Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Om du fått tamdjur skadade eller dödade av rovdjur, eller en gröda skadad av fåglar, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning.

Vad gäller när vilt orsakar skada?

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda egendomar från skador kan vi ge ersättning för skador.

Vi kan bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, säl, trana och vitkindad gås). Ersättningar till rennäringen beslutas av Sametinget.

Drabbas du av en skada som orsakats av vilt (ej säl) och vill ansöka om ersättning för skadan, ska du anmäla skadan till oss. Skador måste alltid besiktigas av en besiktningsman som Länsstyrelsen har utsett. Du kan även få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningsmännen.

Länsstyrelsen kan lämna ersättning för sälskador på yrkesfiske. Vi handlägger EU-stöd till investeringar som avser utrustning för att skydda redskap och fångster från sälar.

Rovdjursalert för tamdjursägare

Vill du veta om det skett ett rovdjursangrepp i närområdet? Rovdjursalert är ett sms–utskick som riktar sig till tamdjursägare i Uppsala län, alltså personer med djurbesättningar.

Med rovdjursalert gör länsstyrelsen i Uppsala län ett SMS–utskick efter varje besiktigat angrepp av rovdjur på tamdjur i närområdet. Tanken är att tamdjursägare ska få möjlighet att öka sin beredskap för att undvika ytterligare angrepp i området.

Efter ett rovdjursangrepp i en tamdjursbesättning är risken för ett förnyat angrepp relativt stor. Även närbelägna besättningar löper större risk att få angrepp på sina djur. För att undvika ytterligare angrepp bör därför akuta skadeförebyggande åtgärder sättas in omgående.

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig som mottagare av utskick. Det går även bra att skicka ett mail till till rovdjur.uppsala@lansstyrelsen.se för att anmäla dig till utskicket. Observera att det kan dröja några dagar från det att du anmäler dig till att du finns med på utskickslistan. Du kan även ringa till vår rovdjurstelefonen på 010-22 33 308.

Anmälan till Rovdjursalert
I Uppsala är får och getter de tamdjur som oftast riskerar att dödas av rovdjur. Andra tamdjur angrips sällan men kan skada sig då de skräms av rovdjur.

Om du drabbats av en viltskada av stora rovdjur

Om du drabbats av en viltskada som du misstänker är orsakad av stora rovdjur ska du omgående kontakta länsstyrelsen. I Uppsala län finns besiktningsmän tillgängliga alla dagar.

Det är mycket viktigt att du anmäler alla skador som misstänks vara orsakade av något av de stora rovdjuren. Dessa skador ska besiktigas av en besiktningsman från länsstyrelsen. Detta är en förutsättning för att sedan kunna få ersättning för skadorna, om de visat sig orsakade av stora rovdjur.

Viktigt att tänka på för att undvika att spår förstörs innan besiktningsman anländer:

 • Kadaver bör i möjligaste mån lämnas orört,
 • Om man måste lämna platsen för angreppet är det bra om kadaver kan täckas över med något lämpligt för att förhindra att andra djur eller fåglar äter av det,
 • Området bör i möjligaste mån lämnas orört.

Vid skada orsakat av något av våra stora rovdjur är det viktigt att tillsätta särskilda akutåtgärder för att undvika nya angrepp. Besiktningsmannen hjälper dig vidare med information så att kadaver kan lämnas till destruktion. Besiktningsmannen går även igenom hur uppkommen skada kan ersättas.

Om du vill veta mer om hur du söker bidrag till förebyggande åtgärder eller hur du kan få ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Om du drabbats av ett misstänkt angrepp från rovdjur kan du kontakta Länsstyrelsens rovdjurstelefon 010-223 32 24.

Rovdjursalert för tamdjursägare

Vill du veta om det skett ett rovdjursangrepp i närområdet? Rovdjursalert är ett sms–utskick som riktar sig till tamdjursägare i Uppsala län, alltså personer med djurbesättningar.

Med rovdjursalert gör länsstyrelsen i Uppsala län ett SMS–utskick efter varje besiktigat angrepp av rovdjur på tamdjur i närområdet. Tanken är att tamdjursägare ska få möjlighet att öka sin beredskap för att undvika ytterligare angrepp i området.

Efter ett rovdjursangrepp i en tamdjursbesättning är risken för ett förnyat angrepp relativt stor. Även närbelägna besättningar löper större risk att få angrepp på sina djur. För att undvika ytterligare angrepp bör därför akuta skadeförebyggande åtgärder sättas in omgående.

Anmäl dig till Rovdjursalert genon att klicka på "Rovdjursalert för tamdjursägare" nedan.

Bidrag och ersättning

 • Förebyggande skador:
  Länsstyrelsen får ge bidrag för att förebygga skador som orsakas av stora rovdjur. Det kan vara exempelvis bidrag till rovdjursavvisande stängsel för att stänga rovdjur ute. Åtgärderna ska ha en dokumenterad effekt för att motverka skador. Bidrag kan också ges till åtgärder som bedöms ha tillräcklig förebyggande effekt för att motverka skador.

  Ansökan görs på blankett Ansökan om bidrag för förebyggande av viltskada Länk till annan webbplats.. Ansökan lämnas sedan in till länsstyrelsen.

 • Skador på tamdjur eller hund:
  Länsstyrelsen får ge ersättning om stora rovdjur skadat dina tamdjur eller din hund. En förutsättning för att få tillstånd är att du fått dina skador besiktade. Besiktning görs av länsstyrelsens besiktningsmän.

  Ansökan om ersättning för tamdjur görs på blankett Ansökan om ersättning för rovdjursrivna tamdjur.
  Länk till annan webbplats.

  Ansökan om ersättning för hund görs på blankett Ansökan om ersättning för rovdjursriven hund Länk till annan webbplats..

  Ansökan lämnas sedan in till länsstyrelsen. Detta ska göras senast tre månader efter att skadan upptäckts.

Vem som kan få bidrag eller ersättning samt i vilken omfattning dessa kan lämnas regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador NFS 2018:15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bidrag för skyddsväst för hund

Länsstyrelsen får ge bidrag till skyddsväst för att skydda din hund mot vargangrepp. Bidrag till skyddsväst kan ges till jakthundar och hundar som ingår i Polisens eftersöksorganisation samt till räddningshundar. Bidrag kan ges för inköp av skyddsväst som är försedd med el, stålpiggar eller liknande förutsatt att skyddsvästen bedöms ha tillräcklig förebyggande effekt för att motverka skador.

 • Ansökan för bidrag till skyddsväst för hund Pdf, 153.3 kB. till  lämnas till länsstyrelsen senast den 15 december under samma år som skyddsvästen inköpts.
 • För jakthundar gäller att sökande ska ha jakträtt i Uppsala län.
 • Jaktmarken ska ligga inom ett av länsstyrelsen dokumenterat vargrevir i länet.

Det är viktigt att samla in kunskap om hur skyddsväst för hund fungerar och andra viktiga erfarenheter som gör det möjligt att utvärdera denna åtgärd för att förebygga skador på hundar.

Lån av skyddsväst för hund

Länsstyrelsen lånar ut skyddsväst för hund.

Intresseanmälan avseende lån av skyddsväst för hund

Tranor och gäss orsakar varje år skador på gröda i Uppsala län. Särskilt skadedrabbat är området omkring Hjälstaviken.

Bidrag för viltskada av tranor och gäss

Vem som kan få bidrag eller ersättning samt i vilken omfattning dessa kan lämnas regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador NFS 2018:15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Förebyggande åtgärder:

Länsstyrelsen får ge bidrag för att förebygga skador som orsakas av tranor, svanar och gäss. Det kan vara bidrag till utrustning för skrämsel eller stängsel för att stänga gäss ute. Bidrag kan även ges till odling av avledningsåkrar för att undvika skador på andra fält inom ett område. Åtgärderna ska ha en dokumenterad effekt för att motverka skador. Bidrag kan också ges till åtgärder som bedöms ha tillräcklig förebyggande effekt för att motverka skador.

Ansökan görs på blankett Ansökan om bidrag för förebyggande av viltskada. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökan lämnas sedan in till länsstyrelsen.

Åtgärder för skada:
Länsstyrelsen får ge ersättning om du fått skador på dina grödor. En förutsättning för att få tillstånd är att du fått dina skador besiktade. Skadorna ska också vara orsakade av fredade fåglar. Besiktning görs av länsstyrelsens besiktningsmän. Ansökan om ersättning görs på blankett Ansökan om ersättning för viltskada på gröda. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökan lämnas sedan in till länsstyrelsen. Detta ska göras senast tre månader efter att skadan upptäckts.

Besiktning
Om du drabbats av en viltskada som du misstänker är orsakad av tranor, svanar eller gäss ska du så snart som möjligt kontakta länsstyrelsen. I Uppsala län finns besiktningsmän för gröda tillgängliga under alla vardagar.

Det är mycket viktigt att du anmäler alla skador som misstänks vara orsakade av tranor, svanar eller gäss. Dessa skador ska besiktigas av en besiktningsman från länsstyrelsen.

Det är ofta nödvändigt med två besiktningar, en omedelbart vid skadetillfället och en senare i samband med skörden, för att kunna värdera skadan. Att en besiktning har skett är en förutsättning för att du ska kunna få ersättning från länsstyrelsen. En annan förutsättning är att skadorna ska ha orsakats av fredat vilt, till exempel tranor, svanar eller vissa gäss.

Länsstyrelsen hjälper även till med rådgivning för skadeförebyggande åtgärder, till exempel skrämselanordningar.

Länsstyrelsen hjälper även till med rådgivning för skadeförebyggande åtgärder, till exempel skrämselanordningar. På länsstyrelsen finns även skrämselutrustning att låna.

Kontakta länsstyrelsens besiktningsmän på telefon 010-22 33 308 om du drabbats av skador i din gröda.

Hjälstaviken
Särskilda stödjande insatser görs av länsstyrelsen när det gäller problemen med skador av tranor och gäss i Hjälstaviken. Skrämselutrustning finns bland annat till utlåning.

Kontakta länsstyrelsens fågelkonsult på telefon 070 - 380 66 60 för närmare besked.

Råd för att minimera och förebygga skador

På Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Viltskadecenter finns råd om hur du kan minimera eller förebygga skador:

Permanenta åtgärder (tamdjur) Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot skador på gröda Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot skador på hundar Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot skador på renar Länk till annan webbplats.

Om skadorna inte kan förebyggas måste ibland skyddsjakt tillämpas.

Kontakt