Hitta på sidan
Hitta på sidan

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen beslutar om bidrag för insatserna och samordnar länets arbete.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Praktisk vägledning för regional samverkan Word

TIA-medel i Södermanland

 Checklista

 • Bakgrund och behov - Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål - Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation - Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan - När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande - Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser - Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Antalet asylsökande i länet har minskat under det senaste året och ser ut att fortsätta minska. TIA- medlen avser vuxna asylsökande personer.

Karta över fördelningen av vuxna asylsökande i Södermanlands län på postnummernivåPDF

Tabellen nedan anger hur stor andel av de vuxna asylsökande som inte finns med på ovannämnda kartor. Det beror på att områden med färre än sex asylsökande inte ingår i kartorna.

Antal inskrivna i Migrationsverkets boende 2020-04-01. Källa: Migrationsverket


Totalt

Antal barn

Antal vuxna

Andel barn

Andel vuxna

Eskilstuna

314

76

238

24

76

Flen

600

210

390

35

65

Gnesta

.

.

.

.

.

Katrineholm

75

23

52

31

69

Nyköping

63

9

54

14

86

Oxelösund

23

9

14

39

61

Strängnäs

32

7

25

22

78

Trosa

.

.

.

.

.

Vingåker

229

116

113

51

49

. innebär att talet är 5 eller lägre

Hur kan man få kontakt med asylsökande personer som bor i eget boende?

Att hitta och komma i kontakt med de asylsökande personer som bor i eget boende kan vara svårt och meningen är just att föreningarna ska försöka hitta vägar att nå dem. Det kan vara genom att fråga folk om de känner några asylsökande, genom att affischera på bibliotek eller i affärer, genom att uppsöka språkkaféer eller andra platser där asylsökande kan förväntas finnas, e t c.

Några tips:

 • Samverka aktivt med andra TIA-projekt och tipsa varandras deltagare om olika aktiviteter.
 • Lägg ut aktiviteten på webbplatsen sodermanlandtillsammans.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Sprid information om aktiviteten på bibliotek, religiösa samlingsplatser, vårdcentraler och skolor.
 • Sprid information på språkcaféer.
 • Delta i de möten som Länsstyrelsen bjuder in till för att sprida information om er förening och/eller aktivitet.
 • Samverka med organisationer bildade på etnisk grund, så kallade "etniska föreningar".
 • Samarbeta med länets studieförbund och folkhögskolor för att nå fler deltagare.
 • Be deltagare sprida information vidare bland andra asylsökande som de kan tänkas komma i kontakt med.

Hur kan man ta reda på om deltagarna är asylsökande eller inte?

För att få reda på om personer är asylsökande eller inte måste man fråga dem. Studieförbund brukar be att få se LMA-kortet. Många föreningar, till exempel de som bedriver språkkaféer som är öppna för alla, vill inte särskilja folk genom att ställa frågan. Ett tips är att skicka runt en papperslapp där personerna anonymt kan pricka för om de är asylsökande, nyanlända eller har uppehållstillstånd sedan länge.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. För 2020 kan länsstyrelserna tillsammans fördela totalt 67,4 miljoner kronor.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende.

Insatserna kan också rikta sig till personer som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vägledning för att ansöka om bidrag

Mer detaljerad information om vilka som kan ansöka om stöd, vilka insatser som kan ges bidrag och hur du ansöker hittar du i vägledningen:

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande med fleraPDF

Det görs en utlysning under 2020. Utlysningen öppnar den 11 februari och stänger den 19 mars. Länsstyrelsen i Södermanland har 2 298 000 kronor att söka.

Verksamheter som beviljas medel ska syfta till att främja

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller
 • hälsa

 

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Stöd för dig som anordnar insatser för asylsökande

På informationssverige.se finns stöd till såväl asylsökande som till dig som anordnar insatser eller på andra sätt arbetar med asylsökande.

För dig som anordnar insatser eller arbetar med asylsökande finns material, information och verktyg som stöd i arbetet.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på webbplatsen Informationsverige.selänk till annan webbplats

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg och information om mötesplatser och aktiviteter.

Asylsökande och nyanlända på webbplatsen informationsverige.selänk till annan webbplats

Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande kan få ersättning för resor till och från aktiviteterna. För att personen ska få ersättning behöver du som anordnar insatsen utfärda ett deltagarintyg. Du utfärdar intyget genom att använda den mall som du fått med i beslutet om bidraget.

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få reseersättning. Dessa verksamheter behöver teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda deltagarintyg till personer som behöver reseersättning. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Din organisation behöver inte teckna en TIA-överenskommelse

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på Sveriges riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Teckna en TIA-överenskommelse för att kunna utfärda intyg

Fyll i och skicka in formuläret om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg. 

Uppgiftsformulär offentliga organisationerWord

Uppgiftsformulär ideella organisationer/trossamfundWord

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till sodermanland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Lucie Riad

Integrationsansvarig

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Hitta på sidan