Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra i vår älgportal Älgdata. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Du betalar fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du också i Älgdata. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att slutrapportering endast kan göras i Älgdata.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Rapportering av älgkalv på oregistrerad mark

Rapportera om du har fällt älgkalv på oregistrerad mark i vår e-tjänst.

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad från fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Länsstyrelsen i Uppsala län har utsett följande personer att utfärda besiktningsintyg för otjänlig älgPDF om att fälld älg helt eller delvis ska kasseras som människoföda.

Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Om du vill bilda ett nytt älgjaktsområde eller ändra ett älgjaktsområde ska du ansöka om det hos Länsstyrelsen.

Älgskötselområden

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området, genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Licensområden

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Ansök om ändring av registrerat jaktområde

Om du vill lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller älglicensområde gör du en ansökan om ändring.

Du kan ansöka om ändring via e-tjänst eller blankett. Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in ett separat avtal mellan älgskötselområdet och jakträttshavaren. I e-tjänsten kan du markera i en interaktiv karta vilken eller vilka fastigheter som ska läggas till eller tas bort och beräkna landarealer.

Din ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor och ska betalas i samband med ansökan.

Ansök om ändring via e-tjänst

Du som är företrädare för ett redan registrerat område kan ansöka via e-tjänsten. Logga in via BankID.

Kontakta Länsstyrelsen om du får problem med att logga in.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

Uppsala län är indelat i fem älgförvaltningsområden. Inom varje förvaltningsområde sker jakt inom älgskötselområden och licensområden, samt på oregistrerad mark.

Länsstyrelsen har tillsammans med viltförvaltningsdelegationen tagit fram regionala riktlinjer för älgförvaltningenPDF inom de älgförvaltningsområden som tillhör Uppsala län.

Viltförvaltningsdelegationen fattar beslut om vilka jakttider som ska gälla för älg i Uppsala län. Viltförvaltningsdelegationen rekommenderar att inte fälla vuxna hondjur under februari månad. Dessutom uppmanas till varsam hundanvändning med tanke på snöförhållanden och användning av älghund som enbart förföljer älg under februari månad.

För närvarande gäller följande jakttider i länet:

För älgskötselområden och licensområden:

 • Jakttiden: den 12 oktober 2020 – den 28 februari 2021
 • Tillåtna djur: Alla djur. Med rekommendationen att inte skjuta vuxna hondjur efter 31 januari 2021.

För oregistrerade områden:

 • Jakttiden: den 12 oktober 2020 – den 16 oktober 2020 (5 dagar)
 • Tillåtna djur: Fritt antal årskalvar.

Fällavgifter

Länsstyrelsen fattar beslut om vilka fällavgifter som ska gälla för älg i Uppsala län efter samråd med viltförvaltningsdelegationen. För närvarande gäller följande fällavgifter i de älgförvaltningsområden som förvaltas av länsstyrelsen i Uppsala län:

 • 700 kronor för vuxen älg
 • 100 kronor för älgkalv

Uppsala län är indelat i fem älgförvaltningsområden. Inom varje förvaltningsområde sker jakt inom älgskötselområden och licensområden, samt på oregistrerad mark.

Länsstyrelsen har tillsammans med viltförvaltningsdelegationen tagit fram regionala riktlinjer för älgförvaltningen inom Uppsala läns älgförvaltningsområde 2018-2019.

Länsstyrelsen fattar beslut om vilka jakttider som ska gälla för älg i Uppsala län, efter samråd med viltförvaltningsdelegationen.

Uppsala län består av fem älgförvaltningsområden. Varje älgförvaltningsområde har en älgförvaltningsgrupp som ansvarar för att samordna arbetet inom området. Ekoln-Trögden och Fjärdhundra har samma älgförvaltningsgrupp. Grupperna är utsedda för åren 2021 – 2023.

Kontaktuppgifter till älgförvaltningsgruppernaPDF

Mer information om godkända gränser, älgförvaltningsplaner och protokoll från möten för de olika älgförvaltningsområdena finns nedan.

Almunge

Karta över älgförvaltningsområde AlmungePDF

Älgförvaltningsplan AlmungePDF

Almunge älgförvaltningsgrupp - protokoll från möte 1, 2019PDF

Almunge älgförvaltningsgrupp - protokoll från möte 1, 2018PDF

Samråd älgskötselområden i Almunge älgförvaltningsområde - protokoll från möte mars 2018PDF

Almunge älgförvaltningsgrupp - protokoll från möte 2, 2018PDF

Trögd

Karta över älgförvaltningsområde TrögdPDF

Älgförvaltningsplan TrögdPDF

Fjärdhundra

Karta över älgförvaltningsområde FjärdhundraPDF

Älgförvaltningsplan FjärdhundraPDF

Österbybruk

Karta över älgförvaltningsområde ÖsterbybrukPDF

Älgförvaltningsplan ÖsterbybrukPDF

Samrådsmöte med älgförvaltningsgruppen (ÄFG), Österbybruk 1 april 2019PDF.

Samrådsmöte med älgförvaltningsgruppen (ÄFG) och älgskötselområdena (ÄSO) i Österbybruks älgförvaltningsområde (ÄFO), 26 november 2018PDF

Österbybruks älgförvaltningsgrupp - protokoll från möte, 2 maj 2018PDF

Samråd älgskötselområden i Österbybruks älgförvaltningsområde - protokoll från möte, 14 maj 2018PDF

Östervåla

Karta över älgförvaltningsområde ÖstervålaPDF

Älgförvaltningsplan ÖstervålaPDF

Östervåla älgförvaltningsgrupp - protokoll från möte, 3 april 2019PDF

Östervåla älgförvaltningsgrupp - protokoll från möte, 19 december 2017PDF

Östervåla älgförvaltningsgrupp - protokoll från möte, 11 april 2018PDF

Östervåla älgförvaltningsgrupp - protokoll från möte, 4 maj 2018
PDF

Länsstyrelsen fattar beslut om tilldelning över hur många älgar som får fällas under ett jaktår, så kallad licens. Tilldelningen ska grundas på uppgifter om tilldelning från älgförvaltningsplanen. Första tilldelningen inom ett licensområde är alltid en årskalv. Länsstyrelsen får i sitt beslut ange vilken könsfördelning de vuxna djuren ska ha.

En årskalv får alltid fällas i stället för ett vuxet djur.

Registrering eller ändring av jaktområden

Länsstyrelsen bildar älgskötselområde eller licensområde för älgjakt efter ansökan från markägare och jakträttshavare. Anslutning till ett älgskötseljaktområde är frivillig från båda parter. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen på särskilda blanketter: Ansökan om registrering av jaktområde eller Ansökan om ändring av jaktområde. Markägare och jakträttshavare ska ge sitt medgivande till bildandet av jaktområdet. Detta intygas i ett avtal: Avtal samtycke om anslutning till jaktområde, mellan dessa och företrädaren för det blivande jaktområdet. Avtalet skickas in tillsammans med ansökan om registrering till Länsstyrelsen.

Om ansökan avser nyregistrering av ett älgskötselområde ska en älgskötselplan för området också följa med ansökan.

Minsta areal för att bilda ett älgskötselområde i Uppsala län är 15 000 hektar. Minst tio vuxna älgar ska kunna fällas inom området varje jaktår. För att få bilda ett licensområde för älgjakt krävs att man kan fälla minst en älgkalv under jaktåret. För licensområden varierar den minsta arealen beroende på inom vilket älgförvaltningsområde det ligger inom.

För närvarande gäller följande arealer för att få bilda ett licensområde:

Älgförvaltningsområde:

 • Almunge 500 hektar
 • Trögd 550 hektar
 • Fjärdhundra 300 hektar
 • Österbybruk 600 hektar
 • Östervåla 200 hektar

Ansökan ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 31 januari för att kunna behandlas inför kommande jaktår. En registreringsavgift på 2300 kronor ska betalas i samband med ansökan till bankgiro: 5052 – 1848. Det är viktigt att avgiften går att koppla samman med ansökan. Det görs exempelvis genom att ange namnet på sökande, jaktområdets namn eller motsvarande.

Den som väljer att inte ansluta sin mark till ett jaktområde har möjlighet att jaga älgkalv. Sådan jakt får endast bedrivas under de fem första jaktdagarna i oktober (måndag till fredag med start andra måndagen i oktober).

Kontakt