Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Kommuner är, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället, viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

 • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
 • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
 • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
 • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Länsövergripande samverkansöverenskommelse

I Södermanland finns en länsövergripande samverkansöverenskommelse mellan Länsstyrelsen i Södermanlands län och Polisområde Södermanland.

Länsövergripande samverkansöverenskommelse Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Den övergripande målsättningen är att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela Södermanlands län. Vi når dit genom:

 • Att samverkan med fokus på att förebygga brott utvecklas mellan berörda aktörer på lokal och regional nivå
 • Att samverkan i högre grad utgår från identifierade lokala behov
 • Att fler aktörer involveras i samverkan kring brottsförebyggande frågor
 • Att samverkan omfattar både socialt och situationellt brottsförebyggande arbete

För att säkerställa att det länsövergripande brottsförebyggande arbetet blir mer kunskapsbaserat och långsiktigt är målet:

 • Att det brottsförebyggande arbetet bedrivs mer kunskapsbaserat och kontinuerligt följs upp samt utvärderas
 • Att kopplingen mellan forskning och praktik förstärks
 • Att fler aktörer har kunskap om och bidrar till att förebygga brott
 • Att medvetenheten ökar på såväl länsövergripande som lokal nivå om vilka politiska beslut som kan ha effekter på brottsligheten

Målsättningarna för det brottsförebyggande arbetet ska utifrån en lokal problembild inriktas mot att minska motivationen att begå brott, begränsa tillgängligheten för lämpliga brottsobjekt och öka formell och informell kontroll.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping