Älgförvaltning och jaktområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden för en långsiktig och hållbar förvaltning av älgstammen. Förvaltningsområdena är i sin tur indelade i olika typer av jaktområden. På den här sidan hittar du information om olika jaktområden och, hur du registrerar och ändrar älgskötsel- och licensområden.

Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länsstyrelsen ansvarar för avvägningen mellan de olika samhällsintressen som berörs av älgförvaltningen och att nationella mål uppnås. Samtidigt tar vi hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. I varje län finns övergripande riktlinjer för älgförvaltningen. Riktlinjerna beslutas av länets viltförvaltningsdelegation och fungerar som stöd och vägledning för länets älgförvaltningsområden.

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde leds av en älgförvaltningsgrupp. Inom varje område ansvarar älgförvaltningsgruppen för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen. Länsstyrelsen ansvarar för att godkänna älgförvaltningsplaner och för att fastställa älgskötselplaner.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan bedrivas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området i en skötselplan. Skötselplanen tar de själva fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ett licensområde ska vara så stort att det ska gå att skjuta av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgkalvar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar.

Ansök om att registrera ett nytt jaktområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt älgskötselområde eller licensområde. För att kunna bilda ett älgjaktområde ska området ligga inom samma älgförvaltningsområde.

Bilda älgskötselområde

För att få bilda ett älgskötselområde ska du kunna fälla minst tio vuxna älgar per år över tid. Ett älgskötselområde ska också vara i princip sammanhängande och omfatta i huvudsak samma älgstam.

Bilda licensområde

Ett licensområde ska vara av sådan karaktär att det är lämpat för älgjakt. Ett licensområde måste också vara tillräckligt stort för att kunna fälla minst en älgkalv om året. Vilken storlek ett licensområde minst behöver vara styrs av älgförvaltningsplanen för älgförvaltningsområdet där det området är placerat som du ansöker om.

Din ansökan om registrering av nytt jaktområde ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Ansökan om registrering av licensjaktområde ska göras till länsstyrelsen och innehålla följande:

 • en redovisning över vilka fastigheter som ingår i området
 • en redovisning över att jakträttshavaren och i förekommande fall viltvårdsområdesföreningen har samtyckt till registreringen

Ansökan om registrering av område för älgjakt (blankett) Word, 22.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om ändring av licensjaktområde ska göras till länsstyrelsen och ska innehålla följande:

 • vilka fastigheter som registreras in eller ut ur licensjaktområdet
 • en redovisning över att jakträttshavaren och i förekommande fall viltvårdsområdesföreningen har samtyckt till registreringen

Anmälan ändring rörande område registrerat för älgjakt (blankett) Word, 45.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tänk på

Man kan ej registrera fastigheter till älgjaktområdet om fastigheterna och älgjaktområdet ligger i olika älgförvaltningsområden.

Fastigheter som ska ansluta till ett jaktområde bör vara någotsånär sammanhängande med jaktområdet.

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Älgförvaltningsgrupperna bestämmer minsta areal för att få tilldelas en älgkalv och arealkravet varierar mellan älgfövaltningsområde. Kontakta gärna länsstyrelsen innan ni skickar in er ansökan för att ta reda på om ert jaktområde är tillräckligt stort.

Handläggningskostnad

Det utgår en kostnad på 2300 kronor när man ska registrera eller ändra ett licensjaktområde. Dock är det kostnadsfritt att ta ur fastigheter ur licensjaktområdet.


Tidsfrist

Ansökan ska skickas till länsstyrelsen senast den 31 januari samma år som jakten ska ske. Ansökan kan skickas via mail till vilt.varmland@lansstyrelsen.se

Ansökan om registrering av älgskötselområde ska göras till länsstyrelsen och innehålla följande:

 • en skötselplan
 • en redovisning över vilka fastigheter som ingår i området
 • en redovisning över att jakträttshavaren och i förekommande fall viltvårdsområdesföreningen har samtyckt till registreringen

Via webbplatsen Älgdata kan du ladda ned en mall för älgskötselplan.

Älgdata.se Länk till annan webbplats.

Ansökan om registrering av område för älgjakt (blankett) Word, 22.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Avtal om anslutning till älgskötselområde (blankett) Word, 23 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om ändring av älgskötselområde ska göras till länsstyrelsen och ska innehålla följande:

 • en ny skötselplan om områdets ändrade areal ger upphov till en avskjutning som överstiger eller understiger med mer än 10 % från befintlig skötselplan
 • vilka fastigheter som registreras in eller ut ur älgskötselområdet
 • en redovisning över att jakträttshavaren och i förekommande fall viltvårdsområdesföreningen har samtyckt till registreringen

Via webbplatsen Älgdata kan du ladda ned er mall för älgskötselplan.

Älgdata.se Länk till annan webbplats.

Anmälan till Länsstyrelsen om ändring av älgskötselområde (blankett) Word, 33.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Avtal om anslutning till älgskötselområde (blankett) Word, 23 kB, öppnas i nytt fönster.

Tänk på

Man kan ej registrera fastigheter till älgjaktområdet om fastigheterna och älgjaktområdet ligger i olika älgförvaltningsområden.

Fastigheter som ska ansluta till ett jaktområde bör vara någotsånär sammanhängande med jaktområdet.

Handläggningskostnad

Det utgår en kostnad på 2300 kronor när man ska registrera eller ändra ett älgskötselområde. Dock är det kostnadsfritt när man ansöker om att ansluta ett redan registrerat licensjaktområde till älgskötselområdet. Eller om man väljer att ta ur fastigheter ur älgskötselområdet.


Tidsfrist

Ansökan ska skickas till länsstyrelsen senast den 31 januari samma år som jakten ska ske. Ansökan kan skickas via mail till vilt.varmland@lansstyrelsen.se.

Ansök om ändring av registrerat jaktområde

Om du vill lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller licensområde gör du en ansökan om ändring.

Du som är företrädare för ett redan registrerat område kan ansöka om ändring i vår e-tjänst eller på en blankett. Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in ett separat avtal mellan älgjaktsområdet och jakträttshavaren. I e-tjänsten kan du markera i en interaktiv karta vilken eller vilka fastigheter som ska läggas till eller tas bort och beräkna landarealer.

Din ansökan om ändring ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Ansök om ändring i vår e-tjänst

Du loggar in i e-tjänsten med BankID.

Anmälan om ändring av företrädare för älgjaktområde

För att byta företrädare för ett älgskötselområde eller ett licensjaktområde för älgjakt ska detta formulär fyllas i och skickas in till Länsstyrelsen Värmland. Anmälan är kostnadsfri. Fält som är obligatoriska har en liten röd stjärna efter rubriken.


Skriv in älgjaktområdets namn

Personuppgifter för ny företrädare
Personuppgifter för ny företrädare

13 Fyll i den nya företrädarens personnummer, 19xxxxxx-xxxx
Kryssa i för att godkänna * (obligatorisk)
Kryssa i för att godkänna

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss