Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mottagande och etablering av nyanlända

Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av nyanlända personer.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Den regionala samverkan mellan kommuner, myndigheter och den civila sektorn är viktig i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända personer. Länsstyrelsen hjälper samverkan mellan aktörer och arbetar för att det ska finnas beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända personer, och stödjer kommunernas planering för mottagandet. Vi följer även upp kommunernas beredskap och kapacitet för mottagandet på både regional och kommunal nivå.

Bild: Mostphotos

Metodstöd för lokala överenskommelser

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans tagit fram ett metodstöd för lokala överenskommelser om samverkan kring nyanländas etablering.

Metodstödet ska vägleda och ge stöd till de lokala parterna i arbetet med att ta fram lokala överenskommelser.

Metodstöd: Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Bosättning av nyanlända personer

För att förbättra nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden och i samhället är alla kommuner skyldiga att, efter så kallad anvisning, ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Migrationsverket ansvarar för anvisningarna till kommunerna. Kvotflyktingar och personer med uppehållstillstånd på Migrationsverkets anläggningsboenden omfattas av anvisningar till kommunerna.

Förutom de nyanlända personer som kommunerna tar emot på anvisning bosätter sig många på egen hand i kommunerna. Kommunerna ska utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder. Länsstyrelsen ansvarar för att stödja kommunerna och verka för beredskap och kapacitet för mottagande av samtliga personer som ingår i målgruppen för bosättningslagen, det vill säga både de som anvisas till kommunerna och de som på egen hand bosätter sig i kommunen.

Länsstyrelsen beslutar om kommuntal

Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om. Kommuntalen utgår i sin tur från regeringens beslut om länstal för varje län, det vill säga hur många nyanlända personer som ska anvisas boende till respektive län under året.

Hur många nyanlända personer varje kommun ska ta emot efter anvisning beror på:

  • kommunens storlek
  • arbetsmarknadsläge
  • det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn
  • hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen.

Läns- och kommuntal 2022 Pdf, 203.6 kB.

Tabell för läns- och kommuntal

Kommun

Läns- och kommuntal 2021

Läns- och kommuntal 2022

Eskilstuna

0

14

Flen 

Gnesta

16

13

Katrineholm

1

10 

Nyköping

39

34

Oxelösund

Strängnäs

40 

38

Trosa

25

20

Vingåker

 0

 3

Total (länstal)

122

 136


Vilka gäller bosättningslagen?

Lagen gäller kvotflyktingar och nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller som alternativt skyddsbehövande, samt anhöriga till dessa personer. Målgruppen för anvisningar till kommunerna är enbart kvotflyktingar och nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande och som befinner sig på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Frågor och svar om bosättning på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Lägesbilder

Länsstyrelserna ska ta fram och sammanställa lägesbilder för kommuner och landsting i respektive län avseende vilken påverkan som aktuella förändringar i antal asylsökande och nyanlända har för verksamheterna inom socialtjänst, skola/utbildning och hälso- och sjukvård. Uppdraget ska genomföras utifrån behov och förutsättningar hos flickor och pojkar, kvinnor och män. Lägesbilden ska även omfatta en bedömning av beredskap och kapacitet i förhållande till lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Lägesbilderna ska tas fram minst en gång/år.

Lägesbild, Södermanland hösten 2020 Pdf, 276.9 kB.

Lägesbild, Södermanland hösten 2019 Pdf, 258.9 kB.

Lägesbilder, nationell sammanställning hösten 2019 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Projekt DAGS (digital arbetsmarknadskunskap genom SFI)

Är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelserna Stockholm och Södermanland, Arbetsförmedlingen och Strängnäs kommun. Projektet syftar till att tidigarelägga kopplingar till arbete och studier hos målgrupper som står längre från arbetsmarknaden och/eller har lägre studieprogression. Projekt DAGS samverkar med andra aktörer som arbetar med målgruppen så som Skogsstyrelsen och Stockholm Stad med fler. Inom ramen för projektet produceras kunskapsunderlag och ett antal digitala produkter (filmer) med fokusområden inom utbildning och arbetsmarknad. Filmerna är framtagna med en särskild pedagogik och med ett kompletterande pedagogiskt material, båda anpassade för vuxenutbildningen (SFI). Projektets produkter kommer att publiceras på Arbetsförmedlingen play och spridas genom samverkande aktörer, regionala och nationella nätverk och kanaler.

Kontaktperson Södermanland: alina.treijner@lansstyrelsen.se

Bidrag

Länsstyrelserna delar ut medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Alina Treijner

Integrationssamordnare, Länsstyrelsen i Södermanlands län