Vattenförvaltning

Vattenförvaltning handlar om att förbättra Sveriges vatten. Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att bedöma statusen på länets vatten och föreslå åtgärder där det behövs.

Myndigheter, kommuner och organisationer arbetar med vattenförvaltning på olika sätt. Målet är att Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten ska nå god status 2021 eller senast 2027. Vatten som riskerar att inte uppfylla kraven måste åtgärdas.

Vad gör Länsstyrelsen?

  • Bedömer statusen på länets vatten (statusklassificering).
  • Föreslår åtgärder där det behövs.
  • Övervakar tillståndet.
  • Stöttar vattenråd och åtgärdsarbeten.
  • Ansvarig för prövning och tillsyn av anläggningar som kan påverka vattenmiljön.

Värmlands län hör till Västerhavets vattendistrikt och samverkar med länsstyrelserna i Dalarnas, Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Västra Götalands och Örebro län för genomförande av vattendirektivet. Länsstyrelsen i Västra Götaland är Västerhavets vattendistrikts utsedda vattenmyndighet.

Västerhavets vattendistrikt (vattenmyndigheterna.se)länk till annan webbplats

Länsstyrelsen Värmland finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund, vattenråd och andra lokala vattenintressenter.

Åtgärdsprogram för vatten

Sveriges vatten är indelat i fem vattendistrikt. Var sjätte år tar Länsstyrelsen och Vattenmyndigheterna fram förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för varje distrikt.

Förvaltningsplanen

Förvaltningsplanen innehåller en sammanfattning av vattenförhållandena och vattenförvaltningen i vattendistriktet. Planen beskriver också inriktningen för det kommande arbetet.

Åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet är en del av förvaltningsplanen. I programmet finns information om vilka åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås. Dessa åtgärder är juridiskt bindande och ska årligen rapporteras till vattenmyndigheterna.

Myndigheter och kommuner ansvarar för att åtgärderna i programmet utförs.

Detta gör Länsstyrelsen inom åtgärdsprogrammet:

  • tillståndsprövningar
  • tillsyn och omprövningar enligt Miljöbalken
  • tysisk planering enligt plan- och bygglagen
  • tar fram föreskrifter.

Vattendatabasen VISS

I vattendatabasen VISS finns vattenklassificeringar och kartor över landets vatten.

Hitta ditt vatten i Vattendatabasen VISS (Vatteninformationssystem Sverige)länk till annan webbplats

Lär dig söka i VISS (Vatteninformationssystem Sverige)länk till annan webbplats

Status på vatten i Värmland

Hur våra vatten mår bedöms genom att sammanställa all känd information och data om vattnets kvalitet. Detta jämförs med hur vattnet skulle må om det inte påverkats av mänskliga aktiviteter. Detta kallas statusklassning och ska, enligt vattenförvaltningsförordningen, beskriva det nuvarande tillståndet i vatten samt klassificera vattenförekomsterna utifrån ett antal statusklasser.

Den första statusklassificeringen i Värmland gjordes 2007. Ny klassificering gjordes 2013-2014. Samtliga sjöar, vattendrag och grundvatten i länet har statusklassats, där ytvatten har bedömts utifrån ekologiska och kemiska parametrar, medan grundvatten har bedömts utifrån kvantitativa och kemiska parametrar.

Detaljerna i statusklassning av sjöar, vattendrag och grundvatten finns tillgängligt för granskning i databasen VISS och i vattenkartan.

Vattentäkter i Värmlands län

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och behöver skyddas för att säkra en långsiktig tillgång på rent och friskt vatten. Länsstyrelsen eller kommunen kan fastställa skyddsområden runt ytvatten- eller grundvattenförekomster som utgör dricksvattentäkter.

I Värmlands län finns cirka 85 allmänna vattentäkter, varav huvuddelen utgör grundvattentäkter. Endast 15 procent av vattentäkterna är ytvattentäkter. Cirka 10 procent av grundvattentäkterna har förstärkt grundvattenbildning genom infiltration av ytvatten.

Knappt hälften av de allmänna vattentäkterna har ett fastställt skyddsområde med föreskrifter. Flertalet av dessa är dock gamla och i behov av översyn.

Kartverktyg för att hitta vattenområden

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur (VicNatur)länk till annan webbplats visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har. I kartverktyget kan du få information om bland annat vattenskyddsområden i Värmlands länlänk till annan webbplats.

Kontakt

Beredningssekretariatet

Miljöanalys
Länsstyrelsen Värmland

Har till uppgift att hjälpa vattenmyndigheterna.selänk till annan webbplats. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund, vattenråd och andra lokala vattenintressenter.