Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jakt och vilt

Vilka vilda djur du får jaga står i jaktförordningen. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1–4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag av jakträtten

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom:

 • renskötselområde
 • kronopark
 • naturreservat
 • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Jakträtt inom detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område, Polisen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser och att samla in och sammanställa statistik över skjutet vilt.

Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Viltvårdsområden gynnar jakt och viltvård

Ett viltvårdsområde är ett antal fastigheter som gått samman för att gynna viltvården över ett större område. Medlemmarna i viltvårdsområdet får då jaga på varandras mark. Länsstyrelsen fattar beslut om att bilda viltvårdsområde och fastställer områdets stadgar. Du kan vända dig till Länsstyrelsen om du vill överklaga beslut från viltvårdsområdets stämma i vissa fall.

Vanliga frågor och svar

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Vad som gäller för att överlåta jakträtten till en annan person, till exempel genom att arrendera ut jakträtten står i viltvårdsområdesföreningens stadgar.

Det är förbjudet att, i eller inom 100 meter från en våtmark:

 • avlossa blyhagelammunition
 • ha med blyammunition vid skytte i våtmarker eller på väg till eller från skytte i våtmarker.

Förbudet gäller i hela landet.

Förbud mot blyhagel vid våtmark, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen tar emot anmälan om rovdjur som fällts med stöd av 28 § jaktförordningen. Sådan anmälan ska göras omgående till länsstyrelsens rovdjurstelefon 010 – 223 32 24.

Skyddsjakt

Älgjakt

Kronhjortsjakt

Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län (VFD)

Landshövdingen är ordförande för viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län. Utöver honom finns 14 ledamöter som representerar ett stort antal intressen. Där ingår jakt- och viltvård, friluftsliv, natur- och ekoturism, naturvård, jord- och skogsnäringen, yrkesfiskare och näringsliv. Dessutom ingår fem politiker som Region Uppsala utser och en representant med kunskaper om illegal jakt och trafiksäkerhet.

Politiska företrädare i delegationen som förordnats efter förslag av Region Uppsala:

Ordinarie

Pasi Huikuri (M)
Mattias Nygren (KD)
Örjan Berglund (C)
Lena Rönnberg (S)
Carina Schön (S)

Ersättare

Jan Eriksson (L)
Henrik Lindberg (KD)
Hillevi Bohlin (C)
Sören Bergqvist (V)
Rickard Malmström (MP)

Särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt

Ordinarie, Per Eriksson (Polismyndigheten)
Ersättare, Lina Lunneborg (Polismyndigheten)

Jakt och viltvårdsintresset

Ordinarie, Stefan Holm (Jägareförbundet)
Ersättare, Hans-Erik Carlsson (Jägarnas Riksförbund)

Naturvårdsintresset

Ordinarie, Signe Propst (Naturskyddsföreningen)
Ordinarie, Anders Lindström (Naturskyddsföreningen)
Ersättare, Maria Gardfjell (Naturskyddsföreningen)
Ersättare, Anders Hedström (Naturskyddsföreningen)

Friluftsintresset

Ordinarie, Ann Edlund (Friluftsfrämjandet)
Ersättare, Jonas Boström (Svenska Turistföreningen)

Ägare och brukare av jordbruksmark

Ordinarie, Åsa Sikberg (Lantbrukarnas riksförbund)
Ersättare, Carina Wenngren (Lantbrukarnas riksförbund)

Lokalt näringsliv och turism

Ordinarie, Thomas Björk (Företagarna)
Ersättare, Liza von Engeström (Svenskt Näringsliv)

Skogsnäringen

Ordinarie, Bo Jansson (Billerud Korsnäs Skog)
Ersättare, Simone Tufvesson (Hargs Bruk)

Yrkesfisket

Ordinarie, Per Gunnar Persson (Sveriges Fiskares Riksförbund)
Ersättare, Vakant

Natur/ekoturismföretagen

Ordinarie, Fredrik von Essen (Naturturismföretagen)
Ersättare, Erik von Ehrenheim (Naturturismföretagen)

Uppdaterad 2023-02-22

Protokoll från viltförvaltningsdelegationen (VFD)

Länsstyrelsen har tillsammans med viltförvaltningsdelegationen tagit fram en regional förvaltningsplan för stora rovdjur 2014 – 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I förvaltningsplanen beskrivs hur vi ska förvalta rovdjuren utifrån förekomsten i länet, det vill säga resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller även antals- och utbredningsmål för varje art. Den beskriver även hur vi beslutar om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt.

Arbetet med att informera om de stora rovdjuren som förekommer i länet är mycket viktigt och bildar grund för en bra dialog med allmänheten och olika organisationer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss