deponier, kompostering)lina.jornhagen@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 74 42

Mats Bergström
(Avloppsreningsverk, järn- och stålindustri, livsmedel, lösningsmedel)
mats.bergstrom@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 52

Peter Sundell
(Pappers- och massabruk)
peter.sundell@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 68

Sofie Sundler
(Avfall för anläggningsändamål, deponier, sågverk, återvinningsanläggningar)
sofie.sundler@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 78

Rikard Ulander
(Skrotverksamhet, täkter, verkstadsindustri, ytbehandling)rikard.ulander@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 50

Annefrid Karlsson
(Livsmedel, kemisk industri, järn- och stålindustri)annefrid.karlsson@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 60

Kontakt