Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Särskild nationell utlysning 2024

Under 2024 anordnar Länsstyrelsen en särskild nationell utlysning med anledning av utmaningarna att behålla beredskap och kapacitet även vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Den nationella utlysningen omfattar totalt 3 miljoner kronor och kan finansiera:

 • insatser för samverkan
 • utveckling av insatser
 • spridning av insatser
 • metoder för att behålla kapacitet och beredskap vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka om bidraget under perioden 1 mars–20 juni 2024.

Bidraget kan bara användas till insatser som uppfyller något av följande krav:

 • Insatsen genomförs i samverkan mellan kommuner/kommunalförbund i minst två län.
 • Insatsen är av länsöverskridande/nationell karaktär.
 • Resultatet av insatsen involverar kommuner i minst två län.

Insatser som får bidrag kan påbörjas som tidigast den 20 september 2024. Bidrag beviljas i första hand för insatser som genomförs 2024 och 2025. Senare insatser för år 2026 kan beviljas om bedömningen är att insatsen är särskilt angelägen.

Skicka din ansökan till Länsstyrelsen i Jönköpings län genom e-tjänsten:

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända Länk till annan webbplats.

Vägledning för ansökan av nationell utlysning av § 37-medel 2024 Pdf, 239.1 kB.

Vi rekommenderar att du kontaktar Länsstyrelsen i Jönköpings län för dialog och ytterligare information om utlysningen.

Kontaktperson

Ola Olsson

Samordnare Statsbidragshantering, Länsstyrelsen i Jönköpings län

E-post: ola.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 64 62

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Nyhet för 2024 – Nationell utlysning §37

Med anledning av utmaningar kopplat till bibehållen beredskap och kapacitet vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn anordnar Länsstyrelserna 2024 en nationell utlysning av §37-medel. Den nationella utlysningen omfattar totalt 3 Mnkr och syftar till finansiering av insatser med inriktning samverkan, utveckling och/eller spridning av insatser/metoder för bibehållen kapacitet och beredskap vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.

 • Utlysningen är öppen för samtliga 290 kommuner att söka
 • Ansökan kan också ske i samverkan med andra aktörer exempelvis civilsamhället, regioner, myndigheter osv.
 • Utlysningsperiod: 1 mars – 20 juni
 • Beslut fattas av Länsstyrelsen i Jönköping 20 september 2024
 • genomförs i samverkan mellan kommuner/kommunalförbund i minst två län och/eller
 • Medel kan beviljas till insatser som:
 1. är av länsöverskridande/nationell karaktär och/eller där resultatet av insatsen involverar kommuner i minst två län
 2. genomförs i samverkan mellan kommuner/kommunalförbund i minst två län

Mer information kommer snart att publiceras här.

Regional ansökningsomgång avseende bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända 2024.

Ansökningsperiod : 22 april – 31 maj (sista ansökningsdag)
Ansökan görs via formulär i e-tjänsten nedan.

I årets utlysning har Länsstyrelsen 1 015 000 kr att fördela.

Länsstyrelsen genomför två digitala informationsmöten inför ansökningsomgången,
15 februari kl 13-15, anmälan senast onsdag 14 februari.
22 februari kl 9-11, anmälan senast onsdag 21 februari kl 12.00.

Anmälan görs till Anne-Louise Gjuse .

För att underlätta i förberedandet av ansökan kan du ta del av en sammanställning av frågorna som finns i denna bilaga Pdf, 233 kB. och vårt stöd i hur du kan tänka om jämställdhet Pdf, 143.5 kB..

Följande bilagor krävs för att ansökan ska vara komplett:

 • Intyg firmatecknare. Denna bilaga är obligatorisk och ska skrivas under av firmatecknare. Intyget finns att ladda ner på förstasidan i e-tjänsten. I dagsläget kan intyget inte signeras digitalt utan behöver skrivas ut, signeras och skannas in.
 • Intyg samverkanspart. Denna bilaga är obligatorisk i de fall där insatsen ska ske i samverkan med en eller flera aktörer som ska ta del av medlen. I dagsläget kan intyget inte signeras digitalt utan behöver skrivas ut, signeras och skannas in.

Ansökningsperiod

Ansökan för 2024 öppnar den 22 april och är öppen fram till och med den 31 maj 2024. I årets utlysning har Länsstyrelsen 1 015 000 kr att fördela.


Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Frågor

Om du har frågor om ansökan eller redovisning kan du kontakta oss via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter nedan. Växeln är öppen 08.00 till 16.30.

Insatser i länet 2023

Vingåkers kommun

Insatsens namn: God hälsa/Sysselsättning
Beviljat statsbidrag: 222 500 kronor
Insatstid: 1 juli 2023 – 28 juni 2024

Syftet med insatsen är att stödja utrikesfödda kvinnor som är utanför den så kallade etableringsfasen och som är i behov av stöd för etablering på arbetsmarknaden.

Strängnäs kommun

Insatsens namn: Kunskaper om det svenska samhället
Beviljat statsbidrag: 545 000 kronor
Insatstid: 1 augusti 2023 – 1 maj 2024

Syftet med insatsen är att ge nyanlända kunskaper om det svenska samhället och öka digital kompetens hos målgruppen som i sin tur kan leda till sysselsättning och underlätta målgruppens integrering i samhället.

Eskilstuna kommun

Insatsens namn: Insatser kring bostadsanskaffning för självbosatta nyanlända
Beviljat statsbidrag: 300 000 kronor
Insatstid: 1 september 2023 – 31 maj 2024

Syftet med insatsen är att hjälpa självbosatta nyanlända att etablera sig på bostadsmarknaden, öka kunskapen om arbetsmarknaden och underlätta snabb integrering i samhället.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss