Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skötsel av kronhjort

Länsstyrelsen registrerar länets kronhjortsskötselområden. För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Övergripande målsättningar för länets kronhjortsstam beslutas av Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.

Kronhjortsskötselområden

Länsstyrelsen registrerar kronhjortsskötselområden. Ett kronhjortsskötselområde ska ha en sådan storlek och arrondering att det går att vårda en egen kronhjortsstam. För varje område ska det finnas en skötselplan. Att vara med i ett kronhjortsskötselområde är frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ansök om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde. Ansökan är avgiftsfri och ska innehålla skötselplan samt redovisning av

  • vilka fastigheter som ska ingå i kronhjortsskötselområdet
  • samtycke till registreringen från jakträttshavare och i förekommande fall viltvårdsområdesförening.

Länsstyrelsen har, tillsammans med viltförvaltningsdelegationen upprättat övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län som stöd för förvaltningen av kronhjort i Uppsala län.

Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhhjortsstammen i Uppsala län 2022 Länk till annan webbplats.

Bildande av skötselområde

Länsstyrelsen bildar kronhjortsskötselområde efter ansökan från markägare och jakträttshavare. Anslutning till ett kronhjortsskötselområde är frivillig. Ansökan kan lämnas via e-tjänsten om Älgjakt.

  • Markägare och jakträttshavare ska ge sitt medgivande till bildandet av skötselområdet. Detta intygas i ett avtal mellan dessa och företrädaren för det blivande skötselområdet. Detta intygas i samband med ansökan i e-tjänsten.
  • Minsta areal för att bilda ett skötselområde i Uppsala län är 10 000 hektar.
  • Ansökan ska lämnas in till länsstyrelsen senast den 31 januari för att kunna behandlas inför kommande jaktår.
  • Den som väljer att inte ansluta sin mark till ett skötselområde har möjlighet att jaga kalv under en viss tid.

Anmälan av jaktresultat

Kronhjortsskötselområden ska rapportera jaktresultat från ordinarie jakttid till länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens slut, även om inte något djur har fällts.

Även djur som fälls på oregistrerad mark ska anmälas till länsstyrelsen senast två veckor efter jakttidens slut. Även årskalvar som fällts med stöd av bilaga 4 i jaktförordningen ska anmälas till länsstyrelsen.

Rapportera fälld kronhjort

Skötselplan för kronhjort

För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Skötselplanen tas fram i samråd mellan markägarna och jakträttshavarna i området. Planen ska revideras vart tredje år och lämnas in till Länsstyrelsen i god tid före jakten. Skötselplanen bör innehålla information om

  • den långsiktiga målsättningen för områdets kronhjortar
  • hur stor den årliga avskjutningen ska vara
  • de åtgärder som ska vidtas för att begränsa skador på skog och gröda orsakade av kronhjort
  • de åtgärder som ska vidtas för att minska risken för trafik­olyckor orsakade av kronhjort.

Kontakt

Mejla ditt ärende till våra handläggare

Telefon växel: 010-223 30 00

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss