Älgförvaltning och jaktområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden för en långsiktig och hållbar förvaltning av älgstammen. Förvaltningsområdena är i sin tur indelade i olika typer av jaktområden. På den här sidan hittar du information om olika jaktområden och, hur du registrerar och ändrar älgskötsel- och licensområden.

Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länsstyrelsen ansvarar för avvägningen mellan de olika samhällsintressen som berörs av älgförvaltningen och att nationella mål uppnås. Samtidigt tar vi hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. I varje län finns övergripande riktlinjer för älgförvaltningen. Riktlinjerna beslutas av länets viltförvaltningsdelegation och fungerar som stöd och vägledning för länets älgförvaltningsområden.

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde leds av en älgförvaltningsgrupp. Inom varje område ansvarar älgförvaltningsgruppen för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen. Länsstyrelsen ansvarar för att fastställa älgförvaltningsplaner och för att godkänna älgskötselplaner.

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

  • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
  • granska älgskötselområdenas skötselplaner
  • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
  • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Uppsala läns älgförvaltningsområden

Uppsala län är indelat i fem älgförvaltningsområden. Inom varje förvaltningsområde sker jakt inom älgskötselområden och licensområden, samt på oregistrerad mark.

Länsstyrelsen har tillsammans med viltförvaltningsdelegationen tagit fram regionala riktlinjer för älgförvaltningen Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. inom de älgförvaltningsområden som tillhör Uppsala län.


Uppsala län består av fem älgförvaltningsområden. Varje älgförvaltningsområde har en älgförvaltningsgrupp som ansvarar för att samordna arbetet inom området. Ekoln-Trögden och Fjärdhundra har samma älgförvaltningsgrupp. Grupperna är utsedda för åren 2021 – 2023.

Kontaktuppgifter till älgförvaltningsgrupperna Pdf, 93.4 kB.

Mer information om godkända gränser, älgförvaltningsplaner och protokoll från möten för de olika älgförvaltningsområdena finns nedan.

Almunge

Karta över älgförvaltningsområde Almunge Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster.

Älgförvaltningsplan Almunge Pdf, 896.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Almunge älgförvaltningsgrupp - protokoll från möte 1, 2019 Pdf, 465.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Almunge älgförvaltningsgrupp - protokoll från möte 1, 2018 Pdf, 540.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Samråd älgskötselområden i Almunge älgförvaltningsområde - protokoll från möte mars 2018 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Almunge älgförvaltningsgrupp - protokoll från möte 2, 2018 Pdf, 398.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Trögd

Karta över älgförvaltningsområde Trögd Pdf, 9.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Älgförvaltningsplan Trögd Pdf, 713.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Fjärdhundra

Karta över älgförvaltningsområde Fjärdhundra Pdf, 9.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Älgförvaltningsplan Fjärdhundra Pdf, 734.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Österbybruk

Karta över älgförvaltningsområde Österbybruk Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Älgförvaltningsplan Österbybruk Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsmöte med älgförvaltningsgruppen (ÄFG), Österbybruk 1 april 2019 Pdf, 36.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Samrådsmöte med älgförvaltningsgruppen (ÄFG) och älgskötselområdena (ÄSO) i Österbybruks älgförvaltningsområde (ÄFO), 26 november 2018 Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Österbybruks älgförvaltningsgrupp - protokoll från möte, 2 maj 2018 Pdf, 96.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Samråd älgskötselområden i Österbybruks älgförvaltningsområde - protokoll från möte, 14 maj 2018 Pdf, 64.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Östervåla

Karta över älgförvaltningsområde Östervåla Pdf, 7.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Älgförvaltningsplan Östervåla Pdf, 682.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Östervåla älgförvaltningsgrupp - protokoll från möte, 3 april 2019 Pdf, 94.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Östervåla älgförvaltningsgrupp - protokoll från möte, 19 december 2017 Pdf, 47.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Östervåla älgförvaltningsgrupp - protokoll från möte, 11 april 2018 Pdf, 82 kB, öppnas i nytt fönster.

Östervåla älgförvaltningsgrupp - protokoll från möte, 4 maj 2018
Pdf, 40.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan bedrivas inom tre olika typer av områden:

  • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • jakt på oregistrerad mark.

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området i en skötselplan. Skötselplanen tar de själva fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Lista över de fastställda älgskötselplanerna för Uppsala läns älgskötselområden.

Ett licensområde ska vara så stort att det ska gå att skjuta av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgkalvar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar.

Ansök om registrering av nytt jaktområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt älgskötselområde eller licensområde. För att kunna bilda ett älgjaktområde ska området ligga inom samma älgförvaltningsområde.

Bilda älgskötselområde

För att få bilda ett älgskötselområde ska du kunna fälla minst tio vuxna älgar per år över tid. Ett älgskötselområde ska också vara i princip sammanhängande och omfatta i huvudsak samma älgstam.

Bilda licensområde

Ett licensområde ska vara av sådan karaktär att det är lämpat för älgjakt. Ett licensområde måste också vara tillräckligt stort för att kunna fälla minst en älgkalv om året. Vilken storlek ett licensområde minst behöver vara styrs av älgförvaltningsplanen för älgförvaltningsområdet där det området är placerat som du ansöker om.

Sista dag för ansökan och administrationsavgift

Din ansökan om registrering av nytt jaktområde ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Avgiften betalas via bankgiro 5052-1848. Det är viktigt att avgiften går att koppla samman med ansökan. Det görs exempelvis genom att ange namnet på sökande, jaktområdets namn eller motsvarande.

Ansök om ändring av registrerat jaktområde

Om du vill lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller licensområde gör du en ansökan om ändring.

Du som är företrädare för ett redan registrerat område kan ansöka om ändring i vår e-tjänst eller på en blankett. Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in ett separat avtal mellan älgjaktsområdet och jakträttshavaren. I e-tjänsten kan du markera i en interaktiv karta vilken eller vilka fastigheter som ska läggas till eller tas bort och beräkna landarealer.

Din ansökan om ändring ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Kontakt