Vattenförvaltning

Vattenförvaltning handlar om att förbättra och skydda vatten i Sverige. Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att bedöma hur länets vatten mår och föreslå åtgärder där det behövs.

Myndigheter, kommuner och organisationer arbetar med vattenförvaltning på olika sätt. Målet är att Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten ska nå god status senast 2027. Vatten som riskerar att inte uppfylla kraven måste åtgärdas.

Länsstyrelsen och Vattenmyndigheterna

Fem länsstyrelser är regional vattenmyndighet för ett distrikt som omfattar flera län.

 • Länsstyrelsen i Norrbotten är vattenmyndighet i Bottenvikens vattendistrikt.
 • Länsstyrelsen i Västernorrland är vattenmyndighet i Bottenhavets vattendistrikt.
 • Länsstyrelsen i Västmanland är vattenmyndighet i Norra Östersjöns vattendistrikt.
 • Länsstyrelsen i Kalmar är vattenmyndighet i Södra Östersjöns vattendistrikt.
 • Länsstyrelsen i Västra Götaland är vattenmyndighet i Västerhavets vattendistrikt.

Vattenmyndigheterna samordnar bland annat Länsstyrelsens vattenförvaltningsarbete, och beslutar om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten i distriktet.

Webbplatsen Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Sekretariat på Länsstyrelsen hjälper vattenmyndigheten

Varje Länsstyrelse har ett beredningssekretariat som har i uppgift att hjälpa vattenmyndighetens arbete med vattenförvaltning. Arbetet ska genomföras i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund, vattenråd och andra lokala vattenintressenter.

Detta gör beredningssekretariatet:

 • bedömer tillståndet för länets vatten (statusklassificering) och vad som påverkar vattnen
 • föreslår fysiska åtgärder i vattenmiljön där det behövs
 • utvecklar övervakningen av vattnens tillstånd
 • stöttar vattenråd och åtgärdsarbeten.

Värmlands län hör till Västerhavets vattendistrikt och samverkar med länsstyrelserna i Dalarnas, Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Västra Götalands och Örebro län för genomförande av vattendirektivet. Länsstyrelsen i Västra Götaland är Västerhavets vattendistrikts utsedda vattenmyndighet.

Västerhavets vattendistrikt (vattenmyndigheterna.se) Länk till annan webbplats.

Vattenmyndigheternas förvaltningsplan och åtgärdsprogram

Förvaltningsplanen

Förvaltningsplanen innehåller en sammanfattning av vattenförhållandena och vattenförvaltningen i vattendistriktet. Planen beskriver också inriktningen för det kommande arbetet.

Förvaltningsplan, Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för bättre vatten

Åtgärdsprogrammet innehåller information om vilka åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Det handlar till exempel om vägledning, tillsyn och att ta fram information som andra aktörer behöver för sitt vattenförvaltningsarbete. Dessa åtgärder är juridiskt bindande och ska rapporteras varje år till vattenmyndigheterna.

Åtgärdsprogrammet stärker Länsstyrelsens arbete som bland annat är att:

 • utföra tillsyn och omprövningar enligt miljöbalken
 • vägleda kommunerna i deras tillsyn av små avlopp och jordbruk
 • ge rådgivning till jordbruksföretag
 • ta fram åtgärdsplaner för vattendrag som används för vattenkraft
 • vägleda kommunerna i deras planering vid vatten och tar fram planeringsunderlag
 • ta fram regionala vattenförsörjningsplaner som stöd till kommunerna
 • stödja kommunerna med långsiktigt skydd för dricksvattenförsörjningen.

Åtgärdsprogram, Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Miljökvalitetsnormer för vatten styr miljöarbetet

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrinstrument för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser på miljöområdet, till exempel vid tillståndsprövning och tillsyn.

Normerna är även styrande för den fysiska planeringen i kommunerna. Miljökvalitetsnormerna ställer krav på myndigheter och styr indirekt också verksamhetsutövare och enskilda.

Miljökvalitetsnormer för vatten, Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Vattendatabasen VISS

I vattendatabasen VISS finns bedömningar av vattnens tillstånd, information om miljöövervakning i vatten och förslag på möjliga åtgärder i vattenmiljön. Mycket av informationen finns i form av kartor.

Hitta ditt vatten i vattendatabasen VISS Länk till annan webbplats.

Vattenmyndigheternas informationsfilmer om hur du söker i VISS, Youtube Länk till annan webbplats.

Status på vatten i Värmland

Hur våra vatten mår bedöms genom att sammanställa all känd information och data om vattnets kvalitet. Detta jämförs med hur vattnet skulle må om det inte påverkats av mänskliga aktiviteter. Detta kallas statusklassning och ska, enligt vattenförvaltningsförordningen, beskriva det nuvarande tillståndet i vatten samt klassificera vattenförekomsterna utifrån ett antal statusklasser.

Den första statusklassificeringen i Värmland gjordes 2007. Ny klassificering gjordes 2013-2014. Samtliga sjöar, vattendrag och grundvatten i länet har statusklassats, där ytvatten har bedömts utifrån ekologiska och kemiska parametrar, medan grundvatten har bedömts utifrån kvantitativa och kemiska parametrar.

Detaljerna i statusklassning av sjöar, vattendrag och grundvatten finns tillgängligt för granskning i databasen VISS och i vattenkartan.

Vattentäkter i Värmlands län

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och behöver skyddas för att säkra en långsiktig tillgång på rent och friskt vatten. Länsstyrelsen eller kommunen kan fastställa skyddsområden runt ytvatten- eller grundvattenförekomster som utgör dricksvattentäkter.

I Värmlands län finns cirka 85 allmänna vattentäkter, varav huvuddelen utgör grundvattentäkter. Endast 15 procent av vattentäkterna är ytvattentäkter. Cirka 10 procent av grundvattentäkterna har förstärkt grundvattenbildning genom infiltration av ytvatten.

Knappt hälften av de allmänna vattentäkterna har ett fastställt skyddsområde med föreskrifter. Flertalet av dessa är dock gamla och i behov av översyn.

Kartverktyg för att hitta vattenområden

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur (VicNatur) Länk till annan webbplats. visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har. I kartverktyget kan du få information om bland annat vattenskyddsområden i Värmlands län Länk till annan webbplats..

Kontakt

Beredningssekretariatet i Värmland

Miljöanalys
Länsstyrelsen Värmland

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss