Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. 2022 kan länsstyrelserna tillsammans fördela totalt 68 miljoner kronor.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för

 • asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende.
 • personer som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Insatserna kan också rikta sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning särskilt prioritera insatser som främjar kunskaper om det svenska samhället och hälsa.

Ingen utlysning av TIA-medel i Södermanlands län år 2022

 Checklista

 • Bakgrund och behov - Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål - Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation - Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan - När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande - Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser - Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Hur kan man få kontakt med asylsökande personer som bor i eget boende?

Att hitta och komma i kontakt med de asylsökande personer som bor i eget boende kan vara svårt och meningen är just att föreningarna ska försöka hitta vägar att nå dem. Det kan vara genom att fråga folk om de känner några asylsökande, genom att affischera på bibliotek eller i affärer, genom att uppsöka språkkaféer eller andra platser där asylsökande kan förväntas finnas, e t c.

Några tips:

 • Samverka aktivt med andra TIA-projekt och tipsa varandras deltagare om olika aktiviteter.
 • Lägg ut aktiviteten på webbplatsen informationsverige.se >> Länk till annan webbplats.
 • Sprid information om aktiviteten på bibliotek, religiösa samlingsplatser, vårdcentraler och skolor.
 • Sprid information på språkcaféer.
 • Delta i de möten som Länsstyrelsen bjuder in till för att sprida information om er förening och/eller aktivitet.
 • Samverka med organisationer bildade på etnisk grund, så kallade "etniska föreningar".
 • Samarbeta med länets studieförbund och folkhögskolor för att nå fler deltagare.
 • Be deltagare sprida information vidare bland andra asylsökande som de kan tänkas komma i kontakt med.

Hur kan man ta reda på om deltagarna är asylsökande eller inte?

För att få reda på om personer är asylsökande eller inte måste man fråga dem. Studieförbund brukar be att få se LMA-kortet. Många föreningar, till exempel de som bedriver språkkaféer som är öppna för alla, vill inte särskilja folk genom att ställa frågan. Ett tips är att skicka runt en papperslapp där personerna anonymt kan pricka för om de är asylsökande, nyanlända eller har uppehållstillstånd sedan länge.

Innan du använder e-tjänsterna

Läs frågorna i de nedladdningsbara dokumenten nedan! Där finns även instruktioner för hur man fyller i. Klicka på det orangea fältet för att börja fylla i via e-tjänsten.

OBS! Ange ärendets diarienummer i formatet 3565-2021. Har diarienumret formatet 851-3565-2021 utelämnar du de tre första siffrorna och bindestrecket 851-.

Stöd till delrapport TIA >> Pdf, 808.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöd till slutrapport TIA >> Pdf, 1.5 MB.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping