Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Utlysning av § 37a-medel i Södermanland har stängt

Det finns 2 144 000 kronor att söka i Södermanlands län. Verksamheter som beviljas medel ska syfta till att

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen prioriterar insatser som stödjer föräldralediga och andra personer med små barn för att främja språkinlärningen och öka deltagandet i aktiviteter.

Utöver detta prioriteras insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där kontakten med samverkanspart/-er är etablerad.

Sista datum för att skicka in en ansökan var den 17:e april 2020.

Besked om tilldelning av medel lämnades senast den 10:e juni 2020.

OBS! Under år 2020 görs endast en utlysning av § 37a-medel.

Nedanstående kommuner har fått ta del av medel för verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

§ 37a-medel 2016-2018PDF

§ 37a-medel 2019PDF

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping