Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Masshanteringsprojekt

Dumper som lastar av bergmassa på toppen av en hög med bergmassa

Foto: Mostphotos

De stora bostads- och infrastrukturplanerna i Stockholms­regionen leder till ett ökat behov av material samtidigt som stora mängder schaktat material behöver hanteras, omhändertas, samt transporteras. Länsstyrelsen, Region Stockholm, STORSTHLM, Trafikverket och Stockholm Stad har därför startat ett projekt för mer cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet.

Cirkulär och resurseffektiv masshantering

Återanvändningen av överskottsmassor från bygg- och infrastrukturprojekt i Stockholms län fungerar inte optimalt, sett ur flera aspekter. En aspekt är att regelverket är komplext, en annan att det finns ytterligare potential att öka återanvändning och återvinning av länets överskottsmassor, ytterligare en dimension är att klimatpåverkan från transporterna av överskottsmassor skulle behöva minska. Även övrig miljöpåverkan från massor är ett problem.

Idag finns upplag av överskottsberg på olika platser i länet, i avvaktan på återanvändning. Upplagen kan bli både stora och långvariga. Överskottsberg kan vid felaktig hantering generera läckage av till exempel kväve och tungmetaller, vilket kan påverka miljön negativt. Upplagen kan även påverka landskapsbilden samt känsliga kultur- och naturmiljöer. Det finns ett behov av en mer långsiktigt hållbar lösning.

Det behövs en ökad samordning och gemensam planering av masshantering mellan olika aktörer, samt att få en överblick över massflödena i länet. Masshanteringen behöver bli mer cirkulär, resurseffektiv och hållbar. Den skulle i högre grad behöva utgå från principen om resurshushållning och i första hand undvika att överskottsmassor och avfall uppkommer.

Schaktat material – berg i olika fraktioner, asfalt, jord och lera.

Överskottsmassor – schaktmassor bestående av jord, sten och berg, som uppkommer i samband med olika bygg- och anläggningsarbeten och som inte kan återanvändas på plats i det enskilda projektet.

Återanvändning – en produkt eller en komponent som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för (MB 15 kap 2 §).

Återvinning – en avfallshantering som innebär att avfall kommer till nytta som ersättning för något annat material eller förbereda det för sådan nytta eller en åtgärd som innebär att avfall förbereds för återanvändning (MB 15 kap 6 §).

Masshanteringsprojekt

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet. Det innebär att analysera länets förutsättningar och ta fram förslag till en regional struktur som främjar en resurssmart markanvändning och ger förutsättningar för ökad cirkulär användning av massor, samt ökad återanvändning och återvinning av överskottsmassor. Projektet syftar också till att minska klimatutsläppen från transporter i samband med masshanteringen, samt att övrig negativ miljöpåverkan minskar.

Effektmål

  • Stärkt regional samsyn om markanvändning för den masshantering som krävs för länets utveckling.
  • Ökad cirkulär användning av massor i länet.
  • Mer samhällsekonomiskt effektiv hantering av massor.
  • Minskade koldioxidutsläpp från transporter i samband med hanteringen av massor.
  • Minskad negativ miljöpåverkan från hanteringen av massor.

Projektet kan även komma att generera andra positiva effekter som till exempel:

  • minskat uttag av naturresurser från både berg- och grustäkter i länet
  • minskade störningar på framkomligheten på länets vägnät
  • minskad belastning och slitage på vägnätet
  • minskad påverkan på hälsa - buller och luftföroreningar i tätbebyggda områden.

Projektet drivs i samverkan mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Region Stockholm, STORSTHLM, Trafikverket och Stockholm stad.

Rapport på remiss

Projektet har resulterat i rapporten Regional masshanteringsplan för Stockholms län.   Länk till annan webbplats.Rapporten var ute på remiss till den 10 juni 2022.

Kontakt

Enheten för miljöskydd