Bild: Mostphotos

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Utlysning av § 37-medel i Södermanland år 2021

Utlysningen har öppnat.

Länsstyrelsen i Södermanlands län kan fördela cirka 1,2 miljoner kronor i år (2021).

Syfte, prioriteringsgrunder och målgrupper framgår ovan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län kommer under år 2021 dessutom att särskilt prioritera insatser som underlättar för nyanlända att ta del av det digitala utbudet i samhället.

Förtydligande om målgruppen nyanlända personer med uppehållstillstånd: Personer bedöms som nyanlända till dess de har etablerat sig i samhället (exempelvis blivit självförsörjande).

Förtydligande om målgruppen ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd: Det gäller barn, d v s personer som är under 18 år.

Sista dagen för att lämna in ansökan är 15 maj 2021.

Besked lämnas 7 juni 2021.

Ansökan görs via e-tjänsten nedan eller via mejl till: sodermanland@lansstyrelsen.se

Ansökningsblankett med anvisningar >>Word

Informationsbrev >>PDF

Intyg samverkanspart >>Word


Beviljade ansökningar år 2020

Diarienummer

Rubrik

Kommun

Beviljat belopp, kr

851-6504-2020

Miljövärdar och Bostadsskolor i Sörmland

Eskilstuna

890 100

851-6509-2020

Digital inkludering

Trosa

690 700

851-6313-2020

Trafikkunskap och boskola

Vingåker

219 200


Innan du använder e-tjänsterna

Läs frågorna i de nedladdningsbara dokumenten nedan! Där finns även instruktioner för hur man fyller i. Klicka på det orangea fältet för att börja fylla i via e-tjänsten.

OBS! Ange ärendets diarienummer i formatet 3565-2021. Har diarienumret formatet 851-3565-2021 utelämnar du de tre första siffrorna och bindestrecket 851-.

Stöd till delrapport § 37 2021>>PDF

Stöd till slutrapport § 37 2021>>PDF

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Redovisning till Länsstyrelsen i Södermanlands län

För alla insatser som beviljats medel från Länsstyrelsen ska en slutrapport lämnas in och i en del fall även en delrapport. De rapporter som krävs samt tidpunkt för inlämning framgår i beslutet om medel.

Redovisningen görs via e-tjänsten eller mejlas till sodermanland@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer i ämnesfältet när redovisningen lämnas in. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel (se ovan).

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping