Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vård- och underhållsplan för byggnadsminnen

Här hittar du struktur och vägledning för att ta fram en vård- och underhållsplan för byggnadsminnen. Informationen riktar sig till dig som är fastighetsägare, förvaltare eller praktiserande byggnadsantikvarie.

Byggnadsminnen och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader behöver vårdas och underhållas på ett sätt som är lämpligt för den aktuella byggnaden. Behoven ser olika ut för olika byggnader och kan till exempel bero på vilket material som använts eller när byggnaden uppförts. Därför är det bra att en fastighetsägare eller förvaltare beställer en vård- och underhållsplan för stöd och råd både vid större underhållsinsatser och vardaglig verksamhet.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en struktur och vägledning för framtagande av vård- och underhållsplaner. Informationen riktar sig till dig som ska ta fram en vård- och underhållsplan, i första hand yrkesverksamma inom kulturmiljövården. Strukturen ska användas för byggnadsminnen och när du ansöker om bidrag för en vård- och underhållsplan.

Övergripande beskrivning av innehållet

Här följer en instruktion för dig som ska ta fram en vård- och underhållsplan.

Tänk på att vård- och underhållsplanen ska ha olika format i programdelen och underhållsdelen. Skapa underhållsdelen i en tabell och gör den ifyllnadsbar så fastighetsägaren kan använda den som ett levande dokument som stöd för sin förvaltning. Innehållet i programdelen uppdateras endast i samband med en revidering av vård- och underhållsplanen.

Innehållsförteckning för vård- och underhållsplaner

Programdel

Programdelen ska bestå av följande avsnitt:

1. Sammanfattning

Kort sammanfattning av alla nedanstående punkter.

2. Fastighetsuppgifter

Lista grundläggande uppgifter om byggnadsminnet:

 • Byggnadsminnets läge, storlek och fastighetens gränser.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Ägoförhållanden och förvaltning.
 • Verksamhet, nyttjande och tillgänglighet redovisat per byggnad.

Även andra uppgifter kan vara relevanta beroende på vilket byggnadsminne som planen avser.

3. Lagstadgat skydd

Redovisa byggnadsminnesbeslutet enligt kulturmiljölagen (KML) och beskriv relevanta delar av plan- och bygglagen (PBL). Det kan även vara relevant att ta upp andra lagar.

Var extra tydlig när du beskriver skyddet enligt kulturmiljölagen och tillståndsplikten. Redovisa planer som visar skyddsområdets utbredning och eventuellt skyddade interiörer.

4. Övergripande historik

Den övergripande historiken ska främst utgå från redan känd historik. Om detta saknas eller det finns skäl att utvidga historieskrivningen kan arkivstudier vara lämpligt för att få en kulturhistorisk bakgrund. Du kan komplettera avsnittet med hänvisning till litteratur där det är möjligt att läsa vidare. Ange källor för de uppgifter som du redovisar. Tänk på att vård- och underhållsplanens övergripande historik inte ska bli allt för omfattande.

5. Åtgärdshistorik

Åtgärdshistoriken kan vara detaljerad eftersom den har bäring på åtgärder som kan komma att vidtas inom byggnadsminnet. Åtgärdshistoriken ska vara en kronologisk genomgång av kända restaureringsinsatser, ombyggnationer, rivningar, etc. Lista vilka material och metoder som har använts om möjligt. Lämna hänvisning till relevant källa för uppgifter som du redovisar, till exempel antikvariska slutrapporter eller arkivkällor.

6. Kulturhistorisk värdebeskrivning

Övergripande och sammanfattande beskrivning och identifiering av kulturhistoriska värden som relaterar till skyddsbestämmelser och motivering i byggnadsminnets beslut. Det ska framgå vilka egenskaper och uttryck som gör de kulturhistoriska värdena läsbara.

Förtydliganden och rumsspecifika värden ska framgå i nulägesbeskrivning.

7. Nulägesbeskrivning

Beskrivning av lämpliga delar utifrån byggnadsminnets skyddade delar som byggnader, andra anläggningar och park/trädgård.

Beskriv byggnadens eller byggnadernas exteriör och interiör med följande:

Exteriör

 • Fotografier
 • beskrivning av byggnadsdelar
 • material
 • färgtyper
 • kulörer.

Interiör

 • Fotografier
 • information om våningsplan, rumsnummer och rumstyp med orienteringsplan
 • beskrivning av byggnadsdelar (fast inredning, konstnärlig utsmyckning, med mera)
 • material
 • färgtyper
 • kulörer.

Ange tillämpliga skyddsbestämmelser för respektive byggnad/rum. Förtydligande av den kulturhistoriska värdebeskrivningen och rumsspecifika värden ska framgå. Presentera skyddade delar inom park och trädgård med fotografier och beskriv ingående delar som markbehandling och vegetation.

I vissa fall behöver du även ta med en översiktlig presentation i text och bild av skyddsområdets utseende och karaktär. Beskriv till exempel markbehandling och vegetation, byggnader, anläggningar och landskapselement som inte särskilt har utpekats inom skyddsbestämmelserna.

Du kan höra av dig till Länsstyrelsen för att få ta del av ett exempel på hur avsnittet kan utformas.

8. Vägledning för underhåll och skötsel

Här ska du ge vägledning om hur byggnadsminnet ska vårdas och underhållas så att det kulturhistoriska värdet inte minskar och dess utseende och karaktär inte förvanskas. Presentera gärna i löptext samtliga generella vårdrekommendationer och förhållningssätt. Redovisa även riktlinjer för förebyggande underhåll som städning och lämplig möblering. Dessa beskrivningar kan presenteras per material och byggnadsdel. Du kan även beskriva eventuella behov av framtida utredningar och stöd från specialister.

Analysera även relevant risk och sårbarhet för byggnadsminnet. Ta upp uppenbar och känd risk och sårbarhet. Detta kan till exempel beröra risk för brand, hög förekomst av vandalism eller fuktproblematik. Denna analys ska ligga till grund för vilka råd som ges om objektets lämpliga vård och underhåll.

Inleda kapitlet med att påminna om att åtgärder bör samrådas med Länsstyrelsen för besked om tillstånd enligt kulturmiljölagen krävs.

Vidare läsning

Riksantikvarieämbetets serie av Vårda väl-blad Länk till annan webbplats.

Statens fastighetsverk: Skötselanvisningar för känsliga miljöer Länk till annan webbplats.

9. Begreppsförklaring

Förklara, vid behov, vissa begrepp i vård- och underhållsplanen.

10. Källor och litteratur

11. Bilagor

Till exempel ritningar, kartor, skyddsbestämmelserna i sin helhet eller annat.

Underhållsdel

I denna del beskriver du byggnadsminnets samtliga identifierade skador, brister och åtgärdsbehov samt övrigt löpande underhåll som måste utföras. Om det behövs kan du lägga in bilder på skador. Samla informationen i tabellform per rum respektive per fasad/byggnadsdel och redovisa skador samt åtgärdsförslag, prioritet 1–3 respektive underhållsintervall.

Avsluta tabellen med kolumner där förvaltaren kan notera kostnad, datum för utförande samt övriga upplysningar (till exempel medverkande kompetenser, upprättad dokumentation). Gör denna tabell ifyllnadsbar så att den kan vara ett levande dokument för fastighetsägaren. När det blir aktuellt att revidera vård- och underhållsplanen kan information från denna del användas för att uppdatera åtgärdshistoriken.

Inled kapitlet med att påminna om att åtgärder bör samrådas med Länsstyrelsen för besked om tillstånd enligt kulturmiljölagen krävs.

Du kan höra av dig till Länsstyrelsen för att få ta del av ett exempel på hur avsnittet kan utformas.

Kontakt

Enheten för investeringsstöd och kulturmiljö

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss