Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Jämställdhet är ett tydligt politiskt mål i Sverige och offentliga verksamheter ska arbeta mot att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

För de som varken identifierar sig som man eller kvinna kan en sådan uppdelning upplevas problematisk. Kön ska inte ha betydelse för enskildas möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Men i det praktiska arbetet utgör könsuppdelad statistik, kartläggningar och jämställdhetsanalyser en författningsstyrd förutsättning för att synliggöra ojämställdhet och bedriva ett effektivt förändringsarbete.

Länsstyrelsen arbetar utifrån ett så kallat intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi försöker synliggöra hur fler maktordningar och diskrimineringsgrunder än kön (som exempelvis könsidentitet, sexualitet, etnicitet, socioekonomi eller funktionsnedsättning) är sammanflätade och kan förstärka varandra.

Ett jämställt län

Länsstyrelserna har bland annat i uppdrag att:

  • stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter på regional och lokal nivå
  • samordna, stödja och följa upp det regionala arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen
  • verka för de jämställdhetspolitiska målens genomslag i länet
  • integrera ett jämställdhetsperspektiv i Länsstyrelsens verksamhet.

Länsstyrelserna har också i uppdrag att ta fram strategier för det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är den strategi som används för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att verksamheter i länet ska ha ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie arbetet och i allt beslutsfattande, från att förslag tas fram till genomförande och sedan utvärdering.

Strategierna för jämställdhetsintegrering ska utgå från regionala förutsättningar. Det är också viktigt att strategierna utgår från en analys för hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och förstärker varandra, en så kallad intersektionell analys.

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål. Delmålen är beroende av varandra. De förstärker och förutsätter varandra, och tillsammans bildar de en helhet.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet.

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Regionalt jämställdhetsarbete

Länsstyrelsen arbetar genom att stödja, samordna och följa upp arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering i Södermanland. Vi stödjer gärna kommuner och myndigheter i deras arbete med jämställdhet, men arbetar även med den egna verksamheten genom att belysa den utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Vi följer upp arbetet med jämställdhet på kommunnivå, anordnar nätverksträffar, utbildningar och konferenser, samt följer med i den nationella utvecklingen på området och deltar i nationella nätverk.

Länsstyrelsen samordnar nätverket Jämställdhetskommittén (Jämkom) tillsammans med Region Sörmland. Jämkom träffas några gånger per år och det är framförallt strateger/handläggare med ansvar för jämställdhet i kommuner, landsting, myndigheter och civila samhället som deltar.

Om din kommun, myndighet eller organisation inte finns representerad i Jämkom men har ett intresse av att delta och samverka kring jämställdhet i Södermanland, så hör gärna av er!

En länsstrategi för ett jämställt Södermanland

Under 2017 fick samtliga länsstyrelser i uppdrag att ta fram länsstrategier för arbetet med jämställdhetsintegrering i länen. Under 2018 lanserade Länsstyrelsen en länsstrategi för jämställdhet i Södermanland under åren 2018–2020. Strategin beskriver de jämställdhetspolitiska målen och ger praktiska tips på hur ett jämställdhetsperspektiv och intersektionellt förhållningssätt kan användas i arbetet. 

Här kan du ladda ner publikationen

Könsuppdelad statistik i fickformat - På tal om kvinnor och män

Länsstyrelsen tar regelbundet fram fickboken "På tal om kvinnor och män", som med könsuppdelad statistik belyser hur jämställt Sörmland är inom en rad olika områden. Fickboken är uppdelad i åtta temaområden, med koppling till de jämställdhetspolitiska målen. Fickboken har tagits fram i samverkan med Region Sörmland.

Den senaste versionen hittar du här:

Framsida av fickboken På tal om kvinnor och män 2020

Framsida av fickboken På tal om kvinnor och män 2020

Det finns även en kortare populärversion av fickboken, som presenterar könsuppdelad statistik med infografik. Både fickboken och populärversionen kan beställas av Länsstyrelsen om det handlar om ett mindre antal exemplar.

Här kan du ladda ner populärversionen Pdf, 687.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ett urklipp från kortversionen av På tal om kvinnor och män i Södermanland 2020

Ett urklipp från kortversionen av På tal om kvinnor och män i Södermanland 2020

Jämställdhetsintegrering

Arbetet med jämställdhetsintegrering kan göras på många olika sätt, men det handlar i grunden om att ha med sig ett jämställdhetsperspektiv i arbetet kontinuerligt, från början till slut i arbetet och i alla ordinarie beslut som tas i verksamheten.

På Jämställdhetsmyndigheten hittar du övningar, metoder och konkreta verktyg att använda i jämställdhetsarbetet.

Här hittar du praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ordlista:

Jämställdhet innebär jämlikhet mellan kvinnor och män.

Genus är det sociala könet och föreställningar om vad som är ”kvinnligt” respektive ”manligt”. Dessa föreställningar skiljer sig åt historiskt, socialt och kulturellt.

Jämställdhetsintegrering är en särskild strategi för att belysa jämställdhet i den ordinarie verksamheten i hela processen, från början till slut. Exempelvis i det dagliga arbetet på företaget, i projektet, vid mötesbordet eller på föreläsningen.

Normer innebär att det finns osynliga förväntningar och föreställningar om hur någon eller någonting ska vara utifrån exempelvis kön, sexualitet eller klass. Det kan handla om att män förväntas vara, agera eller välja på ett visst sätt bara för att de är män, medan kvinnor förväntas vara, agera eller välja annorlunda för att de är kvinnor.

Normkritik handlar om att identifiera vad som är normen och därmed normativt i verksamheten, det vi ofta tar förgivet utan att analysera vidare. Med normkritik kan ojämställda eller ojämlika villkor synliggöras och motverkas.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss