Skötsel av kronhjort

Länsstyrelsen registrerar länets kronhjortsskötselområden. För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Övergripande målsättningar för länets kronhjortsstam beslutas av Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.

Kronhjortsskötselområden

Länsstyrelsen registrerar kronhjortsskötselområden. Ett kronhjortsskötselområde ska ha en sådan storlek och arrondering att det går att vårda en egen kronhjortsstam. För varje område ska det finnas en skötselplan. Att vara med i ett kronhjortsskötselområde är frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ansök om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde. Ansökan är avgiftsfri och ska innehålla skötselplan samt redovisning av

 • vilka fastigheter som ska ingå i kronhjortsskötselområdet
 • samtycke till registreringen från jakträttshavare och i förekommande fall viltvårdsområdesförening.

Ansök om ändring av kronhjortsskötselområden

Du kan ansöka om att ändra i ett befintligt kronhjortsskötselområde, om du vill lägga till eller ta bort fastigheter inom ett område.

Ansökan om ändring ska lämnas in senast den 31 januari för att länsstyrelsen ska kunna behandla den inför kommande jaktår. Om ändringen är så pass stor att den innebär en ändrad avskjutning behöver du även ta fram en ny skötselplan och skicka med den i ansökan. Observera att bilagor kan behövas i form av karta, intyg med mera.

Bilda ett skötselområde

För att bilda ett kronhjortsskötselområde gäller samma regler som för bildande av älgskötselområden. Markägare och ingående jaktlag eller delområden ska ge sitt medgivande till bildandet av skötselområdet. Bildandet ska intygas i ett avtal mellan parterna och företrädaren för det blivande skötselområdet.

Blankett för registrering av kronhjortsskötselområde (PDF) Pdf, 544.9 kB.

Avtal om anslutning till kronhjortskötselområde (PDF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När avtalet har signerats skickar företrädaren in en ansökan om registrering till Länsstyrelsen. Ansökan ska skickas till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför kommande jaktår.

Skötselplan för kronhjort

För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Skötselplanen tas fram i samråd mellan markägarna och jakträttshavarna i området. Planen ska revideras vart tredje år och lämnas in till Länsstyrelsen i god tid före jakten. Skötselplanen bör innehålla information om

 • den långsiktiga målsättningen för områdets kronhjortar
 • hur stor den årliga avskjutningen ska vara
 • de åtgärder som ska vidtas för att begränsa skador på skog och gröda orsakade av kronhjort
 • de åtgärder som ska vidtas för att minska risken för trafik­olyckor orsakade av kronhjort.

Skötselplan - mall (Word) Word, 49.9 kB, öppnas i nytt fönster.

För att lära dig mer och för att testa hur en skötselplan kommer att påverka tillväxten i stammen kan du använda räknesnurran Ektörne Länk till annan webbplats..

Mål för kronhjortsförvaltningen i Värmlands län

Klövviltstammarna ska vara i balans med fodertillgången och kronhjortsstammens storlek ska anpassas och styras så att skador på skogs- och lantbruk kan anses acceptabla av markägarnas företrädare. Det innebär att det ska vara möjligt att inom hela länet föryngra skogsmarken med lämpligt trädslag. Arter som rönn, asp och sälg ska kunna bli trädbildande där de är naturligt förekommande. Kronhjortsstammarnas storlek skall styras så att lantbrukares val av gröda och produktion inte nämnvärt påverkas.

Målen i detalj

 • Kronhjortsskötselområde kan bildas, eller utökas, så snart det finns en etablerad stam. Även i trakter där stammen är svag och markägare och jakträttshavare är överens om att styra stammens utveckling bör skötselområde kunna bildas.
 • Skötselområden ska aktivt verka för att motverka att enskilda drabbas av omfattande skador på grund av lokalt stora tätheter av kronhjort.
 • Avlysningsjakt rekommenderas från jaktstart för att förebygga stora skador där hög koncentration av kronhjort finns.
 • Skötselområden där det förekommer lokalt stora skador och höga koncentrationer av kronhjort och som snabbt uppnår avskjutningsmålet enligt skötselplan, ska utnyttja möjligheten att utöka avskjutningen då stammens storlek sannolikt är större än man tidigare bedömt.
 • Skötselområde för kronhjort ska så långt som möjligt vara sammanhängande och bör, där så är lämpligt, sammanfalla med ett eller flera älgskötselområden samt ligga inom aktuellt älgförvaltningsområdes gränser. För att kronhjortsskötselområde ska kunna bildas ska området uppnå minst 20 000 ha. Rekommendationen är dock att skötselområde ska ha en långsiktig målsättning på 30 000 till 50 000 ha.

Övergripande riktlinjer för älg- och kronhjortsförvaltningen i Värmlands län Pdf, 4.4 MB.

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss